Kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima

Osobe koje, u okviru organizacija u kojima su zaposlene obavljaju određene poslove u sektoru informaciono komunikacionih tehnologija predstavljaju ciljnu grupu za seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ITC projektima. Izneta je, takođe najtoplija preporuka da ovu obuku pohađaju i oni koji su zaduženi za upravljanje projektima vezanim za uvođenje informacionih sistema, za razvoj softvera ili telekomunikacionih sistema.

Pre nego što počne da se sprovodi navedeni program, zainteresovane osobe moraju najpre da prođu kroz proceduru prijavljivanja, koja može da se obavi preko telefona, elektronskim putem ili u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, u više od 20 gradova širom naše zemlje. Tada zainteresovani treba da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu biti kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Nakon toga, sprovešće se upis na kurs, kome su svi prijavljeni dužni da lično prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Ona će im blagovremeno biti tačno navedena, a takođe će biti informisani i o mestu i terminu održavanja pomenutog postupka.

Ukoliko nastavu žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću, sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Ovlašćeni stručnjaci tada mogu da drže klasična predavanja i to na mestu koje odaberu sami polaznici, odnosno u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, u okviru kompanije koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju ili, pak na nekom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Kandidati predavanja mogu da prate i preko interneta, a u oba slučaja će početak njihovog seminara, vreme i učestalost održavanja časova zajednički da odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme.


Pojedinačni polaznici imaju takođe priliku da nastavu prate prema standardnom principu, to jest da na časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Tamo će raditi u prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima i nova znanja i veštine usvajati u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi. Na raspolaganju im je i online edukacija, za koju međutim moraju da se adekvatno pripreme, tačnije da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Za to će im biti data sva potrebna uputstva, a ako i pored toga ne uspeju da samostalno obave pomenuti zadatak, mogu da računaju na stručnu pomoć informatičara u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Kako klasično tako i online mogu biti organizovana predavanja za osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Tada se radi u skladu sa principom „jedan na jedan“, što preciznije znači da ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata. Shodno tome, u poziciji je da mu se maksimalno posveti i da vrlo jasno sagleda njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom može da uči. U skladu sa tim će, naravno oblikovati i svoj predavački rad kako bi prijavljenom omogućio da lakše i brže usvoji predviđena znanja i veštine. Sam polaznik je tokom čitavog obrazovnog procesa slobodan da profesoru postavlja pitanja, diskutuje sa njim, komentariše iznete informacije i da i na taj način proširuje i produbljuje svoje kompetencije. Pre nego što se pristupi edukaciji, kandidat će biti zamoljen da navede koji mu termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kada bi želeo da program počne da se sprovodi. Ukoliko te pojedinosti odgovaraju njegovom profesoru i ovlašćenom koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, traženi raspored će postati zvaničan i primenjivaće se sve do kraja seminara.

Poluindividualna obuka takođe je deo bogate ponude organizatora, kada nadležni predavač podučava dvoje polaznika i nastoji da sa njima uspostavi aktivnu komunikaciju, ali i da razvije njihovu međusobnu interakciju koja će takođe doprineti proširivanju i produbljivanje željenih znanja. Među ovim kandidatima svakako mora postojati spremnost za saradnju i uzajamno pomaganje, upućivanje, korigovanje i, generalno olakšavanje usvajanja novih informacija. Oni će, uz to biti zamoljeni da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovore oko svih pojedinosti obrazovnog procesa, pa će tako utvrditi termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka edukacije koji će svima biti po volji.Oni koji najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi i u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi mogu da odaberu grupni seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Bitno je napomenuti da niko od osoba koje se opredele za ovaj pristup neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi, pošto će vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja časova da definiše koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Od članova grupe se očekuje da se tom planu delovanja u potpunosti prilagode i da u vezi sa tim ne ulažu bilo kakve prigovore, jer on jednostavno neće biti podložan izmenama.

Čime se bavi obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima?

Problem sa projektima u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija (ICT) je brzina promena tehnologija, odnosno životni vek hardvera i softvera koji u proseku iznosi dve do tri godine, što znači da postoji opasnosti da je tehnološki sistem koji je realizovan i dolazi u fazu korišćenja već zastareo. Drugi ključni problem predstavlja praksa da stručnjaci koji dolaze sa tehničkih fakulteta posle nekoliko godina rada u struci postaju rukovodioci timova i projekata, a da nisu u potpunosti osposobljeni za upravljanje specifičnim projektima u oblasti ICT. Stoga će polaznici na časovima koje uključuje kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima biti upućeni u planiranje i realizaciju projekta, uz stalno praćenje i prilagođavanje promenama koje se dešavaju u razvoju tehnologija, da bi se one na optimalan način primenile u aktuelnom poslu. Ovlašćeni predavači će predstaviti koncepte upravljanja projektima ICT, kao i njihove specifičnosti i razlike u poređenju sa drugim oblastima projektovanja. Istaći će da se ICT projekti najčešće odnose na infrastrukturne sisteme i time spadaju u kategoriju investicionih projekata, koje bi trebalo realizovati sistematičnim pristupom planiranju i realizaciji, prvenstveno zbog burne i brze promene tehnologije u datoj sferi. Prisutni će saznati da se podela ICT projekata u opštem pristupu pravi na osnovu sistema na koje se oni odnose, a to mogu biti projekti uvođenja informacionih sistema (IS), softverski projekti i telekomunikacioni projekti.

Predavači će im napomenuti i da upravljanje kod ICT projektovanja ima za cilj da se projekat izvede u najkraćem vremenskom roku i sa minimalnim troškovima. Upoznaće polaznike i sa osnovnim elementima koje obuhvataju koncepti upravljanja, te će govoriti o upravljanju ugovaranjem, određivanju cilja upravljanja projektom, kao i o definisanju organizacije upravljanja projektom. Svi koji budu pratili seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima biće upoznati sa upravljanjem obuhvatom projekta, vremenom na projektu, nabavkom, troškovima, ljudskim resursima, zatim projektnim komunikacijama, konfliktima, kvalitetom na projektu, kao i promenama i rizicima na projektu.

Posebni časovi biće posvećeni projektima za uvođenja informacionih sistema (IS), jer su oni ključni za odvijanje poslovnih procesa i donošenje poslovnih odluka u organizaciji. Ispravne poslovne odluke se, naime donose na bazi informacija i činjenica, a retko prema intuiciji, tako da je u osnovi takvog sistema kompjuterska baza podataka i programi za izveštavanje i održavanje sistema. Kandidati će se upoznati i sa softverskim projektima, koji se bave prevashodno razvojem softverskih rešenja i odnose se na specifičnost softverskog proizvoda koji se izrađuje u jednom primerku, a zatim se jednostavno umnožava. Profesori će prisutnima predstaviti i telekomunikacione projekte, koji pripadaju infrastrukturnim sistemima i u pravom smislu reči su investicioni, pošto značajni ljudski i finansijski resursi moraju da budu angažovani u njihovoj realizaciji. Imaju veliki broj aktivnosti, traju dugo i u njih može da bude uključeno više poslovnih organizacija.

Dok se odvija obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima, polaznici će saznati da osnovni plan projekta pravi projektni menadžer, kao lice koje je učestvovalo u fazi pravljenja ponude i ugovaranja i upoznato je sa elementima na kojima se projekat zasniva. Za telekomunikacione projekte po pravilu je neophodno formirati projektni tim, sastavljen od stručnjaka različitih profila, a koji čine građevinci, mašinci, arhitekte, elektrotehničari - energetičari, naravno i stručnjaci za informacione tehnologije. Ovlašćeni stručnjaci će takođe istaći da multidisciplinarni karakter ICT projekata zahteva od projektnog menadžera znanja i veštine za koordinaciju rada stručnjaka različitih profila, a zatim će prisutne uputiti u faze upravljanja ICT projektima, kao što su pokretanje projekta, sagledavanje zahteva, faze planiranja, praćenje, kontrola i izveštavanje. Naznačiće da faza okončanja projekta podrazumeva izradu finalnih izveštaja sa pregledom angažovanja ljudskih i materijalnih resursa i utrošenih finansijskih sredstava.

Tokom edukacije biće reči i o upravljanju rizicima na ICT projektima, kao planskom preduzimanju aktivnosti sa ciljem da se posledice neželjenih događaja koje ne mogu da se predvide preventivno umanje ili korektivno, naknadno ublaže, da ne bi ugrozile uspešan završetak projekta. Kandidati će takođe biti upoznati i sa metodologijom upravljanja ICT projektima koja je razvijena u Velikoj Britaniji za potrebe državnih institucija, a koja se naziva Prince2 (Project in Controlled Environments). Između ostalog, biće im objašnjeno da se ona zasniva na shvatanju da je svaki pojedinačni poslovni projekat zapravo deo grupe projekata koji imaju zajedničke ciljeve i kojima se ostvaruje strategijsko opredeljenje organizacije. Takav model je predstavljen kroz 8 osnovnih procesa i 45 podprocesa.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima?

Kandidati koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju, a zaposleni su u nekom preduzeću mogu da odaberu korporativni seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Tada će za utvrđivanje rasporeda rada, tačnije termina za početak kompletnog programa, vremena i učestalosti održavanja predavanja biti zaduženi ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Kandidati mogu da odaberu klasičnu nastavu i da, po sopstvenoj volji predavanja prate u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kom drugom mestu na kome postoji odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Pored toga, mogu da odaberu online edukaciju, odnosno da časove pomoću svojih računara pohađaju preko interneta.

Pojedinačni polaznici imaju priliku da nastavu prate potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da rade u skladu sa principima individualne nastave. Kako nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da navedu kada bi želeli da obuka počne, te koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i druge obaveze koje imaju. Taj predlog će zatim razmotriti njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on prihvatljiv saopštiće kandidatu da će biti u mogućnosti da nastavu prati prema rasporedu koji je naveo. To će mu svakako omogućiti da se lakše organizuje i uz manje opterećenja i stresnih situacija prođe naznačeni program.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima radiće u paru i takođe moći da značajno utiču na raspored po kome će se održavati predavanja. Oni će, naime biti podstaknuti da se prvo jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora dogovore kada će seminar da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi. Tako će se postići da svi učesnici u obrazovnom procesu budu zadovoljni zvaničnim planom delovanja i da tokom rada dostignu svoj maksimum.

Grupna nastava se, međutim odvija po drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, budući da osobe koje je odaberu neće moći da donose bilo kakve odluke vezane za raspored rada. Ovde će, zapravo termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka edukacije da odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a članovi grupe ni na koji način neće moći na to da utiču. Veličina grupe je vrlo precizno definisana u cilju njenog uspešnog funkcionisanja, te tako ona ne može početi sa radom dok se za to ne prijavi minimalan broj kandidata, predvidjen za ovakav tip nastave.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi kandidati prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima i da na predavanja, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Takođe imaju opciju da rade online, odnosno da predavanja prate uz pomoć svojih računara, na koje moraju blagovremeno da instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Bez toga neće moći da se edukuju preko interneta, a ako ovaj postupak ne mogu samostalno da obave uprkos svim datim uputstvima, mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Kako je organizovan seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima?

Polaznici koji edukaciju pohađaju pojedinačno mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom sprovođenja predavanja. Shodno tome, izbor onih koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom može da bude individualna obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Tada ovlašćeni stručnjak radi samo sa jednim kandidatom, te mu se tokom obrazovnog procesa maksimalno posvećuje i nastoji da tok edukacije u što većoj meri prilagodi njegovom predznanju, sposobnostima i interesovanjima. Kako bi mu se omogućilo da se lakše organizuje i obaveze koje mu nametne pomenuta edukacija jednostavnije uklopi u svoj način života i druge dužnosti koje ima, biće zamoljen da navede kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati je najpogodnije da se održavaju časovi. Taj raspored ipak ne može postati zvaničan dok se sa njim ne saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, pošto i oni predstavljaju aktivne učesnike u obrazovnom procesu.

Poluindividualna nastava namenjena je onima koji žele da rade u društvu, ali samo jedne osobe. Tada polaznici praktično funkcionišu kao tandem u nastavnom procesu i zajednički ostvaruju željene ciljeve i rezultate. Međusobno se pomažu i predstavljaju jedno drugom značajnu podršku u radu i učenju, a svoja znanja i veštine stiču i putem suočavanja stavova, razmene ideja i iskustava kako između sebe, tako i sa svojim predavačem. Njima je takođe omogućeno da navedu svoje želje vezane za raspored rada, odnosno da istaknu kada bi želeli da počnu sa obukom i koji termini i ritam održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Svakako da će u vezi sa tim morati da se konsultuju i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, jer bez njihovog odobrenja traženi raspored ne može početi zvanično da se koristi.

U ponudi institucije koja organizuje navedenu edukaciju nalazi se i grupni kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima. Polaznici koji odaberu ovaj pristup biće uravnoteženi i kada je u pitanju definisanje rasporeda po kome će se raditi. Kako nije, naime moguće u tom smislu svima izaći u susret, budući da se pretpostavlja da imaju različite zahteve u vezi sa terminima i tempom delovanja, za pravljenje rasporeda časova biće zadužen isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. On će, dakle odrediti kada program počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će grupa imati časove. Od svih prijavljenih se očekuje da u vezi sa ovim rasporedom ne ulažu nikakve prigovore, već da mu se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode.

Nezavisno od toga za koju se od prethodnih opcije opredele, pojedinačni kandidati svakako mogu da predavanja prate preko interneta, odnosno da se edukuju online uz pomoć svojih računara. Da bi to postigli moraju, međutim blagovremeno da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver, a ako se ne budu snašli i ne uspeju to da obave samostalno, mogu da računaju na stručnu pomoć članova tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora. Na raspolaganju im je takođe i klasična nastava, tačnije rečeno predavanja koje se, prema definisanom rasporedu održavaju u svim poslovnicama pomenute obrazovne institucije. Oni će tamo morati da dolaze u terminima koji budu naznačeni i da u moderno opremljenim prostorijama prate predavanja osvedočenih eksperata.

Ako je potrebno organizovati nastavu za radnike nekog preduzeća, biće sproveden korporativni seminar - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima i to na klasični način, ali i preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu moći će da odaberu mesto na kome će pratiti edukaciju, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje tehnički mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Osobe koje žele da rade preko interneta takođe će moći da se edukuju sa mesta koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. U bilo kojoj opciji, međutim moraće da poštuju i prihvate termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka obuke koje budu sporazumno odredili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima?

Termine i ritam održavanja predavanja za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima, isključivo određuje koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu imaće isti fond časova, ali će da se u vezi sa njihovim rasporedom dogovore zvanični predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju nastavu i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije, te tako on može biti i značajno različit od navedenog.

Polaznici koji budu odabrali individualni seminar - upoznajte koncept upravljanje razvojnim ICT projektima, kao i oni koji budu radili prema principima poluindividualne nastave imaće takođe isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom u datoj poslovnici organizatora, kako bi utvrdili onaj koji im svima odgovara.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte koncept upravljanja razvojnim ICT projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje