Kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora

Nadzorni odbor je jedan od organa upravljanja u akcionarskim društvima, a njega mogu između ostalih da čine rukovodioci određenih kompanija, kao i predstavnici nekadašnjih radnika. Preporuka je da svi oni prate predavanja koja će, dok traje obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora držati vrhunski stručnjaci za pomenutu oblast. Nije na odmet da u ovom obrazovnom procesu učestvuju i svi koji su zaposleni u akcionarskim društvima, s obzirom na to da na njihov posao mogu na mnogo načina da se reflektuju odluke pomenutog upravnog organa.

Osobe koje žele da pohađaju naznačeni seminar moraju za to da se prijave ovlašćenom službeniku Obrazovnog centra Akademije Oxford i daju svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime, ime, datum rođenja, kao i broj kontakt telefona. Polaznici mogu prijavljivanje da obave lično, u najbližoj poslovnici pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke sa pomenutim sadržajem na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo nakon završetka ove procedure biće sproveden zvanični upis na edukaciju, kome su svi kandidati obavezni da lično prisustvuju. Na vreme će svakako dobiti obaveštenja o tačnom datumu ovog događaja, ali i o dokumentaciji koju je potrebno tom prilikom da predaju nadležnima.

Prilikom upisa kandidati će biti zamoljeni da se izjasne u vezi sa načinom na koji bi želeli da pohađaju nastavu. Potpuno je izvesno da će svako od njih u bogatoj ponudi moći da pronađe ono što mu odgovara, te tako osobe koje budu želele da rade potpuno samostalno mogu da se opredele za individualnu edukaciju i da dobiju potpunu pažnju nadležnog predavača. Suprotno očekivanjima, uloga kandidata u ovom obrazovnom procesu neće biti nimalo pasivna, budući da on neće biti stavljen u receptorsku poziciju primanja gotovih znanja od profesora, već će naprotiv biti stalno podstican na aktivnost. Oni koji, međutim ne žele da rade potpuno samostalno, a ni u velikoj grupi mogu da odaberu individualni seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora i da rade zajedno sa još jednim polaznikom. Ovj pristup predstavlja vrlo pogodnu atmosferu za kvalitetno usvajanje znanja, budući da su kandidati upućeni jedno na drugo i međusobno se pomažu, ohrabruju, upućuju i razmenjuju stavove i iskustva, te na taj način proširuju svoje kompetencije za datu oblast. Bilo da se odluče za pojedinačni ili rad u tandemu, prijavljeni imaju pogodnost da odrede vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će kompletni program početi da se sprovodi. U vezi sa tim će svakako morati da konsultuju svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru instituciji organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju da budu jednako uvaženi i potrebe svakog od njih na isti način zadovoljene.


Kandidatima koji žele da rade u veoma aktivnom okruženju, uz kontinuiranu interakciju sa drugim osobama namenjen je grupnih model rada, koji se odvija prema odgovarajućim pravilima. Pre svega je za uspešan rad grupe neophodno tačno odrediti njenu veličinu, pa je stoga precizirano da ona ne sme da ima manje od četiri člana jer, u suprotnom ne bi mogao da se ostvari bogat i raznovrstan komunikacijski proces, koji predstavlja zaštitni znak ovakvog tipa edukacije. S druge strane, u isto vreme nastavu ne može da prati više od osam polaznika, pošto bi se tada ugrozio kvalitet obrazovnog procesa jer ne bi bilo moguće da svaki pojedinac na isti način dođe do izražaja. Raspored rada grupe, što će reći vreme i ritam sprovođenja predavanja kao i datum kada će početi kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora odrediće koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije, a članovima grupe neće biti omogućeno da u ovom postupku na bilo koji način učestvuju.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se pojedinačni kandidati odluče, mogu nastavu da pohađaju online ili uživo. Ukoliko njihov izbor bude klasični model rada, imaće obavezu da dolaze u određeno predstavništvo navedene obrazovne institucije i, u tamošnjim prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja prate predavanja stručnjaka, prema satnici koju budu dobili. Druga pravila će važiti za polaznike koji se odluče za online edukaciju, budući da će oni imati obavezu da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet vezu, ali i da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera. Ovaj informatički zadatak nije previše težak i ne zahteva posebna stručna znanja, pa se veruje da će većina prijavljenih uspeti da ga obavi bez ičije pomoći. Ipak, ukoliko bude onih koji se ne snađu najbolje, biće obezbeđena i tehnička podrška u bilo kojoj poslovnici organizatora.

U situaciji kada ovlašćeni predstavnik neke kompanije kontaktira koordinatora za nastavu u okviru instituciji organizatora i izrazi želju da tamošnji radnici pohađaju ova stručna predavanja, organizuje se poseban tip edukacije koji se sprovodi prema određenim pravilima. Pre svega treba istaći da korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora može da se sprovodi preko interneta ali i na klasičan način, te da ovaj drugi tip časova ne mora da bude organizovan isključivo u okviru neke poslovnice pomenute obrazovne institucije. Radi se o tome da je ovim polaznicima omogućeno da odaberu mesto na kome će pratiti standardna frontalna predavanja, te im je uz pomenutu lokaciju na raspolaganju i prostor u okviru same firme za koju rade, kao i bilo koje drugo radno okruženje koje smatraju pogodnim, a u kome postoje tehnički uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i osoba koja istupa u ime organizatora biće zaduženi da definišu vreme kada će edukacija da startuje, kao i termine i učestalost održavanja predavanja.Čime se tačno bavi specijalizovani seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora?

Akcionarska ili društva sa ograničenom odgovornošću osnivaju se od strane fizičkih ili pravnih lica u cilju obavljanja zajedničke delatnosti, a na osnovu ulaganja novčanih ili nenovčanih sredstava. Da bi se shvatio sistem organizacije ovog društva, polaznicima će već na predavanju kojim počinje kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora biti predstavljeni uslovi za izbor članova ovog upravnog organa. Tom prilikom će kandidatima biti objašnjeno da su predviđena dva načina upravljanja akcionarskim društvima, o čemu se odlučuje statutom. U slučaju takozvanog jednodomnog upravljanja, organi koji rukovode društvom su skupština i jedan ili više direktora ili čak odbor direktora, a u dvodomnoj organizaciji organi upravljanja su skupština, nadzorni odbor i jedan ili više direktora, to jest izvršni odbor. Profesori će zatim napomenuti prisutnima da su, prema odredbama Zakona o privrednim društvima uslovi za izbor članova nadzornog odbora u akcionarskim društvima potpuno jednaki onima za izbor direktora i neizvršnog direktora. Tako između ostalog to može biti svako lice koje je poslovno sposobno, ali ne i ono koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava. Polaznicima će takođe biti naglašeno da u ovom upravnom organu ne mogu biti osobe koje su zaposlene u datom društvu, oni koji su osuđeni za neko krivično delo upereno protiv privrede, kao ni lica kojima je zvanično zabranjeno da se bave delatnošću koju obavlja konkretno društvo.

Na narednim časovima koje uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora ovlašćeni predavači će govoriti o članovima ovog upravnog organa, te informisati kandidate da ih može biti minimalno troje, ali i više. Sve to je regulisano statutom društva i samo je važno da broj osoba koje čine nadzorni odbor bude neparan. Profesori će takođe naglasiti da je Zakonom predviđeno da ova službena lica ne mogu da imaju zamenike, te da to ne mogu biti izvršni direktori niti prokuristi društva. Prisutni će, pored pomenutog saznati i ko imenuje i predlaže članove nadzornog odbora i koliki će biti njihov mandat, te na koji se način vrši kooptacija osoba koje čine ovaj organ upravljanja.

Potom će stručnjaci koji vode edukaciju govoriti o pravima i obavezama lica koja čine nadzorni odbor, pa će između ostalog navesti da ovaj organ ima zadatak da sprovodi nadzor nad radom izvršnih direktora, kao i unutrašnji nadzor nad celokupnim poslovanjem društva. Objasniće kandidatima i da nadzorni odbor ima pravo da saziva sednice skupštine i utvrđuje dnevni red, te da odlučuje o raspodeli međudividendi akcionarima. Svi koji budu pohađali stručni seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora saznaće da ovaj upravni organ utvrđuje poslovnu strategiju i ciljeve akionarskog društva i kontroliše njihovo ostvarivanje, te da ima ovlašćenja da se bavi i računovodstvenom i politikom upravljanja rizicima u okviru ove organizacije. Profesori će se takođe osvrnuti i na ostale nadležnosti ovog organa koje su propisane Zakonom o privrednim društvima, te će napomenuti prisutnima da je ovim zvaničnim dokumentom detaljno definisan rad nadzornog odbora i ostali bitni faktori koji utiču na delovanje jednog akcionarskog društva u celini.

Polaznicima će takođe biti napomenuto koji se tačno članovi pomenute zakonske regulative bave funkcionisanjem nadzornog odbora, a potom će nadležni predavači objasniti na koji način je zakonom određen status nezavisnog člana ovog upravnog organa, kako se isplaćuje naknada njegovim članovima, na koji se način oni razrešuju nakon prestanka mandata, šta se dešava ako podnesu ostavku, kao i sve druge bitne pojedinosti koje prisutni u vezi sa ovom temom moraju da znaju.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora?

Lokacija i vreme sprovođenja predavanja u okviru pomenute edukacije zavisiće naravno od modela rada koji konkretni polaznik odabere. Tako će osobe čiji izbor bude klasična obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora pohađati časove u najbližem predstavništvu naznačene institucije i to u prostorijama koji su prostrane, prijatne i adekvatno opremljene. Oni će imati obavezu da tamo dolaze u skladu sa rasporedom koji im bude zvanično saopšten i pohađaju predavanja koja će se održati prema frontalnom principu.

S druge strane, osobe koje izaberu online edukaciju moći će da prate nastavu sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti sopstveni računar i internet konekciju. Ipak neophodno je da se za pomenuti način rada adekvatno pripreme, pa će pre nego sto predavanja počnu morati da na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera. Sva je prilika da će taj postupak većina njih uspeti da obavi potpuno samostalno, pošto je reč o prilično jednostavnom zadatku, ali kako uvek bude onih koji imaju nekih pitanja ili nedoumica svim kandidatima je na raspolaganju pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Polaznici koji se opredele da rade u grupi moći će da se obučavaju na oba pomenuta načina, to jest da nastavu prate uživo ili online, od čega će zavisiti i mesto na kome će se edukovati. Grupni pristup podrazumeva da najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika zajedno pohađa predavanja i kroz međusobnu interakciju produbljuju i proširuju saznanja o konkretnoj oblasti. U nekim situacijama potrebno je da prijavljeni kandidati sačekaju dok se grupa ne formira, jer ona ne može da počne sa radom dok minimalni predviđeni broj osoba ne bude izrazio želju da se edukuje na ovakav način. Vrlo je važno da se svi članovi jedne grupe tretiraju na isti način, to jest da im se obezbede ista prava i mogućnosti pa će im upravo iz tog razloga biti uskraćena prilika da utiču na rasporeda rada. Pretpostavlja se, naime da bi svaki kandidat koji se obučava na ovakav način imao različite želje i potrebe, a kako je nemoguće svima izaći u susret u isto vreme odlučeno je da će termine i ritam sprovođenja časova, kao i kada će početi seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Nasuprot tome kandidati koji se opredele za individualni pristup, imaće priliku da se izjasne o datumu početka programa, kao i o terminima i učestalosti održavanja časova koji najmanje remete njihovu dnevnu rutinu. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njihov profesor, te ovlašćeni predstavnik institucije organizatora utvrđeni plan delovanja postaće zvaničan i primenjivaće se do kraja edukacije. Osim ove povoljnosti, polaznici koji se obučavaju na pomenuti način moći će brzo da napreduju, zahvaljujući činjenici da ovlašćeni predavač ima vrlo jasan uvid u njihovo predznanje, sposobnosti, mogućnosti i interesovanja, te će u skladu sa tim organizovati i celokupan tok nastave.

Mogućnost da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama imaće i dvoje kandidata koji se budu obučavali u paru, to jest koji se opredele za poluindividualni tip rada. Oni će delovati kao partneri u učenju, motivisati i ohrabrivati jedno drugo ukoliko naiđu na određene teškoće ili nedoumice, a takođe će ostvariti odličnu komunikaciju kako među sobom, tako i sa profesorom koji će ih podučavati.

Posebno je za zaposlene u određenim kompanijama kreiran način rada definisan kao korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora, koji polaznici takođe mogu da prate preko interneta, ali i uživo. Bitno je svakako napomenuti da klasični tip časova može da se organizuje u bilo kom prostoru gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi, pa tako kandidati mogu frontalna predavanja da prate u namenskim prostorijama neke od poslovnica pomenute institucije, u okviru same firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, a na kome su zadovoljeni pomenuti uslovi. Vreme startovanja ovog programa, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće sporazumno osoba koju je ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Na koji način će da se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora?

Kako bi svi polaznici mogli da pronađu način pohađanja nastave koji im najviše odgovara, organizator je ponudio nekoliko različitih modela rada. Tako oni koji najbolje usvajaju znanja u kontaktu sa drugim osobama mogu da odaberu grupni seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora, kada će predavanja da prate sa najmanje još troje polaznika. Predviđeno je, zapravo da grupa može da se kreira tek ukoliko minimum četvoro kandidata izrazi želju da se edukuje na ovakav način, pa zainteresovani moraju da budu upozoreni da će ponekad morati da se sačeka izvesno vreme dok se ovaj uslov ne ispuni. Pravilima je, takođe je precizirano da grupa ne sme imati više od osam članova, s obzirom na to da tada ne bi mogli svi da se na adekvatan način iskažu u obrazovnom procesu. Vreme startovanja edukacije, kao i termine i učestalost održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, a članovi grupe na to neće imati nikakvog uticaja.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni oblik rada, kada polaznici predavanja pohađaju u paru i prate zajedno izlaganja stručnjaka, njegova objašnjenja i demonstracije konkretnog gradiva. Oni čiji izbor, međutim bude individualna nastava imaju tu privilegiju da nadležni predavač samo njima drži časove i da sa njim mogu slobodno da diskutuju o određenim temama, traže objašnjenja i tumačenja koja su im potrebna, te da od nadležnog stručnjaka dobiju potvrdu o ispravnosti svojih stavova ili o eventualnoj potrebi za njihovim korigovanjem. Polaznici koji rade samostalno ili kao partneri imaju i šansu da raspored rada tokom edukacije u najvećoj mogućoj meri usklade sa svojim ostalim privatnim i poslovnim obavezama, budući da im je data šansa da preciziraju termine i učestalost održavanja predavanja, kao i kog datuma će stratovati individualni ili poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora. U vezi sa tim moraće da dobiju i saglasnost svog profesora, kao i koordinatora za nastavu u okviru instituciji organizatora, jer u suprotnom predloženi raspored neće biti validan.

Bilo kakvo da je socijalno okruženje polaznika tokom edukacije, oni se mogu odlučiti za klasičan ili rad preko interneta, pa će tako oni koji odaberu prvu opciju dolaziti prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja. Polaznici koji budu izabrali online edukaciju, imaće obavezu da se za to blagovremeno pripreme tako što će dobiti smernice za instaliranje odgovarajućeg softvera. Ovaj zadatak će najverovatnije moći da obave potpuno samostalno, ali ukoliko budu imali nekih problema, pitanja ili im budu potrebna dodatna uputstva mogu se obratiti informatičkim stručnjacima koji rade u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Organizator nastave ponudio je i poseban model edukacije za zaposlene u određenim firmama, koji takođe može biti organizovan na klasičan način ili preko interneta. Korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora koja se odvija u skladu sa standardnim principima može da se pohađa kako u prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije, tako i u okviru radnog prostora polaznika i na bilo kojoj drugoj lokaciji gde postoje odgovarajući uslovi za neometani tok predavanja i aktivno učešće u obrazovnom procesu. Raspored časova, odnosno datum početka edukacije, te termine i učestalost sprovođenja predavanja odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko treje seminar - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora?

Detaljnim planom organizatora predviđeno je da se ova edukacija odvija u toku 8 školskih časova, odnosno 360 minuta, a takođe je naglašeno da će se dvočasi održavati u toku 4 dana, što znači da će predavanja trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored, međutim ne važi za časove koje uključuje individualni i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora, budući da tu termine časova i njihov ritam određuju sami polaznici, uz svakako obaveznu saglasnost nadležnog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Slična je situacija i kod korporativne nastave, koja iako isto traje može biti organizovana na potpuno drugačiji način. O tome će odlučiti zajedno ovlašćeni predstavnik kompanije koje svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Isključivo će kandidati čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora raditi prema rasporedu koji je naveden, s obzirom na to da tada o vremenu i učestalosti sprovođenja predavanja odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa funkcionisanjem nadzornog odbora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje