Kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom

Osim onih stručnjaka, koji su u određenom preduzeću direktno zaduženi upravo za upravljanje otpadom, pomenutoj edukaciji bi trebalo da prisustvuju i svi radnici, u čijoj nadležnosti se nalazi primena odredbi aktuelnog Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije. Ističemo da je stručni kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom namenjena i vlasnicima kompanija, ali i svima onima koji su zaduženi za upravljanje odeljenjima logistike, kao i kvaliteta, te onima u čijoj nadležnosti se nalazi upravljanje kvalitetom poslovnog procesa.

Inače ova institucija pomenutu edukaciju može organizovati kako za pojedince, odnosno za fizička lica, tako isto i za članove tima različitih firmi, a kojom prilikom se sprovodi takozvana korporativna nastava.

Potrebno je da informišemo sve koji su zainteresovani, da je njihova obaveza prvo da pristupe upisu, a pre toga se moraju i prijaviti za praćenje konkretne vrste edukacije. S obzirom na to da se upis i vrši uz njihovo lično prisustvo, oni će tada i da navedu kako će nastavu pohađati, odnosno izabraće da li će to učiniti online ili prema klasičnom principu, te da li će predavanja da prate u sklopu grupne, individualne ili poluindividualne nastave.


Ali da se vratimo na upis, te da napomenemo da će svako ko neposredno pre toga bude izvršio prijavu u skladu sa pravilima, od ovlašćenog lica konkretnog predstavništva ove institucije da dobije relevantne informacije o dokumentima, koja će doneti da bi mogao da bude sproveden upis.

Izuzev imena i prezimena, te datuma rođenja, zahteva se da zainteresovano lice navede i broj svog telefona, a kada se bude vršila prijava. Sve te podatke on može ili da pošalje na mejl ili da izdiktira direktno zaposlenima u izabranoj u poslovnici, jer je otvorena mogućnost i za lično prijavljivanje, a ima opciju i da telefonski to učini.

Uz korišćenje namenske internet platforme se sprovodi online seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom, a podrazumeva se da će kandidati instalirati pre početka softver na svoj računar, koji naravno u tom slučaju moraju posedovati. Sva neophodna pomoć od strane stručnjaka, angažovanih u okviru svakog predstavništva ove obrazovne institucije će im biti na raspolaganju, a u slučaju da se ne snađu baš najbolje tokom postupka instalacije. Ističemo da je stabilna internet konekcija poželjna, kako bi se bez ikakvih smetnji onlajn nastava odvijala.Postoji mogućnost i da predavanja budu sprovedena u predstavništvu ove institucije, a tom prilikom se primenjuje klasičan princip, tako da zainteresovani u dogovorenim terminima imaju obavezu da dolaze u odabranu poslovnicu.

Svakako je pravilnikom organizatora definisano da se i klasična i online nastava mogu održati i za grupu polaznika, odnosno više osoba, te za njih dvoje, a kroz takozvanu poluindividualnu, s tim što je u ponudi isto tako i nastava koju treba da prati samo jedno lice, a koja je okarakterisana kao i individualna.

Opcija koja je prva pomenuta je ujedno i najčešća, a grupna nastava se odvija u skladu sa smernicama koje daje koordinator, zadužen za organizaciju edukacija u određenoj poslovnici institucije organizatora. Da malo pojasnimo, pošto se najmanji broj polaznika bude prijavio, ovo lice će definisati kog datuma tačno će da startuje grupna edukacija, odnosno kakvim tempom će se predavanja odvijati i u kojim terminima. Na za to definisan način će obavestiti svakoga, koji je pre toga iskazao želju da nastavu prati na taj način i zahtevaće potpuno poštovanje tih pravila, zato što se ne vrše promene ukoliko član određene grupe to bude zahtevao.

Potrebno je da svaki polaznik, koji se opredeli za nešto drugačiji princip pohađanja nastave, odnosno ko bude želeo ili da je prati samostalno ili u paru, bude svestan činjenice da je u pitanju posebno fleksibilan princip organizacije. Radi se o tome da se zahtevi pojedinca svakako ispunjavaju u tom slučaju, a u smislu da on definiše na koji način će se organizovati ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom ili individualni tip edukacije i to zajedno sa ovlašćenim koordinatorom i sa onim stručnjakom, koji bi taj tip seminara trebalo da vodi.

Pored edukacije koju će fizička lica, odnosno pojedinci pratiti, pomenuta obrazovna institucija može ostvariti zahtev i direktora, odnosno vlasnika kompanija i prilagoditi nastavu njihovim zaposlenima. Moramo naglasiti da je korporativna obuka ujedno i jedini tip edukacije koji može biti organizovan van prostorija konkretne institucije, odnosno direktno u zainteresovanom preduzeću. Time se maksimalno olakšava rad zaposlenima, a nadležni te kompanije će biti u obavezi da odabrani prostor prilagode zahtevima edukacije. Što se tiče principa organizacije, on je prilično jednostavan, zato što će se predstavnik te firme o načinu sprovođenja časova, kao i o datumu početka kursa dogovoriti sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica pomenute institucije upravo za to i zadužena.

Prorgam i plan stručnog kursa - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom

Akcenat ove edukacije će svakako biti stavljen na prezentovanje pravne regulative, tako da će na samom početku profesori govoriti o osnovnim pravilima koja predviđa trenutno važeći Zakon o zaštiti životne sredine.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom značajnu pažnju usmeriti i na upoznavanje prisutnih sa obavezama, koje konkretna pravna lica imaju, a u tom delu će govoriti i o svim onim radnjama, koje to pravno lice mora da preduzme, kako bi sprečilo da dođe do bilo kakvih poteškoća tokom procesa upravljanja otpadom.

Naravno da će biti predstavljene i osnovne odredbe Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije, s tim što će predavači govoriti i o novinama koje on donosi. Najpre se one odnose na zaštitu životne sredine, odnosno na maksimalno umanjenje negativnog uticaja ovog postupka, a primarno sa aspekta kvaliteta životne sredine. Takođe će u tom segmentu biti govora i o preduzimanju različitih mera, a sa ciljem da nastane što manje otpada u toku proizvodnog procesa.

Specijalizovani seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom će se baviti i temom koja se odnosi na predstavljanje osnovnih ciljeva pomenutih zakona, a svakako će prisutnima detaljno biti objašnjeno i koji su sve načini dostupni za pravilno upravljanje otpadom.

Da bi polaznici ove edukacije mogli u praksi na najbolji mogući način da primenjuju pravila Zakona o upravljanju otpadom, moraće da saznaju i u kojim slučajevima se njegove odredbe ne primenjuju. Naravno da će im predavači objasniti i zbog čega odredbe konkretnog zakona ne važe u datim slučajevima, a svakako će svoje izlaganje potkrepiti i adekvatnim primerima.

Saznaće prisutni i šta tačno podrazumevaju načela, kojima se rukovodi ovaj zakon, tako da će pored ostalog saznati i šta je načelo samodovoljnosti, zatim načelo hijerarhije upravljanja otpadom, kao i po kom osnovu se primenjuje načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu, ali i načelo blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom. Biće im detaljno objašnjeno i šta podrazumeva peto načelo u aktuelnom zakonu, a poznato kao “zagađivač plaća”, te će saznati i zbog čega je važno da se primenjuje načelo odgovornosti.

Tokom trajanja ove edukacije će profesori detaljno objasniti i koje sve vrste otpada postoje, odnosno na koji način se klasifikuju, a saznaće polaznici i kako je odredbama pomenutog pravilnika regulisan nusproizvod.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici nauče i koje se sve metode primenjuju zarad uspešnog planiranja upravljanja otpadom, a u tom segmentu će stručni kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom akcenat staviti na primere iz prakse.

Ne samo da će oni saznati kako se upravlja otpadom na lokalnom nivou, već će ukratko profesori objasniti i kako to funkcioniše na regionalnom, odnosno na celokupnom, nacionalnom nivou.

Svakako će prisutni biti informisani i o vrstama pravnih subjekata na koje se odnose odredbe ovog zakona, pa će se profesori fokusirati na prezentovanje njihovih obaveza, odnosno odgovornosti u postupku upravljanja otpadom.

Sledeći segment se odnosi na samu organizaciju tog postupka, tako da će pored ostalog, polaznici saznati i na koji način se može skladištiti otpad, prema kojim pravilima se gradi konkretno postrojenje, odnosno kako se taj otpad transportuje i skladišti, ali i kako se mora prema njemu postupati u skladu sa aktuelnim pravilima. Saznaće i na koji način funkcioniše recikliranje različitih vrsta otpada, odnosno koji se sve postupci primenjuju prilikom obrade određenih tipova otpada.

U završnom delu edukacije će profesori objasniti i koja sve dokumentacija mora biti korišćena prilikom svakog ovog segmenta, a biće dozvoljeno prisutnima i da postavljaju pitanja predavačima, u slučaju da im nešto ne bude u potpunosti jasno.

Na kom mestu se sprovodi obuka i kurs - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadomi kada?

Kako u prostorijama izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u određenom gradu, tako se i online može pohađati specijalizovani seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom.

Prijavljeni koji bude izabrao drugu ponuđenu varijantu će predavanja pratiti preko sopstvenog kompjutera, a u skladu sa aktuelnim pravilima o sprovođenju tog tipa edukacije, moraće na njega prethodno i da instalira namenski softver. Sve informacije o tom postupku će mu biti na raspolaganju neposredno pre početka odabranog tipa edukacije, a takođe može da iskoristi i pomoć IT stručnjaka, koji su u svakom predstavništvu institucije organizatora zaposleni.

Nakon što pojedinac bude izabrao gde želi da pohađa nastavu, biće potrebno i da se opredeli između mogućnosti da je prati u paru, u grupi ili individualno, uzevši u obzir da navedena institucija organizuje kako poluindividualnu i grupnu, tako i individualnu nastavu.

Dvoje kandidata, koji odluče zajedno da pristupaju predavanjima bi trebalo da se i o terminima održavanja i o datumu početka usaglase sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, kao i sa stručnjakom, koji će konkretni tip edukacije voditi. A tom prilikom bi oni trebalo da preciziraju i koliko će trajati poluindividualni kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom, odnosno definisaće u skladu sa kakvom dinamikom će se odvijati časovi. Moramo istaći i to da se na isti takav način organizuju i časovi, koje bi trebalo samostalno prijavljeni da pohađa, a u okviu individualne nastave.

Pravila po kojima se organizuje seminar za grupu polaznika su znatno strožija, s obzirom na to da se očekuje od svakog kandidata pojedinačno da se pridržava onoga što u ovom slučaju bude lično odredio koordinator za nastavu. Jednostavnije govoreći, on će definisati kako tačan datum početka grupnog kursa, isto tako i dinamiku njegovog održavanja, ali i termine u kojima bi članovi te grupe trebalo da pristupaju časovima. Ustvari to znači da odmah nakon što minimalni broj polaznika bude izvršio prijavu, pomenuti stručnjak pristupa definisanju načina organizacije, pa o tome obaveštava sve prijavljene na predviđen način.

Po kakvom principu se specijalizovani seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom održava?

Nastava koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici se sprovodi kako za grupu njih, tako i u formi individualne, odnosno poluindividualne, s tim da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom može pohađati i direktno u poslovnicama organizatora i preko interneta.

Jasno je da bi svaki prijavljeni morao da se opredeli između navedenih opcija, a kako bi dobio tačne informacije o načinu organizacije časova.

Kome god više odgovara da predavanja pohađa u društvu drugih polaznika će morati da sačeka ispunjenje uslova za početak, odnosno zvanično prijavljivanje minimalnog broja polaznika u tom predstavništvu ove institucije. Koordinator za nastavu, koji je zvanično ovlašćen u tom predstavništvu ove institucije će odrediti kako će se predavanja odvijati, a u smislu da će precizirati u kojim terminima će časovi biti organizovani, te u skladu sa kakvom dinamikom i kog datuma će konkretni tip nastave da počne. Prijavljeni će dobiti sve potrebne informacije o tome, a tom prilikom će im biti posebno naglašeno da ne postoji mogućnost za promenom bilo čega od definisanog.

Svakako se nastava može pohađati i individualno, a kada se primenjuje istovetan način organizacije kao i kada predavanjima treba da prisustvuju njih dvoje, odnosno kada se organizuje poluindividualna edukacija. Posebno je važno istaći da se radi o takvom načinu sprovođenja časova, u okviru koga se dosta slobode daje prijavljenima. Potrebno je da se zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom, čija će obaveza biti da vodi ili poluindividualnu ili individualnu edukaciju oni dogovore oko neophodnih detalja vezano za organizaciju. Na prvom mestu je potrebno da preciziraju kog datuma će edukacija da počne, a posle toga i da odrede kakvim tempom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima.

S obzirom na to da se i poluindividualni i individualni, ali i grupni kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom mogu pratiti na dva načina, odnosno sa dve lokacije, to znači da će pojedinci imati obavezu da naprave izbor između online i klasične edukacije.

Prilikom organizacije časova onlajn se zahteva da kandidat njih prati iz prostora, u kome je obezbeđen nesmetan pristup internetu, a svakako je neophodno i da poseduje računar. Podrazumeva se da će svakome od njih detaljno biti objašnjeno na koji način bi trebalo konkretni softver na svoj računar da instalira, ali će im biti ponuđena i mogućnost da zatraže pomoć IT stručnjaka, koje institucija organizatora zapošljava i to u svakom svom predstavništvu.

Druga opcija uključuje praćenje nastave u poslovnicama ove institucije, a one postoje na preko 20 lokacija u Srbiji. Svakako postoji mogućnost i da se za tačno definisani broj radnika nekog preduzeća organizuje takozvani korporativni seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom. A princip koji se tada primenjuje je prilično jednostavan, budući da se upravo nadležnima u toj kompaniji pruža mogućnost da zajedno sa ovlašćenim licima konkretne poslovnice organizatora definišu na koji način će zaposleni predavanja da pohađaju. Uz to što će odrediti kog datuma će korporativna nastava da počne, oni će definisati i ostale detalje, a primarno lokaciju održavanja, dinamiku i termine organizacije tog tipa nastave. Najvažnije je naglasiti da se kod korporativne obuke može napraviti ustupak klijentima, a ukoliko bude procenjeno da će njihovim radnicima biti jednostavnije predavanja da pohađaju u prostorijama samog preduzeća. Tada je najvažnije da se klijent pridržava pravila, koja se odnose na propisanu opremljenost prostora, a svakako će im precizne informacije o tome biti dostupne kada bude bilo potrebno.

Koliko je predviđeno da traje stručni kurs i obuka - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom?

U skladu sa pravilima koja važe u okviru institucije organizatora, polaznici mogu biti obavešteni samo o tome koliko će ukupno trajati grupni seminar - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom.

Prilikom sprovođenja edukacije za dvoje polaznika istovremeno ili samo za jednog se primenjuju nešto drugačija pravila organizacije, tako da u tom slučaju o dinamici održavanja nastave treba da se dogovore zajedno jedan ili dvoje kandidata, zatim profesor i ovlašćeno lice u toj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom, tada se dozvoljava nadležnima u konkretnoj kompaniji da direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora precizira kako dinamiku održavanja časova, tako isto i sve ostale detalje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte aktuelna pravila za upravljanje otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje