Kurs i obuka - Upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine

Preporučeno je da predstavnici pravnih lica, kao i pojedinci koji svojim aktivnostima proizvode određene vrste otpada, emituju neprijatne mirise ili buku, te na bilo koji način negativno utiču na okruženje pohađaju predavanja koja će osvedočeni stručnjaci održati dok se bude odvijao kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine. Ova edukacija namenjena je i svima koji se bave problemima zagađenja prirodnog okruženja u kome živimo, ali i predstavnicima organa lokalne samouprave koji u tom domenu imaju određena ovlašćenja.

Svi koji žele da naznačenu obuku pohađaju pojedinačno mogu da se odluče za klasične časove na koje će, prema definisanom rasporedu dolaziti u njima najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pored toga, nudi im se i online nastava, koju će pratiti preko svojih kompjutera, ali su obavezni da prethodno na njih instaliraju posebnu vrstu softvera. Ukoliko kandidati ne budu mogli ovo da urade samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate nekome od članova ekipe tehničke podrške, koja postoji u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Nezavisno od toga da li će časove pohađati uživo ili online, ovi polaznici imaju mogućnost da se edukuju potpuno nezavisno od ostalih, odnosno da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine. U takvom obrazovnom procesu kandidat neće biti nimalo pasivan niti će primati isključivo gotova znanja od svog profesora, već će naprotiv tokom nastave aktivno učestvovati u radu, postavljati pitanja nadležnom stručnjaku i sa njim razgovarati u vezi sa temama koje se obrađuju. Na taj način će takođe proširivati svoje kompetencije, a istovremeno će od predavača dobijati potvrdu o ispravnosti svojih stavova, kao i uputstva za dalje usavršavanje. Osim toga, moći će da se dobro organizuje i pomenuti program prođe bez posebnog stresa i opterećenja, budući da će mu biti pružena prilika da naznači kog datuma bi želeo da počne sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima predavanja. Taj raspored razmotriće ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće ga validnim, što će polazniku omogućiti da celokupan obrazovni proces prođe prema planu koji je sam napravio.


U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna nastava kada nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika. Oni zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine, a jedno drugome predstavljaju oslonac u radu, međusobno se pomažu i sarađuju. Takođe će biti u mogućnosti da se dogovore najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora oko svih pojedinosti vezanih za nastavu. Tako će, dakle zajedno da odrede vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova, pa će konačnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine radiće zajedno sa još najmanje troje ljudi. Smatra se, zapravo da nema smisla organizovati grupnu edukaciju za manje od četvoro kandidata, jer bi tada bilo gotovo nemoguće uspostaviti kvalitetnu interakciju među članovima grupe, na čemu se i zasniva ovaj princip učenja. Takođe, nastavu na ovaj način zajedno može da prati najviše osmoro prijavljenih, kako bi se svakome od njih obezbedio adekvatni napredak i postizanje predviđenih obrazovnih ciljeva. Imajući u vidu da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina, svi njeni članovi moraju biti u potpunosti ravnopravni, pa će tako raspored po kome će se raditi odrediti isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Kandidati neće moći da učestvuju u definisanju datuma za početak edukacije, termina i učestalosti održavanja časova, pošto se smatra da bi svakome od njih odgovaralo nešto drugo kada su pomenuti detalji obrazovnog procesa u pitanju.

U slučaju da ovaj program žele da isprate zaposleni u određenoj kompaniji, organizator će im ponuditi korporativnu nastavu, koju mogu da prate uživo ili preko interneta. Ako se polaznici opredele za klasične časove, moći će da na njih dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da rade u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja, kao i termin početka seminara zajedno će odrediti osoba koju je ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.Svi koje zanima stručni kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine moraće najpre da se prijave ovlašćenom službeniku i navedu svoje lične podatke, tačnije prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u svakoj poslovnici navedene institucije, preko telefona ili elektronskim putem. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se upis na edukaciju, a svi oni su obavezni da ovoj proceduri lično prisustvuju i da tada donesu i predaju nadležnima određena dokumenta. Ona će im, naravno biti na vreme tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i pripreme se za upis.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine

Proces pridruživanja Republike Srbije Evropskoj Uniji regulisan je otvaranjem i zatvaranjem poglavlja koja se bave harmonizacijom nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU. Na predavanjima kojima će početi obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine kandidati će saznati da su takozvanim poglavljem 27 obuhvaćena pitanja zaštite životne sredine, kojima je posvećena skoro trećina od ukupnog broja direktiva Evropske Unije za sve oblasti. To, zapravo znači da ovo pitanje predstavlja veliki izazov za državne organe, jedinice lokalne samouprave, proizvođače i uvoznike. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da su izmenjena prava, obaveze i odgovornosti za privredne subjekte i sva pravna lica propisana novim Zakonom o zaštiti životne sredine, čija primena je počela u januaru 2017. godine, uz obavezu da nadležna ministarstva na osnovu Zakona donesu odgovarajuće propise u roku od godinu dana. Praktično, do kraja 2018. novi, harmonizovani Zakon o zaštiti životne sredine biće u potpunosti implementiran u našem pravnom i privrednom sistemu.

Kandidatima će biti predstavljene nove definicije i pojmovi, kao što su održivo upravljanje (zakonske mere i instrumenti kojima se postiže očuvanje prirodne ravnoteže), registar izvora zagađivanja životne sredine (sistematizovani skup podataka o zagađujućim materijama, u svim agregatnim stanjima, kao i ispuštanja energije u vidu buke, vibracija, zračenja, toplote), kao i udes (hemijski udes koji je posledica oslobađanja, izlivanja ili rasipanja opasnih materija tokom aktivnosti u proizvodnji, upotrebi, preradi, odlaganju i neodgovarajućem čuvanju). Govoriće se i o Seveso postrojenju, namenjenom obavljanju aktivnosti uz prisustvo većih količina opasne materije nego što je to propisano, o načelima zaštite životne sredine pod nazivima “korisnik plaća i zagađivač plaća” (utvrđivanje zakonske obaveze finansiranja sistema zaštite životne sredine i naknade za korišćenje prirodnih resursa), o obavezama donošenja strateških dokumenata za pojedine subjekte, integrisanoj zaštiti prirodnih vrednosti (zemljišta tla, voda, vazduha, šuma, biosfere i biodiverziteta, flore i faune), ali i o preventivnim merama u prostornom i urbanističkom planiranju.

Dok se održava kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine, prisutnima će biti napomenuto da je pojam zaštite od velikog hemijskog udesa vezan za rad Seveso postrojenja, tačnije postrojenja koje uključuje opremu, zgrade, magacine i skladišta, koloseke, depoe, pristaništa, cevovode, mašine i alate kojima se obavljaju aktivnosti sa opasnim materijama čije količine su veće od propisanih Seveso II direktivom. Inače, Seveso je mali grad u Italiji, gde se 1976. godine dogodio katastrofalni hemijski udes. Polaznici će se upoznati i sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja, odnosno kompleksa. Na osnovu ovog dokumenta definiše se pripadnost operatera nižem redu Seveso postrojenja, čija je obaveza da izrade dokument Politika prevencije udesa ili Seveso postrojenjima višeg reda, koja izrađuju Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa (formu i način izrade propisuje ministar). Nadležni profesori će objasniti da se planom zaštite od udesa projektuju mere koje se preduzimaju u okviru Seveso kompleksa, u slučaju da dođe do nastajanja okolnosti koje mogu da izazovu ili su već izazvale hemijski udes, a naročito za ograničavanje i kontrolisanje hemijskog udesa, ublažavanje posledica, kao i za dostavljanje informacija državnim organima i široj javnosti, mere rekultivacije, čišćenja i sanacije životne sredine posle hemijskog udesa. Operater dostavlja Plan zaštite od udesa Ministarstvu za zaštitu životne sredine, pregleda ga, testira i po potrebi ažurira najmanje na svake tri godine.

Stručnjaci koji vode seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine napomenuće i da pravna lica, organizacije i preduzetnici koji su uspostavili sopstveni sistem za upravljanje zaštitom životne sredine mogu da podnesu zahtev ministarstvu za njegovu sertifikaciju u skladu sa standardom SRPS ISO 14001, ali i da traže izdavanje potvrde i uključivanje u sistem upravljanja zaštitom životne sredine i provere - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), koji je uspostavljen regulativom Evropske Unije.

Tokom edukacije biće reči i o akcionom planu za vode, preciznije za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisija zagađujućih materija u vodu. Predavači će istaći da su ovaj dokument dužni da donesu svi preduzetnici ili pravna lica koja imaju ili nameravaju da izgrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i koja ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizaciju ili druge recipijente. Tako se utvrđuju rokovi za dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija i postupa se saglasno akcionom planu.

Polaznici će, takođe biti informisani da se zakonom definiše osnivanje budžetskog fonda za evidentiranje sredstava koja su namenjena za finansiranje pripreme, razvijanja i sprovođenja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine. Zeleni fond Republike Srbije sredstva obezbeđuje iz javnih prihoda, donacija i kredita, a dodeljivanje sredstava se vrši na osnovu javnog konkursa, fizičkim i pravnim licima koja imaju sedište ili prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Gde i kada se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine?

Zaposleni u nekom preduzeću koji žele da pohađaju ovu nastavu moći će da se edukuju na klasični način ili preko interneta, što će direktno uticati i na mesto za praćenje predavanja. Dakle, ako se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine odvija prema principima standardne nastave, polaznici će moći da na nastavu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da rade u odgovarajućem prostoru njihove kompanije, ali i na svakom mestu gde za to postoje valjani tehnički uslovi. U slučaju da se opredele za nastavu preko interneta, sami će odrediti prostor u kome će se edukovati, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. U svakom slučaju, moraće da poštuju termine i ritam sprovođenja predavanja, kao i vreme početka nastave koje zajedno budu odredili zvanični reprezent njihovog preduzeća i osoba koja istupa u ime pomenute obrazovne institucije.

Pojedinačni kandidati takođe na raspolaganju imaju online i klasičnu edukaciju, a ukoliko budu želeli da rade preko interneta, moraju za to da se prethodno pripreme. Preciznije rečeno, od njih se očekuje da na svoje računare samostalno instaliraju specijalni tip softvera, a ukoliko im to ne pođe za rukom, mogu svakako da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Na standardna predavanja, međutim moraće isključivo da dolaze u odgovarajuće predstavništvu navedene institucije, prema rasporedu koji budu dobili.

Oni koji žele da nastavu prate samostalno, to jest da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine dolaziće na klasična predavanja u njima najbližu poslovnicu organizatora ili će se, pak edukovati online u sopstvenom domu, na radnom mestu ili u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim. Za bilo koju od pomenutih verzija da se opredele, moći će da raspored rada maksimalno prilagode svojim potrebama. Napomenuće u koje vreme im odgovara da imaju časove, koliko često i kada tačno bi želeli da program počne da se sprovodi. Da bi, međutim zaista mogli da rade prema rasporedu koji su naveli, moraće da za to dobiju punu saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Dvoje kandidata koji budu zajedno pohađali predavanja prema principima poluindividualne nastave takođe će dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko budu želeli da rade na standardni način ili će da se obučavaju preko interneta, u prostoru koji im najviše odgovara. I oni će biti u mogućnosti da u velikoj meri termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke usklade sa svojim načinom života i drugim obavezama koje imaju. O svim detaljima obrazovnog procesa moći će, naime da se dogovore sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije, te će tako napraviti raspored koji će im svima biti po volji.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine radiće zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih osoba. Čitava grupa će imati klasične časove u okviru određene poslovnice organizatora ili će njeni članovi nastavu pratiti online, preko svojim računara, u prostoru koji sami odrede. Svakako će, međutim morati da se prilagode terminima za održavanje časova koje bude definisao koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije, a takođe će biti u obavezi da prihvate datum za početak edukacije koji je on odredio, kao i tempo kojim će se delovati. U vezi sa tim neće moći da iznose svoje zahteve niti da prilagođavaju raspored svom životnom ritmu, jer je potrebno da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina i da svi njeni članovi budu potpuno ravnopravni.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine?

Polaznici koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu, dakle da rade preko interneta, ali i da pohađaju klasični seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine. Ako se opredele za online edukaciju, biće obavezni da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenih računara, na koje blagovremeno treba da instaliraju poseban namenski softver. Ovaj jednostavan informatički zadatak većina kandidata uspeva da obavi samostalno, no ukoliko im to ne pođe za rukom, mogu da se obrate za pomoć stručnjacima u bilo kom predstavništvu navedene institucije. U slučaju da žele da predavanja prate uživo, ovi kandidati će morati da u utvrđeno vreme dolaze na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora.

Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija odluče, pojedinačni polaznici mogu da traže da se za njih organizuje individualna nastava, te da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obuke. Kod ovog pristupa veoma se vodi računa o ličnim osobenostima samog prijavljenog, te se nastava prilagođava njegovim sposobnostima, interesovanjima, predznanju i brzini kojom uči. Takođe mu je omogućeno da raspored rada u velikoj meri uskladi sa svojim ostalim obavezama, te da naznači koji mu termini i ritam održavanja predavanja najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeo da počne sa kursom. Ako se sa tim saglasi njegov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, kandidat će moći da tokom čitave edukacije radi prema sopstvenom rasporedu.

Organizator je prijavljenima ponudio i da nastavu prate u paru, odnosno da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine. Tada je veoma bitno da polaznici budu spremni da rade kao tandem, da jedno drugom pružaju pomoć tokom učenja, ali i da kroz međusobnu komunikaciju razmjenjuju ideje, iskustva i mišljenja i tako proširuju svoja znanja i kompetencije. Oni će biti u prilici da se najpre jedno sa drugim dogovore i istaknu kog datuma im odgovara da počnu sa radom, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Zatim će zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora da utvrde finalnu verziju rasporeda, gde će biti uklopljene sve njihove potrebe i želje.

Grupna nastava osmišljena je za polaznike koji najbolje funkcionišu u aktivnom okruženju i u društvu većeg broja ljudi. Pravilima je određeno da grupa može da funkcioniše tek sa minimum četvoro polaznika, a takođe u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro. Kako nije moguće svim polaznicima istovremeno udovoljiti po piranju rasporeda rada, termin početka programa, vreme i učestalost održavanja časova će da definiše koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, a kandidati će morati da se tom rasporedu, uz manje ili veće ustupke prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.

Ako se rukovodstvo ili zvanični predstavnik neke kompanije obrati organizatoru sa željom da njihovi radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine. Ovi polaznici imaju na raspolaganju online edukaciju, ali i klasične časove, na koji će moći da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da ih pohađaju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Svakako će, međutim morati da se pridržavaju termina za sprovođenje predavanja, tempa delovanja i vremena početka kompletnog programa koje sporazumno budu odredili koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i osoba koju je za to ovlastilo njihovo preduzeće.

Koliko traje seminar - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine?

Utvrđeno je da će se ovaj obrazovni program realizovati tokom 360 minuta, odnosno kroz 8 školskih časova. Takođe je predviđeno da se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine, kao i oni koji budu radili u paru takođe će imati 8 školskih časova, ali ne obavezno i ovakav raspored, jer će u vezi sa terminima i učestalošću sprovođenja predavanja moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije.

Korporativna nastava isto će ukupno trajati 360 minuta, ali će tada raspored po kome će kandidati pohađati predavanja da zajedno odrede ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator u određenoj poslovnici organizatora.

Pomenuti tempo delovanja važi, zapravo samo u situacijama kada se bude sprovodio grupni kurs i obuka - upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine, pošto tada sve detalje obrazovnog procesa određuje samo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe u vezi sa tim ne mogu da postavljaju bilo kakve zahteve.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa najnovijom verzijom Zakona o zaštiti životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje