Kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije

Definisano je da bi stručni seminar - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije trebalo da pohađa svako ko je u određenoj kompaniji zadužen za vođenje poslovnih knjiga, odnosno čiji se radni zadatak odnosi na pravilno sprovđenje poreske optimizacije, ali i svako ko ima potrebu da stekne adekvatna znanja koja se odnose na poreski sistem koji je zastupljen na teritoriji naše zemlje.

Osobe koje ispunjavaju navedene uslove imaju pravo da pristupe ovoj edukaciji tek nakon što se prijave i upišu, a odmah zatim se očekuje od svakoga od njih i da izabere gde i kako će nastavi pristupiti.

Prijavljivanje se može izvršiti svakog dana tokom kalendarske godine lično i to u radno vreme konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili telefonom, odnosno elektronskim putem. A zahteva se od svakog polaznika kome najviše odgovara elektronski način prijavljivanja, da pored svog imena i prezimena, u poruci naglasi i kog datuma je rođen, to jest da ostavi kontakt podatke, jer će vrlo brzo posle toga biti o svim detaljima obavešten od strane zvanično ovlašćenog lica organizatora.


Potrebno je lično prisustvo svakog prijavljeno kandidata u trenutku upisa, ali i dostavljanje obavezne dokumentacije, sa čijom sadržinom će svakako prethodno i biti detaljno upoznat.

Kako se u ponudi nalazi, sa jedne strane online i klasična obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije, a sa druge grupna, individualna i poluindividualna nastava, vrlo je važno da se svako ko izvrši prijavu i upiše se, odluči kako će časove da prati.

Moramo naglasiti da se prilikom sprovođenja klasične edukacije, zapravo organizuju predavanja u poslovnicama institucije organizatora, a koje se nalaze širom Srbije, tako da svaki polaznik bira u kom gradu tačno će edukaciju odabrati.

A da bi neko mogao predavanja da pohađa online, potrebno je na prvom mestu da poseduje računar, a potom i da specijalnu vrstu softvera instalira na njega i to prema važećim pravilima. Međutim, moramo navesti i to da se ponekad dešava da polaznici naiđu na problem u toku tog postupka, pa im organizator omogućuje da kontaktiraju poslovnicu i dobiju stručnu tehničku podršku.

Samo se nastava u grupi organizuje po vrlo strogim principima, dok se individualni i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije organizuju na mnogo jednostavniji način.

Svi kandidati koji izaberu da časove pohađaju individualno ili u paru, imaju pravo da se usaglase sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva organizatora i sa onom osobom, koja će poluindividualni ili individualni seminar voditi, oko toga po kom principu će se časovi odvijati. Jednostavnije rečeno, oni će se dogovoriti najpre oko toga kog datuma bi trebalo nastava, koju su izabrali da prate da počne, a posle toga će precizirati i kakvom bi dinamikom, to jest u kojim terminima predavanja trebalo da budu održavana.

U skladu sa važećim pravilima, jednu grupu čine najmanje 4 osobe, s tim da ih najviše 8 u njoj može biti, a časovi mogu da počnu tek nakon što se napravi grupa polaznika zainteresovanih za praćenje online ili klasične edukacije u grupi. Posle toga, koordinator za nastavu zaposlen u konkretnom predstavništvu organizatora formira grupu i određuje kog datuma će grupna edukacija tačno da počne, to jest takvom brzinom će biti organizovana predavanja i u kojim terminima će ih članovi te grupe pratiti. A vrlo brzo posle toga će dobiti ove informacije svi prijavljeni, ali moraju znati da se ne dozvoljava mogućnost izmene nijedne od njih.

Navedena obrazovna institucija specijalizovana je i za organizaciju nastave koja je namenjena zaposlenim licima, s tim da se tada primenjuju nešto drugačija pravila, nego kada se održava edukacija za pojedinačne polaznike. Ona osoba koja je u okviru one firme, koja je zainteresovana da se u ovoj oblasti obrazuju njeni zaposleni ovlašćena za to, će odrediti zajedno sa zvaničnim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora, ne samo kada će zaposleni početi sa praćenjem časova, nego i u kojim će terminima to da učine i svakako, prema kojoj dinamici će se tom prilikom predavanja organizovati. A jedini izuzetak u odnosu na edukaciju za pojedinačne polaznike je vezan za mesto na kome će biti korporativni kurs održan, budući da organizator može časove da sprovede ili u toj firmi ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, a koja je adekvatno opremljena. Zapravo je neophodno da klijent ispoštuje sva pravila vezano sa konkretni prostor i njegovu opremljenost, a da bi radnici te kompanije mogli nastavu da prate u skladu sa važećim pravilima.Šta izučava kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije?

Vrlo je važno da svako ko odluči specijalizovani seminar - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije da pohađa zna koliko je bitno da na pravilan način bude obračunat porez, pa će iz tog razloga uvodno predavanje da se fokusira na odredbe aktuelnog zakona, a kako bi različita pravna lica izbegla bilo kakve poteškoće, koje eventualno mogu da nastanu prilikom obračuna i plaćanja poreza.

Takođe će predavači govoriti i o različitim tipovima poreza, tako da će polaznicima objasniti koje su osnovne karakteristike direktnih, a koje indirektnih poreza. Podrazumeva se da će svi oni biti upoznati i sa poreskim stopama, koje su dostupne na teritoriji Republike Srbije, a vezano za različite vrste poreza, tako da će se primarno govoriti o porezu na dodatu vrednost, odnosno o porezu na dohodak građana, kao i o akcizama, te će takođe biti reči i o porezu na imovinu, ali i na poklon i nasleđe, A podrazumeva se, isto tako da će predavači govoriti o obračunu, odnosno o plaćanju poreza na dobit pravnih lica, kao i poreza na prenos apsolutnih prava. Naravno da će obraditi i onu temu koja se odnosi na plaćanje, to jest na obračun poreza na upotrebu, ali i držanje i nošenje konkretnih dobara, te će biti predstavljene i ostale vrste poreza, koje su regulisane podzakonskim aktima. Stručni kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije će se fokusirati i na onu temu koja je primarno vezana za način obračuna svakog od tih poreza, a profesori će na primerima pokazati i kako taj proces funkcioniše.

A prisutnima će isto tako biti objašnjeno i kako se za konkretne vrste poreza moraju popuniti poreske prijave, a u skladu sa pravilima. Vrlo detaljno će profesori govoriti i o tome kako se utvrđuje porez, a bez obzira da li se radi o metodi utvrđivanja prema rešenju poreskog organa ili prema odbitku, odnosno u skladu sa postupkom samooporezivanja.

A sa ciljem da u potpunosti ovladaju ovom temom, potrebno je da prisutni dobiju i informacije koje se odnose na propisane rokove vezano za plaćanje poreza, te se podrazumeva i da će im predavači dati precizne informacije o računima, na koje se mora uplatiti utvrđeni iznos.

Sticanjem znanja koja nudi stručna obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije se svakom polazniku omogućuje, ne samo da sazna koje vrste poreza postoje na teritoriji naše zemlje, već i da nauči kako se određena vrsta poreza obračunava, a u skladu sa aktuelnim poreskim sistemom. Isto tako će steći i sasvim dovoljan nivo znanja u konkretnoj oblasti, tako da će moći samostalno i poresku prijavu da popuni, odnosno da obračuna i plati konkretnu vrstu poreza.

Kada i gde se održava kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije?

Najpre je neophodno da se prijavljeni kandidati zvanično odluče da li im više odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna ili individualna obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije, odnosno grupna nastava, kao i da li će se opredeliti odabrani tip edukacije da prate online ili u predsedništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Edukacija koju nazivamo poluindividualnom je namenjena za dvoje kandidata i princip koji se tada primenjuje je istovetan kao i kada časove treba da pohađa samo jedan polaznik, a kojom prilikom se individualna nastava organizuje. U pitanju je prilično jednostavan način sprovođenja časova, jer se nastoji da u najvećoj mogućoj meri budu ostvareni zahtevi zainteresovanih, tako da će se oni o tačnim terminima održavanja nastave koju izaberu da prate dogovoriti kako sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice ove institucije, isto tako i sa predavačem u čijoj se nadležnosti nalazi sprovođenje konkretne vrste edukacije. A izuzev o terminima, potrebno je da se oni svi zajedno dogovore i o datumu početka, te da svakako definišu i kojom brzinom će sa predavanja odvijati, to jest koliko će generalno ta vrsta nastave trajati.

Polaznici kojima bude više odgovaralo da specijalizovani seminar - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije pohađaju u grupi, će morati da se prilagode datumu njegovog početka, koji tada određuje koordinator za nastavu, a on svakako definiše i dinamiku održavanja časova, kao i termine. Postoji jedan zahtev, koji svakako mora da bude ostvaren, kako bi grupni vid edukacije mogao uopšte da počne i on se odnosi na prijavljivanje minimalnog broja osoba. Zapravo od četvoro kandidata najmanje, pa do najviše osmoro njih ima pravo da prisustvuje nastavi u grupi, tako da je iz tog razloga i naglašeno da se najpre mora napraviti jedna grupa, kako bi ovlašćeno lice institucije organizatora steklo pravo da odredi po kom principu će se predavanja sprovoditi. A oni kandidati koji ne budu mogli da prate nastavu onda kada navede organizator, neće imati pravo da zahtevaju izmenu, budući da način koji se primenjuje tom prilikom ne dopušta vršenje takvih promena.

Online kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije može da se prati sa različitih mesta, jer zainteresovani tada koristi svoj računar kako bi mogao predavanja da pohađa. A njegova obaveza jeste da pre zvaničnog početka one vrste edukacije koju želi da pohađa online, instalira određeni tip softvera na taj kompjuter i to u skladu sa aktuelnim pravilima. Isto tako moramo napomenuti da organizator zapošljava i ona stručna lica, koja u svakom trenutku zainteresovanima mogu da pruže stručnu podršku u toku samog procesa instalacije.

Predviđeno je da se nastava po klasičnom principu organizuje u apsolutno svakom gradu Republike Srbije u kome postoji poslovnica institucije organizatora, s tim da termini održavanja klasične nastave zavise isključivo od izbora svakog kandidata vezano za praćenje poluindividualne ili grupne, te individualne nastave.

Potrebno je naglasiti i to da se zainteresovanima može ponuditi i organizacija namenske edukacije, to jest takozvanog korporativnog kursa, a tu se radi o vrsti nastave koja se sprovodi za radnike zaposlene u nekom preduzeću i to na zahtev zvanično ovlašćenog lica te kompanije. Sem mogućnosti da časove prate u poslovnicama organizatora, odnosno online, a u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave, njima se takođe nudi mogućnost da korporativna obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije bude organizovana i na onom mestu koje u tom slučaju bude odredio klijent. A posebno je važno da on od strane organizatora bude detaljno informisan o tome šta je sve neophodno da sadrži izabrani prostor, da bi bilo dozvoljeno da zaposleni časove u njemu pohađaju. Naglašavamo da se korporativna obuka organizuje tek nakon što zvanični predstavnik određene kompanije dogovori sa kordinatorom za nastavu organizatora kada će časovi početi, te kojom brzinom će se odvijati i u kojim će to terminima da bude.

Na koji način se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije organizuje?

Postoji tri različita principa, u skladu sa kojima se stručni kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije sprovodi, tako da je na raspolaganju svakom prijavljenom mogućnost izbora između pohađanja nastave u paru (poluindividualna), zatim u grupi ili sasvim samostalno, a tada se individualna edukacija sprovodi.

Takođe će svaki prijavljeni imati izbor između mogućnosti da nastavu pohađa u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili uz korišćenje svog kompjutera, a online.

Pomenuta obrazovna institucija može, onda kada to neki klijent zahteva, da organizuje ovaj kurs isključivo za osobe koje su zaposlene u nekoj firmi, te naglašavamo da se tom prilikom sprovodi korporativna obuka, a da se primenjuje gotovo isti princip kao kada se odvija edukacija za pojedinačne polaznike. Svakako moramo istaći vrlo važnu informaciju vezano za takvu vrstu nastave, a ona se odnosi na mesto njenog održavanja, uzevši u obzir da institucija organizatora samo tom prilikom dozvoljava promenu definisanih pravila. Ukoliko neki klijent bude želeo da predavanja njegovi zaposleni pohađaju u okviru svoje kompanije ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, moraće i da obezbedi optimalne uslove za rad, a o njima će precizno da bude informisan od strane ovlašćenog lica određenog predstavništva institucije organizatora. Tokom korporativne edukacije se, inače primenjuju vrlo jasno definisana pravila, koja podrazumevaju da će se nadležno lice u okviru kompanije koja želi da njeni zaposleni prate ovu edukaciju o svim detaljima vezano za njeno sprovođenje precizno dogovoriti sa onom osobom koja je u jednoj od poslovnica organizatora ovlašćena za te poslove.

Od svakog pojedinačnog polaznika se, svakako zahteva da se opredeli gde i kako će nastavu pratiti, s tim da će ga prethodno obavestiti predstavnik organizatora o njegovim pravima i obavezama.

Najslobodniji je princip koji se poštuje kada se organizuje poluindividualni i individualni seminar - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije, uzevši u obzir da se tada dozvoljava svakom prijavljenom da definiše kako će se časovi odvijati i to sa zvanično ovlašćenim predstavnikom organizatora, to jest one poslovnice u kojoj je pre toga izvršio prijavu i sa onim predavačem, koji će nastavu sprovoditi.

A način na koji se edukacija u formi grupne nastave organizuje potpuno je drugačiji i smatra se mnogo strožijim. Naime, od svih koji odluče na taj način časove da prate se striktno zahteva da se pridržavaju termina i dinamike, odnosno datuma početka, koji će tada odrediti koordinator za nastavu i to isključivo u onom predstavništvu organizatora u kome se ostvari zahtev za početak grupne edukacije. Zapravo je neophodno da najmanje četvoro kandidata izvrše prijavu i upišu se, pa da organizator napravi grupu i odredi kako će se predavanja sprovoditi. Svi oni kandidati koji ne budu bili u mogućnosti da prihvate sve ono što odredi organizator, moraju znati da se izmene baš nijednog segmenta ne smeju izvršiti.

U svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije se organizuje klasična edukacija, dok se online kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije može pratiti sa bilo koje lokacije, jer ona podrazumeva sprovođenje nastave preko računara svako prijavljenog kandidata, koji bude želeo predavanja tako da pohađa. Potrebno je, takođe da on neposredno pre početka one vrste edukacije, koju želi da pohađa online, a prema aktuelnim pravilima, instalira naročitu vrstu softvera na svoj kompjuter. Profesionalna tehnička podrška će biti dostupna svakom polazniku koji ne bude mogao samostalno da pravilno izvrši instaliranje konkretnog softvera.

Koliko bi trebalo specijalizovani kurs i obuka - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije da traje?

Da bi predstavnik bilo koje kompanije dobio informacije o tome koliko će tačno korporativna obuka i kurs - upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije da traje, neophodno je da se o tome, ali i o svim ostalim detaljima usaglasi sa onom osobom, koja je zvanično za to ovlašćena u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Praktično govoreći, svi pojedinačni polaznici koji donesu odluku da predavanja prate ili u paru ili individualno će zvanične informacije o trajanju dobiti, takođe tokom dogovora koji će imati, ali u ovom slučaju sa kordinatorom za nastavu i sa predavačem, koji je u konkretnom slučaju nadležani.

Zato će svi oni polaznici, kojima najviše bude odgovaralo predavanja da pohađaju u okviru grupne nastave, od strane zvaničnog predstavnika organizatora biti obavešteni i to ne samo o trajanju grupne nastave, već i o datumu njenog početka, te svakako i o terminima u kojima bi trebalo časovi da se sprovode.

Upravo iz tog razloga i naglašavamo da je definisano trajanje od ukupno 4 dana, ali da taj podatak važi isključivo za grupnu nastavu, te da je predviđena dinamika od po 2 školska časa na dnevnoj bazi, jer je ukupno u nastavnom programu prisutno 8 školskih časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte osnove poreskog sistema Republike Srbije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje