Kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu

Osnovna tema kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu bi trebalo da bude naročito interesantna onim stručnjacima, koji su na rukovodećim pozicijama u oblasti finansija zaposleni, ali i svima koji su za vođenje kompanija zaduženi. Napominjemo da bi sa konkretnom oblašću trebalo da se upoznaju i vlasnici firmi, kao i ovlašćene računovođe, te svako ko ima potrebu ili želju da se sa navedenim zakonom i promenama u okviru njega upozna.

Izuzev mogućnosti da edukaciju pohađaju polaznici pojedinačno, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i opciju sprovođenja nastave samo za radnike neke firme. U principu, korporativni kurs se sprovode na vrlo jednostavan način, zato što je dopušteno klijentu da direktno sa predstavnikom institucije organizatora definiše na koji način će zaposleni časove da pohađaju. Uz mogućnost da nastavu prate u grupi, ponuđena im je i opcija da to učine u okviru individualne ili poluindividualne, a podrazumeva se da zaposleni časove mogu pratiti ili online ili direktno u predstavništvu navedene institucije. Takođe, samo se kod korporativne obuke može dozvoliti izmena mesta njenog sprovođenja, ali ako to zvanično bude zahtevao klijent. Tom prilikom je od izuzetnog značaja da on dobije propisne informacije o potrebnim detaljima, a vezano za opremljenost prostora, kako bi njegovi radnici zaista mogli u svojoj firmi časove da pohađaju bez ikakvih smetnji.

Ističemo da se specijalizovani seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu sprovodi i za pojedinačne polaznike, a njima je tada ponuđen izbor između online i klasične edukacije, sa jedne strane, te poluindividualne, individualne i grupne nastave sa druge strane.


Ako neko bude odabrao prema klasičnom principu da prati nastavu, to automatski znači da će u navedeno vreme dolaziti u poslovnicu institucije organizatora, te pohađati predavanja.

Jasno je da se preko računara, odnosno internet platforme sprovodi edukacija online, a obaveza je svakog polaznika u tom slučaju ne samo da obezbedi kompjuter, nego i da konekcija sa internetom bude stabilna. Sve podatke kako o načinu organizacije te vrste edukacije, tako isto i o funkcionisanju same platforme će blagovremeno biti dostupne zainteresovanima.

Uz to što će se opredeliti između ponuđenih opcija, polaznici će morati da izaberu i da li im više odgovara da pohađaju nastavu u grupi, individualno ili u paru.Grupni kurs- upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu, i obuka organizuje se za zavisnosti od broja prijavljenih polaznika a detalje vezano za sprovođenje nastave u tom slučaju definiše organizator. Preciznije rečeno, neophodno je da bude ostvaren prvo uslov za početak grupne nastave, a što iziskuje prijavljivanje minimum prijavljenih polaznika u jednoj od poslovnica. Ubrzo po ispunjenju tog uslova, prijavljeni će biti informisani kako o datumu početka i terminima, isto tako i o trajanju, uzevši u obzir da organizator ima obavezu da definiše i po kakvoj će dinamici časovi da budu organizovani. Ne postoji mogućnost da se ostvari zahtev polaznika vezano za izmenu niti jednog segmenta, koji prethodno bude definisao organizator.

Pored grupne, može biti organizovana i individualna nastava, kojom prilikom jedna osoba pohađa predavanja, a i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu je u ponudi navedene institucije. Princip koji se primenjuje prilikom sprovođenja oba tipa nastave je istovetan, te podrazumeva da se polaznicima pruža sloboda u odlučivanju o tome na koji način će ona biti organizovana. Preciznije, svako od njih treba da se oko datuma početka, potom dinamike održavanja i termina usaglasi ne samo sa profesorom, nego i sa koordinatorom za nastavu, a u okviru poslovnice u kojoj je upis pre toga izvršio.

Šta izučava seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu?

Podrazumeva se da će polaznici na samom početku ove specijalizovane edukacije biti upoznati sa osnovama Zakona o porezu Republike Srbije. Tom prilikom će im biti predstavljene njegove osnovne karakteristike, a nakon toga će se stručni kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu fokusirati na sve one promene u navedenom zakonu, a koje su nedavno donete, te je potrebno pravilno ih primenjivati.

Prvi aspekt, sa kojim će se prisutni upoznati je vezan za promene koje su uvedene u okviru postupka oporezivanja, a odmah posle toga će saznati i šta je izmenjeno u okviru Zakona o porezu na dobit, naravno pravnih lica. Dobiće informacije i o tome da li se rashodi u poreskom bilansu banke priznaju, a na osnovu otpisa potraživanja, koja su izvršena prema zvaničnim propisima Narodne banke Srbije. Takođe će u tom delu biti govora i o svim onim promenama, koje se odnose na oporezivanje takozvanog poreza po odbitku naknade za usluge.

Predavači će na primerima objasniti prisutnima i šta je promenjeno vezano za PDV, odnosno porez na dodatu vrednost. Između ostalog će se stručna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu osvrnuti i na mogućnost smanjenja obračunatog poreza na dodatu vrednost, a ukoliko je došlo do neadekvatne primene takozvanog mehanizma obrnute naplate.

Polaznici će saznati i da li je izmenama aktuelnog Zakona o porezu otvorena mogućnost za sticanje prava na odbitak prethodnog poreza, a kada se vrši nabavka pića i hrane kako za zaposlene, tako isto i za druga lica, koja su radno angažovana. U tom delu će profesori govoriti i o situaciji koja se odnosi na uvoz dobara, a ukoliko je neophodno izvršiti određene ispravke vezano za odbitak prethodnog obračunatog poreza.

Predviđeno je nastavnim programom da svaki polaznik bude upoznat i sa svim onim promenama aktuelnog zakona, a koje se primarno odnose na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Profesori će akcenat staviti na prezentovanje promena, koje se odnose na utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za tu vrstu osiguranja, tako da će polaznici saznati koja je definisana najniža, a koja najviša osnovica.

Poslednja tema kojom će se baviti specijalizovani seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu se odnosi na sve one izmene, koje su donete u okviru Zakona o porezu na dohodak građana Republike Srbije. Naravno da će prisutnima biti objašnjeno i kako se te promene odražavaju na obračunavanje poreza na zarade, a profesori će objasniti i koja su poreska oslobođenja tim zakonom predviđena.

Podrazumeva se da će kandidati imati mogućnost i da predavačima postave pitanja, a u slučaju da neki segment ove edukacije oni nisu baš najbolje razumeli. Svakako da će im apsolutno svaki detalj biti razjašnjen, a kako bi bili u mogućnosti da sve promene koje uključuje ovaj zakon, a koje će im biti predstavljene tokom nastave, oni lično u svom daljem radu primenjuju.

Kada i gde se održava obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu?

Isključivo u skladu sa odlukom, koju će svaki pojedinac doneti, a vezano za to da li će nastavu pohađati onlajn ili u skladu sa klasičnim principom, odnosno da li će se opredeliti za grupni tip edukacije, te možda individualni ili poluindividualni, će i zavisiti podaci o tome na kom mestu se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu i u kojim terminima.

Napominjemo da je jedna opcija vezana za klasičan princip sprovođenja nastave, a kada se od prijavljenih očekuje da prisustvuju časovima direktno u onom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome se pre toga upišu prema pravilima.

Druga opcija jeste online nastava, u kom slučaju se ona preko specijalnog softvera, odnosno platforme sprovodi, a kandidat je obavezan da joj pristupa uz korišćenje ličnog kompjutera. Svakako će posebno biti naglašeno svakome, ko odluči da prati online seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu da je važno kakav je kvalitet internet veze, budući da bi ona trebalo da bude što stabilnija, jer će tako biti obezbeđeno nesmetano praćenje nastave. Sa apsolutno svim detaljima, koji se odnose i na princip organizacije online edukacije i na način funkcionisanja same platforme će detaljno biti upoznat svaki pojedinac, naravno na vreme.

Na samom početku smo naveli da se i online, ali klasična edukacija mogu pohađati prema jednom od tri principa, s obzirom na to da ova institucija u ponudi ima kako poluindividualnu, tako i individualnu i grupnu nastavu. Jasno je da svaki prijavljeni ima veliku mogućnost izbora, a svakako ne sumnjamo da će odabrati onaj princip sprovođenja edukacije, koji na njegove zahteve i potrebe adekvatno može da odgovori.

Uzevši u obzir da mora biti ostvaren minimalni broj polaznika koji čine jednu grupu, a da prema pravilima o najvišem broju odlučuje organizator, kako bi prisustovali predavanjima, predstavlja neophodnost da se stekne uslov za kreiranje grupe. Minimalan broj polaznika se mora u jednoj od poslovnica institucije organizatora prijaviti, a bez obzira da li je u pitanju grupna nastava koja se organizuje online ili ona koju polaznik treba da prati na klasičan način. U najkraćem mogućem roku, a posle kreiranja jedne grupe, organizator definiše kako će se nastava odvijati, to jest određuje kog datuma će startovati, u kojim bi terminima trebalo časovi da se organizuju i svakako u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Samim tim što se radi o izuzetno strogim pravilima, svako ko je zainteresovan da nastavu pohađa u grupi će biti u obavezi da prihvati ono što bude prethodno definisano, zato što se izmene ne dozvoljavaju ni po kakvom osnovu.

Pojedinci kojima više odgovara princip koji podrazumeva ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu ili individualna nastava će biti u obavezi da se o načinu sprovođenja, precizno dogovore kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa ovlašćenim licem u predstavništvu ove institucije, u kome su se upisali. Stvar je u tome da je, praktično govoreći polaznicima u tom slučaju data prilično velika sloboda, jer se oni i oko dinamike održavanja, te oko datuma početka i termina usaglašavaju sa pomenutim licima.

Svakako je za preduzeća vrlo važna informacija da je u ponudi i korporativna obuka, što znači da će njihovi zaposleni sa ovom temom moći na najbolji mogući način da se upoznaju. Ukoliko postoji interesovanje za tim, neophodno je da direktor te firme, to jest ono lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja, precizira sa nadležnima u određenoj poslovnici institucije organizatora na koji način će se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu održati. Bitno je da se usaglase ne samo oko datuma početka i termina, nego isto tako i oko trajanja, a u smislu da odrede po kakvoj dinamici će radnici pohađati predavanja. Uz sve ono što važi i za nastavu namenjenu pojedinačnim polaznicima, ovde se zainteresovanima nudi još jedna mogućnost, a ona je vezana za izmenu lokacije na kojoj će časovi biti organizovani. Da pojasnimo, nadležni u konkretnoj kompaniji mogu smatrati da će biti efektnije ako zaposleni predavanja pohađaju tamo gde rade, pa ako to budu od organizatora zahtevali, biće obavešteni o osobenostima prostora, u kome bi trebalo zaposleni časove da prate. Naravno da će zahtev za promenom mesta održavanja biti ostvaren, ali samo ako klijent taj prostor bude prema pravilima opremio.

Prema kom principu se organizuje kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu?

Najpre ćemo naglasiti da izuzev nastave, koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu. Podrazumeva se da tom prilikom edukaciju pohađaju radnici neke firme, a primenjuje se takav princip sprovođenja, gde se ovlašćeno lice institucije organizatora o svim detaljima dogovara sa vlasnikom kompanije, odnosno sa njenim predstavnikom. Iako postoji mogućnost da se korporativna obuka sprovodi prema istim pravilima kao i nastava, koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, dozvoljava se čak i izmena mesta održavanja. Naravno, važno je da klijent to zahteva od organizatora, s tim što će prostor u okviru svoje firme morati adekvatno da opremi, jer mora zadovoljiti tačno definisane standarde i zahteve.

Svako ko bude u skladu sa propisima izvršio prijavu, odnosno upis, će odabrati na kojoj lokaciji mu najviše odgovara da pohađa ovu edukaciju i po kom principu.

Zvanična ponuda uključuje I online i klasični seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu, a nastava se u okviru obe varijante može pratiti kroz individualnu, poluindividualnu i grupnu.

U poslovnicama institucije organizatora se sprovodi nastava po klasičnom principu, tako da osoba koja je za tu opciju zainteresovana, svakako ima obavezu da u dogovoreno vreme tamo bude prisutna.

Iznet je zahtev za posedovanjem računara pred svakoga ko želi predavanja da pohađa onlajn, a uz korišćenje internet platforme se časovi tom prilikom prate. Svaki prijavljeni će biti precizno obavešten o načinu funkcionisanja softvera, te uopšteno o sprovođenju tog tipa edukacije.

Jasno je da nakon što se bude odlučio gde će časove pohađati, svaki prijavljeni ima obavezu da izabere i da li će to učiniti u društvu još jednog polaznika, a putem takozvane poluindividualne nastave ili će se opredeliti za nastavu u grupi, odnosno individualni rad.

Napominjemo da je grupni kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu namenjen većem broju polaznika, te je organizator predvideo neophodno prisustvo minimalnog broja polaznika u jednoj grupi. Sa tim u vezi mora biti posebno istaknuta činjenica da je formiranje grupe upravo navedeno kao osnovni zahtev za početak te vrste edukacije. Jednostavnije rečeno, nakon što se minimumalni broj kandidata bude prijavilo, koordinator će moći da napravi jednu grupu i da definiše na koji način će nastava da bude organizovana. Zapravo će on odrediti ne samo datum početka grupne edukacije, nego i termine u kojima će članovi te grupe predavanja da prate i svakako dinamiku. Kako je u pitanju prilično strog pravilnik o sprovođenju grupne edukacije, to znači da se shodno zahtevima klijenata ništa od pomenutog ne sme izmeniti.

U skladu sa drugačijim pravilima se sprovodi kako poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu, tako i edukacija koju bi trebalo kandidat samostalno da pohađa, odnosno takozvana individualna. Ustvari se radi o jednostavnim pravilima, jer je predviđeno da svaki polaznik definiše detalje sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora. Uz to što će se oni dogovoriti oko tačnog datuma početka kako individualne, tako i poluindividualne nastave, biće neophodno da se usaglase i oko dinamike, te oko termina održavanja.

Koliko traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu?

Sa ukupno 15 radnih sati, koliko je uključeno u nastavni fond, grupna obuka i kurs - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu bi trebalo da traje tri dana. Podrazumeva se da odmah nakon kreiranja jedne grupe i to od minimalnog broja članova, odnosno njih četvoro, ovlašćeni predstavnik te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše kako dinamiku održavanja, to jest trajanje, tako isto i termine, kao i precizan datum početka.

Samim tim što se po drugačijem principu sprovode kako individualna nastava, tako isto i ona koju dve osobe treba da pohađaju, odnosno poluindividualna, trajanje zavisi od dogovora koji će profesor, polaznik i koordinator za nastavu imati. Upravo iz tog razloga napominjemo da i poluindividualna edukacija i individualna mogu da traju i duže od tri dana i kraće.

Na koji način će biti raspoređen celokupan nastavni fond, a kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu, svakako zavisi od volje klijenta i dogovora, koji će on imati sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Radi se o tome da je princip sprovođenja takav da pomenuta lica definišu kako trajanje, to jest određuju kakvom dinamikom će zaposleni pohađati časove, tako isto i tačan datum početka, kao i termine.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa aktuelnim promenama Zakona o porezu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje