Kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju

Smatra se da svi koji u okviru svojih kompanija, bile one u privatnom ili državnom vlasništvu obavljaju određene delatnosti povezane sa marketingom treba da prisusutvuju časovima koje obuhvata stručna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju. Teme koje su obuhvaćene pomenutim programom biće nesumnjivo korisne i predstavnicima marketinških agencija, ali i vlasnicima i rukovodiocima firmi, koje imaju potrebu da svoju ponudu javno iznose posredstvom različitih medija. Osim toga, neophono je da se sa odredbama navedene zakonske regulative i aktuelnim izmenama koje se na njih odnose budu upoznati i nadležni u različitim pisanim sredstvima informisanja, televiziji, radiju i ostalim digitalnim medijima koji mogu da se koriste u cilju oglašavanja.

Kada se na ovu edukaciju prijave zaposleni u određenom preduzeću, sprovodi se korporativna nastava koju polaznici mogu da prate online ili uživo. Ako se odluče za drugu varijantu, moći će da se obučavaju u namenskim prostorijama odgovarajuće poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u adekvatnom prostoru svoje firme ili, pak na nekoj trećoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za neometan obrazovni rad. Datum početka njihove nastave, vreme i ritam održavanja časova odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i zvanični predstavnik institucije organizatora.

Pojedinačnim polaznici takođe je na raspolaganju klasični način rada, ali i online seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju. Oni koji odaberu prvu opciju biće obavezni da, u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i edukuju se u tamošnjim savremeno opremljenim prostorijama. Rad preko interneta, međutim zahteva od kandidata da, pre nego što nastava počne na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Kako je to relativno lak postupak, smatra se da će svi uspeti da ga obave samostalno, no ako im bude bila potrebna bilo kakva pomoć mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.


Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da se opredele za zajedničku edukaciju sa još najmanje troje, a najviše sedmoro drugih kandidata. Grupni model sprovođenja programa obezbeđuje aktivnu interakciju među prijavljenima, a obezbeđuje dovoljno prostora i vremena svakom pojedincu da se iskaže u obrazovnom procesu i usvoji predviđena znanja i veštine. Oni koji odaberu ovakav pristup svakako moraju biti upozoreni da će vreme i učestalost održavanje njihovih časova, te datum startovanja kompletnog programa da odredi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a nijedan član grupe neće moći da u vezi sa tim ističe svoje zahteve i potrebe.

Osobe kojima ne odgovara dinamična grupna atmosfera, a opet ne žele da rade potpuno samostalno mogu da odaberu rad u paru, odnosno da traže da se za njih sprovodi poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju. Tada će moći sa svojim partnerom da komuniciraju tokom edukacije, da se međusobno pomažu i upućuju, te da razmenjuju potrebne informacije i iskustva i na taj način proširuju svoje kompetencije za konkretnu oblast. Takođe će dobiti priliku da se i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak nastave, pa tako naprave raspored koji će biti po volji svim učesnicima u edukaciji.

Oni koji žele da im se nadležni predavač posveti u potpunosti mogu da se obučavaju prema principima individualne nastave i tako tok kursa maksimalno prilagode sopstvenim potrebama, budući da će raditi izdvojeno od ostalih. Dobiće priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i aktivno komuniciraju sa svojim predavačem a takođe će im biti dozvoljeno da odrede kakav im raspored rada najviše odgovara, a zatim da u dogovoru sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora utvrde termine i tempo delovanja kojim će im svi biti zadovoljni.

Treba naglasiti da su osobe zainteresovane za seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju dužne da se za to na odgovarajući način prijave i da nadležnom službeniku daju svoje lične podatke, koji obuhvataju ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu pomenute institucije, preko telefona ili elektronskim putem. Vrlo brzo nakon toga biće pozvani na zvanični upis na kurs, koji se uvek sprovodi u određenoj poslovnici organizatora i kome su svi prijavljeni obavezni lično da prisustvuju. Dobiće blagovremeno obaveštenja i o dokumentaciji koju je potrebno da prilikom upisa predaju ovlašćenom licu, a saznaće i tačno vreme i mesto održavanja ove procedure.Plan i program za seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju

Kako se dobra marketinška kampanja ne može obavljati bez objavljivanja odgovarajućih sadržaja putem tradicionalnih ili elektronskih medija, neophodno je da se svi koji su sa ovim postupkom direktno ili indirektno povezani pohađaju naznačenu edukaciju. Tako će kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju početi pričom o njegovom aktuelnom usaglašavanju sa odgovarajućim regulativama Evropske Unije i navođenjem izmena koje su, shodno tome uvedene. Predavači će govoriti o samoregulaciji, to jest o samostalnom uređenju poslovnih pravila i objasniti da je to skup regulativa kojima se određuju načini postupanja u komercijalnoj komunikaciji. Kandidati će saznati da u donošenju poslovnih pravila učestvuju svi koji su, u okviru postupka oglašavanja odgovorni za kreiranje sadržaja, njegovu primenu, prihvatanje, nadzor i reviziju. Profesori će istaći i da se naznačenom regulativom precizira da je profesionalna etika u oglašavanju izjednačena sa poštenom poslovnom praksom i stručnim obavljanjem delatnosti od strane svih aktera oglašavanja.

Nakon toga, prisutnima će biti predstavljena odredba pomenutog Zakona koja se odnosi na koregulaciju. Biće im objašnjeno da elektronski mediji koji funkcionišu kao prenosioci odgovarajućih poruka mogu, pod određenim uslovima da donesu posebna pravila vezana za neprikladno oglašavanje sadržaja namenjenih deci, a koji se tiču pića i prehrambenih proizvoda u kojima se nalaze sastojci nepreporučljivi za preteranu upotrebu.

Na narednim časovima polaznici će se upoznati sa pravilima koja se odnose na uporedno oglašavanje, kojim se direktno ili indirektno otkriva konkurent i usluga ili roba koju nudi. Profesori će napomenuti da je ono dozvoljeno ukoliko nije obmanjujuće, u slučaju da izvodi poređenje između roba ili usluga iste vrste, ako je to poređenje objaktivno, te ukoliko ne obezvređuje niti vređa oznake po kojima se konkurent prepoznaje. Dodaće i da je uporedno oglašavanje moguće i kada se odnosi na proizvode sa istim poreklom, te u situaciji kada se ne zloupotrebljavaju karakteristični simboli suprotstavljenog proizvoda. Kandidatima će biti naglašeno i da se ovim tipom promocije ne sme uneti zabuna u vezi sa identitetom oglašivača, robe, usluga, trgovačkog naziva, amblema, žigova i sličnog.

Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju biće obavešteni da je svako obmanjivanje primaoca poruke strogo zabranjeno, budući da ono može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje, što takođe dovodi do ugrožavanja konkurencije. Dakle, obmanjujuće oglašavanje odnosi se na iznošenje netačnih podataka u vezi sa karakteristikama konkretne robe ili usluge, njihovom cenom, identitetom i imovinom oglašivača, njegovim kvalifikacijama i ostalim bitnim svojstvima. Zatim će biti reči o prikrivenom oglašavanju, koje takođe nije dozvoljeno, a podrazumeva prezentovanje odgovarajućeg sadržaja na način kojim se javnost može dovesti u zabludu u vezi sa njegovom pravom prirodom.

Posebne odredbe pomenutog Zakona odnose se na oglasne poruke namenjene deci i maloletnicima, te će u vezi sa tim predavači napomenuti da se u ovakvim sadržajima mora jasno razlikovati stvarnost od mašte, te da oglašavanje koje je usmereno na maloletnike ne sme da zloupotrebljava njihovo neiskustvo i lakovernost. Istaći će i da u ovom tipu poruka ne sme biti lažnih informacija o veličini, vrednosti, boji i ostalim svojstvima oglašavane robe. Ovlašćeni stručnjaci će se zatim baviti sadržajima koji nisu dozvoljeni u oglašavanju, te će tako objasniti da je zabranjeno na ovaj način podsticati diskriminaciju, ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, kao i određenih usluga ili robe koji su označeni kao nepoželjni.

Govoreći o oglašavanju alkoholnih pića, predavači će napomenuti da ono ne sme da navodi na njihovu preteranu upotrebu, da implicira da je alkoholisano stanje poželjan vid ponašanja, te da se direktno ili indirektno odnosi na decu ili maloletnike. Takođe nije dozvoljeno u oglasima povezivati ovu vrstu pića sa vožnjom niti fizičkom kondicijom, agresivnim i drugim društveno neprihvatljivim vidovima ponašanja, niti stvarati vezi između upotrebe alkohola i hrabrosti, seksualnosti ili socijalnog uspeha. Prisutni će saznati da u pomenutim sadržajima ne smeju da se prikazuju trudnice niti ističe veza alkoholnih pića sa zdravim načinom života, a zabranjeno je u ovakvim oglasima implicirati da se konzumiranjem alkohola rešavaju određeni životni problemi. Kandidatima će takođe biti objašnjeno da se posebna pravila oglašavanja odnose na pića koja sadrže manje od 20 odsto alkohola, te da sadržaji u kojima se pominju mogu javno da se ističu, ali na propisanoj udaljenosti od zdravstvenih, predškolskih, školskih i ostalih ustanova namenjenih maloletnicima. Ovakva pića moguće je prezentovati i u prevoznim sredstvima, preko elektronskh medija, u pozorištima, bioskopima, tokom sportskih događaja i posredstvom internet oglašavanja.

Dok traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, profesori će objasniti i na koji način je predviđeno prezentovanje sadržaja koji se odnose na igre na sreću. Tako će istaći da se ovakav tip oglasa može postavljati na odgovarajućoj udaljenosti od škole, vrtića, zdravstevne ili neke ustanove namenjene maloletnicima, te da je ovaj vid oglašavanja zabranjen u programima bilo kog medija koji su namenjeni deci i maloletnim licima. Polaznici će biti informisani i koja su još ograničenja predviđena za igre na sreću, te u koje tačno vreme ovakvi sadržaji mogu biti medijski prezentovani.

Na narednim časovima biće reči o odgovornosti za poruku koja se koristi u oglašavaju, te o odgovarajućoj pravnoj zaštiti koju predviđa navedena zakonska regulativa. Profesori će napomenuti i koje su kaznene odredbe propisane za nepoštovanje ovog Zakona, a objasniće i u kojoj meri su uvedene inovacije uticale na samu pravnu struku, kao i na tržište u celini. U praktičnom delu obuke kandidatima će biti navedeni primeri iz realnog okruženja i kvalitetnog oglašavanja koje je u skladu sa pomenutom legislativom.

Na kom mestu i kada se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju?

U slučaju da se ovlašćenom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo ili reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju, sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju. Ovaj program moguće je pratiti preko interneta, ali i na klasičan način, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će se kandidati edukovati. U prvom slučaju, časove mogu da prate sa bilo kog mesta, budući da u tu svrhu koriste svoje računare, dok oni koji odaberu drugi pristup mogu da rade u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice organizatora, u okviru same kompanije u kojoj su zaposleni ili, pak na nekoj lokaciji koju sami izaberu, pod uslovom da tamo ima adekvatnih tehničkih mogućnosti za neometani tok nastave. Datum kada će početi i njihova obuka, termine i učestalost održavanja časova definisaće zajednički ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Lokacija na kojoj će raditi pojedinačni polaznici takođe će zavisiti od toga hoće li se oni opredeliti za rad preko interneta ili standardni tip časova. Ukoliko njihov izbor bude online kurs, moći će sami da odaberu mesto na kome će pratiti predavanja, ali su pre toga obavezni da na svoj kompjuter samostalno instaliraju posebnu vrstu softvera. Ako se u tome ne budu snašli ili imaju nekih dodatnih pitanja, mogu se svakako obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Oni koji se budu edukovali na klasični način dolaziće u određenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora i tamo u prijatnom ambijentu pratiti predavanja ovlašćenih stručnjaka.

Osobe koje se opredele za grupnu edukaciju takođe će moći, ukoliko je budu pohađali preko interneta da nastavu prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, dok će oni koji odaberu klasične časove zajedno sa svojim kolegama dolaziti u određenu poslovnicu organizatora i tamo pratiti nastavu. U oba slučaja će se edukovati prema rasporedu koji bude napravio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije i neće ni na koji način moći da utiču na datum kada će početi specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, kao ni na vreme i učestalost održavanja časova. U okviru jedne grupe nastavu zajedno može da prati minimalno četvoro kandidata, dok pravila predviđaju da ih takođe ne sme biti više od osmoro.

Moguće je i da ovlašćeni stručnjak podučava samo jednog kandidata za koga se tada sprovodi individualna nastava. Ako on želi da predavanja preko interneta, sam će birati mesto na kome će se edukovati, budući da će u tu svrhu koristiti svoj kompjuter, dok će ako kurs bude pohađao na standardni način, dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora. Biće mu dozvoljeno i da napomene kada bi želeo da edukacija startuje, te koji bi se termini i ritam održavanja predavanja najbolje uklopili u ispunjavanje njegovih drugih obaveza i način funkcionisanja uopšte, te će taj predlog razmotriti nadležni predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu i napraviti raspored koji će maksimalno poštovati zahteve konkretnog kandidata.

Osobe koje se obučavaju u paru, odnosno za koje se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju takođe mogu da rade klasično ili online, od čega će, kao što je napomenuto, zavisiti i lokacija na kojoj će pratiti časove. Oni će isto imati priliku da zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora naprave raspored koji će svima da odgovara, te tako uz manje stresa i opterećenja prođu pomenuti program.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju?

Predviđeno je da pojedinačni polaznici mogu da rade na standardni način i da dolaze na časove, prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe se mogu opredeliti i za online seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju i nastavu pratiti preko interneta. U tu svrhu je neophodno da, pre nego što predavanja startuju na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ovo je prilično jednostavan postupak za koji će dobiti sva uputstva, te se smatra da će većina polaznika uspeti da ga obavi bez ičije pomoći. U svakom slučaju, za one koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja obezbeđena je tehnička podrška u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Kako klasično, tako i online nastavu mogu da prate prijavljeni koji se opredele za individualni pristup, kada ovlašćeni predavač radi samo sa jednom osobom. On joj se tada maksimalno posvećuje i nastoji da edukaciju prilagodi njenim individualnim karakteristikama, te da joj omogući da napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima. Nakon svake etape u radu, profesor komentariše postignuto i daje polazniku uputstva za dalje usavršavanje, uz posebno naglašavanje oblasti na kojima treba dodatno da se poradi. Oni koje se opredele za ovakav pristup moći će i da naznače kada im odgovara da edukacija počne, te koji bi se termini i ritam rada najbolje uklopili u ispunjavanje njihovih ostalih obaveza. Ukoliko taj predlog budu prihvatili ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, raspored će postati zvaničan i po njemu će se raditi tokom čitavog seminara.

Postoji i mogućnost da se organizuje poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje kandidata. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada koji polaznika istovremeno trenira i za ispoljavanje maksimalne tolerancije prema stavovima drugih ljudi, uz istovremeno zastupanje svog sopstvenog mišljenja. Osobe koje se budu obučavale na pomenuti način moći će i da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako naprave raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Postoji, takođe i grupni način rada kada nastavu zajedno prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata. Među njima se uspostavlja dinamična interakcija, razmena mišljenja i iskustava, putem koje zapravo ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve i proširuju svoje kompetencije. Ovi polaznici neće moći da svojim zahtevima utiču na raspored rada, budući da će vreme početka sprovođenja programa, kao i termine i učestalost održavanja predavanja u ovom slučaju da odredi isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Od članova grupe očekuje se da se tom planu delovanja maksimalno prilagode i slede ga do kraja edukacije.

U slučaju da nastavu žele da pohađaju radnici nekog preduzeća sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, koju je moguće pratiti online, ali i uživo. Kandidati koji se opredele za klasične časove moći će da odaberu mestu na kome će se edukovati, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u okviru firme za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj postoje odgovarajući tehnički uslovi za neometani tok nastave. Vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja, te termin za početak kompletnog programa sporazumno će odrediti zvanični predstavnik kompanije koje svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju?

Prema planu organizatora naznačeni program sprovodi se kroz 8 školskih časova, odnosno tokom 360 minuta. Takođe je navedeno da će se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavati tokom 4 dana.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, edukacija će takođe trajati 360 minuta, ali će raspored rada za ove polaznike da utvrdi ovlašćeni predstavnik njihove kompanije u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Kandidati koji budu radili prema principima individualnog modela, kao i oni koji se budu obučavali u paru takođe će imati 8 školskih časova, ali će moći da sami definišu termine i ritam održavanja časova uz, naravno obaveznu saglasnost nadležnog profesora i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije.

Gore naznačeni tempo delovanja važi isključivo za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju, s obzirom na to da u takvoj situaciji o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku - upoznajte se sa novinama u Zakonu o oglašavanju

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje