Kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)

Izneta je opšta preporuka da svi koji u okviru svojih kompanija obavljaju poslove za koje je potrebno dobro poznavanje promotivnih aktivnosti i načina njihovog preduzimanja, pohađaju predavanja koja uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). U ciljnu grupu ove edukacije spadaju i vlasnici i direktori različitih kompanija, kao i osobe koje su zadužene za korporativne komunikacije i marketing, te PR menadžeri, to jest oni koji obavljaju poslove vezane za odnose sa javnošću. Nije na odmet, naravno da se obuci priključe i pojedinci zaposleni u integrisanim agencijama, kao i u onima koje su specijalizovane za određeni vid komunikacije, kao i svi ostali koji žele da prošire svoja znanja iz navedene oblasti, bilo iz ličnih ili poslovnih razloga.

U situaciji kada su za naznačeni seminar zainteresovani zaposleni u određenoj kompaniji sprovodi se takozvana korporativna nastava, koja ima određene posebnosti. Pre svega, tada kandidati mogu da se obučavaju preko interneta, ali i na klasični način, kada imaju priliku da časove pohađaju u namenskim prostorijama nekog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih ima više od 20 na teritoriji naše zemlje, ali i u odgovarajućem prostoru same kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje adekvatni tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme kada će ova edukacija da počne, kao i termine i učestalost održavanja predavanja odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Kandidati koji predavanja žele da pohađaju pojedinačno mogu, takođe da se obučavaju preko interneta, ali njihov izbor može da bude i klasična obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). U prvoj varijanti nastavu će pratiti pomoću svojih računara, na koje su stoga obavezni da, pre početka edukacije instaliraju specijalni tip softvera. To će najverovatnije uspeti da urade bez ičije pomoći, ali ukoliko ne budu mogli da instalaciju obave samostalno mogu se obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije i tamo dobiti adekvatnu tehničku podršku. Polaznici koji budu želeli da uživo prate predavanja dolaziće u utvrđenim terminima u odgovarajuće predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema svim zahtevima savremene nastave pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka.


Bilo da se opredele za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, kandidati koji nastavu pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da se edukuju u grupi, to jest da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih kolega. Da bi se postiglo kvalitetno funkcionisanje grupe, obezbedila dinamična interakcija među njenim članovima, u kojoj će opet svaki od njih moći da se istakne i ostvari predviđene obrazovne ciljeve, neophodno je precizno definisati broj osoba koje mogu da istovremeno pohađaju časove. Zbog toga je određeno da grupa ne može početi sa radom dok se za ovakav model edukacije ne prijavi najmanje četvoro kandidata, a takođe u njenom sastavu ne može biti više od osmoro polaznika. Oni neće moći ni na koji način da utiču na svoj raspored rada, budući da će vreme startovanja programa, te termine i ritam održavanja predavanja da definiše koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. S obzirom na to da kod ovakvog oblika obrazovnog rada više osoba istovremeno pohađa časove, nije moguće napraviti raspored koji će svima njima savršeno odgovarati pa je, budući da svi moraju imati jednak tretman, određeno da će dobiti već napravljen plan delovanja koga će morati da se pridržavaju tokom čitavog sprovođenja programa.

Polaznici koji žele da se obučavaju u društvu, ali im ne pogoduje veoma aktivna grupna atmosfera mogu da odaberu poluindividualni seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK) i pohađaju nastavu zajedno sa još jednim kandidatom. Ovakav tandemski rad ocenjen je kao vrlo pogodan za efikasno ostvarivanje predviđenih obrazovnih ciljeva i postizanje odgovarajućeg napredka, budući da prijavljeni jedno drugom predstavljaju oslonac u obuci, pomažu se i podržavaju, a nove informacije usvajaju kako od svog profesora, tako i putem međusobne komunikacije, s obzirom na to da tada razmenjuju iskustva i mišljenja, te na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Ovo dvoje kandidata dobiće priliku da navedu kada im odgovara da edukacija počne, kao i koji bi se termini i učestalost održavanja časova najbolje uklopili u njihove ustaljene životne navike. U vezi sa tim će se zatim dogovoriti sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te će se tako pronaći varijanta koje će odgovarati svim učesnicima u nastavi.

Osobe koje smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da zahtevaju da ovlašćeni stručnjak samo njima drži časove i tokom edukacije im se u potpunosti posveti. Profesor će podsticati dotičnog polaznika da iznosi svoje mišljenje, komentariše i diskutuje o konkretnoj temi, te će na taj način dobijati brzu povratnu informaciju o stečenom znanju samog kandidata i u skladu sa tim moći da koriguje i poboljša nastavni proces. Tokom edukacije vodiće se računa o individualnim karakteristikama polaznika i način izlaganja teorije i organizovanje praktičnih vežbi će tome biti u najvećoj mogućoj meri prilagođeno. Takođe će prijavljenom biti data prilika da naznači koji bi mu tempo rada najviše odgovarao, kada bi želeo da program počne da se sprovodi i koje bi termine održavanja predavanja najlakše uklopio u svoj ustaljeni životni ritam. Da bi ovaj raspored postao validan, neophodno je da se sa njim saglasi ekspert koji vodi edukaciju, kao i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, budućih da se i oni tretiraju kao aktivni učesnici obrazovnog procesa.

Treba istaći i to da svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK) treba da se za to ne predviđeni način prijave, odnosno da lično odu u najbliže predstavništvo pomenute institucije, pozovu telefonom ili pošalju mejl na odgovarajuću adresu. Tom prilikom potrebno je da saopšte ili navedu svoje lične podatke, tačnije ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju davanja naknadnih informacija. Kada se završi registracija prijavljenih, biće organizovan upis na pomenuti kurs, kome su svi kandidati dužni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu tada predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen sadržaj, kao i tačno vreme i mesto održavanja ove procedure svim polaznicima će biti na vreme navedeni.Čime se bavi obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)?

Ovlašćeni stručnjaci će svima koji budu zainteresovani za navedeni obrazovni program već na predavanjima kojima je predviđeno da počne specijalizovani seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK) objasniti šta se sve podrazumeva pod ovim pojmom. Naznačiće da on obuhvata sve raspoložive komunikacijske kanale koje određena kompanija koristi u cilju prezentovanja sopstvene organizacije i proizvoda ili usluga koje nudi. Polaznici će saznati da je osnovni cilj IMK - a povećanje efikasnosti komuniciranja u marketingu, smanjivanje broja izgubljenih poruka, kao i intenziviranje njihovog uticaja na primaoce. Predavači će istaći i da je u tom smislu vrlo važno da sadržaj bude prilagođen označenim ciljnim grupama, do kojih on dolaze putem različitih medija i oblika komunikacija. U tu svrhu se sprovodi temeljno istraživanje radi prikupljanja podataka o predstavnicima ciljanih grupa i stvaraju se neophodne baze podataka. Polaznicima će biti predstavljeni i načini postavljanja komunikacijskih ciljeva, što je prvi korak u uspešnom marketinškom delovanju.

Na narednim časovima govoriće se o razvoju integrisanih marketinških komunikacija kroz nekoliko ključnih koraka. Tako će profesori naglasiti važnost identifikovanja ciljane grupe, određivanja komunikacijskih ciljeva, te će se osvrnuti na interakciju sa korisnicima, koja obuhvata nesvesnost, spoznaju, preferenciju i kupovinu. Takođe će govoriti o načinu efektnog osmišljavanja poruke, izboru njenog izvora i adekvatnog medija, te o prikupljanju povratnih informacija.

Dok se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK), kandidatima će biti detaljno predstavljena svaka od pomenutih faza, te će najpre ovlašćeni stručnjaci istaći da formiranju ciljane grupe, u kojoj se nalaze potencijalni i postojeći potrošači uvek prethodi prikupljanje informacija o pojedincima kojima konkretna poruka treba da bude upućena. Objasniće, takođe i da je svrha definisanja komunikacijskih ciljeva upravo u podsticanju odgovarajućih osoba na kupovinu, kao i da poruka koju treba uputiti potrošačima treba da privuče pažnju, zadrži interesovanje i pobudi želju za preduzimanjem određene akcije. Zatim će biti reči o definisanju budžeta za pomenuti marketing pristup, ali i o promotivnom, to jest marketing komunikacijskom miksu. Nadležni stručnjaci će objasniti da on predstavlja kombinaciju nekoliko promotivnih aktivnosti, koje obuhvataju oglašavanje, direktni marketing, unapređenje prodaje, ličnu prodaju, odnose sa javnošću i digitalni marketing. Svi ovi elementi se, dakle koriste u cilju uspešnog saopštavanja određene poruke ciljanoj grupi, a od starne konkretne kompanije. Polaznici će saznati i da je uobičajeno da svaka grana i svaka firma, u zavisnosti od sopstvenih ciljeva kreira jedinstveni promotivni miks.

Svi prisutni na časovima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK) će biti upućeni u značaj i ulogu digitalnih medija u ovakvoj vrsti promocije. S tim u vezi profesori će govoriti o internetu, kao sredstvu povezivanja ljudi koje nudi obilje mogućnosti za uspostavljanje odgovarajućih relacija u poslovanju, pod uslovom da se pravilno koristi. Osvrnuće se i na upotrebu mobilnih aplikacija i navesti perspektive mobilnog marketinga, a zatim će predstaviti načine upućivanja odgovarajuće marketinške poruke preko web sajta i blogova. Posebnu pažnju pokloniće društvenim medijima i društvenim mrežama, te navesti specifičnosti promovisanja proizvoda ili usluga na svakoj od njih posebno. Objasniće i kako funkcioniše digitalno oglašavanje u našoj zemlji, te koje su pogodnosti i mane online prodaje.

U nastavku obuke prisutnima će biti navedeni uspešni primeri IMK strategija u našoj zemlji i u inostranstvu, a biće reči i o rezultatima koji se u određenim kompanijama postižu ovakvim sisitemom integrisanih marketinških komunikacija. Na taj način će kandidati u potpunosti ovladati konceptom ovakvog tipa promovisanja odgovarajućih proizvoda i usluga, te će moći da pomenute metode marketinga primene u praksi. Biće kadri da vešto koristi sve elemente promotivnog miksa i komunikacijske kanale, a sve u cilju povećanja poslovne uspešnosti i boljeg pozicioniranja konkretnih brendova.

Na kom mestu i kada se održava seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)?

Zainteresovanim pojedincima je omogućeno mogu da pohađaju predavanja na klasični način a njihov izbor takođe može biti i online kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). Od tog njihovog izbora zavisiće i lokacija na kojoj će se obučavati, tačnije rečeno u prvom slučaju moraće da na časove dolaze u određeno predstavništvo navedene obrazovne institucije i u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama prate odgovarajuća predavanja. Ukoliko se odluče za drugu opciju, nastavu će pratiti preko interneta, te mogu sami da odaberu mesto sa koga će to raditi, budući da će u tu svrhu koristiti svoj kompjuter. Zbog toga je potrebno da, pre nego što časovi počnu na njega instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina polaznika uspeva da uradi potpuno samostalno, jer je u pitanju relativno jednostavan postupak. No, oni koji se ne snađu baš najbolje mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i tamo dobiti potrebnu tehničku podršku.

Kandidati koji nastavu prate u statusu fizičkih lica mogu da se odluče za individualni način rada, koji takođe može da se sprovodi preko interneta ili na standardni način, od čega će zavisiti i mesto na kome će se oni obučavati. U prvoj varijanti će, dakle sami odabrati lokaciju za rad, dok će u suprotnom morati da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Oni će moći da edukaciju maksimalno prilagode sopstvenim potrebama, jer će biti jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom sprovođenja obrazovnog programa. Sa njim će moći da ostvare veoma blisku i aktivnu komunikaciju, što će im svakako pomoći da efikasno ostvare predviđene ciljeve i prošire svoje kompetencije vezane za konkretnu oblast. Takođe će dobiti priliku da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima nastavnog toka, te tako naprave raspored rada koji će im svima odgovarati.

Na isti način će biti određeno mesto na kome će se obučavati i pojedinci čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). Kod ovakvog pristupa časovima istovremeno prisustvuje dvoje kandidata koji mogu da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora dogovore oko svih pojedinosti vezanih za sprovođenje pomenutog programa.

Oni koji se opredele za grupnu edukaciju i rad preko interneta moći će, takođe da odaberu lokaciju na kojoj će pratiti predavanja, dok će ostali klasične časove zajedno sa još nekoliko drugih polaznika pohađati u namenskim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije. U svakom slučaju veličina grupe će biti vrlo precizno određena, pa ona neće moći da počne sa radom dok ne bude imala minimalno četiri člana. Istovremeno u sastavu jedne grupe ne sme biti više od osmoro kandidata, jer bi u tom slučaju mogao da bude ugrožen kvalitet njenog funkcionisanja. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup moraju da znaju da neće imati nikakva prava da odrede vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao ni datum za startovanje programa, jer će sve detalje obrazovnog procesa da definiše isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Osobe koje su zaposlene u određenoj firmi pohađaće korporativni seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK) i biće takođe u prilici da nastavu prate preko interneta ili na klasični način. U prvoj varijanti sami će odabrati lokaciju na kojoj će sticati nova znanja, dok će, ukoliko se opredele za drugu opciju moći da biraju između namenskih prostorija neke poslovnice naznačene institucije, prostora u okviru same kompanije za koju rade ili neke treće lokacije koja im odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno sprovođenje predavanja. Oni će se edukovati prema rasporedu koji budu definisali ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator u određenom predstavništvu pomenute institucije. Ova dva zvanična predstavnika će precizirati kada nastava počinje, te u koje vreme i koliko često će se sprovoditi časovi.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)?

Osobe koje kao pojedinci pohađaju pomenutu edukaciju mogu časove da prate preko interneta ili da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). Ukoliko budu radili online, moraće da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što je prilično jednostavan postupak i kandidati uglavnom uspevaju da ga obave bez ikakvih problema. Ako ne budu mogli da se snađu, svakoga dana tokom radnog vremena, u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije mogu se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške i efikasno rešiti svoj problem. S druge strane, klasični časovi će se održavati, prema utvrđenom rasporedu u prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora.

Na neki od navedenih načina, to jest preko interneta ili uživo nastavu mogu da prate i osobe zaposlene u nekoj kompaniji, za čije je poslovanje bitan pomenuti program. Kada se korporativni kurs sprovodi na klasični način, može da se održava u određenoj poslovnici navedene institucije, u firmi za koju rade prijavljeni, kao i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme i učestalost odvijanja predavanja za ove kandidate, kao i datum startovanja programa u celini sporazumno će odrediti osoba koja zvanično reprezentuje datu kompaniju i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te im je između ostalog na raspolaganju grupni seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK), kada nastavu zajednički prati minimalno četvoro, a najviše osmoro kandidata. Pošto kod ovog modela predavanjima istovremeno prisustvuje više prijavljenih, a svima njima najverovatnije odgovara drugačiji raspored rada, određeno je da će vreme početka edukacije, kao i termine i ritam sprovođenja časova da definiše isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, jer se nijedan kandidat ne sme izdvajati u odnosu na ostale, a to je jedini način da im se svima obezbedi isti status.

Osobama koje žele da rade u paru namenjena je poluindividualna nastava kod koje je, takođe moguć fleksibilan raspored rada. Reč je o tome da polaznici mogu da sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovore u vezi sa datumom početka programa, kao i da utvrde termine i učestalost održavanja predavanja koji će im svima odgovarati.

Postoji i mogućnost da ovlašćeni predavač podučava samo jednog kandidata to jest da se organizuje individualni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK). U toj situaciji maksimalna pažnja se poklanja konkretnom polazniku i sve se prilagođava njegovim individualnim karakteristikama, sposobnostima i brzini usvajanja novih informacija. On takođe ostvaruje blisku komunikaciju sa svojim predavačem, a može da postavlja pitanja, komentariše, diskutuje, ali i da navede koji mu termini i učestalost sprovođenja predavanja najviše odgovaraju, te kada bi želeo da kompletan program počne da se sprovodi. Ukoliko se sa tim saglasi njegov predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će postati zvaničan i koristiće se sve vreme održavanja seminara.

Koliko će da traje obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)?

Detaljnim obrazovnim planom organizatora predviđeno je da se navedena edukacija sprovodi kroz 6 školskih časova, odnosno 270 minuta. Takođe je naznačeno da će se u toku 3 dana držati dvočasi, što znači da će kompletan program da se odvija u ritmu 3 puta po 90 minuta.

Osobe koje budu pohađale individualni seminar - upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK), kao i oni koji budu radili u paru takođe će imati ukupno 6 časova, ali njihov raspored ne mora biti identičan pomenutom. On će zapravo da zavisi od dogovora koji sami kandidati postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Zaposleni u nekoj kompaniji za koje se sprovodi korporativna nastava takođe će imati časove u ukupnom trajanju od 270 minuta, ali će njihov raspored definisati ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Naznačeni arspored rada validan je naime samo za one čiji izbor bude grupni kurs i obuka – upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK), jer tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa konceptom integrisanih marketinških komunikacija (IMK)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje