Kurs i obuka - Upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada

Izneta je opšta preporuka da lica koja su, u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. Ovaj obrazovni program će svakako unaprediti funkcionisanje specijalista medicine rada, kao i lekara opšte prakse, takozvanih izabranih lekara, te su i oni označeni kao ciljna grupa navedene obuke. Podrazumeva se, naravno da su dobrodošli i svi ostali koji, kako iz ličnih, tako i iz profesionalnih razloga žele da saznaju nešto novo iz pomenute oblasti.

U slučaju da su radnici određene firme zainteresovani za ovu obuku, organizator će im omogućiti da pohađaju korporativnu nastavu, bilo online, bilo na standardni način. Ukoliko se odluče za klasične časove, kandidati će moći da se edukuju u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u okviru svog preduzeća, te na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje nastave. Datum kada će početi sa radom, termine održavanja časova i tempo delovanja zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje će se obučavati kao pojedinci takođe mogu da se odluče za klasičnu nastavu, ali će njihovi časovi isključivo da se održavaju u odgovarajućoj poslovnici organizatora, gde će biti obavezni da dolaze u određenim terminima. Tamo će raditi u prijatnoj atmosferi i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Za njih može da se organizuje i online obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada, ali za ovaj pristup moraju da se adekvatno pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Bez toga neće moći da se edukuju preko interneta, a sam postupak instaliranja nije posebno komplikovan i smatra se da kandidati, bez ikakvih problema mogu samostalno da ga obave. Ukoliko se tom prilikom suoče sa nekim teškoćama, svakako mogu da računaju na stručnu pomoć informatičara u bilo kojoj poslovnici organizatora, a njima se mogu obratiti svakog dana tokom radnog vremena.


Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate nezavisno od ostalih, odnosno da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom pomenutog kursa. Ovaj model edukacije omogućava kandidatu da samostalno savlađuje određene sadržaje, uz uputstva, organizaciju i kontrolu ovlašćenog profesora. U slučaju da mu nešto ne bude jasno, svakako može da od predavača traži objašnjenja i dodatna uputstva, a takođe će biti u prilici da jasno sagleda koliko je napredovao i da predviđene obrazovne rezultate postiže brzinom koja mu odgovara. Ovaj model obuke značajno osamostaljuje prijavljene i priprema ih za funkcionisanje u realnim okolnostima, a takođe im nudi mogućnost da program prođu bez mnogo stresa i opterećenja, budući da će moći da termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka nastave maksimalno prilagode svojim potrebama i načinu života. Oni će, naime pre početka edukacije navesti raspored koji bi im najviše odgovarao, ali će on početi da se koristi tek nakon što se sa tim saglase ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije.

U bogatoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. Tada stručnjak koji vodi edukaciju istovremeno podučava dvoje kandidata, među kojima se podstiče i razvija spremnost za saradnju, dobru dvosmernu komunikaciju i dopunjavanje. To je veoma važno za proširivanje vidika i usvajanje novih znanja, kao i za povećavanje motivacije kod prijavljenih. Kako i u ovom nastavnom postupku učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je ispuniti većinu želja kandidata koje se odnose na raspored rada. Oni će se najpre jedno sa drugim dogovoriti i istaći kojim im termini i ritam održavanja časova najviše pogoduju, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa obukom. Taj predlog će razmotriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora i, ukoliko ga odobre prijavljeni će moći da celu edukaciju prođu prema planu koji su sami napravili.

Za one koji žele da novo znanje usvajaju u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi organizator je ponudio grupnu edukaciju. Ovde je, dakle akcenat stavljen na socijalni faktor u učenju, što mnogim ljudima prija i čini da lako i brzo ostvare željeni napredak u jednoj opuštenoj atmosferi i uz manje stresa. Da bi svi članovi grupe bili ravnopravni, nikome od njih neće biti omogućeno da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati kurs. Termine održavanja časova, datum početka nastave, kao i tempo kojim će se raditi utvrdiće isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.Svi koji žele da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada treba prvo da izvrše prijavljivanje preko telefona, elektronskim putem ili ličnim dolaskom u najbliže predstavništvo organizatora. Tada će nadležnom službeniku navesti svoje podatke, tačnije rečeno prezime, ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja naknadnih informacija o obuci. Nakon toga, biće pozvani da dođu na upis i takođe će im biti napomenuto da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju, te da tada donesu odgovarajuća dokumenta koja će predati ovlašćenom licu. Službeni spisi koje je potrebno da u tu svrhu pribave biće im, naravno na vreme navedeni, kako bi mogli da se blagovremeno pripreme za upis.

Čime se bavi obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada?

Specijalnost medicine rada je procenjivanje i izučavanje uticaja radnih uslova i radnih procesa na zdravlje radnika i prevencija bolesti u populaciji zaposlenih. Stoga će nadležni stručnjaci, kada startuje kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada objasniti prisutnima da Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) poseban značaj daje ovoj reletivno mladoj disciplini koja, usled modernizacije i savremenog pristupa problemima povreda na radu i pojava profesionalnih bolesti, doživljava značajne promene u poslednjih dvadesetak godina. Pomenute novine su značajne u svim evropskim zemljama, a naročito u Srbiji, jer je medicina rada promenila svoju primarnu ulogu, od saniranja posledica ka preventivnom delovanju. Polaznici će biti informisani da je, novim zakonskim rešenjima promenjen i spektar usluga koje specijalisti medicine rada pružaju poslodavcima, tako da je najvažnija uloga ove službe postala upravo promocija zdravlja neposredno na radnim mestima. Medicina rada postaje, dakle osnovna služba koja se bavi multidisciplinarnim pristupom zdravlju zaposlenih, a time i zdravljem stanovništva u celini.

Osobe koje budu pratile stručni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada saznaće i da Zakon BZR, u okviru organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, propisuje službi medicine rada učestvovanje u identifikovanju i proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini, u postupku sastavljanja Akta o proceni rizika. Medicina rada ima i savetodavnu ulogu, koja se ogleda u upoznavanju zaposlenih sa rizicima po zdravlje do kojih može doći na njihovim radnim mestima, ali i ulogu osposobljavanja osoba u radnom odnosu za pružanje prve pomoći. Ovlašćeni profesori će istaći da je ispitivanje i utvrđivanje uzroka pojava profesionalnih oboljenja i bolesti koje su u vezi sa radom jedna od novih zakonskih obaveza službe medicine rada, a tu je i analiziranje povreda koje su se dogodile na radu i prijavljenih pojava profesionalnih oboljenja. Zakonom su propisani redovni, vanredni i prethodni lekarski pregledi za sve zaposlene koji su raspoređeni na radna mesta sa povećanim rizikom i takve specijalističke preglede obavlja služba medicine rada, ukoliko ima propisanu opremu, prostorije i stručni kadar. Na osnovu pregleda se utvrđuju posebne zdravstvene sposobnosti koje zaposleni moraju da imaju zbog obavljanja poslova na radnim mestima sa povežanim rizikom ili rukovanja određenom vrstom mašina i opremom za rad. U slučajevima kada zaposleni ne ispunjava propisane zdravstvene uslove za određeno radno mesto, služba daje savet poslodavcu koje bi radno mesto bilo odgovarajuće za zdravstvenu sposobnost konkretnog lica. Kandidatima će biti naznačeno da medicina rada izdaje izveštaje o lekarskim pregledima u skladu sa pravilnikom o evidencijama iz oblasti BZR. Kod pojava havarija, udesa i povređivanja zaposlenih, ova služba učestvuje u organizovanju pružanja prve pomoći, evakuaciji i spasavanju, a pored toga savetuje poslodavca, sa zdravstvenog aspekta, prilikom izbora i testiranja novih sredstava za rad, opreme za ličnu zaštitu ili kod radnih procesa koji uključuju opasne materije. Neposredni kontakt poslodavca i službe medicine rada se ostvaruje preko lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaposlenog kod poslodavca.

Dok se održava obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada biće reči i o promociji zdravlja na radu, kao jednom od primarnih zadataka službe medicine rada. Ova aktivnost definiše se kao osposobljavanje zaposlenih za povećanje kontrole i preuzimanje odgovornosti za očuvanje i poboljšanje sopstvenog zdravlja. Takva promocija stimuliše inicijativu zaposlenih, povećava samopouzdanje i podršku okruženja, produžava aktivni radni vek, ali i podiže svest o zdravstvenim problemima pojedinaca. Predavači će objasniti da se promocija zdravlja kroz prevenciju, edukaciju, zaštitu i srodne postupke odvija u tri oblasti i da je to najpre biomedicinska sfera, koja se odnosi na dijabetes, hipertenziju i gojaznost, zatim bihejvioralna, koja obuhvata pušenje, lošu ishranu, fizičku neaktivnost i stres i najzad socio -ekološka oblast, koja uključuje siromaštvo, izolaciju, zagađenje okoline, te štetne uslove života i rada. Govoriće se i o elementima promocije zdravlja na radnom mestu, a to su planiranje, primenjivanje, ocenjivanje i održavanje. Pomenute aktivnosti, na dobrovoljnoj osnovi, obuhvataju radnike i menadžere, koji primenjuju dogovorene programe promovisanja boljeg zdravlja. Takvi programi i mere se razlikuju od zakonski obaveznih mera vezanih za bezbednost i zdravlje na radu.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao zaposleni u nekom preduzeću mogu da predavanja prate uživo ili online, što će odrediti i mesto na kome će raditi. Ukoliko se, dakle korporativni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada sprovodi na klasični način, kandidati će moći da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Ako se opredele za online rad, moći će da nastavu prate sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim, budući da će se obučavati preko svojih kompjutera. U svakom slučaju, obavezni su da se pridržavaju termina i učestalosti održavanja časova, kao i vremena početka kursa koje zajednički budu odredili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Pojedinačni polaznici takođe na raspolaganju imaju klasičnu edukaciju i mogućnost da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Nudi im se i opcija da rade preko interneta, odnosno da predavanja prate preko svojih kompjutera, na koje iz tog razloga moraju prethodno da instaliraju namenski softver. Za taj postupak biće im data sva potrebna uputstva i objašnjenja, a ukoliko ne budu mogli da ga obave samostalno, mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u svakom predstavništvu navedene institucije.

Oni koji budu želeli da nastavu prate pojedinačno, odnosno da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog predavača, moći će da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. Na klasične časove moraće da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, dok će, u slučaju da se opredele za edukaciju preko interneta, raditi u prostoru koji sami budu odredili. U obe varijante biće slobodni da navedu kada im odgovara da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ako profesor koji vodi obuku i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji budu smatrali da je to prihvatljivo, proglasiće željeni raspored zvaničnim i prema njemu sprovoditi časove sve vreme trajanja programa.

Poluindividualna nastava osmišljena je za osobe koje žele da rade u društvu, ali samo jednog polaznika. One će, takođe dolaziti na časove u najbliže predstavništvo organizatora, ako budu želele da nastavu prate uživo, a ukoliko se odluče za online kurs, radiće u prostoru koji sami odaberu, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Biće im omogućeno i da raspored po kome će se obučavati maksimalno prilagode svojim potrebama, te da navedu kada bi želeli da počnu sa radom i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Da bi, međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga prethodno u potpunosti odobriti nadležni predavač i osoba koja zvanično predstavlja instituciju organizatora.

Onima koji žele da rade u društvu većeg broja ljudi namenjen je grupni kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. Ti kandidati će svi zajedno dolaziti na časove u odgovarajuću poslovnicu organizatora, ako njihov izbor bude klasična edukacija ili će predavanja pratiti preko svojih računara, koristeći mogućnost online obuke u prostoru koji ima najviše odgovara. Treba da znaju da ni u jednom slučaju neće moći da raspored po kome će se odvijati seminar prilagode svojim potrebama i ostalim obavezama koje moraju da ispune. Vreme održavanja časova, tempo rada i termin početka nastave odrediće isključivo koordinator u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Na koji način je organizovan seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada?

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da pohađaju predavanja preko interneta, ali i da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. U prvoj varijanti, radiće online koristeći svoje računare, a zbog toga su obavezni da na njih prethodno samostalno instaliraju specijalni tip softvera. Ako to ne budu mogli da urade, treba svakako da računaju na stručnu pomoć članove ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute institucije. Na klasične časove kandidati će morati da dolaze u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora.

Osim izbora između pomenuta dva modela nastave, pojedinačni polaznici mogu da odrede i broj osoba sa kojima će zajedno pratiti predavanja. Ako, dakle žele da se obučavaju u paru, to jest sa još jednim kandidatom, mogu da izaberu poluindividualnu nastavu i znanja usvajaju prateći interaktivna predavanja nadležnog stručnjaka, ali i putem međusobne komunikacije, razmene ideja i iskustava. Prijavljeni podstiču jedno drugo na rad i uvežbavaju se u toleranciji prema tuđem mišljenju, što svakako predstavlja vrlo bitan segment valjanog funkcionisanja u realnim poslovnim okolnostima. Osim toga, mogu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovore oko svih pojedinosti vezanih za obrazovni proces. Tako će zajedno da odrede vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova, te će finalnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

Ukoliko, pak kandidati žele da rade u društvu više osoba, mogu da traže da se za njih organizuje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada. Treba, ipak da znaju da će ponekad biti obavezni da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi. Da bi svi članovi grupe bili ravnopravni, nikome od njih neće biti dozvoljeno da odlučuje u vezi sa kreiranjem rasporeda po kome će se odvijati nastava, već će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka seminara utvrditi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Polaznicima koji smatraju da se najkvalitetniji obrazovni rezultati postižu isključivo samostalnim radom namenjena je individualna nastava, kada ovlašćeni stručnjak podučava samo jednu osobu. Kako tokom obrazovnog procesa nema kome da se prilagođava, kandidat koji se odluči za ovaj pristup može da radi tempom koji mu odgovara, ali i da navede kada bi želeo da ima časove i koji datum za početak obuke mu najviše odgovara. Ako sa tim bude saglasan ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, raspored koji je dotični polaznik naveo će početi i zvanično da se primenjuje.

Kada treba organizovati nastavu za zaposlene u određenoj kompaniji, sprovodi se korporativni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada i to online i na klasični način. Oni koji odaberu drugu opciju mogu na časove da dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije, da se edukuju u svom radnom okruženju, kao i na bilo kom drugom mestu na kome ima uslova za održavanje nastave. U svakom slučaju moraju da se pridržavaju datuma za početak obuke, termina i učestalosti održavanja časova koje sporazumno budu odredili koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i lice ovlašćeno od strane njihove firme.

Koliko će da traje obuka i kurs - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada?

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada, kao i kandidati koji se budu edukovali individualno imaće isti broj časova, ali će u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja moći da se dogovore sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora i tako prilagode raspored svojim potrebama.

Korporativna nastava takođe će takodje imati isti fond časova, ali će u takvoj situaciji vreme i učestalost održavanja časova zajedno da odrede zvanični predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Za polaznike koji će pohađati grupni seminar - upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada, o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa modernim tendencijama u medicini rada"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje