Kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga

Budući da im je primarni zadatak da efikasno promovišu svoju komapaniju i grade njen imidž u skladu postavljenim zahtevima, PR menadžeri, odnosno oni koji se bave odnosima sa javnošću su određeni kao ciljna grupa kojoj je pre svega namenjen specijalizovani seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga. Učešće u pomenutoj edukaciji svakako bi trebalo da uzmu i marketing menadžeri, bez obzira na koju je oblast usmereno njihovo delovanje, ali i svi ostali koji su svojim zanimanjima na neki način povezani sa pomenutom poslovnom funkcijom. Nije na odmet da se u rad uključe i HR menadžeri u različitim firmama, to jest oni koji se bave ljudskim resursima, a dobrodošli su i pojedinci koji iz određenih privatnih ili profesionalnih razloga treba da prošire svoje poznavanje tema koje će se obrađivati na kursu.

U svakom slučaju, svi koje zanima naznačeni program treba da izvrše prijavljivanje i to lično, u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, slanjem odgovarajuće poruke na mejl adresu organizatora ili jednostavno preko telefona. Tom prilikom je potrebno da saopšte ili pošalju nadležnom službeniku svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona, kako bi njihova prijava bila na odgovarajući način registrovana. Ubrzo nakon toga, obaviće se zvanični upis na edukaciju, a o svim pojedinostima te procedure kandidati će biti na vreme obavešteni. Biće im, dakle naznačeno tačno vreme i mesto odvijanja upisa, ali i dokumenta koja u tu svrhu treba da pribave i predaju ovlašćenom licu, uz obavezno lično prisusutvo prijavljenih.

Prilikom upisa, od kandidata će se zahtevati da navedu i način koji im najviše odgovara za pohađanje predavanja. Pojedinačni polaznici mogu da se opredele za rad u paru, odnosno za poluindividualni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga. Zajedno sa svojim partnerom će ostvarivati predviđene rezultate u jednoj kooperativnoj atmosferi tolerancije i međusobnog uvažavanja. Takođe će dobiti priliku da prvo međusobno, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije odrede termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka obuke koji svima odgovaraju, te tako svoj raspored lako uklope u ispunjavanje ostalih obaveza i ustaljen dnevni ritam.


Ovim kandidatima na raspolaganju je i individualna nastava, odnosno predavanja kojima prisustvuje samo jedan polaznik. U takvoj atmosferi predavač može da vodi računa o individualnim karakteristikama osobe koju podučava i da celokupan tok edukacije njima maksimalno prilagodi. On tokom rada stiče jasnu sliku o predznanju prijavljenog, njegovim sposobnostima i brzini kojom usvaja nove informacije, te u skladu sa time može da mu da uputstva za povećanje efikasnosti učenja i da eventualno istakne one oblasti na kojima treba dodatno poraditi. Sam polaznik nije stavljen u receptorsku poziciju primaoca gotovih znanja od svog profesora, već je naprotiv slobodan da komentariše, diskutuje, osporava, saglašava se sa onim što je rečeno, jednom rečju da izražava svoje mišljenje o konkretnoj temi i da tako proširuje svoja znanja. Pored toga mu je omogućeno da navede kada bi mu odgovaralo da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove, kako bi se što bolje organizovao. Ukoliko predloženi raspored nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora budu smatrali pogodnim, on će biti usvojen i primenjivaće se sve vreme trajanja obuke.

Za osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica može da se sprovede i grupna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, treba istaći da ovde kandidati nemaju mogućnost niti pravo da traže da se časovi održavaju prema terminima koji njima odgovaraju jer bi bilo nemoguće, s obzirom na njihovu brojnost, svima udovoljiti. Zbog toga će vreme početka seminara, vreme i učestalost sprovođenja predavanja odrediti koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, a svi članovi grupe će morati da mu se, uz manje ili veće odricanja prilagode. Veličina grupe je takođe vrlo precizno definisana, pošto je neophodno odrediti broj osoba koje mogu istovremeno da prisustvuju časovima, a da to ne ugrožava pojedinačni rad prijavljenih. Tako je određeno da grupa ne može da počne da funkcioniše ukoliko minimalno četvoro kandidata nije zainteresovano za ovakav pristup, dok sa druge strane ona maksimalno može da obuhvata osam osoba. Veruje se da je u takvom okruženju moguće ostvariti kvalitetnu interaktivnu komunikaciju među polaznicima, a istovremeno omogućiti svima njima da pojedinačno dostignu predviđeni nivo znanja i detaljno se upoznaju sa temama koje se tokom nastave obrađuju.

Za bilo koje od pomenutih socijalnih okruženja tokom nastave da se odluče, pojedinačni kandidati mogu časove da prate na klasičan način ili preko interneta. Oni koji se opredele za prvu opciju moraće da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama, opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja prate predavanja osvedočenih stručnjaka. Osobe koje, pak budu želele da rade online moraće da se za to na predviđen način pripreme, tačnije rečeno da pre početka edukacije na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera što nije nimalo težak zadatak, pa ću verovatno uspeti da ga obave bez ičije pomoći. Ipak, kako uvek bude onih koji se ne snađu baš najbolje, obezbeđena je i tehnička podrška, za šta je dovoljno da se konkretni kandidat obrati nekome u određenom predstavništvu pomenute institucije, svakog dana tokom radnog vremena.

Poseban tip obuke sprovodi se za kandidate koji su na edukaciju prijavljeni u statusu zaposlenih u nekom preduzeću. U pitanju je korporativni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, koji isto može da se pohađa na klasičan način, kao i preko interneta. Važno je napomenuti da osobe koje budu želele da nastavu prate uživo to mogu da učine u najbližoj poslovnici pomenute institucije, ali i u okviru svog radnog prostora, te na bilo kojoj lokaciji na kojoj postoje uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. To će, naravno zavisiti od njihovog opredeljenja, a o svim tehničkim karakteristikama koje je potrebno da poseduje odabrano mesto na vreme će biti obavešten ovlašćeni predstavnik njihove kompanije. Njegov zadatak biće i da zajedno sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora definiše raspored rada, to jest da odredi kada će program da startuje, te kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju predavanja.Koje oblasti proučava kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga?

Da bi se polaznici što potpunije uputili u najbolje načinine privlačenja i angažovanja konkretne ciljne grupe klijenata, stručna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga počeće uptavo detaljnim objašnjavanjem teme ove edukacije. S tim u vezi nadležni predavači će objasniti prisutnima da je primarna ideja oko koje se formiraja ova marketinška konstrukcija upravo neometanje korisnika. Sam proizvod ili usluga koja se reklamira je, naime stavljen u pozadinu, a naglašen je sadržaj koji će biti koristan i za same klijente jer će im pružiti mogućnost da saznaju neke nove informacije i tako prošire svoja znanja. Polaznici će saznati i da se ovaj tip marketinga može pojaviti u formi videa, mejla, blog posta, članka, izveštaja, vesti i sličnog, te da mu je svakako cilj da određeni proizvod i uslugu promoviše kroz sadržaj koji je smislen i relevantan, poseduje određenu vrednost i značenje za osobe na koje je usmeren.

Da bi posebno istakli efekat koji se na potencijalne klijente postiže primenom kontent marketinga, ovlašćeni stručnjaci će se osvrnuti i na proces razvoja klasične reklame koja, prema obavljenim istraživanjima postiže sve manje rezultata. Takav tip promovisanja je, naime isključivo usmeren na pronalaženje kupaca za određene proizvode ili korisnika datih usluga, a ne na uspostavljanje dugoročne veze sa njima. Stručnjaci su došli do zaključka da je to pogrešno, te se sve manja pribegava kalsičnom reklamiranju, budući da više ne privlači pažnju klijenata kao ranije jer ih je iscrpeo taj agresivni pristup.

Dok se odvija seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, kandidati će saznati sve o postupku kreiranja kreativnog sadržaja kojim će se pokazati potencijalnim mušterijama da dotična kompanija zaista mari za njih, a ne želi samo nešto da im proda. Profesori će istaći da će odluka o tome šta je najbolje za konkretne klijente zavisiti od same delatnosti koju kompanija obavlja, te da je korisne informacije koje predstavljaju bazu kontent merketinga moguće objavljivati u vidu štampanih sadržaja ili online. Predavači će zatim govoriti o vrstama printovanih sadržaja za publikovanje, te napomenuti da to podrazumeva magazine, flajere, knjige, banere i vizit karte koje se dele tokom konferencija, dok web promocije obuhvataju biltene, online magazine, infografike, blogove, forume, video snimke ili webinare, to jest internet konferencije. Kada su u pitanju sadržaji koji se objavljuju na internetu, nadležni stručnjaci će naglasiti važnost njihove dobre optimizacije. Naime, osobe koje se bave pisanjem ovakvih vrsta promotivnih tekstova moraju odlično da poznaju pravila SEO, to jest da odabeu prave ključne reči i pravilno ih pozicioniraju. Prisutnima će biti objašnjeno da ključna reč u tekstovima koje obuhvata kontent marketing treba precizno da objasni sadržaj koji se promoviše, ali i da je za postizanje željenog efekta bitna i količina tekstova koji se objavljuju.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga dobiće potrebne informacije i o prednostima koje ovaj tip promotivnih aktivnosti ima u odnosu na tradicionalni način reklamiranja. S tim u vezi, predavači će istaći da je delovanje preko interneta u tu svrhu od krucijalnog značaja, budući da je istraživanjima utvrđeno da u našoj zemlji čak 60 odsto potencijalnih klijenata traži podatke o konkretnim uslugama ili proizvodima online. Većina korisnika odlučuje o kupovini nakon čitanja tekstualnih sadržaja na blogovima i učestalosti objava na različitim društvenim mrežama, te je potrebno da se ponude opširne informacije na internetu. Stručnjaci će naglasiti i da je nužno da sadržaj koji se ovako prezentuje bude visokog kvaliteta i stavljen u životni kontekst potencijalnih korisnika, te da na neki način predstavlja odgovor na njihove želje i potrebe. Kandidati će biti obavešteni i da, prema urađenim proračunima ovakav način reklamiranja mnogo manje košta od tradicionalnog, a učinak mu je značajno veći i dugoročniji, što je posebno značajno.

U završnom delu edukacije, predavači će govoriti o načinima praćenja uticaja kontent marketinga na klijente i dati odgovarajuće primere iz prakse koji će na najbolji način približiti kandidatima ovaj koncept i omogućiti im da razumeju kakvi su sadržaji najpogodniji za prezentovanje potencijalnim korisnicima.

U kojim terminima i gde se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga?

Polaznici koji budu želeli da rade zajedno sa još nekoliko drugih kolega u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi koju karakteriše međusobna saradnja, razmena iskustava i mišljenja mogu da se opredele za grupni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga. Oni će se edukovati prema rasporedu koji bude definisao koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i neće imati nikakvog uticaja na vreme kada kurs počinje, kao ni na termine i učestalost održavanja časova. Tako će svi biti stavljeni u ravnopravan položaj, jer jednostavno nije moguće udovoljiti istovremeno svim njihovim zahtevima, budući da je predviđeno da grupu maksimalno može da čini 8 polaznika, a da ih opet ne sme biti manje od četvoro. Taj broj je procenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne komunikacije među njima i obezbeđivanje dovoljno vremena i prilika svakom pojedinačnom kandidatu da usvoji potrebna znanja, iskaže svoje mišljenje i proširi kompetencije za konkretnu oblast.

Nasuprot tome, polaznici koji se opredele za individualnu nastavu dobiće šansu da svoj raspored časova usklade sa ostalim obavezama koje imaju, s obzirom na to da će moći da navedu kada bi im najviše odgovaralo da edukacija startuje, kao i kojim danima i u koje vreme bi bilo zgodno da se održavaju predavanja. Da bi ovaj raspored postao važeći sa njim se moraju saglasiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene obrazovne institucije. Osim ove privilegije, kandidati koji se opredele za ovakav model rada moći će i da napreduju sopstvenim ritmom, budući da će stručnjak koji vodi edukaciju nastojati da svoj predavači rad kreira prema njihovim sposobnostima i brzini kojom uče.

Kada su u pitanju polaznici čiji je izbor poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, treba reći da i tu postoji određena fleksibilnost u definisanju rasporeda, što znači da će dotičnim polaznicima biti omogućeno da o vremenu startovanja programa, terminima i ritmu održavanja predavanja porazgovaraju sa nadležnim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te tako odrede raspored koji će im svima odgovarati.

Nezavisno od toga da li rade samostalno, u grupi ili u paru, ovi kandidati mogu nastavu da prate preko interneta, ali će za to morati da se na vreme pripreme. Neophodno je zapravo da na svoj računar instaliraju specijalnu vrstu softvera, što će im omogućiti da se obučavaju online. To je prilično jednostavan informatički zadatak, te se pretpostavlja da će većina polaznika uspeti da ga obavi potpuno samostalno, ali je u svakom slučaju za sve kojima to ne pođe za rukom obezbeđena stručna pomoć u svakom predstavništvu organizatora. Prijavljeni imaju i mogućnost da se opredele za klasične časove i da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, gde će u savremeno opremljenim prostorijama i u prijatnoj atmosferi edukovati prema utvrđenom rasporedu.

Ukoliko su na nastavu prijavljeni zaposleni u nekoj kompaniji, organizuje se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, koju je moguće pohađati online ili na standardni način. Polaznici koji se opredele za klasične časove moći će da se obučavaju u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u kompaniji za koju rade ili na nekoj drugoj lokaciji po njihovom izboru, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Raspored predavanja, datum početka sprovođenja programa i, generalno tempo rada utvrdiće zajednički osoba koja je ovlašćena od strane firme u kojoj rade kandidati i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Kako je organizovan stručni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga?

Pojedinačni polaznici nastavu mogu da prate na nekoliko načina, a na raspolaganju su im, pre svega rad preko interneta i klasična frontalna predavanja. Osobe čiji izbor bude online kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga moraće da, pre nego što časovi startuju na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno. Ako ipak budu želeli određenu pomoć ili budu imali nekih dodatnih pitanja, mogu se bilo kog dana u toku radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora. Klasični časovi će se prema utvrđenom rasporedu odvijati u namenskim prostorijama određene poslovnice naznačene institucije, te osobe koje se za njih odluče tamo treba da dolaze i prate predavanja stručnjaka.

Na isti način, to jest klasično i online sprovodi se korporativna edukacija namenjena zaposlenima u nekom preduzeću. Treba, međutim napomenuti da osobe koje budu želele predavanja da prate na standardni način ne moraju da rade samo u okviru najbližeg predstavništva organizatora, već i u svom radnom okruženju, to jest na svakoj lokaciji koja ispunjava tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost njihovih časova, te datum startovanja kompletnog programa odrediće zajednički ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Bilo da nastavu prate preko interneta ili uživo, osobe koje su prijavljene na edukaciju kao fizička lica mogu da traže da se za njih sprovodi grupna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, te da predavanja zajedno prate sa još najviše sedmoro, a najmanje još troje drugih kandidata. To je, naime odgovarajuća veličina grupe za valjano odvijanje nastave, uspostavljanje kvalitetne interakcije i individualni napredak svakog člana. Osobe koje se opredele za ovakav pristup neće moći uopšte da utiču na vreme kada će nastava da počne, kao ni na termine i ritam sprovođenja predavanja, s obzirom na to da će sve pojedinosti obrazovnog procesa da utvrdi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a od članova grupe se očekuje da ih se striktno pridržavaju.

Za pojedinačne kandidate postoji i mogućnost organizovanja partnerskog rada, to jest poluindividualnog praćenja predavanja, kada profesor zapravo drži časove za dvoje polaznika. Oni mogu da se dogovore najpre između sebe, a onda i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije oko datuma za startovanje programa, kao i u vezi sa vremenom i učestalošću održavanja časova i tako naprave raspored koji će ponajmanje poremetiti njihov ustaljeni dnevni ritam.

Osobe koje smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da se odluče za individualni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga i budu jedini kojima će nadležni stručnjak držati predavanja. Oni će moći da u velikoj meri raspored rada prilagode svojim obavezama i načinu života, jer će vreme početka nastave, termine i ritam održavanja časova precizirati u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Imaće i priliku da svog predavača pitaju sve što im nije jasno, da eventualno traže dodatna pojašnjenja i tumačenja i na taj način proširuju svoja znanja vezana za konkretnu temu. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da napreduju sopstvenim ritmom i da tako vrlo temeljno savladaju oblast na koju se navedeni obrazovni program odnosi.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga?

Ukupan nastavni fond za pomenutu edukaciju, prema utvrđenom planu iznosi 8 školskih časova, tačnije rečeno 360 minuta. Predavanja će se održavati u vidu dvočasa tokom 4 dana, što znači da će celokupan program trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan važi, međutim samo za kandidate čiji je izbor grupna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom kontent marketinga, budući da tada termine i ritam održavanja časova utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Osobe koje budu radile individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali će njihov raspored moći da se razlikuje od navedenog, budući da će se o vremenu i učestalosti održavanja predavanja sami kandidati dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Pomenuti broj časova važiće i za korporativni seminar - upoznajte se sa konceptom kontent marketing, ali tempo rada ne mora biti isti kao što je naznačeno, jer će o terminima i ritmu sprovođenja časova odlučivati koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime kompanije gde rade kandidati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa konceptom kontent marketinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje