Kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti

Vlasnici privatnih kompanija, te rukovodioci i menadžeri firmi kako u privatnom, tako i u državnom sektoru navedeni su kao osobe na koje je primarno usmerena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Pored toga, navedeni obrazovni program namenjen je i svim ekspertima koji su angažovani u oblasti proizvodnje, razvoja usluga, nabavke, marketinga i srodnih domena, ali i naravno svim pojedincima koje zanimaju teme predviđene za obradu tokom ovog nastavnog procesa.

Oni koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju moraju da najpre prođu kroz proceduru prijavljivanja, što mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili jednostavnim telefonskim pozivom na neki od brojeva organizatora. Tom prilikom potrebno je da navedu svoje ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, a ubrzo zatim biće pozvani na zvanični upis na seminar. Taj postupak se uvek obavlja u nekoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije i tada je potrebno da prijavljeni predaju ovlašćenom licu određena dokumenta. Ona će im biti blagovremeno tačno naznačena, kako bi mogli da ih prikupe i pripreme se za upisnu proceduru.

Kako bi izašao u susret zahtevima svih kandidata, organizator je obezbedio nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave. Tako osobe koje su prijavljene u statusu fizičkih lica mogu edukaciju da prate na klasični način, a njihov izbor takođe može da bude i online kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. U prvom slučaju dolaziće na časove u najbližu poslovnicu pomenute institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Tamo će se obučavati u vrlo prijatnom ambijentu i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Ako se, pak opredele za časove preko interneta, biće obavezni da pre toga na svoj računar instaliraju namenski softver. To će im omogućiti da se edukuju upravo prema ovom principu, a ako ne budu uspeli da samostalno odrade pomenuti zadatak, mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.


Kada izaberu između klasičnog i online rada, pojedinačni polaznici i treba da navedu da li nastavu žele da prate pojedinačno, u grupi ili u paru. Oni koji se odluče za individualni model praćenja predavanja moći će da predviđene obrazovne rezultati postižu tempom koji im najviše odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. Nadležni predavač će sve vreme nastojati da ih uključi u komunikaciju i podsticaće ih da diskutuju, iznose svoje mišljenje o konkretnoj temi, saglašavaju se ili osporavaju iznete činjenice. Na taj način će steći preciznu sliku o sposobnostima konkretnog polaznika, brzini kojom usvaja odgovarajuća znanja i, generalno o njegovim ličnim karakteristikama, te će u skladu sa tim oblikovati svoj predavački rad, kako bi mu omogućio da što brže napreduje. Ovi kandidati dobiće i mogućnost da, pre nego što edukacija startuje navedu koji im termini za održavanje časova najviše odgovaraju, kada bi želeli da nastava počne i, uopšteno govoreći kakav ritam rada im pogoduje. Ako se sa tim budu saglasili njihov profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, predloženi raspored će se zvanično usvojiti i u skladu sa njim će se odvijati celokupna obuka.

Osobe koje žele da rade u društvu i u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi mogu da pohađaju grupni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Kako pravila predviđaju, nastavu u tom slučaju zajednički može da prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika, jer je taj broj procenjen kao najpogodniji za uspostavljanje bogate interakcije među članovima grupe u kojoj će opet svako od njih dobiti dovoljno prostora i vremena za lični napredak i iskazivanje svojih stavova tokom edukacije. Bitno je da ovi polaznici znaju da neće moći da, na osnovu svojih potreba traže održavanje časova u određenim terminima niti početak nastave onda kada njima odgovara, pošto će sve ove pojedinosti unapred da odredi koordinator u okviru određene poslovnice pomenute institucije. Od prijavljenih se očekuje da se naznačenom rasporedu rada u potpunosti prilagode i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore, jer se on neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Oni koji ne žele da rade potpuno odvojeno od ostalih, a opet im ne prija izrazito aktivna grupna atmosfera mogu da odaberu poluindividualni pristup, te da se obučavaju u paru, zajedno sa još jednim kandidatom. Ovaj model rada omogućava polaznicima da podjednako tokom nastave dolaze do izražaja, da jedno drugom predstavljaju podršku i oslonac, ali i da se uvežbavaju u ispoljavanju maksimalne tolerancije prema stavovima druge osobe. Takođe će moći da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovore u vezi sa svim detaljima koji se odnose na organizaciju rada, pa tako utvrde datum početka programa, termine i učestalost održavanja časova koji će svima da odgovaraju.Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani radnici određenog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti koja se održava na klasičan način, ali i preko interneta. Polaznici koji žele da nastavu prate uživo moći će da dolaze na časove u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora ili će, pak predavanja da prate u svom radnom okruženju, te na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za održavanje i praćenje obuke. Vreme kada će početi njihov seminar, kao i termine i ritam sprovođenja časova utvrdiće zajednički zvanični reprezent kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Čime se bavi kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti?

Jedan od osnovnih ciljeva svake kompanije bez sumnje je kontrola i smanjivanje troškova. U tu svrhu se koriste mnogi instrumanti, a ovlašćeni stručnjaci će kandidate na predavanjima kojima počinje stručni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti uputiti u osnovna pravila ovog postupka. Između ostalog će im objasniti da je cilj čitave procedure detekcija i eliminacija svih davanja koja nisu neophodna za vrednost ili funkciju određenog proizvoda ili usluge. Polaznici će saznati i da je u pitanju jedan vrlo sistematičan proces u koji treba da budu uključeni stručnjaci za nabavku, prodaju i proizvodnju, ali i dobavljači i kupci, odnosno korisnici. Na narednim časovima biće reči o planu rada kod analize vrednosti, a posle toga će ovlašćeni stručnjaci predstaviti prisutnima osnovnu i sekundarnu funkciju pomenutog postupka. Profesori će se osvrnuti i na osobine prestižnih funkcija, a zatim će govoriti o funkcionalnoj i troškovnoj analizi. Između ostalog će objasniti da se na taj način procenjuje vrednost u odnosu na funkciju i troškove koji su vezani za konkretne proizvode ili usluge. Osim toga se metodološki ispituju koristi i rizici različitih opcija i određuju najefikasniji načini za postizanje zadatih ciljeva.

Tokom predavanja koja obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti profesori će predstaviti kandidatima i takozvanu Kano analizu, nazvanu po njenom idejnom tvorcu Noriakiju Kanou. Reč je o jednoj vrlo funkcionalnoj i korisnoj metodi kojom se vrši procena kvaliteta i konkurentnosti proizvoda ili usluge na tržištu. Polaznici će saznati da se uz pomoć naznačenog modela može utvrditi koje to karakteristike utiču na zadovoljstvo kupaca i motivišu ih na kupovinu ili korišćenje određene usluge. Predavači će objasniti da se, prema principima ove analize zadovoljstvo kupaca deli na tri grupe zahteva. Napomenuće im da se osnovni zahtevi (Expected Needs) odnose na one osobine proizvoda ili usluge koje korisnici podrazumevaju i koje predstavljaju minimalni uslov da bi oni bili zadovoljni. Pored toga, kandidati će saznati da jednodimenzionalni zahtevi (Normal Needs) obuhvataju karakteristike usluga i proizvoda koje su kupcima najbitnije, dok takozvani uzbudljivi zahtevi (Exciting Needs) doprinose visokom stepenu zadovoljstva korisnika.

Ovlašćeni stručnjaci će takođe napomenuti polaznicima da se Kano model sastoji od četiri faze, te će objasniti koji se postupci odnose na etapu istraživanja, na analizu, dijagram i startegiju. Pre no što se završi kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti prisutni će biti informisani i o finansijskim pokazateljima za procenu ulaganja u nove proizvode, a biće upućeni i u nova rešenja koja zahtevaju značajnija finansijska davanja. Profesori će im takođe predstaviti i kombineks metodu u postupku analize upotrebne vrednosti, a završni deo edukacije će se odvijati u formi radionice. Tada će kandidatima biti predstavljeni primeri iz realnog poslovanja, praktično će im biti prikazan postupak razvoja novih proizvoda, kao i aktivnosti koje se najčešće preduzimaju u cilju poboljšanja postojećih. Biće im, svakako navedeni i razni pozitivni i negativni primeri i ukazano na najčešće greške koje se javljaju u toku procesa analize vrednosti. Tako će polaznici, nakon završene obuke biti sposobni da značajno poboljšaju poslovni uspeh kompanija za koje rade, budući da će u potpunosti ovladati ovom veoma korisnom metodom.

Kada i gde se odvija stručni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao pojedinci mogu da nastavu prate uživo, to jest za njih može da se organizuje klasična obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Tada će na predavanja, prema rasporedu koji budu dobili da dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, a takođe imaju opciju da odaberu online seminar, koji će pratiti preko interneta. U tom slučaju su obavezni da na svoje kompjutere, pre početka nastave instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno jer je u pitanju relativno jednostavan informatički zadatak. Ako se, pak ne budu snašli ili budu imali nekih dodatnih pitanja, svakako mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Ovi kandidati takođe nastavu mogu da prate u grupi, što predstavlja seminar za koji je karakteristična saradnička atmosfera i zajednički oblik rada. U tom slučaju, predavanjima istovremeno prisustvuje minimalno četvoro prijavljenih, jer bi u prisustvu manjeg broja osoba bilo vrlo teško uspostaviti aktivnu komunikaciju i dati svakome od njih mogućnost da ostvari predviđene rezultate. U sastavu jedne grupe može biti maksimalno osmoro polaznika, a bitno je napomenuti da oni neće moći ni na koji način da utiču na raspored po kome će se edukacija odvijati. Radi se o tome da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak obuke da definiše isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Svi kandidati se njemu moraju maksimalno prilagoditi, jer neće biti podložan promenama sve do kraja sprovođenja pomenutog programa.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti radiće zajedno sa još jednom osobom i dobiti priliku da navedu kada im odgovara da edukacija počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu dnevnu rutinu i ispunjavanje drugih dužnosti koje imaju. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora pa će, ukoliko se svi učesnici obrazovnog procesa sa tim saglase moći da rade u skladu sa planom delovanja koji su naveli.

Oni koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom mogu da odaberu individualni pristup i da budu jedini koje će nadležni predavač podučavati tokom pomenutog procesa. Za ovaj model rada karakteristično je maksimalno prilagođavanje edukativnog postupka samom kandidatu, te će mu stoga biti omogućeno da naznači kada bi želeo da nastava počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi ponajmanje poremetili njegov način života i ostale obaveze koje treba da ispuni. Ako to bude prihvatljivo nadležnom stručnjaku koji vodi edukaciju i koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, predloženi raspored će postati zvaničan i to će polazniku svakako omogućiti da se lakše organizuje i sa manje opterećenja i stresa prođe pomenuti program. Ovo je zapravo jedna vrlo podsticajna sredina za ostvarivanje brzih rezultata, budući da je proces učenja znatno olakšano činjenicom da je profesor u potpunosti fokusiran samo na jednu osobu, te je u prilici da proceni njene sposobnosti, brzinu kojom uči i da novo gradivo što je moguće više nadoveže na njegova prethodna znanja. Polaznik će takođe moći da sa svojim predavačem ostvari aktivnu komunikaciju, da iznosi svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje, te da i na taj način proširuje i produbljuje svoje kompetencije.

Ako se za ovaj program prijave zaposleni u određenoj firmi, sprovodi se korporativni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Ovi kandidati će raditi prema rasporedu koji budu u dogovoru odredili zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Oni će, dakle precizirati kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, nezavisno od toga da li se nastava odvija na klasičan način ili preko interneta. Treba istaći da polaznici koji budu želeli da uživo prate obuku mogu da dolaze na časove u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, ali se njihova nastava može sprovoditi i u adekvatnom prostoru preduzeća u kome su zaposleni, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja njima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa.

Kako je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa metodom analize vrednosti?

Kandidati koji žele da prođu kroz učenje kao kroz jedan aktivni socijalni proces mogu da traže da se za njih organizuje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Tada ciljeve ovog obrazovnog procesa zajednički ostvaruje minimalno četvoro polaznika, dok takođe u okviru grupe ne može ni da ih bude više od osmoro, kako bi se moglo garantovati za visok kvalitet rada. U takvoj atmosferi postiže se i viši nivo motivacije, a ostvaruje se aktivno usvajanje znanja i saradnja među svim učesnicima. Prijavljeni će, međutim morati da se prilagode terminima za održavanje časova koje bude definisao koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a takođe će morati da prihvate i predviđeni tempo rada i datum za startovanje kompletnog programa. U vezi sa tim neće moći da iznosi bilo kakve svoje lične zahteve, jer se oni neće uzimati u obzir budući da je nemoguće istovremeno izaći u susret potrebama svih članova grupe.

Oni koji budu pratili edukaciju u paru, odnosno koji se opredele za poluindividualni princip rada moći će, međutim da se najpre međusobno, a potom i sa nadležnim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko svih pojedinosti vezanih za nastavni proces. Tako će zajednički da utvrde vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova kojima će svi biti zadovoljni. Takođe će dobiti priliku da nove informacije i znanja, osim putem praćenja predavanja ovlašćenog stručnjaka, usvajaju i kroz komunikaciju sa svojim partnerom, razmenu mišljenja, ideja i iskustava.

Osobe koje žele da se edukuju sasvim nezavisno od ostalih mogu da prate individualni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti. Tada se konkretnom polazniku posvećuje maksimalna pažnja i sve vreme se podstiče da učestvuje u komunikaciji sa svojim profesorom, da mu postavlja pitanja o svemu što mu nije jasno i razgovara sa njim u vezi sa određenom temom. Tokom rada profesor će uzimati u obzir sve lične karakteristike dotičnog kandidata, njegovo predznanje, mogućnosti i brzinu kojom usvaja nove informacije. Prijavljeni će tako moći i da jednostavnije i lakše sagleda svoj napredak, a od predavača će nakon svake etape u radu dobijati komentare o postignutim rezultatima i uputstva za dalje usavršavanje. Takođe će imati priliku da se izjasni u vezi sa rasporedom rada, to jest da odredi datum početka sprovođenja programa, vreme i učestalost održavanja časova. Da bi taj plan delovanja postao zvaničan, moraju ga međutim prihvatiti profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Bilo da se edukuju pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi kandidati mogu nastavu da prate na standardni način, te da na časove dolaze u utvrđeno vreme u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Tamo će pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka u prostorijama koje su opremljene svim savremenim obrazovnim sredstvima i u jednoj prijatnoj i podsticajnoj atmosferi. Polaznici imaju mogućnost i da traže da se za njih nastava organizuje online, za šta će morati da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara. Takođe su obavezni da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, a ukoliko to ne budu uspeli samostalno da urade mogu svakako da računaju na tehničku podršku stručnih lica u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Ako se kordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici organizatora obrati predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju, sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa metodama analize vrednosti. Tada predavanja mogu da se prate preko interneta, a nastava može da bude organizovana i na klasični način, te da kandidati na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenuti institucije ili, pak da se obučavaju u okviru firme gde su zaposleni, ali i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetan obrazovni rad. U svakom slučaju, vreme kada će oni početi sa seminarom, termine i ritam održavanja časova sporazumno će definisati osoba koju je za to ovlastila konkretna firma i koordinator u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa metodom analize vrednosti?

Prema planu organizatora, pomenuta edukacija će se odvijati kroz 14 školskih časova, što znači da će nastava ukupno trajati 630 minuta. Takođe je naznačeno da će se predavanja održavati 7 dana u vidu dvočasa, što znači da će se program sprovoditi u ritmu 7 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo delovanja važi samo za polaznike koji budu pohađali grupni seminar - upoznajte se sa metodom analize vrednosti, pošto tada sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a kandidati na to nemaju uticaja.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, budući da će termine i učestalost održavanja njihovih časova, kao i datum kada će nastava da počne da definišu zvanični predstavnik kompanije u kojoj su zaposleni i ovlašćeni reprezent institucije organizatora.

Polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa metodama analize vrednosti, kao i oni koji se budu edukovali u paru takođe će imati 14 školskih časova, ali će u vezi sa rasporedom rada, to jest oko termina i učestalosti održavanja časova da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije i utvrditi plan delovanja koji će im svima podjednako odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa metodom analize vrednosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje