Kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode

Iskusni i prekaljeni prodavci, ali i oni koji tek ulaze u taj posao predstavljaju grupu kojoj je, pre svih namenjen specijalizovani kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne veštine. Jedini uslov za pohađanje pomenute edukacije jeste njihova želja da unaprede svoja znanja i upoznaju se sa najnovijim tendencijama u svojoj profesiji, te tako steknu veštine vrhunskih trgovaca. Preporučuje se da predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za naznačenu oblast držati u okviru ovog programa pohađaju i direktori, te menadžeri prodaje, kao i svi koji su u neposrednom ili posrednom kontaktu sa kupcima, ali i ostali koji imaju želju da prošire svoja znanja i umešnost u primeni modernih tehnika prodaje.

Treba napomenuti da su svi koji žele da pohađaju navedeni seminar obavezni da se, pre toga prijave nadležnom službeniku u nekoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford i navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. To mogu da obave i preko telefona, kao i slanjem poruke sa odgovarajućim sadržajem na mejl adresu organizatora. Zatim se sprovodi zvanični upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni obavezni lično da prisustvuju i da predaju ovlašćenom licu određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto sprovođenja navedene procedure svim kandidatima će biti na vreme naznačeni.

Ako ovu nastavu žele da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću, sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Važno je reći da osobe koje se opredele za prvu opciju mogu da dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije, ali i da se edukuju u prostoru kompanije za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje nastavnog procesa. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje na vreme će biti obavešten zvanični predstavnik njihove firme, a on će takođe imati zadatak da zajedno sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora utvrdi vreme početka edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja časova.


Osobe koje su na kurs prijavljene kao fizička lica mogu da se obučavaju pojedinačno, u grupi ili u paru. Oni koji se opredele za individualni model rada moći će da znanja usvajaju na način koji im najviše odgovara, te da deluju u skladu sa sopstvenim ritmom i sposobnostima jer jednostavno neće imati kome da se prilagođavaju. Nadležni predavač će nastojati da ih podstiče na komunikaciju i diskusije o konkretnoj temi, kako bi kroz takvu interakciju otkrio koje su to oblasti na kojima bi eventualno još trebalo poraditi i dao savete za dalje napredovanje. Budući da će se obučavati odvojeno od ostalih, ovi kandidati će imati i mogućnost da navedu kada im odgovara da nastava počne, te u koje vreme i kojim tempom bi želeli da imaju predavanja. U vezi sa tim će jedino morati da se konsultuju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, jer su i oni aktivni učesnici u obrazovnom procesu i moraju biti saglasni sa svim pojedinostima nastave.

Oni koji ne žele da rade potpuno samostalno, a nisu zainteresovani za edukaciju u većim grupama mogu da se opredele za poluindividualni seminar - upoznajte savremene prodajne metode i časovima prisustvuju zajedno sa još jednim polaznikom. U takvoj situaciji razviće se prava saradnička atmosfera među kandidatima, a oni će nove informacije usvajati ne samo prateći izlaganja svog predavača, već i u komunikaciji sa njim, te putem interakcije sa svojim partnerom. Biće im omogućeno i da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za organizaciju obrazovnog rada, pa da tako zajedno utvrde odgovarajuće termine i tempo delovanja.

Grupna nastava kreirana je za osobe koje smatraju da je za kvalitetan napredak neophodna stalna interakcija sa drugima i edukacija u jednoj dinamičnoj atmosferi, kroz kontinuiranu aktivnost. Predviđeno je da u okviru jedne grupe ne sme biti više od osam osoba, a istovremeno ona ne može da počne sa radom dok se za to ne prijavi minimalno njih četvoro. Vrlo je važno napomenuti da ovi kandidati neće imati mogućnost da odlučuju o svom rasporedu rada, budući da nije moguće odrediti tempo delovanja, vreme sprovođenja časova i datum početka kompletnog programa kojim bi svi članovi grupe bili zadovoljni. Zbog toga će oni morati da se priklone rasporedu koji će unapred odrediti koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije i bilo kakvi prigovori u vezi sa tim se neće uzimati u obzir.

Nezavisno od toga da li je rade u paru, grupi ili samostalno, ovi polaznici će moći da nastavu pohađaju na klasični način, to jest da u utvrđenim terminima dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može da bude i online kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode, kada će predavanja pratiti preko interneta, uz pomoć svojih računara. Baš zbog toga su obavezni da, pre nego što edukacija startuje na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina prijavljenih uspe da obavi samostalno. Ipak, za one kojima bude potrebna pomoć ili dodatna uputstva obezbeđena je podrška od hrane informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.Koje oblasti proučava obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode?

U uslovima modernog poslovanja koje podrazumeva veliku konkurenciju na tržištu, dobro obučen prodavac predstavlja bazu celokupnog uspeha određene kompanije. Shodno tome, svima koji budu pohađali seminar - upoznajte savremene prodajne metode biće pre svega predočeno da prodavac ne trguje samo konkretnom robom ili uslugom, već zapravo reprezentuje firmu u kojoj je zaposlen, te se zato mora truditi da se u njegovom nastupu ogleda obrazovanje koje poseduje, iskustvo, poznavanje proizvoda koje nudi, obučenost i izražene komunikacijske veštine. Kandidatima će biti objašnjeno da uspešan prodavac u svom radu koristi sva moderna elektronska sredstva, kako bi se kvalitetno pripremio za posao. To podrazumeva da će on na različite načine, odnosno preko interneta, društvenih mreža, foruma, poznanstava, poslovnih veza blagovremeno prikupiti sve potrebne podatke o konkretnom klijentu, kako bi proniknuo u njegove potrebe i shvatio šta je to u šta bi on potencijalno želeo da uloži novac. Detaljnom analizom dobijenih informacija, preciziraće koji bi proizvodi ili usluge bili zanimljivi i privlačni konkretnom klijentu, te zatim sa njima ući u prodajni ciklus.

Ovlašćeni stručnjaci će svakako naglasiti da se uspešan prodavac ne fokusira isključivo na prodaju robe ili usluga. Njegov primarni cilj je upravo uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa kupcima, kroz koju će se formirati odnos poverenja i kreirati dugoročna saradnja, kojom će obe strane biti zadovoljne. Kandidati će saznati kolika je važnost aktivnog slušanja u procesu prodaje, budući da je potrebno sve vreme biti maksimalno koncentrisan na ono što klijent govori i otkriti smisao njegovih otvorenih i skrivenih signala. Predavači će napomenuti da je ovakvo slušanje bitan element komunikacijskog procesa, a njegov sastavni deo čine profesionalne veštine koje uspešni prodavci poseduju, poput recimo postavljanja pravih podpitanja, parafraziranja, sažimanja i sličnog. Prisutnima će biti napomenuto da je za kvalitetno vođenje procesa prodaje vrlo važno da prodavac primenjuje pomenute metode kako bi proverio da li je dobro razumeo kupca, ali i da bi sam kupac još jednom čuo ono što je izrekao.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode kandidati će biti upućeni u najbolje načine za upoznavanje klijenata putem ostvarivanja odgovarajuće komunikacije. Nadležni stručnjaci će im detaljno raščlaniti svaku fazu prodajnog razgovora, te tako napomenuti da je za uspeh pregovora početni deo komunikacije vrlo važan, budući da tada prodavac stiče uvid u karakteristike klijenta, njegove potrebe i očekivanja. Ukoliko na pravi način prođe ovu fazu, tačno će znati kako treba da dalje vodi dijalog. Predavači će istaći da je važno pustiti kupca da govori, postavljati mu prava pitanja, te objasniti na šta se posebno treba fokusirati u cilju razumevanja njegovih zahteva. Obratiće pažnju i na postupak izgrađivanja odnosa sa klijentom, koji je zapravo od suštinske važnosti za uspeh jedne kompanije, jer je lojalnost kupaca i njihove preporuke upravo ono što je održava u poslovnom svetu. U vezi sa tim, polaznicima će biti objašnjeno da je za uspostavljanje očekivanih relacija sa mušterijama svakako potrebno izvesno vreme, te da treba da budu strpljivi i u odgovarajućim etapama preduzimaju prave korake koje će im stručnjaci svakako naznačiti. Saznaće i da ne bi smeli da obećavaju kupcima bilo šta što nisu sigurni da će moći da ispune, te da je preporučljivo da se prema potencijalnom klijentu ponašaju kao savetnici. Najbolji poslovni rezultati se postižu kada prodavac, dakle predstavlja oslonac kupcu i štiti njegove interese, čime se obezbeđuje izgradnja prijateljskog odnosa ispunjenog poverenjem i odanošću.

Na narednim predavanjima profesori će govoriti o neophodnosti razumevanja i adekvatnog zadovoljavanja potreba klijenata, te istaći da je za uspešno poslovanje potrebno svakoga od njih tretirati kao da je jedini i maksimalno mu se posvetiti. To je posebno istaknuto u maloprodaji, gde se potrošaču mora obezbediti najbolja usluga. Polaznici će biti upozoreni da nikada ne mogu da znaju koga konkretni kupci poznaju niti kome će ih preporučiti, te da ne treba nikoga da zanemaruju niti potcenjuju. Profesori će se zatim osvrnuti na strategije i tehnike koje prodavcima pomažu da do tančina saznaju koje su potrebe njihovih klijenata, uputiće ih kako da poboljšaju interakciju sa njima, sve vreme insistirajući na činjenici da je dobra podrška mnogo važnija od same prodaje.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode, predavači će upoznati prisutne i sa novim tehnikama zaključivanja poslovnih pregovora, odnosno ostvarivanja prodaje. Istaći će, međutim, da se taj momenat sam po sebi podrazumeva, ukoliko do tada prodavac na odgovarajući način vodi razgovor. Objasniće prisutnima da bi u jednom trenutku sam kupac trebalo da počne priču oko zaljučenja prodaje, ukoliko su sve do tada obavili kako valja. No, postoji nekoliko načina da se mušterija navede da počne da razmišlja o kupovini, posebno ako nije baš sasvim sigurna šta bi trebalo da preduzme. Tako će stručnjaci navesti nekoliko metoda za postizanje ovog cilja, poput recimo one kada prodavac kupcu počinje da govori o mogućim načinima plaćanja, čime ga nenametljivo navodi na razgovor o kupovini. Prisutnima će tokom obuke biti predstavljeni i različiti kriterijumi koje klijenti koriste prilikom odlučivanja o kupovini, te će biti upućeni kako da deluju u konkretnim situacijama. Naučiće kako da prepoznaju tipove potrošača i njihove principe, te da u skladu sa tim zauzmu odgovarajući stav i dovedu ih do željenog cilja. Najzad će biti reči i o konstruktivnom reagovanju na primedbe potrošača, a profesori će im navesti pozitivne i one manje dobre načine postupanja u takvim prilikama.

Na kojoj lokaciji i kada se odvija seminar - upoznajte savremene prodajne metode?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu radnika određene firme moći će da predavanja prate preko svojih računara sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, ukoliko njihov izbor bude online kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode. Oni koji, međutim odaberu klasične časove imaće priliku da biraju između moderno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva organizatora, svog radnog okruženja ili neke treće lokacije na kojoj obavezno moraju postojati tehnički uslovi za valjano održavanje i praćenje predavanja. U oba slučaja radiće prema rasporedu koji zajednički budu odredili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Pojedinačni polaznici imaju takođe priliku da sami odrede mesto na kome će se obučavati, ako časove budu pohađali preko interneta, dok oni koji budu želeli da predavanja prate uživo moraju da dolaze na nastavu isključivo u prostorije određene poslovnice navedene institucije. Treba napomenuti i da kandidati koji se edukuju online moraju da se za to na odgovarajući način pripreme, odnosno da na svoje računare blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći jer će im unapred biti date sve smernice. Ukoliko se, pak ne snađu, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobiti traženu tehničku podršku.

Oni koji žele da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih kandidata moći će da sami odrede lokaciju na kojoj će se edukovati, ako časove prate preko interneta ili će zajedno sa svojim kolegama dolaziti na predavanja u najbliže predstavništvo pomenute institucije u slučaju da njihov izbor bude online nastava. U svakom slučaju, grupna obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode počeće onog datuma koji definiše koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, koji će takođe odrediti i vreme i učestalost sprovođenja predavanja. Sami polaznici na to neće moći nikako da utiču, već će imati obavezu da se, uz manje ili veće ustupke, prilagode rasporedu koji budu dobili. Treba napomenuti i da je veličina grupe vrlo strogo određena, te da ona ne može da se smatra formiranom dok ne bude obuhvatala najmanje četiri osobe, a takođe u njenom sastavu ne sme biti više od osam kandidata, kako se ne bi ugrozio kvalitet obrazovnog delovanja.

Polaznici koji odaberu poluindividualni pristup će sa svojim partnerom, budući da će se edukovati u paru, moći da rade tamo gde im najviše odgovara u slučaju da časove pohađaju online ili, pak da prate nastavu u prijatnom ambijentu neke od poslovnica pomenute institucije, ako njihov izbor budu klasična predavanja. U obe varijante imaće priliku da navedu kada im odgovara da obuka počnete, te kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove, pa će ukoliko se sa tim saglase nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora dobiti raspored koji će mnogo lakše uklopiti u ispunjavanje ostalih obaveza i svoj životni ritam.

Kandidati koji smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom mogu da se opredele za individualni seminar - upoznajte savremene prodajne metode, te da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom edukacije. Takođe će moći da rade online ili na klasični način, od čega će kao i u prethodnim slučajevima zavisiti i lokacija na kojoj će pratiti nastavu. Biće im pružena prilika da u velikoj meri utiču na organizaciju obrazovnog rada, te da zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će program početi da se sprovodi koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu biti po volji.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode?

Polaznici koji navedenu edukaciju pohađaju pojedinačno mogu da dolaze u utvrđeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u prijatnoj atmosferi i prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima, pohađaju klasične časove. Njihov izbor takođe može biti i online obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode, kada nastavu prate preko interneta, ali su obavezni da pre toga na svoje kompjutere instaliraju namenski softver, kako bi mogli da se edukuju na ovakav način. Za taj postupak dobiće sva potrebna uputstva, pa će verovatno moći da ga obave bez ičije pomoći. Ukoliko se ne budu najbolje snašli, svakako se mogu obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Ovi kandidati mogu nastavu da prate u grupi, u paru ili pojedinačno, te tako svi koji se odluče za edukaciju zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro drugih polaznika mogu da postižu obrazovne ciljeve u međusobnoj interakciji i kroz neprestanu aktivnost. Oni se, međutim moraju prilagoditi rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije i neće moći da zahtevaju da se, u skladu sa njihovim potrebama, časovi održavaju u odgovarajućim terminima ili da utiču na tempo rada i vreme startovanja programa.

Prijavljeni koji budu radili zajedno sa još jednim kolegom, odnosno koji se budu opredelili za poluindividualni seminar - upoznajte savremene prodajne metode moći će, nasuprot tome da naznače kad im odgovara da obuka počne, odnosno koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu rutinu i način života uopšte. Ukoliko u vezi sa tim dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, moći će da rade u skladu sa sopstvenim zahtevima i sa manje stresa i opterećenja prođu pomenuti program.

Ako pojedinci žele da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača, odnosno da se obučavaju u skladu sa principima individualne nastave, moći će da u velikoj meri utiču na raspored časova, tempo delovanja i vreme početka obuke, budući da će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Takođe će imati priliku da nove sadržaje usvajaju sopstvenim ritmom i prema vlastitim mogućnostima, kao i da ostvare blisku komunikaciju sa stručnjakom koji vodi edukaciju, te na taj način prošire kompetencije vezane za oblast koje se obrađuje.

U slučaju da nastavu žele da prate zaposleni u nekoj kompaniji, sprovodi se korporativni kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode, koji se može pratiti online ili uživo. Polaznici koji odaberu klasične časove neće morati da se edukuju isključivo u prostoru neke poslovnice organizatora već će, ukoliko to žele, moći da prate časove i u samoj firmi za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi. Vreme kada će početi sa obrazovnim radom, to jest u kojim terminima i koliko često će imati časove zajednički će odrediti zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u naznačenoj instituciji.

Koliko traje obuka i kurs - upoznajte savremene prodajne metode?

Prema planu organizatora, ova edukacija će trajati 8 školskih časova, što preciznije iznosi 360 minuta. Naznačeno je, takođe da će se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta, održavati tokom 4 dana.

Ovakav tempo delovanja primenjuje se, međutim isključivo za grupni seminar - upoznajte savremene prodajne metode, jer tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje samo ovlašćeni predstavnik organizatora, dok kandidati na to nemaju uticaja.

Oni koji budu radili individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali ne obavezno i raspored, pošto će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u pomenutoj instituciji i tako utvrditi termine i ritam rada koji im najviše odgovaraju.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - upoznajte savremene prodajne metode, kandidati će takođe imati nastavu u toku 360 minuta, ali će njihov raspored rada definisati zvanični predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte savremene prodajne metode"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje