Kurs i obuka - Upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara

Lica koja su u okviru odgovarajućih organizacija zadužena za sprovođenje preventivnih mera za zaštitu od požara predstavljaju grupu ljudi na koju je usmeren stručni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Predavanja koja će vrhunski stručnjaci održati tokom pomenute edukacije namenjena su, naravno i osobama koje su angažovane na izradi Pravila za zaštitu od požara, odnosno onima koji su zaposleni u pravnoj i tehničkoj službi.

Predviđeno je da svi koji žele da pohađaju navedeni seminar moraju da se najpre za to prijave i da u tom cilju navedu svoje lične podatke, to jest ime i prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji nadležni službenici mogu da ih kontaktiraju radi davanja daljih obaveštenja. Ovaj postupak mogu da obave u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, tačnije na više od 20 lokacija širom Srbije, ali i preko telefona neke od poslovnica ili slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Nakon toga, prijavljeni će biti informisani o datumu i mestu sprovođenja upisa, kome moraju lično da prisustvuju i da tada ovlašćenoj osobi predaju određena dokumenta, koja će im takođe biti na vreme tačno naznačena.

Ukoliko se na edukaciju prijavljuju radnici neke firme, biće organizovan korporativni seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Shodno željama polaznika, nastavata tada može da se prati preko interneta ili na klasični način, kada časovi mogu da se održavaju u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, u okviru kompanije čiji radnici pohađaju obuku, kao i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj ima tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Datum početka kursa, vreme održavanja časova i tempo rada uopšte sporazumno će odrediti ovlašćeni reprezent konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.


Pojedinačni polaznici takođe imaju mogućnost da rade na klasičan način, ali će tada nastavu isključivo moći da prate u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije. Tamo će se edukovati u vrlo prijatnom okruženju i u prostorijama koje su opremljene i uređene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Njihov izbor može biti i online obuka za koju će, međutim morati da se unapred pripreme, tačnije da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da prate časove preko interneta. Za ovaj postupak stručnjaci će im dati sva potrebna uputstva, pa se veruje da će moći da to urade samostalno, ali ako im bude bila potrebna bilo kakva pomoć, mogu da se obrate nekome od članova ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora.

Kada naznače da li žele da rade online ili na standardni način, ovi kandidati treba da se izjasne i u vezi sa brojem ljudi koji će biti prisutni na njihovim predavanjima. Pre svega, na raspolaganju im je individualna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, koja se odvija u skladu sa principom „1 na 1“. To znači da nadležni stručnjak podučava samo jednog polaznika, pa mu se, prema tome tokom obrazovnog procesa u potpunosti posvećuje i može vrlo jasno da sagleda kolike su njegove sposobnosti i predznanje, šta ga tačno zanima i na koji način je najpogodnije da mu se prezentuju određene informacije. Upravo će u skladu sa tim profesor organizovati svoj rad, što će svakako pružiti priliku dotičnom kandidatu da predviđene obrazovne ciljeve u potpunosti realizuje i da proširi i produbi svoje kompetencije. Nadležni predavač će ga ohrabrivati tokom rada, davati mu savete za dalje usavršavanje i osposobiti ga da stečeno znanje primeni u praktičnim okolnostima. Posebnu prednost ovog pristupa predstavlja činjenica da će prijavljeni moći da u velikoj meri utiče na samu organizaciju rada, to jest na vreme i učestalost održavanja časova i termin početka kompletnog programa. On će naime da navede raspored koji bi mu najviše odgovarao, a zatim će njegov predlog da razmotri stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Ako budu smatrali da je on prihvatljiv, proglasiće taj plan delovanja zvaničnim, a u slučaju da u njega bude potrebno uneti određene izmene, svakako će nastojati da u najvećoj mogućoj meri uzmu u obzir želje i potrebe datog polaznika.

U ponudi organizatora, koje je zaista bogata i raznovrsna nalazi se i poluindividualna edukacija, osmišljena kao zajednički rad dvoje kandidata. Oni, dakle rade u tandemu, međusobno se pomažu, podržavaju, razmenjuju iskustva, ideje i mišljenja, te na taj način olakšavaju jedno drugome proces učenja, čineći ga i zanimljivijim i dinamičnijim. Nadležni predavač svakako će nastojati da se tokom obrazovnog procesa između svih učesnika odvija aktivna komunikacija, te će prijavljeni moći da postavljaju pitanja, traže objašnjenja i uopšte da diskutuju u vezi sa temama koje se obrađuju. Pored toga, biće u mogućnosti da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa koordinatorom za nastavu u okviru pomenute institucije i ovlašćenim profesorom dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako naprave raspored koji će im svima odgovarati.Oni koji žele da rade u aktivnom okruženju i u prisustvu većeg broja ljudi mogu da traže da se za njih sprovede grupni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Budući da je potrebno da svi članovi grupe budu ravnopravni i da ona funkcioniše kao jedinstvena celina, nikome od prijavljenih neće biti data šansa da učestvuje u odlučivanju vezanom za raspored rada. Termine održavanja časova, datum početka seminara i ritam rada odrediće, naime koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara

Zaštita od požara je sistem koji obuhvata mere i radnje kojima se planira, organizuje, finansira, sprovodi i kontroliše sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje, gašenje i oklanjanje uzroka požara, spašavanje ljudi i materijalnih vrednosti, kao i pružanje pomoći pri otklanjanju posledica koje prouzrokuje požar. Na časovima koje uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara polaznicima će biti naznačeno da se ovim zvaničnim dokumentom propisuju prava i obaveze odgovarajućih subjekata, odnosno organa države, lokalne samouprave, privrednih organizacija, organizacija vatrogasne službe i drugih fizičkih i pravnih lica. Pojmovi koje pomenuti Zakon o zaštiti od požara (ZOP) definiše i reguliše jesu požar, eksplozija, otpornost na požar, havarija, intervencija i spasavanje, evakuacioni put, koridor evakuacije, zaštitni sistemi i uređaji, zatim klasifikacija objekata i delatnosti (prema tri kategorije - sa visokim, povećanim i izvesnim rizikom od izbijanja požara), ali i projekat zaštite od požara i procena opasnosti od nastanka takvih situacija.

Nadležni stručnjaci će objasniti da su organizacije svrstane u prvu kategoriju rizika obavezne da sprovedu preventivne mere zaštite od požara, te da poseduju tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa adekvatnom opremom i uređajima za gašenje požara. Subjekti druge i treće kategorije primenjuju preventivne mere, obezbeđuju adekvatnu opremu i organizuju dežurstvo, što za drugu kategoriju podrazumeva stalno dežurstvo sa dovoljnim brojem obučenih lica. Polaznici će saznati da svi koji su uključeni u prvu i drugu kategoriju moraju da donesu Plan zaštite od požara, koji sadrži prikaz postojećeg stanja zaštite, procenu ugroženosti, organizaciju zaštite, predlog organizacionih i tehničkih mera za otklanjanje nedostataka i za unapređenje zaštite,kao i kalkulaciju potrebnih finansijskih sredstava, te proračun maksimalnog broja ljudi koji mogu bezbedno da se evakuišu iz objekata u slučaju požara.

Svi prisutni na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara biće upućeni u obaveze koje propisuje član 28 navedenog zvaničnog akta, kao i u izmene i dopune koje su sprovedene u cilju maksimalnog zakonskog unapređenja preventivnih mera za zaštitu od požara kod treće kategorije objekata. Naime, pravna i fizička lica, vlasnici ili korisnici objekata treće kategorije, poslovnih ili industrijskih objekata javne namene u kojima se okuplja do 200 lica, slobodnostojećih malih i srednjih garaža površine do 1500 kvm i visokih stambenih zgrada nerazvrstanih u druge kategorije nemaju obavezu da imaju Plan zaštite od požara, tako da su njihove obaveze regulisane Pravilima zaštite od požara. Profesori će naznačiti da ona obuhvataju organizacione mere za tehnološke procese, koje se primenjuju sa ciljem da se otkloni rizik od izbijanja i širenja požara i da u slučaju požara može da se izvede bezbedna evakuacija ljudi. Istaći će da, u zvisnosti od delatnosti i namene objekta mora da se obezbedi potreban broj obučenih lica za poslove zažtite od požara i da se na vidljivim mestima istakne plan evakuacije i uputstva za postupak u slučaju pojave istog. Na časovima će se govoriti i o obavezama i odgovornosti zaposlenih, načinima njihovog osposobljavanja za zaštitu od požara, kao i o proračunavanju maksimalnog broja lica koja mogu bezbedno da se evakuišu iz objekata.

Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara biće informisani da spomenuta Pravila obuhvataju tridesetak članova, podeljenih u sedam obaveznih poglavlja. Predavači će ih uputiti u ono što podrazumevaju opšte odredbe, organizacija zaštite od požara, prava i dužnosti zaposlenih u sprovođenju mera zaštite od požara, lica osposobljena za zaštitu od požara, a biće reči i o planu evakuacije i uputstvima za postupanje u slučaju požara, načinima za osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje zaštite od takvim situacijama, tehničkoj opremi i sredstvima za gašenje požara. Biće im predstavljeni i grafički planovi evekuacije, koje obično u prilogu sadrže Pravila zaštite od požara i uputstva za postupanje u naznačenim okolnostima. U praktičnom delu edukacije prijavljeni će se uvežbavati u izradi pomenutih pravila i moći da predavačima postavljaju pitanja o njihovoj primeni u realnim okolnostima.

U koje vreme i gde se održava obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara?

Oni koji su zaposleni u određenoj firmi i žele da pohađaju pomenuti program radiće prema rasporedu koji zajednički budu odredili zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije, bilo da se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara sprovodi online ili na uobičajen način. Treba takođe dodati i da osobe koje se odluče za klasična predavanja mogu da na njih dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ali i da traže da se njihova edukacija održava u adekvatnom prostoru preduzeća u kome rade, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da prate klasičnu nastavu i to u najbližem predstavništvu navedene obrazovne institucije, prema terminima koji budu utvrđeni. Na raspolaganju im je i online edukacija, za koju će međutim morati da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj postupak nije posebno komplikovan i smatra se da svaki prosečni polaznik može to da obavi bez ikakvih problema, ali je svakako svima koji ne budu u tome uspeli da se snađu na raspolaganju stručna pomoć članovi ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji su prijavljeni kao fizička lica imaju i mogućnost da predavanja pohađaju nezavisno od ostalih, zajedno sa još jednim kolegom ili u društvu većeg broja ljudi. Oni koji budu želeli da prate individualni seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara moći će, dakle da predviđene rezultate postiže u tempom koji im odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju tokom obrazovnog procesa. Tokom edukacije uzeće se u obzir potrebe, mogućnosti, interesovanja i predznanje konkretnog kandidata, te će on moći da navede kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove, kao i kog datuma bi želeo da program počne da se sprovodi. Traženi raspored, međutim može da postane zvaničan samo pod uslovom da se sa njim u potpunosti saglasi profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Osobe koje žele da rade u paru, odnosno zajedno sa još jednim kolegom pohađaće nastavu prema poluindividualnom modelu i biti takođe u mogućnosti da utiču na raspored po kome će se odvijati obuka. Oni će prvo da se međusobno dogovore u vezi sa datumom početka edukacije, terminima i učestalošću održavanja časova koje mogu da uklope u svoj životni ritam, a onda će taj predlog predstaviti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora, koji će doneti odluku o finalnoj verziji rasporeda.

Oni koji smatraju da najbolje funkcionišu u društvu veći broj ljudi moći će da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Tada, međutim niko od članova grupe neće moći da odlučuje u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova, kao ni oko termina za početak seminara. Sve ove pojedinosti utvrdiće unapred koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od polaznika se očekuje da ih prihvate i pridržavaju ih se do kraja sprovođenja programa. Treba takođe napomenuti da je u okviru jedne grupe tačno definisan minimalni i maksimalni broj polaznika.

Na koji način se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara?

Osobe koje pomenutu edukaciju pohađaju kao pojedinci mogu da rade preko interneta ili, pak da pohađaju klasični seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Ako odaberu prvu opciju, moraće da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, a u slučaju da to ne uspeju da urade samostalno, mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate za pomoć IT stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije. Ukoliko njihov izbor bude standardni tip nastave, dolaziće na časove u utvrđeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim principima i omogućavaju polaznicima adekvatno učešće u edukaciji.

U slučaju da žele da rade zajedno sa još jednim kolegom, mogu da traže da se obučavaju prema poluindividualnom principu. Ovaj tip edukacije se pokazao veoma dobrim na polju razvijanje motivacije kod polaznika i kod unapređivanja njihove tolerancije prema tuđem mišljenju. Kandidati jedno drugom predstavljaju oslonac u radu, a takođe čine proces učenja dinamičnijim i zanimljivijim. Uz to mogu da navedu vreme održavanja časova koje im najviše odgovara, ali i da odrede ritam rada i vreme početka obuke. Da bi ih taj raspored počeo zvanično da se primenjuje, moraju se sa njim najpre saglasiti nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznici koji žele da rade u većem društvu mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Oni će ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne oformi, odnosno dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika. Niko od njih neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi. Potrebno je, zapravo da svi polaznici koji se obučavaju na ovakav način imaju isti položaj i da niko ne bude povlašćen u odnosu na ostale, pa im neće biti dozvoljeno da iznose svoje želje vezane za vreme i učestalost održavanja časova, niti za datum početka programa. Sve pomenute pojedinosti odrediće koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a polaznici u vezi sa tim neće moći da ulažu nikakve prigovore niti nove zahteve, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati.

Individualna nastava namenjena je onima koji žele da rade samostalno i kojima je potrebna maksimalna posvećenost nadležnog profesora. Oni će moći da sa njim diskutuju u vezi sa temom koje se obrađuje, da traže objašnjenja za određene pojmove, ako je to potrebno, postavljaju pitanja i, uopšte iznose mišljenje o datoj oblasti. Osim toga, ovaj model edukacije pruža polaznicima šansu da maksimalno obuku prilagode svojim potrebama. Kako će, dakle biti jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obrazovnog procesa, moći će da navedu vreme i učestalost održavanja časova koji im najviše odgovaraju, kao i termin početka kursa, a zatim će taj njegov predlog da razmotri nadležni profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije. Oni će svakako da se potrude da maksimalno uzmu u obzir želje datog polaznika, čak i ako bude potrebno u traženi raspored unositi neke izmene.

U slučaju da edukaciju želi da isprate radnici neke firme, biće organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. Časovi tada mogu da se održavaju na klasični način, ali ne samo u određenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, već, shodno željama prijavljenih, i u prostorijama njihove firme, ali i na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, ako tamo ima tehničkih uslova za sprovođenje i praćenje predavanja. Takođe im je na raspolaganju i online nastava, a u svakom slučaju radiće se prema terminima koje budu definisali zvanični predstavnik organizatora i lice koje je odredila konkretna firma. Oni će, uz to odrediti i datum početka programa i generalni tempo kojim će se sprovoditi nastava.

Koliko po planu traje seminar - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara?

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, termine i učestalost održavanja časova definiše iskljućivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Korporativna nastava takođe će imati isti fond časova, ali tada će vreme i ritam održavanja časova zajedno da odrede ovlašćeni predstavnik pomenute institucije i osoba koja istupa u ime firme koja je svoje radnike poslala na ovaj kurs.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, kao i seminar koji se prati prema poluindividualnom principu predviđen je isti broj časova, ali je tada polaznicima omogućeno da se u vezi sa rasporedom rada dogovore sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, te tako naprave onaj koji će im najviše odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa odredbama Zakona o zaštiti od požara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje