Kurs i obuka - Upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji

Osobe koje zauzimaju rukovodeće položaje u organizacijama različitog tipa označene su kao grupa na koju je usmerena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji. Korist od navedene edukacije imaće, bez sumnje i tehnički direktori, kao i menadžeri proizvodnje i logistike. Predavanja koja će držati vrhunski stručnjaci namenjena su i svim tehničkim saradnicima u oblasti logistike, ali i ostalim zainteresovanim licima.

Za pohađanje navedenog seminara zainteresovane osobe moraju prvo da se prijave i da u tu svrhu navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji su smeštene u više od 20 gradova u Srbiji, preko telefona, kao i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Posle toga, biće održan upis na obuku, kada su svi prijavljeni dužni da lično dođu u određeno predstavništvo naznačene institucije i da donesu, a zatim i predaju ovlašćenom licu određena dokumenta, koja će im prethodno biti tačno navedena.

Osobe koje će edukaciju pohađati pojedinačno mogu da prate predavanja uživo i da na njih, u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im je na raspolaganju online kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, kada će časove pohađati preko interneta, koristeći svoje računare. Iz tog razloga moraju blagovremeno na njih da instaliraju posebnu vrstu softvera, a budući da je to jednostavan informatički zadatak veruje se da će većina kandidata uspeti da ga obavi samostalno, bez ikakvih teškoća. No, organizator je za sve koji se ne budu snašli obezbedio stručnu pomoć, koju će pružiti informatičari u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.


Za bilo koju od naznačenih opcija da se odluče, pojedinačni kandidati imaju priliku da nastavu prate sasvim odvojeno od ostalih i da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom ovog obrazovnog procesa. Takav pristup će im omogućiti da se značajno osamostale, ali i da nova znanja usvajaju tempom koji im odgovara, s obzirom na to da tokom nastave neće imati kome da se prilagođavaju. Uz to će dobiti šansu i da se dobro organizuju i da pomenuti program prođu sa minimalno stresa i opterećenja, pošto će raspored po kome će se raditi u velikoj meri moći da usklade sa svojim potrebama i načinom života. Naznačiće kada im odgovara da kurs počne, te kojim danima i u koje vreme žele da imaju predavanja. Ukoliko to bude prihvatljivo njihovom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, predloženi raspored će postati zvaničan i u skladu sa njim će se odvijati predavanja tokom čitavog programa.

Raznovrsna ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji. Tada ovlašćeni predavač radi sa dvoje kandidata, koji mogu da međusobno, kao i sa svojim profesorom komuniciraju, razmenjuju mišljenja i iskustva, ali i postavljaju pitanja i diskutuju u vezi sa temama koje se obrađuju putem. Tako će zajedno ostvarivati predviđeni napredak, pomažući jedno drugom i olakšavajući proces učenja. Njihove želje vezane za raspored rada moći će u velikoj meri da budu ispunjene, a polaznici će biti podstaknuti da se međusobno dogovore i istaknu kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, kao i kog datuma bi želeli da program počne da se sprovodi. Taj raspored će postati zvaničan samo ukoliko ga u potpunosti odobre nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Za one koji najbolje rade u društvu većeg broja ljudi kreirana je grupna edukacija i akcenat je stavljen na socijalni element učenja, pa tako polaznici nova znanja usvajaju kroz međusobnu interakciju i saradnju. Nadležni stručnjak koordinira rad čitave grupe, a da bi se to moglo valjano da funkcioniše broj osoba koje na ovaj način zajedno prisustvuju časovima mora biti strogo ograničen. Budući da svi kandidati moraju biti apsolutno ravnopravni i niko ne može biti povlašćen u bilo kom smislu, neće im biti dozvoljeno da učestvuju u odlučivanju koje se odnosi na raspored časova. Termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum početka celokupnog programa odrediće, naime koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a od članova grupe se očekuje da taj plan prihvate i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa.

U slučaju da edukaciju žele da pohađaju osobe koje su zaposlene u nekoj firmi, organizator će im ponuditi da se za njih sprovede korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji. Oni će, ako se odluče za klasična predavanja moći da dolaze na njih u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da rade u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Takođe će im biti omogućeno da nastavu prate preko interneta u bilo kom prostoru koji im odgovara, pošto će u tu svrhu koristiti svoje računare. Za bilo koju variantu da se odluče, moraće da poštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka seminara koje zajedno budu definisali zvanični reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Koje oblasti tačno proučava kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji?

Najvažnija pitanja vezana za upravljanje masovnom proizvodnjom odnose se na njen obim i brzinu. Kada počne stručni seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, nadležni stručnjaci će napomenuti da su sredinom prošlog veka postojala dva rešenja ovih problema. Klasična industrijska proizvodnja je radila na osnovu procene budućeg stanja na tržištu, koju su pravile službe za planiranje i analizu i, po pravilu je proizvođeno više nego što je potrebno, stvarale su se zalihe, a proizvodi „gurali” ka kupcima (push model). Ta suvišna proizvodnja i upravljanje zalihama dovodili su do finansijskih gubitaka. Polaznicima će biti predstavljena i druga varijanta, istočnoevropska planska proizvodnja, koja je, uz ograničavanje funkcionisanja tržišta metodama državnog protekcionizma, izbegavala  problem zaliha, ali i dovodila do nedovoljne količine i slabog kvaliteta proizvoda za široku potrošnju. Otvaranjem tržišta i taj ekonomski model se pokazao kao neodgovarajući. Međutim, pre pola veka na svetskoj ekonomskoj sceni se pojavila japanska poslovna filozofija, na zapadu poznata kao Lin (Lean - vitko, štedljivo) koja je primenom grupe alata, kao što su Kaizen, Kanban, ćelijska proizvodnja, Smed, Poko - joka i ostalih od proizvođača poljoprivrednih mašina Tojota stvorila kompaniju koja je vodeći i najuspešniji proizvođač automobila na svetu.

Kandidatima će na predavanjima biti objašnjeno da se princip lanca snabdevanja ili „Push-Pull” sistemi razlikuju prema smeru kretanja zahteva za proizvodom. Kod klasičnog sistema - Push, centar koji upravlja proizvodnjom dostavlja definisan plan proizvodnje svakoj radnoj jedinici na osnovu ispitivanja tržišta, a zadatak svake od njih je da svoj proizvod „pogura “ prema sledećoj radnoj operaciji. Na primer, livnica dobije plan količine i vrste delova koje bi trebalo da izlije, zatim izlivene komade prosleđuje na mašinsku obradu, mašinska obrada ih usmerava ka montaži sklopova, iz montaže sklopova delovi kreću ka montaži proizvoda i konačno završavaju u magacinu gotovih proizvoda, čekajući isporuku. Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji biće predstavljen i sistem Pull (vučenje), koji organizaciji proizvodnje pristupa sa drugog kraja i podrazumeva da dinamiku proizvodnog procesa određuje kupac slanjem zahteva za proizvodom. Centar za upravljanje proizvodnjom obrađeni zahtev prosleđuje montaži proizvoda, oni od montaže sklopova zahtevaju potrebne delove, dalje zahtev ide ka mašinskoj obradi, livnici i službi za nabavku materijala. Sistem „vučenja“ (pull) je odgovarajuća tehnika planiranja kojom se postiže da se proizvedi samo ono što je potrebno, u pravom trenutku (just in time), tamo gde je potrebno i u pravoj količini.

Ovlašćeni profesori će istaći da je ključni element Lin proizvodnje koji rešava problem zaliha upravo alat pod nazivom Kanban. Kombinacija dve japanske reči, bukvalno „vidljiv zapis“ ili, smisleno prevedeno kao identifikaciona kartica materijala, praktično je komadić papira koji prati svaki proizvod i govori kada, za koga i u kojoj količini treba nešto proizvesti da bi se upotrebilo u sledećem radnom procesu. Tako naredni proces povlači iz prethodnog samo delove i količine koji su mu potrebni i koje sigurno plasira njemu ili krajnjem korisniku, to jest kupcu. Dakle, Kanban nije sistem preciznog vremenskog planiranja, nego sistem kontrolisanja i optimizacije proizvodnje.

Prisutni će biti informisani da postoje dve vrste Kanbana, sa instrukcijama i operacijama za proizvodnju, te sa instrukcijama o transportu i kretanju proizvoda za otpremu, a tu su i tri vrste kartica (identifikaciona, instruktivna, transportna).  Svaki tip ima svoje prednosti i mane, a čitav sistem je baziran na praktičnim iskustvima iz supermarketa u kojima kupci uzimaju sa polica robu koja im je potrebna, a prodavci se brinu da police dopunjavaju da bi stalno bile pune.

Dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sisitemom u proizvodnji biće naglašeno da je za njegovu valjanu primenu potrebno da u praksi svaki kontejner ili paleta proizvoda, delova ili materijala imaju svoje kartice i da njihov broj treba da bude minimalan. Kartice su u različitim bojama da bi sistem omogućio jednostavno vizuelno praćenje i kontrolu, bez upotrebe računarskih sistema. Predavači će takođe prisutnima predstaviti i obrazac, metodologiju za izračunavanje minimalno potrebnog broja Kanban kartica i faktore koji utiču na rezultat proračuna, te će biti reči o tražnji po vremenskoj jedinici, protočnom vremenu, broju delova u svakoj kutiji, te o faktoru sigurnosti.

Polaznici će se upoznati i sa koracima za primenu Kanban metode, koji podrazumevaju promenu tipa proizvodnje (uvođenje sistema toka jednog komada ili ćelijske proizvodnje), smanjenje veličine serija, nivelisanje proizvodnje (sistem Heijunka - poravnavanje ritma i redosleda proizvodnje), zatim skraćivanje i objedinjavanje krugova transporta, kontinuiranu proizvodnja, standardno definisanje adresa od dobavljača do svakog radnog mesta, kao i doslednu upotrebu tipa i kapaciteta ambalaže za transportovanje materijala i delova između radnih ćelija. Nadležni stručnjaci će objasniti da se organizacioni aspekti Kanbana razlikuju kod sistema sa jednom, dve ili više Kanban kartica, kao i u slučajevima proizvodnog ili transportnog Kanbana, što najbolje može da se vidi na ilustrativnim primerima iz prakse. Na kraju edukacije, kandidati će učestvovati u praktičnom radu koji se odnosi na dizajn i upotrebu Kanbana na nakom određenom slučaju.

U kojim terminima i gde se održava seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji?

Ukoliko radnici nekog preduzeća smatraju da je pomenuti obrazovni program koristan za njih, biće im ponuđena korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji. Oni će imati časove u terminima koje zajedničke budu odredili zvanični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Ova dva službena lica takođe će precizirati datum početka seminara, kao i tempo kojim će se raditi. Treba reći i da ovi polaznici mogu nastavu da prate preko interneta, u prostoru koji sami odrede ili pak da se edukuju na klasični način, kada će biti u prilici da na nastavu dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, ali i da rade u svom radnom okruženju, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati isto imaju mogućnost da nastavu prate uživo, u savremeno opremljenim prostorijama određenog predstavništva organizatora, gde će morati da dolaze prema definisanom rasporedu. Pored toga, mogu da se edukuju preko interneta, ali su obavezni da prethodno na svoj kompjuter instaliraju poseban namenski softver, bez koga neće moći da prate predavanja online. To je prilično jednostavan postupak, koji uglavnom polaznici uspevaju da obave samostalno, ali za one koji budu u tom pogledu imali nekih problema obezbeđena je tehnička podrška, koju će pružiti IT stručnjaci u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Kandidati za koje se bude sprovodio individualni kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji moći će maksimalno raspored rada da prilagode svom načinu života i ostalim obavezama koje imaju. Budući da se, naime obučavaju odvojeno od ostalih, biće u prilici da navedu kog datuma im odgovara da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati je najbolje da imaju časove. Da bi, međutim željeni raspored počeo zvanično da se koristi, mora biti u potpunosti odobren od strane ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Ukoliko u njega bude potrebno unositi određene izmene, u svakom slučaju će se voditi računa o željama koje je konkretni polaznik izneo i nastojaće se da one u što većoj meri budu ispunjene u finalnoj verziji rasporeda.

Istu mogućnost da termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa usklade sa svojim ostalim obavezama dobiće i polaznici koji budu radili prema principima poluindividualni edukacije. Oni će se, dakle obučavati u paru i moći da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici  pomenute institucije dogovore oko svih pojedinosti vezanih za organizaciju rada. Tako će se napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu što je moguće više da bude po volji.

Polaznici koji, međutim budu pohađali grupni seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji biće obavezni da se pridržavaju rasporeda koji bude napravio ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. On će, zapravo da odredi kada kurs startuje, termine i ritam održavanja predavanja, a članovi grupe u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve naknadne prigovore niti nove zahteve, jer se napravljeni raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa. Osobe koje žele da na ovakav način pohađaju nastavu treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju da grupa počne sa radom, odnosno da se za to prijave  najmanje četiri osobe, jer bez toga nema smisla organizovati navedeni tip edukacije. Takođe, u sastavu jedne grupe maksimalno može da se obučava osmoro kandidata, jer bi u suprotnom kvalitet obrazovnog rada mogao da bude ozbiljno ugrožen.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji?

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da rade preko interneta, ali i da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji. Ako se odluče za prvu opciju, moraće da pre toga na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera, za šta će od nadležnih dobiti potrebna uputstva i smernice i najverovatnije to uspeti da urade samostalno, bez ikakvih problema. Ukoliko se i pored toga ne budu snašli, mogu da svakog dana tokom radnog vremena dobiju tehničku podršku i pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici pomenute institucije. Oni koji, pak budu želeli da predavanja prate uživo moraće da dolaze u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Bilo da odaberu standardnu ili online nastavu, ovi kandidati mogu da rade potpuno samostalno, odnosno da pohađaju individualna predavanja. Oni tokom edukacije mogu da budu veoma aktivan, iako su jedini koje nadležni profesor podučava, te da postavljaju pitanja, izražavaju svoje mišljenje, osporavaju ili se saglašavaju sa onim što je izneto tokom časova. Kod ovog pristupa prijavljeni će najverovatnije moći da rade u skladu sa rasporedom koji sami budu napravili, budući da će biti slobodni da istaknu datum početka edukacije, termine i ritam održavanja predavanja koji bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu i način života koji vode. Ukoliko ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora budu smatrali da je to prihvatljivo, proglasiće taj raspored validnim.

Prijavljenima je ponuđena i mogućnost da pohađaju poluindividualni seminar - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, to jest da časove rade u paru i zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve, funkcionišući kao tandem. Takvim delovanjem proces učenja postaje znatno dinamičniji i zanimljiviji, što naravno olakšava i usvajanje potrebnih znanja i veština. Ovi polaznici takođe mogu da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa rasporedom po kome će se edukacija odvijati, te da odrede termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji će im svima odgovarati.

Grupa deluje kao celina i obavezno je da svi njeni članovi budu u potpunosti ravnopravni, te će stoga oni morati da prihvate raspored rada koji unapred bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Neće moći ni na koji način da utiču na termine i učestalost održavanja časova, kao ni na vreme početka obuke, već će biti obavezni da se dobijenog rasporeda pridržavaju do kraja edukacije.

Ako je potrebno organizovati nastavu za radnike neke firme, sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji i to kako na klasičan način, tako i online. U prvoj varijanti, polaznici će moći da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova, odnosno prostorija najbliže poslovnice organizatora, odgovarajućeg prostora u njihovoj kompaniji, kao i svakog drugog mesta na kome je moguće kvalitetno održati i pratiti predavanja. Vreme sprovođenja časova, tempo rada i termin početka nastave odrediće zvanični predstavnik institucije organizatora i osoba koju je zato imenovalo konkretno preduzeće.

Koliko će da traje kurs i obuka - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar -upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, sve pojedinosti vezane za obrazovni proces određuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Polaznici koji budu nastavu pratili individualno ili poluindividualno takođe će imati isti fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa nadležnim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora, kako bi odredili termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koji će im svima odgovarati.

Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji, za raspored predviđenih časova zaduženi su zvanični predstavnik institucije organizatora i lice koje reprezentuje kompaniju čiji zaposleni pohađaju ovu obuku.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Kanban sistemom u proizvodnji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje