Kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini

Jedan od osnovnih uslova za uspešno poslovanje u međunarodnom prometu robe je da postignutim dogovorom obe strane budu zadovoljne. S obzirom na to da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini ima za cilj da osposobi polaznike da svoje spoljnotrgovinsko poslovanje učine uspešnijim i efikasnijim, za njenu ciljnu grupu određeni su upravo pojedinci i predstavnici kompanija koji se bave uvozom, odnosno izvozom određenih proizvoda. Osim toga, ova edukacija može da bude izuzetno korisna i ostalim privrednim subjektima koji su, posredno ili neposredno upućeni na promet robe između država. Tu bi, recimo mogli da se ubroje poljoprivrednici, zaposleni u industrijskoj prizvodnji, građevinarstvu i drugim privrednim granama, delimično ili potpuno orjentisanim ka uvozu ili izvozu. Takođe se toplo preporučuje da predavanja u okviru navedenog obrazovnog programa pohađaju i svi oni koji na neki način žele da unaprede svoj biznis u međunarodnim vodama.

Pre početka nastave, predviđeno je da zainteresovani najpre prođu kroz proceduru prijavljivanja. U tom cilju, potrebno je da lično dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, pozovu telefonom ili pošalju mejl na odgovarajuću adresu i informišu ovlašćenog službenika o svojim ličnim podacima. Kada bude zavedeno kako se svi prijavljeni zovu i prezivaju, kada su tačno rođeni i koji im je broj kontakt telefona, ovaj zvanični postupak će biti zaključen, a vrlo brzo zatim biće organizovan i oficijelni upis na obuku. Pre toga će, svakako nadležni obavestiti kandidate o dokumentima koja tom prilikom treba lično da donesu u naznačenu poslovnicu organizatora.

Tokom obavljanja upisa na seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, polaznici će biti zamoljeni da se izjasne da li žele predavanja da prate uživo ili preko interneta. Prvi model rada podrazumeva da su kandidati obavezni da, prema utvrđenoj satnici dolaze u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije i tamo, u adekvatno opremljenim prostorijama pohađaju časove. Oni koji se međutim odluče za online edukaciju, moraće da pre početka sprovođenja predavanja na svoj računar instaliraju namenski softver, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći. Ipak, oni koji u vezi sa pomenutim postupkom budu imali nekih pitanja ili nedoumica mogu se slobodno obartiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora koje se, osim u Beogradu nalaze i u više od 20 gradova širom naše zemlje.


Oba navedena oblika pohađanja nastave moguće je sprovoditi samo za jednog polaznika, ukoliko je njegova želja da radi samostalno, bez prisustva drugih kandidata. Ovakav pristup svakako omogućava efikasno usvajanje znanja, budući da je čitav obrazovni proces usmeren isključivo na dotičnu osobu. Osim toga, svako ko se opredeli za ovakav tip praćenja časova imaće priliku da, shodno svojim ostalim obavezama i dnevnim navikama odredi termine koji mu najviše odgovaraju za održavanje predavanja, ali i ritam delovanja tokom edukacije, te datum kada smatra da je najpogodnije da individualni kurs i obuka- upoznajte međunarodna pravila u trgovini počne da se sprovodi. Da bi ovaj raspored postao zvaničan, moraće da ga prihvate i ostali učesnici u obrazovnom procesu, a to su u ovom slučaju koordinator u određenoj poslovnici organizatora i predavač koji vodi edukaciju. Iste pogodnosti obezbeđene su i za polaznike koji žele da rade u paru, prema pravilima poluindividualne nastave. Oni će predavanja pohađati kao tandem i podsticati jedno drugo na putu ka uspehu, kroz dijaloge, razmene mišljenja i sučeljavanje stavova.

Interaktivne metode rada naročito dolaze do izražaja kod grupnog praćenja nastave, budući da tada kandidati uče ne samo od ovlašćenog predavača, već i jedni od drugih. Zbog toga je kod ovakvog tipa edukacije posebno izražena aktivnost polaznika, kao i kooperativnost ali i umerena takmičarska atmosfera. Da bi grupa počela da funkcioniše, neophodno je da se za ovakvu obuku prijavi minimum četvoro polaznika, a opet nije dozvoljeno da ih bude ni više od osmoro, kako bi se svima omogućio kvalitetan obrazovni rad. Nijedan član grupe neće moći da traži usklađivanje definisanih termina za sprovođenje predavanja sa njegovim ličnim potrebama, budući da neće biti moguće da se želje svih njih istovremeno ispune. Stoga će vreme početka edukacije, kao i satnicu i ritam prema kome će se održavati časovi da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a polaznicima će biti naglašeno da se od njih očekuje da taj raspored strogo poštuju do kraja seminara.

Kada zaposleni u određenoj kompaniji žele da pohađaju ova stručna predavanja, sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, koja ima nekoliko specifičnosti. Jedna od njih se odnosi na činjenicu da se ovde časovi mogu, isto kao kod ostalih modela pohađati online ili klasično, ali razlika je u tome što predavanja koja polaznici prate uživo mogu da budu održana na bilo kom mestu, gde za to postoje odgovarajući uslovi. Tako će kandidati odabrati hoće li na časove da dolaze u namenske prostorije neke poslovnice pomenute institucije, da prate predavanja na svom radnom mestu ili će za to odrediti neku drugu lokaciju koju smatraju pogodnom. Datum kada će pomenuti program početi da se sprovodi, termine održavanja predavanja i, uopšte tempo rada tokom obuke odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično predstavlja firmu, koja svoje radnike upućuje na edukaciju.Čime se tačno bavi stručni seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini?

Kada se sklapa neki poslovni sporazum, od ključne je važnosti da prava i obaveze oba partnera budu precizno definisane. Zbog toga će kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini početi upoznavanjem kandidata sa postupkom sklapanja trgovačkih ugovora. Predavači će zatim navesti šta sve jedan dobar ugovor o prodaji treba da sadrži, pa će objasniti šta se podrazumeva pod glavnim i sporednim elementima ovog zvaničnog dokumenta.

Poseban deo navedene edukacije biće posvećen takozvanim Incoterms pravilima, koje je izdala Međunarodna trgovinska komora u Parizu sa ciljem da se u prekogranični promet robe uvedu određene olakšice. Ova pravila su više puta revidirana, a poslednja verzija je definisana 2010. godine, pa će se profesori posebno njome pozabaviti. Polaznici će tako saznati da se Incoterms primenjuje samo kod regulisanja odnosa između kupca i prodavca i definiše njihove obaveze u odnosu na robu kojom se trguje. Nakon toga će predavači govoriti o klasifikaciji pomenutih pravila, koja su zapravo podeljena na ona za svaki vid prevoza i ona za pomorski prevoz unutrašnjim vodenim putevima. U okviru svake grupe navedene su određene klauzule, označene odgovarajućim sklaćenicama, te će polaznici biti detaljno upoznati sa svakom od njih. Stručnjaci će, takođe da se osvrnu i na novine koje su se pojavile u verziji ovih pravila iz 2010. godine, a koje se odnose na novu klasifikaciju prema vidu transporta, te na uvođenje ili ukidanje određenih klauzula.

Za vreme predavanja koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini kandidati će saznati i koja je tačno uloga transportnih dokumenata u savremenom poslovanju, ali će uz to biti informisani i o sve naglašenijoj potrebi da se ovi zvanični spisi koriste u elektronskom obliku. Stoga će profesori posebnu pažnju da posvete definisanju pojma elektronskih transportnih dokumenata i načinima da se ispune uslovi potrebni za njihovo pribavljanje. Osim toga, prisutni će biti obavešteni i o tome šta sve treba da sadrži jedan elektronski transportni dokument. On se, naime izdaje od strane prevoznika u vidu poruke i mora da obuhvata: ime i adresu vozara, detaljan opis robe i pakovanja, podatke o količini robe, datum i mesto njenog prijema, ime i adresu pošiljaoca, uslove prevoza, te privatni ključ koji će se upotrebljavati u potonjim transmisijama.

Polaznicima će zatim biti pojašnjen pojam konosmana, hartije od vrednosti koja je najvažniji dokument u pomorskom prevozu robe, a biće reči i o njegovim posebnim vrstama, koje su definisane prema vrsti transporta. Predavači će se osvrnuti i na odgovarajuće dokaze koji potvrđuju postojanje ugovora o prevozu, a govoriće i o postupku izdavanja dokumenta u pisanom obliku. Pre nego što se završi seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, kandidati će znati i kako se sprovodi čuvanje elektronskih podataka, a moći će i da naprave razliku između rečnog konosmana i tovarnog lista. Takođe će im biti predstavljene sve pojedinosti dokumenta koji je označen skraćenicom CMR (Convention relative au contrat de transport international de merchandises par route – franc.), a što se zapravo odnosi na tovarni list namenjen međunarodnom drumskom transportu. Upoznaće se i sa vazduhoplovnim tovarnim listom i odgovarajućim polisama osiguranja, te će nakon završene obuke moći da ugovaraju obavljanje isporuka na jednostavniji i brži način, te da pravilno koriste Incoterms 2010 i u svom poslovanju počnu da upotrebljavaju elektronsku dokumentaciju.

Gde i u koje vreme se sprovodi kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini?

U situaciji kada zaposleni u određenoj kompaniji žele da prisustvuju predavanjima koja su obuhvaćena ovom edukacijom, organizuje se korporativna obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini. Oni kandidati koji ne budu želeli da časove pohađaju preko interneta, pratiće predavanja u skladu sa principima klasične nastave. Ovakav tip seminara će se održavati u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, u određenom prostoru same firme u kojoj rade polaznici ili na nekom drugom mestu koje oni lično odaberu. O uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi konkretna lokacija bila podobna za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa, biće na vreme informisan zvanični predstavnik konkrenog preduzeća od strane koordinatora za nastavu u pomenutoj instituciji. Ova dva ovlašćena reprezenta će se usaglasiti i oko datuma kada će edukacija da počne, ali i oko termina za sprovođenje predavanja i tempa rada tokom obuke.

Kandidati koji se na kurs prijavljuju kao fizička lica imaju mogućnost da se opredele između samostalnog, grupnog ili rada u paru. Ukoliko im prija međusobno upoređivanje, te stalna razmena aktivnosti i različitih informacija sa drugima, trebalo bi da odaberu grupno pohađanje časova. Ipak, svi koji naprave ovakav izbor treba da znaju da je ponekad neophodno sačekati određeno vreme dok grupa ne počne da funkcioniše, pošto je za to nužno da se prijavi najmanje četvoro polaznika. Svakako treba naglasiti da nije dozvoljeno da u jednoj grupi bude više od osmoro kandidata, pošto se svima mora dati dovoljno vremena i prostora za kvalitetan obrazovni rad. Kako nijedan član grupe ne sme da bude privilegovan u odnosu na ostale, a opet svako od njih ima različite obaveze i navike neće biti moguće uzeti u obzir njihove zahteve za definisanjem rasporeda rada. Stoga će koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije da precizira kada će tačno da počne seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, kao i kojim danima i u koliko sati će grupa da ima predavanja.

Osobama sklonim samostlnom radu namenjana je individualna obuka, koja polazniku pruža priliku da u svakom trenutku od ovlašćenog predavača dobije povratnu informaciju o ispravnosti mišljenja i stavova vezanih za temu koja se obrađuje. S druge strane, vrlo pogodnu sredinu za učenje predstavlja i poluindividualna edukacija, kada dvoje polaznika zajedno pohađaju predavanja. U oba opisana modela sprovođenja obrazovnog programa, sami polaznici više dolaze do izražaja nego kada je u pitanju grupna nastava, te im je stoga omogućeno da se izjasne i o rasporedu časova koji im najviše odgovara. Preciznije rečeno, kandidati koji odaberu da rade pojedinačno ili u paru moći će da, uz saglasnost svojih profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora počnu edukaciju i imaju predavanja u terminima koji najmanje remete njihovu dotadašnju dnevnu rutinu.

Za bilo koji od pomenuta tri načina rada da se opredele, polaznici nastavu mogu da prate dvojako - uživo i preko interneta. Ukoliko se odluče za klasična predavanja, imaće obavezu da dolaze u naznačeno predstavništvo navedene obrazovne institucije, prema utvrđenoj satnici. Tako će pohađati časove u prostranim i moderno uređenim slušaonicama, koje u potpunosti odgovaraju zahtevima savremenog obrazovanja.

Svi oni čiji izbor, međutim bude online kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, moraće svakako da obezbede korišćenje odgovarajućeg kompjutera i stabilnu internet konekciju, ali i da izvrše određene pripreme. Od njih se, zapravo očekuje da, pre nego što počne nastava na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Veruje se da će to većina polaznika uspeti da obavi potpuno samostalno, no ako im ovaj zadatak bude zadavao neke probleme, mogu svakoga dana u toku radnog vremena da se obrate nadležnom službeniku u nekoj poslovnici organizatora. Zatim će biti upućeni na IT stručnjake koji će im pružiti odgovarajuću tehničku podršku, te brzo i lako popraviti nastalu situaciju.

Na koji način se vrši specijalizovana obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini?

U slučaju kada pojedinačni kandidati imaju izraženu potrebu da, usled nagomilanih obaveza prilagode tok ove edukacije sopstvenim potrebama, organizator može da ponudi individualni seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini. Tada će ovlašćeni predavač držati časove samo jednom polazniku i, svakako mu se bezrezervno posvetiti. Nastojaće da mu maksimalno olakša proces učenja, podstičući ga da u svakom trenutku postavi pitanja o onome što ne razume, a nove pojmove i teme nadovezaće na njegovo prethodno znanje. Što je veoma važno, dotični kandidat će dobiti priliku da sam odredi vreme kada će obuka da startuje, kao i termine i učestalost održavanja časova. Ukoliko se sa time saglase koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije i profesor koji vodi kurs, raspored će biti usvojen i polaznik će u svoj dnevni ritam lako da uklopi angažovanje koje se od njega zahteva, usled pohađanja predavanja. Ista prava i obaveze imaće i kandidati koji se opredele za poluindividualni vid praćenja nastave, koji predstavlja partnerski rad, u grupici koju čine dvoje polaznika.

Svi oni koji se odluče za pojedinačni ili rad u paru, moći će da pohađaju časove online ili prema standardnom principu. Ukoliko žele da se edukuju preko interneta, imaće obavezu da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, kako bi mogli da prate nastavu. Ovaj postupak zaista nije suviše zahtevan i većina klijenata uspe da ga obavi bez većih problema. Ali ukoliko neko od njih bude imao određenih pitanja ili problema, može da računa na tehničku podršku informatičkih strčnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu organizatora.

Za ostale polaznike sprovešće se klasični kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, što znači da će oni, u naznačeno vreme da dolaze u najbližu poslovnicu date obrazovne institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija i savremeno opremljene, pohađaju predavanja.

Na pomenuta dva načina može da se održava i grupna nastava, s tim što ovde kandidatima neće biti omogućeno da odrede tempo rada, kao i vreme startovanja edukacije i održavanja časova koje im najviše odgovara. Razlog za to je vrlo jednostavan, a krije se u činjenici da jedna grupa mora da ima najmanje četvoro, a maksimalno osmoro članova, koji svakako imaju različite želje i potrebe. Pošto nije moguće udovoljiti svakome od njih pojedinačno, kompletan plan rada će da napravi ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Vrlo često se dogodi da su za naznačena stručna predavanja zainteresovani predstavnici određenih kompanija, koji svoje zaposlene žele da pošalju na edukaciju. U tom slučaju se sprovodi poseban način rada koji ima svoje posebnosti. Pre svega treba naglasiti da je ovim kandidatima takođe omogućeno da nastavu prate preko interneta, ali i u skladu sa pravilima klasičnog obrazovnog procesa. Ukoliko se odluče za obaj drugi pristup, korporativna obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini se može sprovoditi na bilo kom mestu koje poseduje tehničke karakteristike za neometano držanje predavanja i usvajanje novih znanja i veština. To znači da su polaznicima na raspolaganju odgovarajuće prostorije u najbližoj poslovnici institucije organizatora, ali i određeni prostor u zgradi firme za koju rade, te svaka druga lokacija koja zadovoljava pomenute uslove. Raspored održavanja predavanja, ali i datim kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi odrediće osoba koja istupa u ima kompanije čiji zaposleni treba da pohađaju predavanja, uz saglasnost ovlašćenog predstavnika navedene obrazovne institucije.

Koliko je predviđeno da traje seminar - upoznajte međunarodna pravila u trgovini?

Detaljnim planom organizatora precizirano je da ukupan nastavni fond, koji obuhvata ova edukacija iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Oni će biti raspoređeni u vidu dvočasa, koji će biti održavani u toku 4 dana, što znači da će polaznci imati predavanja u trajanju od 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored važi isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte međunarodna pravila u trgovini. Oni, naime neće imati nikakvog uticaja na određivanje termina i ritma sprovođenja predavanja, već će taj posao biti poveren isključivo koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora.

Isti broj časova obuhvataće i korporativna edukacija, ali ritam njihovog održavanja ne mora da bude isti kao što je navedeno. Radi se o tome da će ovde vreme održavanja časova i njihov ritam, te termin za početak sprovođenja kompletnog programa da odredi osoba koja je ovlašćena od strane firme, u kojoj rade kandidati i zvanični predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Kada je u pitanju individualna i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte međunarodna pravila u trgovini, predavanja će takođe trajati 360 minuta, ali će ona biti raspoređena onako kako odrede sami polaznici. Uslov da se taj predlog ozvaniči jeste da on bude prihvaćen od strane ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte međunarodna pravila u trgovini"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje