Kurs i obuka - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije

Firme i pojedinci koji se bave uvozom ili izvozom robe predstavljaju ciljnu grupu edukacije koju obuhvata kurs i obuka – upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije, budući da im je za uspešno poslovanje neophodno poznavanje svih regulativa predviđenih za prekogranični promet. Oblasti koje je planirano da se obrade tokom predavanja u okviru pomenutog nastavnog procesa će, bez sumnje zainteresovati i sve privredne subjekte. Oni uključuju privredna društva osnovana od strane pravnih i fizičkih lica, a u cilju obavljanja neke delatnosti koja obezbeđuje dobit, ali i preduzetnike, odnosno registrovana fizička lica koja rade kako bi obezbedila odgovarajuće prihode. Značajnu korist od ove obuke mogu, takođe imati i sve one firme koje se bave logistikom, preciznije rečeno organizacijom celokupnog protoka materijala ili proizvoda.

Osobe koje su zainteresovane da pohađaju navedenu nastavu treba da znaju da je omogućen rad preko interneta, ali i klasično pohađanje časova, u predviđenim prostorijama koje se nalaze u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford. Na njima je, dakle da se odluče hoće li predavanja pratiti u standardnim ili u virtuelnim učionicama, te da, ukoliko je njihov izbor druga opcija, blagovremeno na svoj računar instaliraju namenski softver. Za ovaj postupak biće im pružena sva potrebna uputstva, ali i omogućeno da u okviru svakog predstavništva organizatora dobiju stručnu pomoć, u slučaju da se jave neki problemi.

Uzimajući u obzir zahteve i potrebe polaznika, organizator je obezbedio i mogućnost da se seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije prati individualno ili u paru, u vidu poluindividualne nastave. Posebna prednost ova dva modela ogleda se ne samo u boljoj interakciji sa predavačem, već i u prilici da kandidati raspored predavanja u određenoj meri prilagode svojim poslovnim i privatnim obavezama. Reč je o tome da polaznici mogu da se u vezi sa terminima održavanja časova i tempom rada, kao i o datumu početka nastave usaglase sa zvaničnim predstavnikom konkretne poslovnice date obrazovne institucije i, naravno sa ovlašćenim profesorom.


U ponudi je, takođe i grupna edukacija koja se sprovodi prema drugačijim pravilima od pomenute dve. Pre svega je neophodno da se za ovakav način rada prijavi dovoljan broj polaznika, što će reći najmanje njih četvoro, a maksimalno osmoro. Tek kada je grupa kreirana, kandidati će biti obavešteni o rasporedu održavanja predavanja, tačnije o datumu kada će nastava da startuje, te koji su termini sprovođenja časova i koliko će se često držati. Taj plan će biti definitivan i neće ga biti moguće menjati u skladu sa zahtevima pojedinačnih polaznika, od kojih se očekuje da u naznačeno vreme i na način koji su odabrali pohađaju edukaciju.

Valja napomenuti i to da je, pre početka nastave neophodno da se svi koje interesuje obuka i kurs - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije na odgovarajući način prijave za ovu edukaciju. U tom cilju će nadležni službenik u poslovnici, a kome se kandidati mogu obratiti lično ili preko telefona, zabeležiti ime, prezime, tačan datum rođenja i kontakt telefon osobe koja želi da pohađa predavanja. Isti podaci mogu biti dostavljeni i slanjem odgovarajuće poruke na mejl adresu organizatora nastave. Posle završenog prijavljivanja, kandidati će vrlo brzo biti obavešteni o datumu zvaničnog upisa, kada će imati obavezu da lično dođu u određenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije i prilože dokumenta, koja će im biti blagovremeno naznačena.

Za zaposlene u nekim kompanijama organizuje se korporativna nastava, koja je specifična po tome što se može pratiti sa ma koje lokacije, odnosno u namenskim prostorijama nekog predstavništva institucije organizatora, ali i u okviru konkretne firme ili na nekom drugom mestu, koje odgovara klijentima. Bitno je samo da prostor u kome se drže predavanja bude uređen u skladu sa obrazovnim standardima, kako bi profesori mogli nesmetano da drže časove, a polaznici da prate nastavu. Ovaj tip obuke može da se sprovodi i online, a termine predavanja, datum početka edukacije i, uopšte ritam rada odrediće, u svakom slučaju koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koju je ovlastilo preduzeće, čiji će radnici da pohađaju pomenute časove.Plan i program za seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije

Kada roba pređe liniju razdvajanja dve države, ulazi u odgovarajuću proceduru koja je zvanično regulisana, te tako stručni kurs i obuka - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije polaznike, pre svega polaznike upoznaje sa radnjama koje se, tom prilikom preduzimaju. Kako redovan postupak carinjenja obuhvata čin podnošenja, prihvatanja i puštanja robe, ali i proveru odgovarajućih deklaracija, predavači će kandidatima detaljno predstaviti sve vrste ovih dokumenata. Tako će biti reči o redovnim i pojednostavljenim deklaracijama, ali i o svim ostalim tipovima ovih zvaničnih spisa, neophodnih za nesmetan prekogranični promet proizvoda.

Nadležni stručnjaci koji vode seminar će, u daljem toku nastave upoznati kandidate sa svim elementima carinskog postupka. Najpre će se govoriti o pravilima koja se tiču tranzita, čiji je osnovni cilj da se omogući kretanje robe iz jedne u drugu carinarnicu, koje se mogu nalaziti u okviru iste ili različite carinske teritorije. Profesori će zatim predstaviti polaznicima i sve uslove čuvanja robe u carinskim skladištima, koja mogu biti kako javna, tako i privatna, ali će se osvrnuti i na određene tipove proizvoda koji zahtevaju ovakav način čuvanja.

Svi kandidati će tokom predavanja koja obuhvata obuka i kurs - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije naučiti šta sve podrazumeva postupak aktivnog oplemenjivanja, kojim se za robu uvezenu u našu zemlju daju određene pogodnosti u pogledu povraćaja određenih taksi za uvoz ili odlaganja plaćanja. Biće, takođe predstavljen i postupak pasivnog oplemenjivanja, kojim je moguće dozvoliti da se domaća roba privremeno izveze radi odgovarajuće obrade, a zatim ponovo uveze u carinsko područje Republike Srbije.

S obzirom na to da je zakonski moguće uvesti neku stranu robu, obraditi je i doraditi, a zatim staviti u slobodan promet, polaznici će biti upoznati i sa posebnim odredbama postupka za preradu pod carinskom kontrolom, a biće im predstavljen i sistem privremenog uvoza robe, koji predviđa upotrebu stranih proizvoda u određenoj zemlji, uz obavezu da se oni ponovo izvezu i to u neizmenjenom stanju. Predavači će se, takođe osvrnuti i na posebne postupke tokom carinjenja robe, kao i na ostale oblike upotrebe proizvoda koji su regulisani zvaničnim pravilima. Pored svega pomenutog, na časovima će se govoriti i o procesu uništenja i ustupanja robe, kao i o ponovnom izvozu koji, podrazumeva se, mora da bude sproveden u skladu sa preciznim regulativama.

Na kraju edukacije, profesori će kroz razgovor sa kandidatima nastojati da još jednom daju objašnjenja za određene pojmove, te da se uvere da su svi polaznici razumeli propisane forme, koje predviđaju određeni procesi u okviru carinjenja. Tako će seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije vrlo detaljno upoznati prijavljene sa načinom funkcionisanja carinskog sistema u našoj zemlji i omogućiti im da, u daljem poslovanju dobro znaju koja su im prava i obaveze, te da u skladu sa tim preduzimaju i odgovarajuće postupke.

Gde i u kojim terminima se sprovodi kurs i obuka - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije?

Ukoliko je reč o mestu na kome je planirano da se pomenuta edukacija obavlja, najveći izbor mogućnosti nudi korporativna nastava, koja se organizuje za radnike određene firme. Oni, naime mogu da predavanja prate na standardan način i to u prostorijama neke od poslovnica date obrazovne institucije, ali i u prostoru koji sami odaberu, ukoliko on zadovoljava uslove neophodne za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Pored toga, nudi im se i prilika da odaberu online seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije i nastavu prate preko interneta. Oko vremena početka edukacije, kao i oko sata i dana kada će se časovi održavati dogovoriće se ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji za ovu obuku nisu prijavljeni kao zaposleni u nekom preduzeću, već kao pojedinci mogu, takođe da dolaze na časove u odgovarajuće prostorije predstavništava institucije organizatora, ali i da predavanja prate preko svojih računara, odnosno online. Za rad preko interneta moraće da obave instaliranje posebne vrste softvera, koji im omogućava praćenje nastave, a ako se ne budu snašli i to ne obave samostalno, dobiće svu potrebnu pomoć informatičkih stručnjaka, zaposlenih u svim poslovnicama navedene obrazovne institucije.

Osim pomenuta dva modela rada, polaznici mogu da odaberu i broj osoba sa kojima će pohađati predavanja, odnosno hoće li raditi individualno, poluindividualno ili grupno. Prva dva načina omogućuju visok nivo protoka informacija i interakciju između kandidata i predavača, budući da je ovde nastavnim procesom obuhvaćena samo jedna, odnosno dve osobe. Još jedna prednost koju nudi individualna i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije ogleda se u prilagodljivosti rasporeda časova potrebama prijavljenih, koji mogu da se sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom date poslovnice organizatora dogovore oko termina kada startuje edukacija, kao i oko vremena održavanja predavanja i njihovog ritma.

Ipak, kako postoje oni koji smatraju da se u prisustvu više ljudi i kroz međusobne razgovore i savete lakše usvajaju znanja, polaznicima je na raspolaganju i grupna nastava, za koju je potrebno da se prijavi minimalno 4, a najviše 8 osoba. Kada se grupa oformi, kandidatima će biti saopšten raspored časova, koji je sastavio koordinator u određenoj poslovnici institucije organizatora i koji se mora strogo poštovati. Kako je, naime ovde reč o većem broju osoba kojima treba da u isto vreme budu prezentovana odgovarajuća znanja, ne mogu se prihvatati zahtevi pojedinaca u smislu promene termina predavanja ili nekih drugih detalja vezanih za tok nastavnog procesa.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije?

Časovi u standardnom obrazovnom okruženju, odnosno u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, ali i online nastava na raspolaganju su i osobama koje se na ovaj kurs prijave kao pojedinci. Ukoliko se odluče za rad preko interneta, dobiće sva potrebna uputstva za instaliranje tačno određenog tipa softvera, što će im biti neophodno za praćenje predavanja. Ističemo, takođe da se u svakom trenutku mogu osloniti na ekipu stručnjaka koja deluje pri svakoj poslovnici, a kojoj se mogu obratiti za savet ili pomoć pri pomenutom postupku.

Bilo da rade u virtuelnim učionicama ili na časove dolaze u neko predstavništvo navedene obrazovne institucije, kandidati mogu da traže da predavač samo njima drži časove, to jest da pohađaju individualni seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije. U ponudi je, takođe i poluindividualna edukacija, u okviru koje prijavljeni u paru prate nastavu, a kako u oba nastavna procesa učestvuje mali broj osoba moguće je usaglasiti njihove potrebe i osmisliti raspored rada koji će svima odgovarati. Zbog toga je nužno da dogovoru u vezi sa datumom početka predavanja, terminima časova i njihovom tempu prisustvuju kako polaznici, tako i ovlašćeni profesor i osoba koja zvanično predstavlja određenu poslovnicu institucije organizatora.

Zainteresovani za rad u grupi, takođe mogu da se edukuju online ili na standardan način, ali neće imati mogućnost da termine predavanja usaglašavaju sa sopstvenim obavezama. Potrebno je, zapravo najmanje četvoro, a najviše osmoro prijavljenih da bi grupa počela da funkcioniše, a predviđeno je da plan rada izradi koordinator za nastavu, kako se ni jedan član grupe ne bi osećao povlašćeno ili inferiorno u odnosu na ostale.

Pošto su teme koje naznačena edukacija obrađuje posebno zanimljive firmama koje se bave uvozom i izvozom, predviđeno je da za njihove radnike može da se sprovede korporativni kurs i obuka - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije. Nastavu je tada moguće pratiti na više načina, i to online ili prema klasičnom principu, u adekvatno opremljenim prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili u bilo kom drugom prostoru, gde se predavanja mogu kvalitetno održavati. Termini sprovođenja nastave, kao i sam početak seminara biće određeni usaglašavanjem stavova lica koje je zvanično ovlastila kompanija, koja svoje zaposlene šalje na edukaciju i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije za obrazovanje.

Koliko je planirano da traje stručni seminar - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije

Da bi omogućio polaznicima da u optimalnom roku steknu odgovarajuća znanja, a opet da im nastava ne oduzima previše vremena, organizator je predvideo da obuka i kurs - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije traje 8 školskih časova.

Što se samog rasporeda predavanja tiče, on će biti uslovljen načinom pohađanja edukacije, za koji se kandidat bude opredelio. Naime, kod korporativnog rada tačan raspored časova i datum početka edukacije određuju koordinator za nastavu u nekoj poslovnici pomenute institucije za obrazovanje i osoba koja zvanično predstavlja preduzeće, čiji će zaposleni pohađati predavanja.

Kada se organizuje individualna i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije, ritam rada će biti usaglašen sa potrebama kandidata, te će oni, u dogovoru sa profesorom koji drži časove i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici, predviđenih 8 časova rasporediti na način koji najmanje remeti njihov svakodnevni život i obaveze.

Za rad u grupi, međutim, postoji precizan plan, po kome će kandidati imati obavezu da predavanja prate 4 dana po 90 minuta, tačnije rečeno po 2 školska časa. Kako je za ovakav raspored odgovoran zvanični predstavnik određene poslovnice organizatora, prijavljeni za grupnu edukaciju ne mogu da traže njegovu promenu, već moraju da mu se prilagode i u naznačeno vreme pohađaju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte postupke koji su dozvoljeni Carinskim zakonom Republike Srbije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje