Kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije

Direktori i vlasnici različitih privrednih društava, kao i svi koji su u njima zaposleni na rukovodećem mestu u oblasti finansija, ali i ovlašćene knjigovođe i računovođe se smatraju adekvatnim polaznicima ove obuke. Isto tako je stručni seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije namenjen osobama koje su specijalizovane za finansijsko i poresko savetovanje, te svima onima koji su zainteresovani da se sa temom ove edeukacije bliže upoznaju.

Neophodno je naglasiti da se ovaj specijalizovani kurs organizuje, sa jedne strane za pojedinačne polaznike, a sa druge može da bude sprovedena i isključivo nastava za zaposlene. Ali se isključivo prilikom sprovođenja korporativne obuke može dogoditi da se izmene pravila, a primarno vezano za mesto na kome će nastava da bude sprovedena. Naime, princip je vrlo jednostavan, jer se o svim detaljima moraju dogovoriti zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i određene firme. A ako oni budu odlučili da zaposleni prate predavanja na drugoj lokaciji, potrebno je da ona maksimalno korektno odgovori na postavljene zahteve, sa kojima će pre toga klijent biti detaljno upoznat.

Inače, svi koji odluče da pohađaju pomenuti kurs, imaju veliku mogućnost izbora, uzevši u obzir da se sprovodi kako online, tako isto i klasična nastava, a da obe mogu biti organizovane ili za po jednog polaznika (individualna edukacija) ili za grupu (nastavi prisustvuje od 4 do 8 ljudi) ili za dvoje kandidata (poluindividualna obuka).


Potrebno je napomenuti i da svaki kandidat koji bude izrazio želju da časove pohađa online, to svakako mora da učini uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a obavezan je isto tako da određeni tip softvera na njega instalira, jer tako predviđaju aktuelna pravila. A svim onim kandidatima koji taj proces ne budu mogli da izvrše onako kako bi trebalo, to jest kojima bude bila neophodna pomoć u tehničkom smislu, su na raspolaganju članovi tima svake poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, čija specijalnost je upravo pružanje tehničke podrške.

Dolazak u prostorije jedne od poslovnica organizatora je obavezan ukoliko neko odluči nastavu da pohađa u skladu sa klasičnim principom organizacije.

Sasvim je jasno je da je broj polaznika predviđenih za pohađanje individualne, poluindividualne i grupne nastave osnovna razlika između njih, s tim da se takođe bitno razlikuje i princip po kome se svaka od njih održava.

Tako, na primer grupni kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije podrazumeva da će svaki prijavljeni prihvatiti da nastavu počne da prati od onog datuma koji bude odredio organizator, te da će predavanjima da pristupa u terminima i dinamikom koju će, takođe koordinator za nastavu da definiše. Ali, prvo je važno da se najmanji broj kandidata prijavi zvanično u konkretnoj poslovnici, te da naglase da nastavu žele da prate baš na ovaj način, jer će se upravo nakon toga ispuniti glavni uslov za njen početak, budući da će se od minimum 4 osobe i oformiti grupa. S obzirom na to da se radi o naročito striktno određenim pravilima, ona se moraju u potpunosti poštovati, tako da svaki kandidat bez pogovora prihvata ono što predstavnik konkretnog predstavništva bude definisao.

A prilikom sprovođenja edukacije namenjene samo jednom polazniku se primenjuju potpuno ista pravila kao i kada se sprovodi poluindividualni vid nastave, s tim da se tom prilikom radi o naročito slobodnom principu organizacije. Zapravo bi svaki zainteresovani kandidat trebalo da, direktno sa nadležnim profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu definiše kako će se nastava odvijati, što znači da će odrediti ne samo tačan datum njenog početka, već i dinamiku sprovođenja, kao i termine.

Naročito je bitno da svi koji imaju interesovanje ovu edukaciju da prate pošalju mejl sa svojim podacima (kontakt informacije, datum rođenja, prezime i ime), a kako bi se prijavili, a takođe mogu prijavu da izvrše i preko telefona ili lično.

Nakon što se prijave i to na jedan od navedenih načina, u najkraćem mogućem roku će biti obavešteni i to najpre o postupku upisa, a zatim i o principima prema kojima se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije organizuje.

Sva dokumenta koja ulaze u sastav obavezne dokumentacije će u trenutku upisa morati obavezno da dostavi svaki prijavljeni, a isto tako se zahteva i prilikom upisa lično budu prisutni.Program specijalizovanog seminara - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije

Mada mnogi koji nisu precizno informisani o tome kakav tačno uticaj imaju poreske olakšice, odnosno poreska oslobođenja na poslovanje, misle da je dobro primenjivati svaku od njih, činjenica je da u pojedinim slučajevima nije poželjno iskoristiti, nazovimo te pogodnost. A upravo od te teme će i početi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije, te će predavači prisutnima prvo prezentovati različite poreske olakšice i oslobođenja, a zatim će im biti ukazano i u kojim slučajevima nije preporučljivo neke od njih koristiti.

Vrlo je važno da pravna lica koja žele ove pogodnosti da iskoriste, to učine na način koji je zakonom propisan, pa će predavači svakako polaznicima ovog seminara i da objasne po kom principu funkcioniše primena poreskih oslobođenja i olakšica, a u skladu sa odredbama aktuelnih zakona. Takođe će oni biti upoznati i sa svim izmenama vezano za obračun poreza, a koje su na teritoriji naše zemlje dostupne od početka 2016. godine.

Nakon toga će polaznici naučiti i šta se smatra pod zakonitom poreskom evazijom, to jest naučiće kada je evazija nezakonita. A podrazumeva se da će stručni seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije obraditi detaljno i onu temu koja je vezana za različite vrste poreskih oslobođenja, ali i olakšica, koje su dostupne za pravna lica na teritoriji Republike Srbije.

Posle te teme će ova edukacija biti usmerena na olakšice i oslobođenja koja se primenjuju u tačno određenim situacijama, pa će tako prisutni između ostalog biti upoznati i sa time koja su oslobođenja primenljiva na porez na dodatu vrednost, ali i koja se tiču poreza na dobit. A isto tako će biti govora i o situaciji kada se zapošljavaju nova lica, odnosno o onima kada se isplaćuju zarade i druga lična primanja, kko zaposlenima, tako i drugim fizičkim licima, pa će prisutni biti informisani i o poreskim oslobođenjima, odnosno olakšicama koje su u tom slučaju dostupne.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije da se bavi i temom koja se odnosi na dvostruko oporezivanje, to jest na različite vrste izdataka sa kojima se susreću pravna lica tokom svog poslovanja, a predavači će detaljno uputiti polaznike ove edukacije i koje su olakšice tom prilikom dostupne.

Trebalo bi da svako ko ovu obuku odluči da pohađa, bude osposobljen da u okviru ili kompanije koja je u njegovom vlasništvu ili kojom upravlja, to jest u kojoj je za oblast finansija zadužen, primeni upravo one vrste poreskih oslobođenja i olakšica, koje je propisao aktuelni zakon. Naravno da će on to učiniti bez ikakvih kršenja zakonskih odredbi i na taj način će izvršiti pozitivan uticaj na celokupan poslovni proces u okviru konkretnog pravnog lica, to jest primeniće sva potrebna pravila, a kako bi izvršio optimalno poresko planiranje.

Kada i gde se održava kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije?

Specijalizovana obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije se organizuje kako online, tako isto i u prostorijama poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, pa samim tim svaki pojedinačni kandidat nakon donošenja odluke o tome kako će da prati nastavu i dobija sve potrebne podatke vezano za mesto njenog održavanja.

Zatim je vrlo važno i da odabere hoće li časove pohađati u grupi, potpuno samostalno ili u paru sa još jednim kandidatom, a na osnovu te njegove odluke stiče pravo da dobije informacije o terminima, to jest o celokupnom principu organizacije izabrane vrste nastave.

Svakako je najvažnije da naglasimo da oni kandidati koji se odluče da nastavu pohađaju online, neizostavno moraju da imaju sopstveni računar, a na njega će naravno instalirati i tačno određeni tip softvera, s tim da se podrazumeva da će im biti dostupne sve neophodne informacije i to kako o vrsti softvera, tako i o načinu njegove instalacije. Ukoliko se, ipak ne budu dobro snašli u tome, mogu se obratiti najbližoj poslovnici institucije organizatora, a kako bi im stručnjaci pomogli da taj postupak izvrše na pravilan način.

Inače, predviđeno je da grupni kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije započne tek nakon što bude bila napravljena jedna grupa, a ona mora da broji najmanje 4 polaznika, pa tek posle toga koordinator za nastavu određene poslovnice treba da odredi i po kom principu će se časovi odvijati. Stvar je u tome da od 4 do najviše 8 ljudi tom prilikom može prisustvovati predavanjima, a definisano je da koordinator za nastavu poslovnice u kojoj oni izvrše prijavu, što se odnosi i na online i na klasičnu nastavu, određuje kog datuma će predavanja početi, te kojim tempom će se sprovoditi i u kojim terminima će ih polaznici pratiti. A zatim se obaveštava pojedinačno svaki prijavljeni, to jest član te grupe i automatski obavezuje da se tih pravila pridržava. Naime, ukoliko nekome ne bude odgovaralo nešto od navedenog, pa eventualno bude izneo zahtev za izmenom, napominjemo da mu to neće biti dozvoljeno.

Princip koji se primenjuje kada se sprovodi edukacija namenjena samo jednom polazniku je, zapravo potpuno isti kao i kada se organizuje nastava koju treba da prati njih dvoje, odnosno takozvana poluindividualna. Radi se o prilično fleksibilnom principu organizacije, zato što svaki prijavljeni polaznik u dogovoru sa profesorom, nadležnim za provođenje izabrane vrste edukacije i sa kordinatorom za nastavu određene poslovnice određuje kako će se ona odvijati, to jest sa njima definiše dinamiku njenog održavanja, termine i datum početka.

Potrebno je napomenuti i to da se korporativni seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije isto tako nalazi u ponudi navedene institucija, a što je zapravo nastava koja je zaposlenima u nekom preduzeću namenjena. Princip koji se sprovodi prilikom njene organizacije je isto tako prilično jednostavan, pošto nadležni predstavnik te kompanije u dogovoru sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva organizatora, treba da definiše na koji način će zaposleni predavanja da prate. Moramo naglasiti i to da je upravo korporativna obuka jedina koja bi mogla da bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, ali samo pod uslovom da to navede klijent kao zahtev i da taj prostor odgovara jasno zadatim zahtevima, pošto je neophodno da zaposleni nastavu prate na najbolji mogući način.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije?

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije, a koji će pohađati pojedinačni polaznici, već isto tako predviđa da bude organizovana i korporativna obuka, a ukoliko se bude javila potreba za tim u okviru neke kompanije. Naime, princip prema kome se taj tip nastave organizuje vrlo je sličan onome koji se poštuje kada pojedinačni polaznici treba ovu edukaciju da prate, s tim što postoji samo jedan izuzetak. Praktično govoreći, predstavnik te kompanije i institucije organizatora određuju zajedno kako će zaposleni pohađati časove, a ako budu procenili da je to bolje, oni mogu biti organizovani i u okviru tog preduzeća ili na bilo kojoj drugoj lokaciji, ali samo ako ona ispunjava zahteve koji su tačno definisani. Prilikom sprovođenja korporativnog kursa se o datumu početka, zatim o dinamici održavanja i o terminima, zajedno moraju dogovoriti kako predstavnik konkretne firme, tako i predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Bitno je naglasiti da će se svaki polaznik pojedinačno u trenutku upisa odlučiti kako će nastavu da prati, jer je u ponudi kako individualna, tako i grupna i poluindividualna edukacija, ali i mogućnost da polaznik svaku od njih pohađa online ili prema onom principu koji važi za klasičan. A što se njega tiče, on podrazumeva da polaznici imaju dužnost da dođu u predstavništvo institucije organizatora, jer se edukacija prema klasičnom principu organizuje upravo u njegovim prostorijama.

Svakako je takođe važno napomenuti i to da je posedovanje kompjutera istaknuto kao osnovni zahtev za praćenje predavanja online, s tim da zainteresovani ne mogu to da učine sve dok na njega ne instaliraju namenski softver. A informacije o njegovim karakteristikama će biti dostupne svakom zainteresovanom, te će mu takođe po potrebi biti pružena i pomoć u tehničkom smislu, budući da stručnjaci koje zapošljava institucija organizatora imaju višegodišnje iskustvo upravo u toj oblasti.

Posle svega toga, prijavljeni definišu da li im više odgovara princip po kome se organizuje grupna obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije ili ona pravila koja se poštuju kada se sprovodi individualna ili poluindividualna nastava.

Naime, ukoliko neko želi samostalno da prati ovoj edukaciju, trebalo bi da zna da je način njene organizacije isti kao i kada časove pohađa dvoje polaznika, te da svako od njih određuje precizno kako će se predavanja odvijati, a to čini zajedno sa predavačem, čija je obaveza poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi, te sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu određenog predstavništva ove institucije. Neophodno je da se oni usaglase kako oko datuma početka nastave koju su odabrali da prate, tako i oko termina njenog održavanja, te oko trajanja, jer je potrebno da preciziraju i dinamiku.

Svakako je jasno da nastavu u grupi prati više polaznika, a organizator je u tom slučaju predvideo da predavanja pohađa od minimum četvoro do maksimum osmoro ljudi. Zapravo, iz tog razloga jeste naglašeno da se prvo mora najmanji broj njih prijaviti i upisati, jer će koordinator za nastavu nakon toga kreirati jednu grupu i definisati na koji način će se predavanja odvijati. Preciznije, odrediće najpre kog datuma tačno će grupna obuka da počne, a posle toga će definisati i u kojim će terminima članovi te grupe pratiti nastavu i kakvom će to biti dinamikom. Naglašavamo da je princip organizacije grupne nastave naročito rigorozan, te da svi polaznici moraju da prihvate sve ono što bude koordinator za nastavu definisao, to jest moraju znati da njihov zahtev za izmenom bilo čega od pomenutog neće moći da bude uzet u obzir.

Koliko će trajati kurs i obuka - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije?

Kada postoji interesovanje bilo koje kompanije da bude organizovan korporativni seminar - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije, vrlo je važno da se njen ovlašćeni predstavnik o trajanju, kao i o svemu ostalom vezano za sprovođenje nastave dogovori sa koordinatorom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Takođe, ako su u pitanju pojedinačni polaznici, a zainteresovani su da ovu edukaciju prate ili u paru, to jest kroz poluindividualnu ili potpuno samostalno i to putem individualne nastave, primenjuje se takav princip organizacije da oni, praktično govoreći definišu koliko će nastava da traje i to čine sa osobama koje imaju sva potrebna ovlašćenja, to jest sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj su se prethodno prijavili.

Ali, ukoliko se polaznici budu opredelili časove da pohađaju sa više njih, to jest u grupi, onda će im nakon formiranja grupe koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se ispuni uslov za početak, predočiti i u kojim terminima će se časovi odvijati i kada će uopšteno, grupna obuka i kurs - upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije da počne i koliko će trajati, uzevši u obzir da će odrediti i dinamiku njenog održavanja.

Trenutno je definisano da nastava u grupi treba da traje 4 dana ukupno, to jest da će u toku jednoga od njih polaznici imati predavanja koja će trajati 90 minuta (2 školska časa), jer je 8 časova predviđeno važećim programom nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte poreska oslobođenja i olakšice prema zakonima Republike Srbije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje