Kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju

Menadžeri najvišeg nivoa u kompanijama kako privatnog, tako i javnog sektora predstavljaju osobe na koje je pre svega usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju, budući da oni predstavljaju upravljački vrh odgovoran za rezultate rada i ukupnu efikasnost firme. Navedeni obrazovni program obuhvata teme koje će u svakom slučaju biti zanimljive i vrlo korisne i menadžerima srednjeg nivoa, zaduženim za primenu startegija i realizaciju odluka koje je usvojio glavni upravljački sloj preduzeća. Osim navedenih osoba, preporučuje se da naznačenu edukaciju pohađaju i preduzetnici, ali i svi koji žele da unaprede svoja znanja u domenu predviđanja na osnovu vremenskih serija, čime će postići znatno bolje poslovne rezultate.

Organizator ove obuke nudi nekoliko različitih načina za praćenje predavanja, tako da će svi zainteresovani uspeti da pronađu modalitet koji se najviše uklapa u njihove navike i redovno ispunjavanje privatnih i poslovnih obaveza.

Tako pojedinačni kandidati imaju priliku da nastavu prate preko interneta, ali za to moraju da na vreme obave određene pripremne radnje. Od njih se naime očekuje da na svoj kompjuter, pre početka edukacije instaliraju specijalnu vrstu softvera, što nije težek postupak, te većina polaznika uspeva samostalno da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak je za sve kojima u toj situaciji bude potrebna pomoć obezbeđena mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Kandidatima koji će kurs pohađati u statusu fizičkih lica nudi se i mogućnost praćenja standardnih frontalnih predavanja, na koja će morati da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema svim standardima savremenog obrazovanja prisustvuju predavanjima prema utvrđenom rasporedu.


Ukoliko navedeni program žele da prate radnici u određenoj kompaniji, sprovodi se poseban model rada koji je takođe moguće organizovati na pomenuta dva načina, to jest online ili uživo. U situaciji kada se korporativni seminar - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju odvija na klasični način predavanja mogu da se održavaju na bilo kom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički. Tako će kandidati koji odaberu ovakav pristup moći da izaberu hoće li časove da pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, u sopstvenom radnom prostoru ili, pak na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara. Oni će svakako početi sa obukom onda kada to utanače ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a ova službena lica će definisati i termine sprovođenja časova i generalni tempo rada tokom edukacije.

Pojedinačni polaznici, bilo da rade na standardni način ili online mogu predavanja da prate u paru, grupi ili samostalno. Oni koji se odluče za poluindividualni model nastave, pohađaće časove zajedno sa još jednim kandidatom, te će imati priliku da svoje vidike proširuju ne samo slušajući predavanja nadležnog profesora i aktivno učestvujući u edukaciji, već i kroz diskusiju i razmenu mišljenja sa svojim partnerom. Ovim polaznicima data je i mogućnost da se međusobno dogovore oko vremena i ritma sprovođenja časova koji im oboma odgovaraju, kao i da preciziraju kada žele da edukacija startuje. Ako njihove predloge prihvate ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, naznačeni raspored će postati validan i primenjivaće se do kraja programa.

Osobama koje žele da se edukuju odvojeno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju. Ovaj tip nastave podrazumeva da nadležni profesor podučava samo jednog kandidata, te mu se tako tokom predavanja maksimalno posvećuje i nastoji da obrazovni tok što je moguće više prilagodi njegovim sposobnostima i mogućnostima. Dotični polaznik ima mogućnost da, kreirajući sopstvenih raspored rada, pohađanjem ovog seminara ne poremeti previše svoj ustaljeni dnevni ritam i ispunjavanje ostalih obaveza. Radi se o tome da će mu biti dozvoljeno da odredi vreme početka programa, kao i termine i učestalost održavanja časova ali je, da bi taj plan postao validan neophodno da se sa njim saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Svi oblici pohađanja nastave koji se nude kandidatima podrazumevaju korišćenje interaktivnih metoda, ali je za one koji uživaju u aktivnom i dinamičnom okruženju posebno kreirana grupna edukacija. Budući da je veličina grupe veoma važna za njeno uspešno funkcionisanje, precizno je definisan najmanji i najveći broj osoba koje mogu zajedno da pohađaju časove na ovakav način. Tako grupa može da počne sa radom tek kada za ovaj tip kursa bude zainteresovano najmanje četiri osobe, dok istovremeno ona ne sme da obuhvata više od njih osmoro. Osobe koje se obučavaju na ovakav način neće moći da naznače kada bi želele da edukacija startuje, te kojim danima i u koje vreme im odgovara da imaju predavanja, već će sve pomenute detalje obrazovnog procesa da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i tako će u datim terminima pohađati časove tokom celog seminara.

Svi koje zanima stručni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju mogu za to da se prijave u najbližoj poslovnici naznačene institucije, ali i da preko telefona ili elektronskim putem dostave ovlašćenom licu svoje lične podatke. Oni treba da obuhvate ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Kada se registarcija prijavljenih završi, oni će biti zvanično obavešteni kada i gde treba da dođu radi upisa na edukaciju. Istaknuto je da toj proceduri svi polaznici moraju lično da prisusutvuju, a na vreme će biti obavešteni i o dokumentima koja treba da pribave i tada predaju nadležnom službeniku.Plan i program za seminar - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju

Vremenske serije su nizovi brojeva, odnosno numeričkih podataka koji su poređani po vremenskoj hronologiji. Stoga će ovlašćeni profesori već na predavanjima kojima počinje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju objasniti polaznicima da je primenom metoda statističke analize, na osnovu podataka iz prošlosti moguće predvideti vrednosti odgovarajućih statističkih podataka za događaje koji će se odigrati u budućnosti. Istaći će da je najčešća primena metoda predviđanja na osnovu vremenskih serija upravo na polju ekonomije, tačnije kod predviđanja budućeg obima potražnje za robom ili za uslugama, kao i budućeg obima proizvodnje i očekivanog prihoda preduzeća datog u intervalnim vremenskim serijama. Kako je u bilo kom proizvodnom procesu od ključne vaznosti predviđanje tražnje i potreba za zalihama, ovaj kurs je upravo fokusiran na rešavanje tog najvažnijeg problema iz domena planiranja proizvodnih ekonomskih aktivnosti. Dakle, analiza vremenskih serija na osnovu analize komponenti iz prošlosti prognozira buduće vrednosti određene pojave.

Vremenske serije posmatraju i analiziraju pojave koje mogu da se odnose na određeni trenutak i to su takozvane momentne vremenske serije, a bave se i proučavanjem pojava u nekom određenom intervalu, kao što je recimo mesec, kvartal, godina i tada govorimo o intervalnim vremenskim serijama. Kandidatima će biti objašnjeno da se suština najčešće primenjivane metode vremenskih serija zasniva na dekompoziciji pretpostavljenih komponenata koje utiču na promene posmatranih pojava, a to su: trend (opšta tendencija razvoja ili kretanja pojave), ciklična komponenta (kolebanja koja se ponavljaju tokom godina), sezonske varijacije (ponavljanje određenih kolebanja u periodima koji su manji od jedne godine, odnosno u određenim sezonama godine), te neregularni uticaji (koji predstavljaju slučajne, nepredvidljive varijacije posmatrane pojave).

Na časovima koje uključuje kurs i obuka - upoznajete se sa konceptom predviđanja u poslovanju ovlašćeni stručnjaci će objasniti prisutnima da je kod prve komponente dekomponovane vremenske serije, to jest kod trenda moguće upotrebom grafičke metode prepoznati nekoliko tipova grafika funkcija. To je X - osa koja predstavlja vreme i Y - osa koja se odnosi na podatak, odnosno broj koji označava nivo proizvoda ili usluga. Polaznici će saznati i da se oni mogu podeliti prema obliku na linearni ili krivolinijski, prema smeru na pozitivan ili negativan, te da konačno postoji i podela trenda prema intenzitetu. Na osnovu grafika funkcije trenda, nacrtanog prema postojećim podacima, moguće je metodama interpolacije doći do matematičkog algebarskog izraza za nacrtani grafik i na taj način nacrtati produžetak grafika za tačke koje predstavljaju količine u budućnosti. Predavači će napomenuti da se crtanje dela grafika za tačke sa nepostojećim podacima naziva ekstrapolacija, te da je ukoliko je grafik funkcije približno prava linija reč o linearnom trendu. To je slučaj za koji je statistička analiza najjednostavnija, ali se smatra nedovoljno pouzdanim budući da se bazira na subjektivnom osećaju istraživača u proceni izbora odgovarajuće funkcije koja opisuje trend. No, prisutnima će biti objašnjeno da ni slučajevi kada je grafik trenda eksponencijalano rastući, paraboličan ili modifikovano eksponencijalni ne predstavljaju problem za izračunavanja, s obzirom na to da se u današnje vreme sve analize vrše pomoću računara.

Na narednim predavanjima biće reči o primeni računarskih spredšit (spreadsheet) aplikacija za baze podataka i izračunavanja, sa umetanjem statističkih i svih ostalih matematičkih funkcija u ćelije i tabele za grafičke i analitičke metode predviđanja. Prisutnima će biti napomenuto da je u konačnom proračunu vremenske serije potrebno identifikovati i eventualno odstraniti uticaje delovanja ostalih komponenti, odnosno ciklične, sezonske i slučajne. To se čini primenom jednog od metoda vremenskih serija, multiplikativnim (kada se rezultati proračuna komponenti množe), aditivnim (kada se rezultati sabiraju) ili kombinovanim.

Svi koji budu pohađali stručni seminar - upoznajete se sa konceptom predviđanja u poslovanju saznaće da se kod mnogih ekonomskih pojava javljaju drastične promene u toku jedne godine, te da se one označavaju terminom sezonske varijacije. Povećana ili smanjena sezonska tražnja se ponavlja u istom dobu tokom više godina i uvek je istog smera i približnog intenziteta. Takve varijacije se mere i izražavaju sezonskim indeksima koji pokazuju jačinu sezonskog uticaja u nekom mesecu ili tokom više godina, i moguće ih je izdvojiti između drugih komponenti vremenske serije primenom metode odnosa originalnih podataka prema pokretnim prosecima. Profesori će objasniti da metoda pokretnih proseka predstavlja transformaciju vremenske serije dobijene originalnim podacima u seriju koja ima podatke vezane za aritmetičku sredinu od nekoliko prethodnih i narednih podataka. Na taj način se iz vremenske serije eliminišu tekuća kolebanja i ostaje samo trend.

Polaznici će tokom edukacije saznati i da se, osim metode dekompozicije za proučavanje vremenskih serija preporučuje i metoda jednostavnog eksponencijalnog izravnanja, Holt -Vintersov metod, strukturni modeli, Boks - Dženkinsov metod, metod stepenaste autoregresije, Bajesov metod i slični. Nadležni profesori će ih takođe upoznati i sa pojmom i praktičnom primenom metoda i tehnika koje se koriste za precizna predviđanja i koje uzimaju u obzir sve greške predviđanja i operišu pojmovima kao što su: MAD, MAPE, MPE, MSE i MSD. Kod izbora funkcije koja najbolje uopštava podatke vremenske serije kriterijum je, zapravo najmanja vrednost standardne greške trenda (MAD - mean absolute deviation). Prisutnima će biti objašnjeno i da pojam MAPE (mean absolute percentage error) meri i izražava srednju absolutnu grešku preciznosti predviđanja u procentima, dok je pojam MPE (mean percentage error) procentnualna greška izraženog kvantitativnog podatka (broja, količine proizvoda) koji je prognoziran primenom metoda vremenskih serija. Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti i da se preciznost predviđanja, uz to izražava srednjom devijacijom, a greška predviđanja se prezentuje srednjom greškom. Obe pomenute veličine su kvadratne funkcije koje se u literaturi na engleskom jeziku označavaju kao MSE (mean squared error) i MSD (mean squared deviation). Generalno, preciznost predviđanja je najveća kada je izabran model sa najmanjom greškom predviđanja, a to je slučaj kada prognoza ima najmanju vrednost srednje kvadratne greške, to jest veličine označene kao MSE.

Nakon završene edukacije kandidati će biti u potpunosti kadri da prepoznaju situacije u kojima se mogu koristiti metode vremenskih serija, te da za konkretne probleme izaberu odgovarajuće postupke. Ovladaće i primenom spredšit aplikacija i biti sposobni da koriste metode predviđanja koje su u njih ugrađene.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju?

Svi koji ovu edukaciju pohađaju u statusu zaposlenih u odgovarajućoj kompaniji radiće prema rasporedu koji za njih u dogovoru budu utvrdili koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i osoba koju je za to zvanično ovlastila njihova firma, nezavisno od toga da li predavanja prate uživo ili online. Klasične časove koje uključuje korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju polaznici će moći da pohađaju u prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, ali i u okviru preduzeća za koje rade, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koju odaberu, uz obavezan uslov da tamo postoje adekvatne tehničke mogućnosti za odvijanje nastave.

Kandidati koji se edukuju pojedinačno i odaberu klasičan tip časova moraće na nastavu da dolaze, prema definisanom rasporedu u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije. Pored toga, nudi im se i opcija pohađanja predavanja online, za šta će morati da poseduju sopstveni računar, stabilnu internet vezu, ali i da pre početka kursa na svoj kompjuter instaliraju poseban tip softvera. Za taj postupak će na vreme dobiti sva potrebna uputstva, a u slučaju da ne uspeju samostalno da ga obave, mogu da potraže pomoć u svakoj poslovnici organizatora, gde će informatički stručnjaci efikasno rešiti sve njihove probleme.

U okviru bilo kog od pomenutih pristupa, polaznici mogu da rade u paru sa još jednom osobom, to jest da se opredele za poluindividualni seminar - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju. Takođe im se nudi i individualni oblik rada, kada nadležni predavač podučava samo jednog kandidata i maksimalno mu se posvećuje. Takva atmosfera je vrlo pogodna za brzo napredovanje, čemu posebno doprinosi činjenica da se celokupan nastavni proces u najvećoj meri prilagođava mogućnostima i brzini kojom dotični kandidat usvaja nove informacije. Profesor vrlo pažljivo i prati njegov rad i kroz diskusiju i komentare zaključuje na kojim oblastima bi trebalo dodatno poraditi, a u kojima se polaznik dobro snalazi, te prema tome i održava naredna predavanja. Nezavisno od toga da li rade samostalno ili kao tandem, ovi kandidati imaju mogućnost da organizuju svoju obuku onako kako im najviše odgovara. Uz saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, mogu da preciziraju datum startovanja programa, kao termine i ritam u kome će se održavati časovi.

Kako u standardnim, tako i u virtuelnim učionicama može da se odvija i grupna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju i to prema rasporedu napravljenom od strane koordinatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Svi članovi grupe, kojih može da bude minimum četvoro, a najviše osmoro su dužni da se strogo pridržavaju utvrđenog plana delovanja i ni na koji način ne mogu da utiču na vreme kada će edukacija da startuje, kao ni na termine i učestalost sprovođenja predavanja.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju?

Predavanja koja se održavaju u okviru ove edukacije kandidati mogu da prate online ili uživo. Oni koji se opredele za klasični seminar - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju biće obavezni da na časove dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora, dok će osobe koje žele da rade preko interneta imati obavezu da prethodno na svoje kompjutere instaliraju namenski, za šta će dobiti sve potrebne smernice. Ako pomenuti postupak ne uspeju da obave samostalno, svakako mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i dobiju potrebnu tehničku podršku.

U klasičnim, ali i u virtuelnim učionicama polaznici mogu da rade prema individualnom principu, to jest da imaju profesora koji će samo njih podučavati. Ovim kandidatima biće data šansa da, u skladu sa svojim potrebama predlože datum za početak edukacije, vreme i učestalost održavanja predavanja. Ako taj raspored budu prihvatili nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije, on će početi zvanično da se primenjuje, što će svakako konkretnom polazniku olakšati organizaciju rada koji se tiče ovog programa. Istu privilegiju imaće i prijavljeni čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju. Oni će raditi u paru i moći će da se međusobno dogovore oko najpogodnijeg rasporeda rada, a onda će sa predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora utvrditi varijantu koja će svima biti po volji.

Polaznici koje se opredele za grupnu nastavu radiće sa još minimalno troje, a najviše osmoro drugih kandidata. Oni, međutim moraju znati da grupa neće moći da počne sa radom dok se najmanji predviđeni broj osoba ne bude za to prijavio, ali i da neće imati nikakvog uticaja na raspored po kome će raditi. Datum početka kompletnog programa, kao i termine časova i generalni tempo rada će, naime da utvrdi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i taj plan delovanja će svi kandidati imati obavezu da stiktno slede sve do kraja edukacije. Na taj način im je svima obezbeđen isti status, s obzirom na to da nije moguće napraviti takav raspored rada koji će svima u potpunosti da odgovara, pa je nužan visok stepen tolerancije i prilagođavanja.

Ako se koordinatoru za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije obrati zvanični predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju, koji može da se prati online ili uživo. No, klasični časovi ne moraju da se održavaju samo u prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, već i u radnom prostoru samih polaznika, kao i na bilo kom mestu koje oni odaberu. Uslov koji tada mora biti ispunjen odnosi se na tehničke karakteristike date lokacije, koje treba da pogoduju kvalitetnom odvijanju nastave. Raspored časova, tempo rada i datum za početak kompletnog procesa odrediće sporazumno ovlašćeni predstavnik navedene institucije i osoba koja istupa u ime konkretnog preduzeća.

Koliko će da traje seminar - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju?

Prema utvrđenom planu, naznačena edukacija trajaće 14 školskih časova, odnosno 630 minuta, a časovi će se u trajanju od po 90 minuta održavati u toku 7 dana.

Ovaj raspored važi samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju, pošto tada jedino koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora može da utiče na termine i učestalost sprovođenja predavanja.

Oni koji budu radili prema individualnom ili poluindividualnom principu imaće isti broj časova, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Kandidati za koje se sprovodi korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju takođe će raditi tokom 630 minuta, ali će tempo delovanja da odrede ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa konceptom predviđanja u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje