Kurs i obuka - Upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju

Elektronski način poslovanja je sve zastupljeni, ali je činjenica da mnogi radnici nisu upoznati u potpunosti sa aktuelnim pravilima koja se tom prilikom poštuju, pa iz tog razloga nailaze na brojne poteškoće. Zato i jeste preporuka da upravo zaposleni u kompanijama, koje su fokusirane na taj vid poslovanja pristupe praćenju ove specijalizovane edukacije.

Svakako se podrazumeva da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju i tema kojom se bavi može značiti i bilo kome drugom, jer će svim polaznicima omogućiti da se na najbolji mogući način upoznaju sa konkretnom tematikom, a što će im u daljem radu sasvim sigurno biti od velike koristi.

Ukoliko bude bilo potrebno da se određeni broj zaposlenih u nekoj firmi sa odredbama ovog zakona upozna, biće organizovana korporativna obuka. Princip koji se tada sprovodi je, zapravo potpuno isti kao kada nastavu pohađaju fizička lica, ali ima odstupanja vezano za mesto njenog održavanja. Stvar je u tome da se način sprovođenja edukacije prilagođava potrebama radnika, tako da se izlazi u susret zahtevima njihovih nadležnih, pa časovi mogu biti održani i u njihovoj kompaniji. Naravno da moraju biti obezbeđeni adekvatni uslovi, a predavanja će uopšteno rečeno biti organizovana na način koji budu definisali pre toga nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Potrebno je da se oni usaglase kako oko datuma početka korporativna kursa, tako isto i oko termina u kojima će biti održani časovi i oko trajanja, jer se zahteva da definišu i tačan raspored ukupnog nastavnog fonda.


A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, od njih se primarno zahteva da samostalno izaberu i gde će nastavu prate i na koji način. Takođe je neophodno da prvo izvrše prijavu za njeno pohađanje, a onda i da se zvanično upišu.

Najpre da naglasimo da se prijava može izvršiti u toku cele kalendarske godine putem telefona ili ličnim dolaskom u izabrano predstavništvo organizatora, s tim što se zahtevani podaci mogu poslati i na mejl adresu. Izuzev svog imena i prezimena, svako zainteresovano lice mora tom prilikom da navede i broj telefona, kao i datum rođenja.

Obaveza je svakog pojedinca da nakon izvršene prijave dođe u izabranu poslovnicu ove institucije i upiše se. Zapravo se isključivo uz prisustvo svakog kandidata vrši prijava, a nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora će ih pojedinačno detaljno informisati o dokumentima koja moraju tada pripremiti.S obzirom na to da se ova edukacija može pohađati kako prema pravilima individualne i poluindividualne, tako isto i grupne nastave, a da svaka od njih može biti organizovana onlajn i na klasičan način, od svakog polaznika se zahteva da odabere i gde će nastavu da pohađa i prema kakvom principu.

Bude li se opredelio za klasičan tip obuke, to podrazumeva da će dolaziti direktno u poslovnicu institucije organizatora, kako bi u prethodno definisanim terminima pohađao predavanja.

Nasuprot tome, edukacija koja se organizuje online se može pratiti sa različitih lokacija, uzevši u obzir da polaznik predavanjima pristupa preko sopstvenog kompjutera. U skladu sa pravilima, on mora na njega instalirati poseban tip softvera i naravno, omogućiti mu što kvalitetniju vezu sa internetom. Inače u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji tim stručnjaka, čija je obaveza da svakom polazniku kome je potrebno, pruže tehnički savet, tako da se on njima može obratiti, a bez obzira da li problem ima prilikom praćenja nastave na taj način ili u momentu kada vrši instalaciju programa.

Kako klasična, tako isto i online obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju mogu biti organizovane za po jednu osobu, za njih dvoje ili za grupu ljudi. Zato i navodimo da svaki prijavljeni mora izabrati između mogućnosti da nastavu pohađa kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu.

A ono što mora znati svako, ko je zainteresovan da časove pohađa u grupi, jeste da se pravila u najvećoj mogućoj meri tom prilikom poštuju, a da su ona vrlo precizno definisana. Prilikom organizacije grupnog seminara će kordinator za nastavu doneti odluku ne samo o datumu početka ove obuke, nego i o terminima održavanja časova i o trajanju, pošto svakako on definiše i kakvom dinamikom ukupan nastavni fond treba da bude raspoređen. S obzirom na to da je vrlo precizno definisan broj osoba, kojima je dozvoljeno praćenje nastave u grupi, to je i naveden zvaničan zahtev da se četvoro njih minimum prijave, da bi taj tip edukacije mogao da bude održan. Kada bude o svemu definisanom obaveštavao polaznike, ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će posebno naglasiti da se ne uzimaju u obzir zahtevi pojedinaca za izmenama, već se očekuje da svako od njih maksimalno poštuje ono što je prethodno definisano.

Naravno da se polaznici, kojima takav vid organizacije iz bilo kog razloga u potpunosti ne odgovara, mogu opredeliti za praćenje nastave u paru ili potpuno samostalno, jer se svaka od njih sprovodi prema mnogo slobodnijim pravilima. Da budemo precizni, svako ko se opredeli časove da pohađa na taj način ima obavezu da zajedno sa profesorom, koji je nadležan, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, definiše princip organizacije časova. Jednostavnije govoreći, oni se dogovaraju kako oko termina njihovog održavanja i dinamike, tako isto i oko datuma početka bilo individualne, bilo poluindividualne edukacije.

Šta izučava obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju?

Prvo što će saznati polaznici pomenute edukacije jesu osnovne odredbe navedenog zakona, a profesori koji vode specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju će posle toga objasniti i osnovne izraze koji se u konkretnom zakonu pominju.

Prisutnima će biti objašnjeno i šta su tačno usluge od poverenja i ko može da bude pružalac takvih usluga.

Na koji način funkcioniše obrada podataka i kako se u skladu sa pomenutim zakonom vrši njihova zaštita je naredna tema koja će biti predstavljena kandidatima, a potom će biti govora o postupku identifikacije i autentikacije.

Vrlo je važan segment koji se bavi elektronskim dokumentom, pa će njemu predavači posvetiti naročitu pažnju. Saznaće tada polaznici i kada se taj dokument smatra punovažnim i na koji način se izrađuje. Budući da je forma elektronskog dokumenta specifična, to će na primerima prisutnima biti predstavljeno kako on treba da izgleda, odnosno šta sve treba da sadrži od podataka. Isto tako će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju da se bavi načinom overe ovakvih dokumenata, a kandidatima će biti objašnjeno i šta se smatra originalom, a šta kopijom elektronskog dokumenta. Na koji način se može izraditi njegov duplikat i kako se potvrđuje da je konkretni elektronski dokument primljen su isto teme, koje će tokom ove edukacije biti obrađene. Takođe će predavači detaljno objasniti i kako fizičko lice treba da dostavi elektronski dokument nadležnim službama i kako državne institucije između sebe vrše dostavljanje takvih dokumenata.

Biće reči i o takozvanoj elektronskoj identifikaciji, a nakon toga će predavači objasniti vrlo detaljno i kako su pomenutim zakonom definisane takozvane usluge od poverenja. U tom delu će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju da predstavi polaznicima koje su najčešće korišćene usluge od poverenja, a akcenat će biti stavljen na elektronski pečat, elektronski sertifikat i elektronski potpis.

Takođe će profesori objasniti i kako funkcioniše elektronsko čuvanje dokumenata i ko ima nadležnost u proveri primene odredbi ovog zakona. Polaznicima će biti predstavljeno i kako funkcioniše kažnjavanje u slučaju primećenih neregularnosti u implementaciji pomenutog zakona i koje su pravne posledice u tom slučaju.

Ukoliko bude postojalo nešto što kandidat ne razume od obrađenog gradiva, može tokom završnog predavanja da pita predavača, jer je za taj deo predviđen razgovor učesnika o temama, kojom se ova edukacija bavila.

Gde i u kojim terminima se specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju organizuje?

Svako ko bude izvršio prijavu će, naravno morati potom i da se upiše, a tada je obavezan da navede da li želi da nastavu pohađa u samoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili mu više odgovara online kurs i obuka - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, zato što su te dve opcije u ponudi.

Uzevši u obzir da je pomenuta institucija omogućila i za klasičnu i za online edukaciju da budu organizovane na tri načina, to znači da će svako fizičko lice prilikom prijave morati da odabere između grupne, individualne i poluindividualne obuke.

Naglašavamo da mora imati računar svaki onaj polaznik, koji se bude odlučio da časove pohađa online. Zapravo se preko specijalizovane internet platforme sprovodi ta vrsta edukacije, a obavezan je svaki prijavljeni da omogući kako stabilnu internet konekciju, tako isto i da instalira posebnu vrstu programa na svoj računar. Upravo uz korišćenje tog softvera će zainteresovani za takav vid edukacije pohađati predavanja, a sva neophodna stručna pomoć će im biti dostupna, ukoliko se ne budu najbolje snašli kako prilikom pristupa predavanjima, tako isto i u momentu kada budu vršili instalaciju softvera.

Mora biti istaknuta vrlo važna informacija, a ona se odnosi na broj polaznika, kojima se dozvoljava pristup nastavi, zato što je on različit u zavisnosti od toga da li se organizuje grupni, individualni ili poluindividualni tip edukacije. Kada je u pitanju individualni tip edukacije, časovima može pristupiti samo jedna osoba, dok njih dvoje pohađaju poluindividualnu obuku.

Ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu da odredi kog datuma će početi grupni seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, odnosno u kojim terminima tačno će polaznici časove da pohađaju i kako će nastavni fond da bude raspoređen, to jest na koliko dana. Ali on sve to ne može da odredi do onog momenta, dok se ne oformi grupa u tom predstavništvu institucije organizatora, odnosno dok četvoro polaznika minimum ne bude zvanično izvršilo prijavljivanje. Mora biti naročito naglašeno svakom kandidatu da se ne dopuštaju promene svega onoga, što prethodno koordinator bude definisao, jer su takva pravila pomenute institucije.

Zato se u njenoj ponudi nalazi i individualna edukacija, odnosno poluindividualna, koje su u tom smislu specifične, što se svakom pojedinačnom polazniku dozvoljava da u dogovoru sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice i sa stručnjakom, čija će dužnost biti izabrani tip edukacije da vodi, odredi na koji način će časovi biti sprovedeni. Zapravo se oni usaglašavaju i oko dinamike njihovog održavanja, zatim oko termina i naravno, oko toga kog datuma će početi ili poluindividualna ili individualna nastava.

Još je ostalo da naglasimo i to da se u ponudi navedene institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, to jest edukacija namenjena isključivo zaposlenima određene kompanije. Organizacija časova se maksimalno u tom slučaju prilagođava polaznicima, budući da njihovi nadležni imaju obavezu da definišu kako će se predavanja odvijati a to čine zajedno sa ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu pomenute institucije. Ne samo da će precizirati tačne termine sprovođenja časova i dinamiku, nego će odlučiti svi zajedno o tome kog datuma će edukacija početi. U slučaju da direktor zainteresovane firme želi da ova edukacija bude organizovana u njenim prostorijama, može to zahtevati od nadležnih u instituciji organizatora, ali će takođe morati da se pobrine i da u potpunosti ispuni sve zahteve koji se tiču samo prostora, u okviru koga bi časovi trebalo da budu održani i njegove opremljenosti.

Kako se sprovodi stručni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju?

U skladu sa strogo definisanim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u preduzećima.

Najvažnije je da svi zainteresovani za praćenje ove edukacije znaju da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford osim grupne, individualne i poluindividualne, nalazi i online i klasična nastava. Samo zato i jeste iznet zvaničan zahtev da se svaki prijavljeni odluči na koji od navedenih načina će pohađati predavanja i gde.

U okviru poluindividualne edukacije dvoje ljudi treba da prisustvuje predavanjima, a taj tip obuke se sprovodi potpuno isto kao i takozvana individualna. U pitanju su vrlo slobodna pravila organizacije, jer je upravo polaznicima dopušteno da u dogovoru sa predavačem i ovlašćenim licem konkretne poslovnice definiše datum početka kako individualne, tako isto i poluindividualne edukacije, ali isto tako i termine u kojima će časovi biti održavani. Potrebno je da oni prciziraju i na koji način će predavanja biti organizovana, odnosno kakvom dinamikom će ona biti sprovedena u konkretnom slučaju.

A ako neko odluči da pohađa grupni seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, mora prvo biti spreman da sačeka kreiranje grupe od najmanjeg broj članova, budući da je to navedeno kao osnovni uslov za početak te vrste edukacije. Uzevši u obzir da četvoro ljudi najmanje može pohađati nastavu tog tipa, podrazumeva se da toliko njih prijavu moraju prvo da izvrše u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Najvažnije je napomenuti da se zahtevi polaznika vezano za izmene prethodno definisanih pravila ne smeju uzeti u obzir kod grupne obuke, jer isključivo koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome se pomenuti uslov bude prethodno ostvario, može da definiše i termine održavanja časova i dinamiku, kao i datum početka nastave tog tipa.

Za sve tri vrste edukacije koje su u ponudi važi pravilo da se mogu pohađati na dva načina, što znači da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između klasične i nastave, koja se organizuje preko interneta. A da bi mogao časove da prati preko interneta, polaznik je dužan da obezbedi stabilnu konekciju svom kompjuteru, ali i da poseban tip softvera na njega pravilno instalira. Najvažnije je da to učini pre nego što izabrani tip edukacije počne, a ukoliko se ne bude najbolje snašao tom prilikom, može zahtevati pomoć od IT stručnjaka, koji su takođe u svakom predstavništvu navedene institucije zaposleni.

Pored fizičkih lica, ovaj specijalizovani seminar mogu da pohađaju i radnici kompanija, a ukoliko njihovi nadležni smatraju da postoji potreba za sticanjem znanja iz navedene oblasti. U tom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, a časovi se sprovode prema smernicama koje zajedno definišu nadležna lica preduzeća klijenta i institucije organizatora. Jednostavnije govoreći, oni zajedno odlučuju kog datuma će korporativna edukacija početi, te u kojim terminima će predavanja biti organizovana i kakvom će to biti dinamikom. A klijent može da iznese i zahtev za promenom mesta održavanja časova, u kom slučaju se oni organizuju u samom preduzeću. Tada je vrlo važno da nadležni u konkretnoj kompaniji taj prostor opreme u skladu sa propisima, o kojima će ih informisati zaposleni u instituciji organizatora.

Koliko će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju da traje?

Neophodno je odmah naglasiti da samo oni polaznici, koji su zainteresovani da specijalizovani seminar - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju pohađaju u grupi mogu dobiti tačne podatke o trajanju nastave i to unapred.

Samim tim što se u ponudi ove institucije nalazi i individualna edukacija, ali i ona koju treba dve osobe u isto vreme da pohađaju, odnosno takozvana poluindividualna, njihovo trajanje biva definisano naknadno. Stvar je u tome da se i jedan i drugi tip nastave organizuju na specifičan način, jer se svaki polaznik mora o dinamici održavanja časova, odnosno o terminima i datumu početka dogovarati kako se nadležnim licem izabrane poslovnice, tako isto i sam predavačem koji bi obuku trebalo da vodi.

Inače se u zvaničnoj ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju, a budući da nastavi tada pristupaju isključivo zaposleni u okviru zainteresovane firme, njima će naknadno biti dostupne informacije o tačnom trajanju edukacije. Svakako se očekuje da se nadležno lice institucije organizatora i kompanije, čiji bi određeni broj zaposlenih trebalo nastavu da pohađaju, dogovore o tome na koliko dana će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, to jest koliko će ukupno edukacija da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa novinama Zakona o elektronskom poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje