Kurs i obuka - Upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)

Lica zadužena za sprovođenje poslova vezanih za bezbednost i zdravlje na radu naznačena su kao osobe koje bi trebalo da pohađaju stručni seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH). Smatra se, takođe da bi bilo jako dobro da ova predavanja isprate i svi koji se bave proizvodnjom, uvozom i izvozom hemikalija, pošto njihov promet mora da se odvija po strogo definisanim pravilima.

U slučaju da su za pomenutu edukaciju zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću, biće u mogućnosti da pohađaju korporativnu nastavu i to online ili na klasični način. Ako se odluče za drugu varijantu, moći će da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje takvih časova, a nude im se moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, adekvatni prostor u firmi za koju rade i bilo koje mesto gde ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti osoba koja predstavlja kompaniju čiji radnici pohađaju obuku i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da se edukuju na klasični način i da na predavanja, prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga im je na raspolaganju online obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH), kada će nastavu pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Iz tog razloga moraju prethodno na njih da instaliraju poseban namenski softver, za šta će im ovlašćeni stručnjaci pružiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Ako ovaj zadatak ne budu mogli da obave samostalno, mogu da računaju na pomoć članove ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu navedene institucije.


Nezavisno od toga za koju se od naznačenih opcija opredele, ovi polaznici mogu da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih ljudi, to jest da izaberu grupnu edukaciju. Pravilima je vrlo precizno definisana veličina grupe, jer je to važan uslov njenog uspešnog delovanja. Tako će ovi kandidati ponekad morati da sačekaju dok grupa ne bude formirana, odnosno dok se ne prijavi minimum četiri osoba. Da bi svi članovi grupe bili u potpunosti izjednačeni, raspored po kome će se raditi se neće prilagođavati zahtevima nikoga od njih, već će oni biti obavezni da prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koje unapred bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Ovim polaznicima na raspolaganju je i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH), kada ovlašćeni stručnjak istovremeno radi sa dvoje prijavljenih. Oni funkcionišu kao tandem, zajedno stiču predviđena znanja i veštine, ali mogu da proširuju kompetencije i putem međusobne komunikacije, razmene ideja, mišljenja i iskustava. Ovo je, zapravo osnovni oblik grupnog delovanja, gde oba kandidata podjednako dolaze do izražaja, a takođe se uvežbavaju u toleranciji i bivaju motivisani da se dalje usavršavaju. Oni mogu da se dogovore i istaknu koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kada bi želeli da program počne da se sprovodi, ali će raditi prema rasporedu koji su naveli jedino ako se sa njim u potpunosti saglasi nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije.

Individualna nastava namenjena je ljudima koji žele da znanja i veštine stiču odvojeno od ostalih i da dobiju potpunu pažnju i posvećenost nadležnog predavača. Oni imaju priliku da rade tempom koji im odgovara, pošto tokom edukacije nemaju kome da se prilagođavaju, a ovlašćeni stručnjaci će, prilikom organizacije nastave voditi računa o njihovim sposobnostima, interesovanjima i brzini kojom usvajaju nove informacije. Tokom aktivne komunikacije sa profesorom kandidat će moći da postavlja pitanja, ako je potrebno traži dodatna objašnjenje, da osporava ili se saglašava sa iznetim činjenicama. Osim toga, biće u situaciji da raspored rada maksimalno uskladi sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje ima. Biće mu, zapravo omogućeno da navede termin za početak kursa, vreme i učestalost održavanja časova koji će najmanje poremetiti njegovu ustaljenu rutinu, a ukoliko se sa tim budu saglasili nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, raspored koji je dotični polaznik naveo će postati zvaničan i u skladu sa njim će se odvijati predavanja a tokom čitavog kursa.Svi koji bi želeli da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) treba da se najpre prijave nadležnom službeniku i navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Pomenuti postupak mogu da obave u svakom predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili preko telefona, a kada se bude završila registracija prijavljenih, organizovaće se upis na kurs, kome svi polaznici moraju obavezno da prisustvuju i da, u tom cilju pribave određena dokumenta koja će im biti blagovremeno tačno navedena, a koja će prilikom upisa predati ovlašćenom licu.

Šta tačno proučava obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)?

Zakonske promene u Republici Srbiji na polju postupanja sa hemikalijama fokusirane su na novu strategiju upravljanja donetu na nivou Evropske Unije. Predavači će, kada počne kurs i obuka - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) objasniti da navedena strategija ima tri važna cilja, a to su poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu, zaštita životne sredine, uz istovremeno povećanje konkurentnosti i inovativnosti na međunarodnom tržištu proizvođača hemikalija. Smatra se da je važna uloga novog zakonskog pristupa i promovisanje drugih metoda za procenjivanje štetnosti hemikalija, umesto uobičajenog testiranja na životinjama, a postignuta je i zabrana ispitivanja hemikalija na primatima.

Prisutnima će biti objašnjeno da se aktuelni evropski propis REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals), donet od strane Evropske komisije 2006. godine, bavi registracijom, procenjivanjem, autorizacijom i ograničavanjem hemikalija koje se stavljaju na tržište u zemljama članicama EU. Navedena uredba, nastala posle višegodišnjeg usaglašavanja između predstavnika industrije i organizacija za zaštitu životne sredine bi trebalo da osigura sveobuhvatni protok informacija o supstancama, u vidu sirovina, poluproizvoda ili proizvoda, te o rizicima koji su vezani za takve supstance na putu od proizvodnje do potrošača. Kroz procese registracije, procenjivanja, odobravanja ili restrikcije prošlo je više od 30000 hemikalija, a Uredbom je određeno da organizacije koje proizvode, koriste ili izvoze opasne hemikalije snose i odgovornost za procenjivanje i upravljanje rizikom po zdravlje i životnu sredinu.

Svima koji budu pratili seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) biće predstavljen i harmonizovani pravni akt koji se primenjuje u Srbiji, odnosno Zakon o hemikalijama, usvojen 2015. Ovaj pravni akt, između ostalog propisuje da su industrijski proizvođači obavezni da preuzmu troškove pribavljanja propisanih podataka o hemijskim supstancama i merama za efikasno upravljanje rizicima koji su u vezi sa takvim hemikalijama, dok su nadležne državne službe, recimo Agencija za hemikalije usmerene na kontrolu sprovođenja zakona. Profesori će napomenuti da na nivou EU deluje glavno telo za kontrolu sprovođenja sistema REACH, odnosno Evropska agencija za hemikalije, sa centralom u Helsinkiju. Iako Srbija nije članica EU, srpska preduzeća koja izvoze svoje proizvode na evropsko tržište u količinama većim od jedne tone godišnje obavezna su da poštuju REACH direktivu. Na etiketi svakog pakovanja i na bezbednosnim listovima koji prate transport (SDS - safety data sheet) obavezno je istaći obaveštenje o opasnosti i riziku koji mogu da se pojave u radu i pri korišćenju pojedinih hemikalija.

Kandidati će saznati i da se Zakon o hemikalijama ne primenjuje na radioaktivne hemikalije, materije koje se smatraju otpadom, carinska skladišta i hemikalije koje su pod carinskim nadzorom jer su u tranzitu ili se izvoze, kao ni na transport hemikalija. Takođe, hemikalije koje se u promet stavljaju u finalnom obliku kao biocidni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, lekovi i medicinska sredstva, kozmetički proizvodi, hrana i prehrambeni aditivi ne podležu obavezi upisa u Registar hemikalija, kao supstance koje izazivaju zabrinutost. Odredbe Zakona koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i obeležavanje se ne primenjuju na supstance za naučno istraživanje, hranu i aditive, kozmetiku, ni na lekove i medicinska sredstva.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) nadležni stručnjaci će objasniti da se klasifikovanje ovih supstanci u klase opasnosti vrši na osnovu fizičkih i hemijskih osobina koje utiču na život i zdravlje ljudi i na životnu sredinu. Ono se sprovodi na osnovu epidemioloških studija, statističkih i drugih podataka o profesionalnim bolestima, hemijskim udesima ili drugim međunarodno prihvaćenim metodama. Napomenuće da se opasnim hemikalijama smatraju one koje mogu da se klasifikuju u bar jednu klasu opasnosti.

Polaznici će saznati i da se pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi, distribuira ili dalje koristi hemikaliju, naziva snabdevač, te da je on dužan da prilikom reklamiranja proizvoda koji sadrži bar jednu hemikaliju klasifikovanu kao opasnu istakne opasnost i ne dovodi korisnike u zabludu. Takođe je obavezan da vodi evidenciju o hemikalijama, naročito o njihovom identitetu, količinama, klasifikaciji i obeležavanju, kao i o distributerima, krajnjim korisnicima i potrošačima kojima su hemikalije isporučene. Evidencije se čuvaju najmanje 10 godina i dostavljaju na zahtev Agenciji za hemikalije.

Gde i u koje vreme se održava kurs i obuka – upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)?

Osobe koje su zaposlene u nekoj firmi i žele da pohađaju naznačenu edukaciju moći će da prate korporativni seminar - upoznajte evropski propisi o hemikalijama (REACH). Nastavu mogu da pohađaju na klasičan način ili preko interneta, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će se obučavati. U prvom slučaju moći će da na časove dolaze u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije, da rade u nekoj prostoriji svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi. Ako izaberu drugu varijantu, sami će odrediti lokaciju na kojoj će pratiti nastavu, a u svakom slučaju moraće da se pridržavaju termina za početak obuke, vremena i učestalost sprovođenja časova koje zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici koji budu pohađali individualnu nastavu takođe će moći da se edukuju na standardni način i da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Na raspolaganju im je i online kurs, kada će predavanja pratiti preko interneta, pomoću svojih računara, u ma kom prostoru koji smatraju pogodnim. Bilo za koju opciju da se odluče moći će da navedu vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov način života i ostale dužnosti koje treba da ispune, a da bi traženi rasporedpostao validan mora biti u pospunosti odobren od strane zato ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Ako bude potrebno da se u njega unesu neke izmene, svakako će se voditi računa o potrebama konkretnog polaznika i nastojaće se da se konačna verzija rasporeda što više uklapa sa njegovim željama.

Na isti način, to jest uživo ili preko interneta predavanja mogu da prate i polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH). Ako budu odabrali klasične časove, oba član ovog tandema dolaziće u određeno vreme u tu svrhu u najbližu poslovnicu pomenute institucije, a ukoliko njihov izbor bude nastava preko interneta moći će da rade u bilo kom prostoru koji im odgovara. Uz to će dobiti priliku da se međusobno, ali i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti koje se tiču obrazovnog procesa. Tako će odrediti termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i vreme početka programa koji će svima biti prihvatljivi.

Osobe koje budu pohađale grupnu nastavu takođe će na klasična predavanja sve zajedno dolaziti u određenu poslovnicu organizatora ili će, pak da se obučavaju preko interneta u sopstvenom domu, na radnom mestu ili na nekoj drugoj lokaciji koju smatraju odgovarajućom. One, međutim neće moći ni na koji način da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, već će biti obavezne da prihvate termine za održavanje predavanja, tempo rada i vreme početka nastave koje bude odredio ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije. Takođe će u određenim prilikama morati da sačekaju da grupa počne sa radom, jer za to mora biti ispunjen uslov koji se tiče minimalnog broja prijavljenih.

Bilo da rade u grupi, u paru ili pojedinačno, ovi kandidati dakle mogu da traže da se za njih sprovede klasični kurs i obuka - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) i da na predavanja, prema rasporedu koji bude napravljen dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora. Nudi im se i online kurs, za koji su obavezni da se pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, bez koga neće moći da prate nastavu preko interneta. Ukoliko to ne budu mogli da urade samostalno, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka koji su zaposleni u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Kako je organizovan seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)?

Da bi svi prijavljeni pratili nastavu onako kako im najviše odgovara, organizator je omogućio da pojedinačni kandidati mogu da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, to jest da naznače da li će raditi samostalno, u paru ili u grupi. Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) biće u mogućnosti da napreduju sopstvenom brzinom, jer će biti jedine koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom navedenog seminara. To, međutim ne znači da je kandidat ovde u funkciji pasivnog primaoca gotovih znanja od profesora, već naprotiv on biva veoma aktivan, može da komunicira sa predavačem, postavlja pitanja, traži objašnjenja određenih pojmova i iznosi svoje mišljenje o konkretnoj temi. Ovaj vid obuke pruža priliku prijavljenima da se dobro organizuju i da rade bez velikog stresa i opterećenja, jer mogu da istaknu kada bi im odgovaralo da seminar startuje, kao i koji bi se termini i učestalost održavanja časova najbolje uklopili u njihov ustaljeni životni ritam. Ako njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora budu smatrali da je to odgovarajuće, proglasiće traženi raspored zvaničnim.

Polaznicima se nudi i poluindividualna nastava, to jest mogućnost da časove pohađaju zajedno sa još jednim kolegom. U takvoj situaciji oni moraju biti spremni na uspostavljanje kvalitetne dvosmerne komunikacije, kako između sebe, tako i sa svojim predavačem, jer će i na taj način proširivati znanja i kompetencije i sticati određene socijalne veštine. Ovde se pre svega misli na toleranciju prema tuđem mišljenju i kvalitetnu interakciju, što će im svakako koristiti u realnim okolnostima. Dotični kandidati takođe će moći da sporazumno odrede vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova i da saopšte nadležnima šta im u tom smislu najviše odgovara. Ako se predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora sa tim predlozima budu saglasili, raspored koji su polaznici naveli će postati zvaničan i koristiti se do kraja sprovođenja programa.

Izbor onih koji žele da rade u društvu i u aktivnom okruženju svakako će biti grupni kurs i obuka - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH). Naznačeno je da grupa može početi sa radom tek kada bude imala najmanje četiri člana, jer sa manjim brojem osoba nema smisla organizovati ovakav način edukacije, budući da nije moguće uspostaviti dovoljno bogatu i raznovrsnu interakciju na kojoj se, u konkretnom slučaju temelji obrazovni proces. Svi članovi polaznici grupne nastave su u obavezi da prihvate termine za održavanje časova, tempo rada i vreme početka seminara koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije. Niko od njih u vezi sa rasporedom rada neće moći da iznese bilo kakve svoje zahteve i predloge, jer oni jednostavno neće moći da se uzmu u razmatranje.

Za bilo koju od naznačenih opcija da se odluče, pojedinačni kandidati mogu dakle da pohađaju klasične časove, te da na njih prema dobijenom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije. Tamo će raditi u moderno opremljenim prostorijama i u prijatnom i podsticajnom okruženju, koristeći sva savremena obrazovna sredstva. Nastavu takođe mogu da prate i preko interneta, ali u tu svrhu prethodno moraju na svoj računar da instaliraju poseban tip softvera. Taj zadatak zaista nije težak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ičije pomoći, a oni kojima ne bude pošlo za rukom da to samostalno urade mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora, gde će dobiti potrebnu tehničku podršku.

U situaciji kada su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici neke firme organizator će ponuditi korporativni seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH). Kandidati tada imaju priliku da se edukuju preko interneta ili uživo, kada na časove mogu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, da se obučavaju u adekvatnom prostoru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu koje ispunjava uslove za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Datum početka kursa, termine održavanja časova i tempo kojim će se delovati zajedno će da definišu ovlašćeni predstavnik preduzeća čiji radnici pohađaju nastavu i zvanični reprezent institucije organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)?

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH) i oni koji budu pohađali individualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali ne obavezno i isti raspored. Dotični polaznici će, naime u vezi sa time moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim prezentom pomenute obrazovne institucije kako bi utvrdili termine i ritam rada koji će im najviše odgovarati.

Korporativna nastava jednako će imati isti fond časova, ali će ovde vreme i ritam sprovođenja predavanja zajedno da odrede koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to ovlastila firma čiji radnici pohađaju obuku.

Naznačeni tempo delovanja validan je, zapravo jedino za grupni seminar - upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH), s obzirom na to da kod ovakvog tipa edukacije sve detalje obrazovnog procesa definiše isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte evropski propis o hemikalijama (REACH)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje