Kurs i obuka - Upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi

Najtoplije se preporučuje da lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu i predstavnici nadležnih inspekcijskih organa pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi. Ovaj seminar je takođe namenjen i osobama koje rade u akreditovanim telima za ocenjivanje usaglašenosti lične zaštitne opreme (LZO), kao i u službama za njenu nabavku ili prodaju. Edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćena i lica koja rade u marketingu za pomenutu oblast, proizvođači, uvoznici i distributeri lične zaštitne opreme, kao i njeni direktni korisnici. To su, pre svega fizička lica, odnosno aktivni sportisti, hobisti, zaposleni u različitim organizacijama i mnogi drugi. Sa temama koje će se obrađivati tokom pomenutog programa trebalo bi da budu upoznati i indirektni korisnici lične zaštitne opreme, odnosno predstavnici odgovarajućih privrednih subjekata i udruženja.

Osobe koje obuku žele da pohađaju kao pojedinci mogu da odaberu klasičnu edukaciju i da na u određeno vreme dolaze na časove u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Osim toga im se nudi i online kurs, za šta će, međutim morati da, pre no što se počne sa radom na svoj računar instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da prate predavanja preko interneta. Reč je o prilično jednostavnom postupku koji bi svi prosečni kandidati trebalo da obave samostalno, ali je ipak za one koji se ne budu snašli organizator obezbedio tehničku podršku koju će pružiti vrhunski IT stručnjaci.

Nezavisno od toga da li se opredele za klasičnu ili online nastavu, pojedinačni kandidati mogu da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi i da dobiju potpunu pažnju nadležnog profesora. U takvoj situaciji, dakle ovlašćeni stručnjak podučava jednog polaznika, između njih se uspostavlja aktivna dvosmerna komunikacija, tokom koje se diskutuje o odgovarajućim pitanjima. Kako nema kome da se prilagođava, kandidat može da napredak ostvaruje tempom koji mu najviše odgovara i da, bez većih pritisaka prođe kroz ovaj obrazovni program. Uz to će mu biti omogućeno da naznači kada bi želeo da edukacije startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njegov način života i ostale obaveze koje ima. Traženi raspored će, pre nego što postane zvaničan, morati da odobri njegov predavač i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, s obzirom na to da i oni predstavljaju aktivne učesnike u obrazovnom procesu.


Bogata ponuda organizatora obuhvata i poluindividualnu nastavu, kada ovlašćeni predavač istovremeno radi sa dvoje polaznika. Oni nova znanja stiču prateći izlaganja svog profesora, ali i kroz međusobnu komunikaciju, razmene stavova i iskustava. Među prijavljenima u svakom slučaju mora da postoji spremnost za saradnju, pošto je predviđeno da oni zajednički ostvaruju utvrđene obrazovne ciljeve i postižu željeni napredak. Dobiće i priliku da naznače kada bi im odgovaralo da program počne da se sprovodi, kao i koje bi se vreme i učestalost održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu i navike. Oko toga će se konsultovati sa stručnjakom koji vodi eduakciju i zvaničnim predstavnikom navedene obrazovne institucije, a svakako će se ići ka tome da konačni raspored rada u najvećoj mogućoj meri odgovara polaznicima, ali i ostalim učesnici u obrazovnom procesu.

Izbor onih koji najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi može da bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi. Polaznici koji se opredele za ovaj pristup treba, međutim da znaju da će ponekad biti potrebno da sačekaju dok grupa ne bude oformljena. Niko od njih neće moći da, na osnovu svojih potreba traži utvrđivanje odgovarajućeg rasporeda rada, budući da je predviđeno da datum početka edukacije, termine i ritam održavanja časova odredi isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

U slučaju da ovaj program zaposleni u nekoj kompaniji smatraju interesantnim i korisnim, organizator će sprovesti korporativnu nastavu, koju oni mogu da prate uživo ili online. Oni koji se odluče za prvu opciju biće u mogućnosti da na predavanja dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, a ako to žele, mogu i da traže da se njihovi časovi održavaju u prostoru firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, a da tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje tog procesa. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje blagovremeno će biti obavešteno lice koje istupa u ime konkretne kompanije, koje će takođe imati obavezu da zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru pomenute institucije precizira vreme početka programa, ali i vreme i ritam sprovođenja časova.Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi treba da se za to prijave ovlašćenom službeniku institucije organizatora i to elektronskim putem, preko telefona ili lično u najbližem predstavništvu. U tu svrhu potrebno je da zainteresovana osoba navede svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koristi. Nakon završene registracije prijavljenih sprovešće se upis na edukaciju i to u određenoj poslovnici organizatora. Strogo je određeno da tada svi prijavljeni moraju da budu lično prisutni i da nadležnom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj će kandidatima biti na vreme naveden, a dobiće i informacije o terminu održavanja upisa i ostalim bitnim detaljima koji se tiču ove procedure.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi

Budući da je veoma bitno da se proizvodnja, distribucija i korišćenje odgovarajuće opreme odvija u skladu sa zakonskom regulativom, nadležni stručnjaci će već na časovima kojima počinje obuka i kurs - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi predstaviti prisutnima Pravilnik kojim je ova oblast definisana. Naznačiće i da je konkretnim dokumentom izvršena podela lične zaštitne opreme (LZO) prema kategoriji i vrsti, ali i da su u njemu navedeni postupci za ocenjivanje usaglašenosti sa bitnim zahtevima bezbednosti i zdravlja za korisnike, zatim izgled i označavanje znakom usaglašenosti i sadržina deklaracije koja potvrđuje usaglašenost. Pravni okvir za novo tehničko zakonodavstvo u Srbiji predstavlja Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i drugi sektorski zakoni i pravilnici koji su harmonizovani sa pravnim tekovinama Evropske Unije i predstavljaju transponovanje EU Direktiva u nacionalno zakonodavstvo. Takva praksa je obavezujuća za države članice i države kandidate za ulazak u EU jer je konkurentnost na međunarodnom tržištu uslovljena sposobnošću da se proizvodi bezbedno i kvalitetno i da se međunarodno priznata infrastruktura kvaliteta, tehničkih propisa i standarda primenjuje na proizvodnju, usluge i sisteme upravljanja. Kandidati će saznati da su ciljevi infrastrukture kvaliteta podizanje konkurentnosti, zaštita bezbednosti i zdravlja, uklanjanje nepotrebnih administrativnih prepreka trgovini, kao i naravno zaštita životne sredine i potrošača. Predavači će istaći i da novi globalni pristup kvalitetu daje samo osnovne zahteve za proizvode, pojednostavljuje postupke ocenjivanja usaglašenosti, da primenu srpskih standarda propisuje kao dobrovoljnu, uz stalno ažuriranje spiska standarda sa kretanjima u tehničko - tehnološkom razvoju i međunarodnim trgovačkim standardima.

Dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi, polaznici će se detaljno upoznati sa sredstvima, uređajima i priborom koje korisnik drži ili nosi radi zaštite svog zdravlja i bezbednosti na radnom mestu ili u njegovoj neposrednoj okolini. Predavači će im objasniti da Pravilnik o LZO vrši trostepenu kategorizaciju prema vrsti opasnosti i deli opremu na jednostavnu (I kategorija), običnu (II kategorija) i zahtevnu (III kategorija). Pravilnik se ne primenjuje na zaštitnu opremu u oružanim snagama, opremu za samoodbranu, zaštitna sredstva za privatnu upotrebu (kape, rukavice, sezonska odeća i obuća), opremu za spasavanje na brodovima i vazduhoplovima, kao ni na kacige za motocikliste. Kandidatima će biti napomenuto da je zahtevna oprema, odnosno ona koja spada u treću kategoriju predviđena za zaštitu korisnika od smrtnih opasnosti, na primer od opasnih čvrstih i tečnih aerosola, otrovnih, nadražujućih ili radioaktivnih gasova, hemijskih napada, jonizujućeg zračenja, visoke temperature, plamena, prskanja rastopljenog metala, pada sa visine, opasnosti pri ronjenju, visokog napona i udara električne struje, kao i opasnosti koje se javljaju pri radu na niskim temperaturama (-50C i niže temperature). Biće im predstavljene i tabele sa tipovima LZO i njihovom kategorizacijom koje se nalaze u Prilogu 5 pomenutog Pravilnika.

Na predavanjima će biti reči i o ocenjivanju usaglašenosti LZO, koje vrši Imenovano telo, ali samo za drugu kategoriju opreme, za koju je usaglašavanje propisano primenom postupaka pregleda tipa (uzorka). Za treću kategoriju obavezni su, naime dodatni postupci, interna kontrola proizvodnje i nadgledano ispitivanje proizvoda u nasumičnim intervalima, te obezbeđenje kvaliteta proizvodnje na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje. Polaznici će saznati da se odabranom Imenovanom telu, u zavisnosti od tipa proizvoda, podnosi zahtev za ocenjivanje usaglašenosti sa dokumentacijom koja prati LZO i sadrži celovitu i detaljnu projektnu dokumentaciju sa rezultatima ispitivanja prototipa. Potrebno je, takođe priložiti i spisak primenjenih bitnih standarda za zdravlje i bezbednost, spisak primenjenih srpskih standarda i opis opreme u pogonu proizvođača kojom je proveravana ispunjenost standarda i tehničkih zahteva. Postupak kontrole kvaliteta proizvodnje obuhvata i periodične provere i nadgledanja mesta gde se LZO ispituje, kontroliše i skladišti, uz uvid u dokumentaciju o kontroli kvaliteta, poslovnike o kontroli kvaliteta i ostalu tehničku dokumentaciju.

Svi koji budu pratili stručni seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi biće upoznati i sa Deklaracijom o usaglašenosti LZO, odnosno ispravom koja dokazuje da je postupak ocenjivanja usaglašenosti sproveden i da je proizvod usaglašen sa zahtevima iz Pravilnika. Deklaraciju o usaglašenosti, na srpskom jeziku sačinjava proizvođač, a njegov predstavnik ili isporučilac uvoznog proizvoda dužan je da poseduje originalni primerak i prevod na srpski jezik. Ovaj zvanični dokument mora da bude dostupan nadležnom inspektoru najmanje 10 godina posle prestanka serijske proizvodnje. Pravilnik precizno, u prilogu 3, propisuje sadržaj Deklaracije o usaglašenosti, te će se polaznici sa njim detaljno upoznati.

Profesori će istaći da se srpski znak usaglašenosti, jednakostranični trougao sastavljen od tri slova A, stavlja na vidno mesto proizvoda i uz njega je naveden jedinstveni broj Imenovanog tela i dve poslednje cifre godine kada je ocenjivanje usaglašenosti obavljeno. Od trenutka kada stupi na snagu međunarodni ugovor o ocenjivanju usaglašenosti industrijskih proizvoda (sporazum ACAA) ili kada Srbija pristupi Evropskoj Uniji, na LZO će se stavljati znak za usaglašenost u vidu stilizovanih latiničnih slova CE.

Tokom nastave će se govoriti i o bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za LZO i koji se odnose na ergonomiju, klase zaštite, odsustvo rizika i štetnih faktora materijala, prilagođavanje korisniku, lakoću i čvrstoću, kao i na dodatne zahteve zajedničke za više vrsta LZO ili za specifičnu vrstu rizika (klizanje, mehanički udari, padovi sa visine, zaštita od buke, vibracija, vatre ili od utapanja).

U kojim terminima i gde se održava obuka i kurs - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi?

Zaposleni u određenom preduzeću koji budu pohađali ovu edukaciju radiće u skaldu sa rasporedom napravljenim od strane ovlašćenog predstavnika njihove firme i koordinatora za nastavu u odgovarajučoj poslovnici organizatora, bilo da se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi sprovodi online ili prema klasičnom principu. Polaznici koji žele da predavanja prate uživo treba, međutim da znaju da im se, pored opcije da na nastavu dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, nudi i mogućnost da se obučavaju u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja je pogodna za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Ako, pak budu želeli da se edukuju preko interneta, sami će odrediti mesto na kome će raditi, pošto će nastavu pratiti preko svojih kompjutera.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da izaberu klasičnu nastavu i da na časove, u skladu sa utvrđenim rasporedom dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Osim toga, na raspolaganju im je i online obuka, koju će pratiti preko interneta, koristeći svoje računare. Upravo iz tog razloga treba da na njih blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a ukoliko to ne uspeju da obave samostalno, slobodni su da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate nekome od članove ekipe tehničke podrške, koja deluje u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Oni kojima je vrlo važno da tok edukacije bude maksimalno prilagođen njihovim potrebama mogu da odaberu individualni seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi. U tom slučaju će im biti omogućeno da navedu kada bi želeli da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju nastavu. Da bi, međutim taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju ga najpre odobriti nadležni profesor i koordinator u okviru institucije organizatora.

Privilegiju da u značajnoj meri utiču na svoj raspored imaće i kandidati koji budu tražili da prate nastavu u skladu sa poluindividualnim principom. Tada, dakle časovima istovremeno prisustvuje dvoje ljudi, koji će prvo međusobno moći da se dogovore u vezi sa svim bitnim pojedinostima obrazovnog procesa, te da navedu kada bi želeli da kurs startuje, kao i kojim danima i koliko često bi bilo najbolje da imaju predavanja. Zatim će se oko toga konsultovati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, samo ukoliko se oni saglase sa iznetim predlogom, dobiti priliku da se edukuju prema planu koji su naveli.

Polaznici koji žele da rade zajedno sa više osoba mogu se priključiti grupnoj obuci i kursu - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi. Tada će, međutim biti obavezni da prihvate termine održavanja časova koje bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije. Takođe će morati da rade u skladu sa naznačenim tempom, a neće imati nikakav uticaj ni na utvrđivanje datuma kada će edukacija početi.

Na koji način se odvija kurs i obuka – upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi?

Radnici određene firme koji žele da isprate naznačeni program pohađaće korporativni seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi, na klasičan način ili online. Oni koji se opredele za prvi tip nastave moći će, prema sopstvenom izboru da imaju časove u najbližoj poslovnici pomenute institucije, u prostoru svoje kompanije, ali i na svakom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu takođe da prate nastavu uživo, ali će na časove, u određeno vreme morati da dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Nudi im se i mogućnost da se edukuju online, ali će u tu svrhu morati da prethodno na svoj kompjuter samostalno instaliraju specijalni tip softvera. Ukoliko se tom prilikom susretnu sa nekim teškoćama ili im budu potrebna dodatna objašnjenja, svakako mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Ovim kandidatima na raspolaganju je i individualna obuka i kurs - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi, kada mogu da rade tempom koji im odgovara, pošto su jedini koje podučava ovlašćeni stručnjak. Proces učenja olakšan je i činjenicom da je polazniku omogućeno da maksimalno utiče na raspored po kome će se raditi. On će, dakle moći da se izjasni u vezi sa datumom za početak sprovođenja programa, kao i da istakne koji mu termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju. Da bi, međutim taj plan delovanja počeo da se primenjuje, moraju se sa njim saglasiti nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Poluindividualna nastava osmišljena je kao zajednički rad dvoje polaznika. Oni jedno drugom pomažu, podržavaju se i ohrabruju tokom usvajanja novih znanja, a takođe imaju priliku da se sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom navedene institucije dogovaraju u vezi sa organizacijom nastave. Tako će, dakle zajednički da odrede vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja časova.

Osobama koje najbolje funkcionišu u dinamičnom okruženju i kontinuiranoj interakciji sa drugima namenjen je grupni kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi. Niko od polaznika koji odaberu ovaj pristup neće, međutim moći da, na osnovu svojih zahteva i potreba odlučuje u vezi sa terminima održavanja časova, ali ni da utiče na tempo delovanja i datum početka seminara. Sve te pojedinosti utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u okviru navedene institucije, a od polaznika se očekuje da se dobijenog rasporeda striktno pridržavaju i da mu se naravno, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode. U vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore, pošto jednom utvrđeni plan edukacije neće biti podložan bilo kakvim promenama.

Koliko po planu traje seminar - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi?

Za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi, termine i ritam održavanja časova isključivo određuje koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a članovi grupe ni na koji način ne mogu na to da utiču svojim zahtevima.

Oni za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće takođe isti broj časova, ali će tada raspored zajednički da utvrde zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji, pa on može da se bitno razlikuje od navedenog.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi i nastava koja se pohađa u paru predviđen je isti broj časova, ali tada će se kandidati u vezi sa rasporedom dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, kako bi zajedno napravili onaj koji će im svima odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa novim propisima o ličnoj zaštitnoj opremi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje