Kurs i obuka - Upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija

Svi lekari, a posebno upravljački kadar u bolnicama označeni su kao ciljna grupa na koju je usmerena obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Ovaj seminar namenjen je i zaposlenima u farmaceutskoj industriji, u Fondu za zdravstvenu zaštitu, kao i u Ministarstvu zdravlja. Sa temama koje obuhvata pomenuta edukacija trebalo bi svakako da budu upoznati i kreatori zdravstvene politike, osobe koje u ovom domenu donose bitne odluke, kao i stručnjaci koji sprovode odgovarajuće analize u navedenoj sferi.

Svi koje zanima ova stručna edukacija treba da izvrše najpre prijavljivanje u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija širom Srbije. Pomenuti postupak mogu da obave i preko telefona, kao i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. U svrhu prijavljivanja potrebno je da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona, a kada se bude okončala ova procedura biće organizovan upis na kurs, kome su svi prijavljeni obavezni lično da prisustvuju. Tada će morati i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta, koja će im blagovremeno u svakom slučaju biti tačno naznačena, kako bi ih na vreme prikupili i pripremili se za upis.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao pojedinci mogu da pohađaju klasične časove, a njihov izbor osim toga može da bude i online kurs i obuka - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. U prvoj varijanti, na predavanja će morati da u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, gde će raditi u prijatnoj atmosferi i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ukoliko se odluče za drugu opciju, nastavu će moći da prate preko interneta, koristeći svoje kompjutere, no prethodno moraju na njih da instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da se edukuju na ovakav način. U pitanju je jedan jednostavan postupak koji većina kandidata uspeva da obavi samostalno, no organizator je svakako za one koji se ne budu snašli obezbedio pomoć informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu navedene institucije.


Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade odvojeno od ostalih, odnosno da pohađaju individualnu nastavu. U takvoj situaciji imaju priliku da tok edukacije maksimalno usaglase sa svojim potrebama i načinom života. Ovde će se, zapravo veoma voditi računa o ličnim osobinama samog polaznika, odnosno o njegovom predznanju, interesovanjima i brzini kojom je sposoban da usvaja nove informacije. U skladu sa tim, profesori će kreirati svoja predavanja i odrediti visinu zadataka koji se postavljaju pred polaznika. Osim toga, osobe koje odaberu ovaj pristup će moći maksimalno da utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. One će, naime moći da naznače kog datuma im odgovara da kurs startuje, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj predlog će razmotriti njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i, ukoliko ga budu smatrali prihvatljivim proglasiće traženi raspored zvaničnim, te će prijavljeni moći da se lako organizuju i obaveze vezane za ovaj kurs jednostavno uklope u svoj ustaljeni životni ritam.

Osobe koje nastavu prate kao fizička lica mogu da pohađaju i poluindividualni seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Tada je predviđeno da ovlašćeni predavač istovremeno podučava dvoje kandidata koji funkcionišu kao tandem u nastavi, međusobno se pomažu, dopunjuju i upućuju. Na taj način proces učenja postaje dinamičniji i zanimljivi, a kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba moguće je ispuniti većinu zahteva prijavljenih koji se odnose na raspored rada. Oni će, dakle najpre moći da se međusobno dogovore u vezi sa tim, a zatim da zajedno sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora utvrde termin početka obuke, vreme održavanja časova i njihovu učestalost koji će u najvećoj mogućoj meri odgovarati svim učesnicima.

Pomenutim kandidatima na raspolaganju je i grupna nastava koja je organizovana malo drugačije nego prethodno pomenuti vidovi obuke. Ovde, zapravo veći broj osoba istovremeno prisustvuje predavanjima i zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Grupa, dakle funkcioniše kao jedinstvena celina, a jedan od važnih uslova za njenu uspešan rad jeste upravo broj osoba koje zajedno prate nastavu. Kako bi svi oni bili apsolutno ravnopravni, nikome neće biti omogućeno da u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava iznosi svoje zahteve, već će unapred termine i učestalost održavanja časova, kao i početak kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Članovi grupe neće moći da naknadno ulažu neke prigovore koji se odnose na raspored rada, jer oni jednostavno neće biti uzimani u razmatranje.

Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekoj firmi, organizator će ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Tada polaznici mogu nastavu takođe da prate preko interneta, ali i na standardni način, to jest da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da rade u odgovarajućem prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme početka njihovog seminara, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik organizatora i lice koje je za to ovlastila kompanija čiji radnici prolaze edukaciju.Čime se bavi kurs i obuka - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija?

Procena zdravstvenih tehnologija (PZT) je multidisciplinarna oblast koja se definiše kao polje analiziranja medicinskih, društvenih, ekonomskih i etičkih rezultata razvijanja, korišćenja i širenja zdravstvenih tehnologija. Stručnjaci koji vode seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija objasniće, stoga da se cilj navedenih analiza ogleda u tome da donosioci odluka u sistemu zdravstva imaju na raspolaganju aktuelne informacije, utemeljene na naučnim istraživanjima visoke stručne vrednosti. Prisutnima će biti naznačeno da je svrha PZT - a u donošenju odluka upravo svojevrsni spoj naučnih dokaza i kreiranje zdravstvene politike koji olakšavaju donošenje odluka o pravcima razvoja zdravstvenog sistema i načinima tehničkog i tehnološko - farmakološkog opremanja zdravstvenih ustanova, a na osnovu informacija i dokaza kojima raspolažu naučni istraživači.

Profesori će istaći da medicina zasnovana na dokazima (EBM - evidence based medicines) u našoj zemlji još nije uvedena kao svakodnevni, rutinski postupak u donošenjeu odluka. Zbog nedovoljne informisanosti i nepoznavanja prakse procenjivanja zdravstvenih tehnologija u razvijenim zemljama, donosioci odluka su često sumnjičavi po pitanju korisnosti naučnih istraživanja ili u literaturi ne nalaze dovoljno podataka o svakodnevnoj praksi donošenja odluka zasnovanih na rezultatima novih naučnih istraživanjima. Jednostavno, usled nedostatka savremenih saznanja, kreatori zdravstvenog sistema su nepoverljivi prema naučnicima i smatraju da naučna istraživanja zanemaruju realnost svakodnevnog efikasnog funkcionisanja sistema.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija biće reči i o osnovnim metodologijama, terminima, strukturi i procesima izrade PZT. Profesori će napomenuti da oni prvenstveno zavise od nivoa za koji se procena radi (mikro - donošenje odluka na nivou lekar - pacijent, mezo - na nivou zdravstvene ustanove, makro - na nivou Ministarstva zdravlja ili Nacionalnog fonda zdravstvenog osiguranja). Osim toga, polaznicima će biti objašnjeno da se PZT uvek bazira na opšte prihvaćenim principima pravičnosti, jednakosti, vremenskih okvira, naravno i administrativnih, finsijskih i zakonskih stanovišta.

Predavači će se osvrnuti i na kliničke studije i tumačenje, te na interpretacije rezultata kliničkih studija, koje su presudan faktor za relevantnost naučnog pristupa u PZT. Klinička ispitivanja, recimo prilikom testiranja novih lekova, upoređuju nove sa već prihvaćenim protokolima, testiraju nove kombinacije lekova radi povećavanja efikasnosti i smanjivanja neželjenih efekata, utvrđuju neželjne efekte, te određuju koji je protokol najisplatljiviji. Drugi tipovi kliničkih ispitivanja se bave procenom mogućnosti prevencije, procenom optimizacije dijagnostike, procenom kvaliteta života pacijenata. Kandidatima će biti naznačeno da dizajn kliničkih studija predviđa i predkliničku fazu ispitivanja in vitro, na životinjama a zatim pravljenje studije izvodljivosti i pilot studije.

Tokom edukacije biće reči i o farmakoekonomskim analizama, koje se rade na osnovu kliničkih studija, među kojima se, na osnovu određenih konkretnih strategija, biraju one relevantne za željeni farmakoekonomski model koji se primenjuje u postupku PZT. Strategije pretrage i odabira kliničkih studija vrlo su složene s obzirom na to da se godišnje u svetu objavi preko 15 000 medicinskih knjiga i da stalno izlazi oko 25 000 medicinskih časopisa, a da mnogi podaci zastarevaju već u trenutku objavljivanja. Stoga će profesori, dok se bude odvijao kurs i obuka - upozanjte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija podvući da je za kvalitetno pretraživanje i izbor potrebno vreme i određena veština, kako bi se došlo do odgovora na ključna pitanja. Ona se, između ostalog odnose na razloge za sprovođenje istraživana, utvrđivanje pitanja na koja se traži odgovor, kao i na određivanje tipa istraživanja, odnosno da li je reč o slučajnim uzorcima, ispitivanju populacije, sistematskom pregledu ili sekundarnim istraživanjima. Takođe je potrebno definisati da li tip istraživanja odgovara postavljenoj hipotezi, da li je istraživanje originalno, koji statistički testovi su korišćeni, te odrediti veličinu ispitivanog uzorka, vreme trajanja ispitivanja i slično.

Kandidati će se na časovima upoznati i sa Cost Efectiveness Analysis (CEA) - analizom isplativosti, koja predstavlja ekonomski model za ispitivanje i upoređivanje različitih investicionih aktivnosti, na osnovu troškova i efekata. Za razliku od modela koji poredi troškove sa dobitkom i dobitak izražava kroz novčanu vrednost, model CEA se primenjuje u zdravstvu jer efekte ne izražava na ovakav način, to jest zdravlje se, kroz tumačenje rezultata analiza isplativosti, ne monetizuje. Predavači će napomenuti da se rezultati na osnovu kojih se donose odluke oko odabira određenih zdravstvenih tehnologija i formiranja cena izražavaju, na primer, kroz broj godina produženog kvalitetnog životnog veka, broj dana bez simptoma oboljenja, te kroz prosečan pad krvnog pritiska (meren u mm živinog stuba) po jednom pacijentu koji uzima određenu terapiju.

Kada i gde se održava seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao radnici neke firme radiće prema rasporedu koji sporazumno odrede zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu institucije koja sprovodi edukaciju. Bitno je napomenuti da korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija može da se prati online, u bilo kom prostoru koji polaznicima odgovara, ali i da je moguće da se oni odluče za klasične časove. U tom slučaju na nastavu će moći da dolaze u adekvatne prostorije najbliže poslovnice organizatora, da se obučavaju u okviru svog preduzeća, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi.

Pojedinačni polaznici takođe na raspolaganju imaju klasičnu nastavu, na koju će prema dobijenom rasporedu dolaziti u odgovarajuću poslovnicu navedene institucije. Nudi im se i prilika da predavanja prate online, ali za takav pristup moraju unapred da se pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za ovaj postupak biće im data sva potrebna uputstva i smernice, a ukoliko ne budu mogli samostalno da ga obave, mogu svakako da računaju na pomoć IT stručnjaka koji su zaposleni u svakoj poslovnici organizatora.

Kandidati kojima je veoma važno da vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka edukacije usklade sa svojim ostalim obavezama mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Tada će moći da preciziraju raspored koji im najviše odgovara, ali da bi zaista mogli da nastavu pohađaju u skladu sa njim moraće za to da dobiju odobrenje svog profesora i zvaničnog predstavnika institucije organizatora. Ako, međutim pomenuta stručna lica budu smatrala da u traženi raspored treba uneti neke izmene, u svakom slučaju će voditi računa o željama i potrebama konkretnog kandidata i nastojaće da što veći broj njih u finalnoj verziji rasporeda bude ispunjen.

Oni koji predavanja budu pohađali u paru, odnosno radili u skladu sa principima poluindividualnog seminara isto će moći da u značajnoj meri utiču na pravljenje rasporeda po kome će se odvijati nastava. Dotični polaznici će najpre jedno sa drugim da se dogovore i istaknu kog datuma im odgovara da kurs počne, kao i kojim danima i koliko često bi bilo dobro da imaju časove. Taj predlog će razmotriti njihov profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji i, ako ga budu odobrili kompletan program će se sprovoditi prema rasporedu koji su sami kandidati napravili.

Osobe koje se opredele za grupni seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija biće, međutim obavezne da prihvate termine održavanja časova koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Uz to će morati da se prilagode utvrđenom datumu za početak edukacije i definisanom tempu rada i u vezi sa tim neće moći da ističu bilo kakve sopstvene zahteve niti da traže da se raspored prilagodi njihovim potrebama. Potrebno je, naime da svi članovi grupe budu u potpunosti ravnopravni, a nije moguće napraviti raspored koji će istovremeno odgovarati zahtevima svakog od njih.

Kako je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija?

Svi koji žele da nastavu pohađaju pojedinačno mogu da prate klasična predavanja na koja će, u utvrđeno vreme dolaziti u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Njihov izbor takođe može biti i online kurs i obuka - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Tada će časove pratiti preko interneta, ali u tu svrhu prethodno moraju na svoje računare da instaliraju poseban namenski softver. Pomenuti postupak nije uopšte težak niti komplikovan i smatra se da svaki prosečni kandidat može samostalno da ga obavi. Ukoliko neko sa tim bude imao problema i ne bude se snašao može bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrati informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici navedene institucije.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama nastavu mogu da pohađaju polaznici koji budu odabrali individualnu edukaciju. Ovde se veoma vodi računa o ličnim karakteristikama prijavljenog, a predavač nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa. Prezentovanje i obrađivanje gradiva usklađeno je sa interesovanjima, sposobnostima i mogućnostima prijavljenog, a postiže se i veća sistematičnost u radu, te dosledno ostvarivanje unapred postavljenih ciljeva. Dodatna privilegija kod ovakvog tipa obuke jeste mogućnost da polaznik napomene kog datuma mu odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i koliko često bi želeo da ima časove. Moći će da nastavu pohađa prema rasporedu koji je naveo, međutim tek kada za to dobije punu saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika navedene institucije.

Organizator je pomenutim kandidatima ponudio i mogućnost da pohađaju poluindividualni seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Ovde, dakle dvoje prijavljenih zajedno prate nastavu i jedno drugom pomažu u radu, razmenjujući ideje i mišljenja. Takođe im je data prilika da se prvo između sebe, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji dogovore oko svih pojedinosti vezanih za raspored po kome će se raditi. Tako će zajedno odrediti vreme početka kursa, termine održavanja časova i njihovu učestalost, pa će bez velikih stresova i opterećenja proći kroz naznačeni program.

Grupna nastava namenjena je osobama koje najbolje funkcionišu u aktivnoj i dinamičnoj sredini i u društvu većeg broja ljudi. Budući da je neophodno da svi članovi grupe imaju ista prava i obaveze, neće im biti pružena prilika da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava. Vreme početka edukacije, termine i ritam održavanja predavanja unapred će odrediti koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a od članova grupe očekuje se da se dobijenom rasporedu, uz manje ili će ustupke, u potpunosti prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

Za radnike neke firme koji su zainteresovani za ovaj obrazovni program biće organizovana korporativna obuka i kurs - upozanjte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija. Oni časove mogu da pohađaju preko interneta ili uživo, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za njihovo održavanje. Nude im se savremeno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome je moguće kvalitetno sprovesti i pratiti nastavu. Vreme održavanja časova, njihovu učestalost i datum početka seminara za ove polaznike zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba koaj istupa u ime njihovog preduzeća.

Koliko traje kurs i obuka - upozanjte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija?

Unapred definisano trajanje važi samo za one koji budu pohađali grupni seminar - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija, pošto kod takvog tipa edukacije sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a kandidati su obavezni da se pridržavaju dobijenog rasporeda.

Korporativna nastava će imati isti broj časova, ali će tada vreme održavanja časova i njihov ritam zajedno da odrede koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije i osoba koju je za to ovlastila firma čiji radnici i prolaze seminar, što znači da raspored rada ovde može biti i drugačiji od navedenog.

Polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija, kao i osobe koje budu pohađale poluindividualnu nastavu jednako će imati isti fond časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, te će tako utvrditi termine održavanja časova, njihovu učestalost i datum početka edukacije koji će im svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa farmakoekonomijom i procenom zdravstvenih tehnologija"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje