Kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove

Instalateri liftova i proizvođači sigurnosnih komponenti označeni su kao osobe kojima je primarno namenjen stručni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Osim njih, ovim predavanjima trebalo bi da prisustvuju i vlasnici zgrada i ostalih objekata u koje su ugrađeni liftovi, serviseri i održavaoci ovih postrojenja, kao i ovlašćeni predstavnici stambeno - komunalnih preduzeća koja održavaju liftove. Teme koje obuhvata ovaj program biće zanimljive i, nesumnjivo izuzetno korisne i za građevinske i tržišne inspektore koji se bave pomenutom oblašću, ali i za ostala lica akreditovana za ocenjivanje tehničke usaglašenosti liftova sa postojećim propisima.

Ako pomenutu obuku žele da pohađaju radnici neke firme, organizovaće se korporativna nastava, bilo na klasičan način, bilo preko interneta. Oni koji se odluče za standardna predavanja moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da rade u prostoru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će se ovi kandidati obučavati u dogovoru će odrediti osoba koja istupa u ime da njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate odvojeno od ostalih, u paru ili u grupi, a osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove dobiće apsolutnu posvećenost nadležnog profesora i moći da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im odgovara. Budući da neće imati kome da se prilagođavaju, moći će da traže da se časovi sprovode u terminima koji im odgovaraju, ali i da utiču na datum početka edukacije i tempo kojim će se raditi. Nakon što kandidati iznesu svoj predlog, ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji će dati o tome svoje mišljenje i tako će se definisati konačni plan delovanja koji će u najvećoj mogućoj meri odgovarati zahtevima datog prijavljenog.


Pomenutim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualni kurs, kada predavač radi sa dvoje ljudi, među kojima naravno mora da postoji spremnost za saradnju i ostvarivanje kvalitetne dvosmerne komunikacije. Ovo je, zapravo najjednostavniji vid grupnog rada u kome oba polaznika podjednako dolaze do izražaja i znatno olakšavaju jedno drugom postizanje obrazovnih ciljeva. Oni će takođe biti u prilici da se, prvo međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora dogovore o tome kada će edukacija da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Za osobe koje vole da rade u dinamičnoj atmosferi i u društvu više ljudi kreiran je grupni kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Pravila predviđaju da ovaj tip nastave može da startuje tek se prijavi dovoljan broj polaznika, budući da sa manjim brojem osoba nema nikakvog smisla organizovati grupni rad, jer je nemoguće uspostaviti dovoljno bogatu interakciju. Valja istaći i da niko od kandidata koji se budu obučavali na ovakav način neće moći da, na osnovu svojih potreba traži da se časovi održavaju u određenim terminima niti da utiče na ritam rada i datum početka kursa. Sve pomenute pojedinosti utvrdiće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i saopštiti raspored članovima grupe, koji će biti u obavezi da ga se pridržavaju sve do kraja sprovođenja programa.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, polaznici mogu da se opredele za klasičnu nastavu i da na časove, u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Takođe im je na raspolaganju online edukacija za koju, međutim moraju da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ovaj postupak će najverovatnije uspeti samostalno da obave, budući da će im za to biti pružena sva potrebna uputstva, ali je organizator svakako za one koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku, koju će pružiti informatički stručnjaci u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.Svi koji bi želeli da pohađaju stručni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove treba da se prvo za to prijave ovlašćenom licu i navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. To mogu da obave u svakom predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Kada se završi registracija prijavljenih, biće sproveden upis na kurs, a istaknut je zahtev da tada svi kandidati budu lično prisutni i nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Zvanični spisi koje oni u tu svrhu treba da pribave biće im na vreme navedeni, a takođe će biti blagovremeno upoznati i sa tačnim mestom i terminom održavanja upisne procedure.

Koje oblasti proučava obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove?

Kvalitet liftova nije samo tehničko ili pitanje sigurnosti i zdravlja njihovih korisnika, nego i pitanje kvaliteta stanovanja i života, naročito u visokim zgradama. Na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove ovlašćeni predavači će obavestiti prisutne da novi Pravilnik o bezbednosti liftova, koji je donet 2017. godine predstavlja segment novog okvira tehničkog zakonodavstva u Srbiji. Pravilnik se primenjuje na liftove koji se u zgradama i objektima trajno upotrebljavaju za prevoz lica i tereta, kao i na bezbednosne komponente liftova, a ne odnosi se na liftove na gradilištima, vojne ili policijske liftove, rudarsku opremu za dizanje, uređaje za dizanje na mašinama i prevoznim sredstvima, niti na vozove sa zupčanicima i zupčastom letvom (turističke brdske vozove), pokretne stepenice i pokretne trake.

Kandidati će na časovima biti informisani da liftovi moraju da ispune zahteve iz Priloga 1 pomenutog Pravilnika, koji su bitni za očuvanje zdravlja i bezbednost ljudi i odnose se na izgradnju i projektovanje naznačenih postrojenja i njihovih bezbednosnih komponenti. Profesori će napomenuti da se ključni tehnički zahtevi odnose na liftovske kabine, sredstva za nošenje i oslanjanje (moraju da postoje dva nezavisna sistema čeličnih užadi ili lanaca), obavezan je, zatim sistem za kontrolu preopterećenja koji uključuje i limitator prekoračenja brzine, a lift mora da ima i svoju pogonsku mašinu koja je dostupna isključivo za potrebe servisiranja. Osim toga, funkcije upravljačkih uređaja moraju da budu jasno označene i dostupne i hendikepiranim licima, a električne instalacije moraju da budu izvedene na način kojim se izbegava rizik prilikom bilo kakvog kvara. Prilog 1 propisuje i tehničke uslove kojima se eliminiše rizik za lica koja su van kabine (serviseri ili radnici održavanja koji pristupaju pogonskoj mašini ili ulaze u liftovsko okno), lica koja su u kabini (sigurnosna vrata koja se ne otvaru dok se lift kreće ili je zaglavljen između spratova, obavezni uređaj za sprečavanje slobodnog pada kabine koji je nezavisan od sistema za nošenje kabine). Tokom nastave govoriće se i o pravilima vezanim za ventilaciju i osvetljenje kabine, komunikaciju sa službom spašavanja, izlazom za evakuaciju, liftovskim vratima, protivtegovima i ostalim bitnim tehničkim detaljiima, koji su takođe regulisani pomenutim zvaničnim dokumentom. Osobe koje budu pohađale seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove saznaće i da pravila predviđaju da na svakoj kabini mora da postoji pločica sa podacima o nosivosti lifta u kilogramima i maksimalnom broju osoba u kabini i da sva uputstva i dokumentacija moraju da budu na srpskom jeziku.

Ovlašćeni stručnjaci će istaći da se usaglašenost liftova i bezbednosnih komponenti, u odnosu na srpske standarde iz ove oblasti ocenjuje postupcima koji su dati u Prilogu 2 Pravilnika o bezbednosti liftova. Pre puštanja lifta na tržište obavezno je, naime da se sprovede jedan od postupaka ocenjivanja usaglašenosti, recimo ako je lift projektovan i izrađen identično “model liftu”, postupak se vrši prema Prilogu 6 za završnu kontrolu ili prema Prilogu 13 za obezbeđivanje kvaliteta proizvodnje. U slučaju da se lift izrađuje prema tipu za koji je sproveden postupak totalnog obezbeđivanja kvaliteta proizvodnje liftova, za postupak usaglašenosti je relavantan Prilog 12.

Polaznici će takođe biti upućeni i u način na koji se označava usaglašenost liftova i komponente sa Pravilnikom, te će im biti predstavljen znak koji se, u tu svrhu stavlja u kabinu ili na bezbednosne komponente, tako da bude čitljiv i neizbrisiv. Domaći, srpski znak o usaglašenosti je oblika jednakostraničnog trougla sastavljenog od tri slova A, uz koji se stavlja jedinstveni broj ustanove iz registra Imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti. Profesori će, takođe napomenuti da kada na snagu stupi sporazum ACAA ili od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji, označavanje usaglašenosti liftova i bezbednosnih komponenti obavljaće se stavljanjem znaka CE. Za sada uvozni proizvodi moraju da imaju i evropski i srpski znak kojima se potvrđuje usaglašenost sa propisima o kvalitetu za bezbedan rad.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove, predavači će objasniti da za postrojenja koja su stavljena na tržište ili u upotrebu mora postojati tehnička dokumentacija na srpskom jeziku ili prevedena na naš jezik, ako je proizvođač iz inostranstva. Ona mora da obuhvata uputstvo za upotrebu, uputstvo za održavanje, uputstvo za spašavanje lica iz lifta i deklaraciju o usaglašenosti.

Prema odredbama pravilnika o pregledu liftova u upotrebi, usvojenog 2017. godine, vlasnik lifta je dužan da obezbedi redovni pregled lifta jednom godišnje, a vanredni pregled u slučajevima promena na liftu, stavljanja u upotrebu posle nezgode ili na zahtev nadležnog inspektora. U okviru ove teme, kandidati će saznati ko je dužan da obavlja redovne i vanredne preglede liftova, a čija je zakonska obaveza da garantuje za njihovo održavanje i eventualno spašavanje lica iz lifta.

Profesori će se, takođe osvrnuti i na postojeće, stare liftove koji se nalaze u zgradama, te objasniti da oni podležu posebnim i dodatnim zahtevima za redovne i vanredne preglede, u slučajevima renoviranja objekata i rekonstrukcije liftova. Tako se proverava da li ova postrojenja ispunjavaju bezbednosne i zdravstvene zahteve iz Pravilnika o bezbednosti liftova, a izveštaji o pregledima se upisuju u knjigu održavanja lifta koja se čuva zajedno sa celokupnom tehničkom dokumentacijom. Polaznicima će biti objašnjeno i da u slučaju bilo kakvog tehničkog nedostatka ili nepravilnosti u dokumentaciji, Imenovano telo stavlja lift van upotrebe i obaveštava nadležnu inspekciju.

Gde i kada se sprovodi kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih polaznika, odnosno da odaberu grupni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Ukoliko se odluče za klasične časove, dolaziće svi u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo raditi u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja i u jednoj prijatnoj i opuštajućoj atmosferi. S druge strane, ako izaberu online nastavu, moći će sami da biraju mesto na kome će raditi, jer će časove pratiti preko interneta, a uz pomoć svojih računara. Ni u jednom slučaju, međutim neće dobiti priliku da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, pošto će vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i datum početka edukacije da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene institucije. Svi članovi grupe moraće da prihvate utvrđeni plan delovanja i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore, jer on neće biti podložan promenama.

Poluindividualna nastava osmišljena je kao zajednički rad dvoje polaznika, koji će morati da u određeno vreme dolaze na predavanja u odgovarajuću poslovnicu organizatora, ukoliko odaberu klasičnu edukaciju ili će, pak raditi preko interneta u prostoru koji smatraju da je najpogodniji. Za bilo koju od opcija da se odluče, moći će da se međusobno dogovore u vezi sa terminima koji im najviše odgovaraju za održavanje časova, oko tempa delovanja i datuma početka kompletnog programa, a zatim će njihov predlog da razmotri ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Tako će se utvrditi raspored koji će u najvećoj mogućoj meri da odgovara svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Oni koji žele da dobiju apsolutnu posvećenost nadležnog profesora i napreduju tempom koji im odgovara mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Ovi polaznici će takođe na klasične časove dolaziti u najbliži predstavništvo navedene institucije ili će, ako se odluče za online nastavu raditi sa mesta koje im odgovara. U svakom slučaju, moći će da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Da bi, međutim željeni raspored počeo zvanično da se koristi, mora biti odobren od strane nadležnog predavača i zvaničnog predstavnika institucije organizatora.

Nezavisno od toga za kakvo se socijalno okruženje tokom nastave opredele, kandidati dakle mogu da rade na uobičajen način i da časove pohađaju u određenom predstavništvu navedene institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Ako se, međutim opredele za online nastavu, moraju da prethodno sprovedu određene pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera, bez koje neće moći da prate časove preko interneta. Ovaj postupak zaista nije težak i veruje se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi potpuno samostalno, ali se svi koji budu imali nekih problema ili budu želeli nešto da pitaju mogu bilo kog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Ako je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekom preduzeću, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Polaznici koji budu želeli da rade online sami će birati mesto na kome će se edukovati, dok će klasična predavanja moći da pohađaju u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, u svom radnom okruženju, kao i na svakoj lokaciji koja je pogodna za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Datum početka njihovog kursa, vreme i ritam održavanja časova zajedno će odrediti osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Kako je organizovan seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove?

Pojedinačni kandidati mogu da edukaciju prate uživo i da na časove dolaze u određenu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Njihov izbor takođe može da bude online obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove, kada će časove pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Upravo iz tog razloga moraju prethodno na njih da instaliraju namenski softver, što će većina prijavljenih uspeti da obavi samostalno, jer je u pitanju jednostavan informatički zadatak. Oni koji to ne budu mogli da urade bez stručne pomoći svakako mogu da dobiju tehničku podršku od strane informatičara u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da predavanja prate individualno, odnosno da se edukuju nezavisno od ostalih. Tada se o ličnim karakteristikama kandidata veoma vodi računa i tok obuke se maksimalno tome prilagođava, tako da on može da dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve i postigne željeni napredak. Takođe će dobiti priliku da navede datum početka obuke koji mu najviše odgovara, kao i termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njegov način života. Ukoliko taj raspored budu smatrali odgovarajućim nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, on će postati validan i primenjivaće se do kraja sprovođenja programa.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove. Ovo je zapravo jedan tandemski rad dvoje kandidata, koji se međusobno pomažu, razmenjuju stavove i iskustva, a takođe mogu da maksimalno utiču na raspored po kome će se raditi. Zajedno sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrdiće, naime odgovarajuće termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka nastave.

Grupna edukacija odvija se kroz aktivan komunikacijski proces u kome svaki od polaznika treba da se iskaže i ostvari predvidjeni napredak. Zbog toga je vrlo važno poštovati predviđenu veličinu grupe. Kako bi se svima njima obezbedio isti status, nikome neće biti dozvoljeno da učestvuje u odlučivanju vezanom za raspored rada, već će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Osobe koje rade u nekoj firmi i smatraju da bi ova edukacija bila korisna za njih mogu da pohađaju korporativni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove i to kako preko interneta, tako i na standardni način. Treba istaći da oni koji budu želeli da predavanja prate uživo mogu da u tu svrhu dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, ali i da traže da se njihova nastava sprovodi u okviru kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje tehnički pogoduje adekvatnom sprovođenju obrazovnog procesa. Za utvrđivanje rasporeda rada biće zaduženi koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koja istupa u ime kompanije za koju rade polaznici.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove?

Osobe za koje se bude organizovao individualni kurs i obuka - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove, kao i polaznici koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali ne obavezno i identični raspored, jer će u vezi sa terminima i tempom održavanja časova moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu takođe će imati isti fond časova, ali će njihov raspored odrediti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba imenovana od strane kompanije koja svoje radnike upućuje na obuku.

Navedeni tempo delovanja važi samo za osobe koje budu pohađale grupni seminar - upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove, pošto tada termine i učestalost održavanja časova i druge bitne pojedinosti vezane za nastavu utvrdjuje isključivo koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte bezbednosne propise koji se odnose na liftove"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje