Kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu

Imajući u vidu oblast na koju se odnosi kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu, logičan je podatak da se dotična edukacija primarno odnosi na rukovodeći kadar u finansijskom sektoru različitih kompanija. Ovde se, pre svega, misli na direktore finansijskog odseka u okviru preduzeća koja se bave izvozom, ali i na menadžere osiguranja od rizika, koji su zaposleni u različitim bankama. Seminar je, takođe, namenjen i osobama koje rukovode takozvanim faktoring kompanijama, tačnije rečeno, onim preduzećima koja se bave prodajom potraživanja.

Da bi zainteresovani polaznici mogli da pohađaju navedeni kurs, potrebno je, pre svega, da se na propisan način prijave, što mogu učiniti telefonom, elektronskim putem (slanjem mejla) ili, pak, lično, u prostorijama nekog od predstavništava Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tom prilikom se od kandidata uzimaju potrebni podaci, odnosno, ime, prezime, datum rođenja i broj telefona na koji mogu da budu pozvani.

Pre samog upisa, prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni o svoj traženoj dokumentaciji koju će, u zakazanom terminu, biti potrebno da dostave u odgovarajuću poslovnicu organizatora nastave. Neophodno je, podrazumeva se, da polaznici lično prisustvuju upisu na seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu.


Važno je da napomenemo i to da kandidati imaju mogućnost da sami odaberu način na koji će pohađati kurs, to jest, da li će nastavu pratiti klasično ili online. Prvi vid podrazumeva časove u okviru odgovarajućih poslovnica dotične obrazovne institucije, koji se održavaju prema tačno utvrđenom rasporedu. Online edukacija obavezuje polaznika da obezbedi računar i valjanu internet konekciju, kao i da na svoj kompjuter instalira poseban tip softvera. Treba istaći da je, u slučaju nekih tehničkih problema i nedoumica, svim polaznicima koji se opredele da na ovakav način pohađaju seminar, na raspolaganju tim stručnjaka organizatora, tako da bi instaliranje pomenutog specijalizovanog softvera trebalo da protekne bez ikakvih teškoća.

Oba vida sprovođenja nastave koji se odnose na konkretnu obuku sprovode se, u skladu sa potrebama korisnika, u obliku individualne, poluindividualne, grupne ili korporativne nastave.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu su, pre svega, usmerene na poštovanje pojedinačnih zahteva klijenata. U skladu sa tim, termini časova biće utvrđeni u prisustvu upisanih polaznika, koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora nastave, kao i odgovarajućeg profesora, odnosno, predavača. Oni će se, tom prilikom, dogovoriti oko datuma kada će kurs početi, kao i oko dinamike kojom će se nastava odvijati i, naravno, oko ostalih potrebnih detalja.

Grupna obuka se, međutim, organizuje na sasvim drugačiji način. Da bi grupa uopšte mogla da počne sa radom, neophodno je da ima bar četvoro prijavljenih. Koordinator za nastavu je taj koji će u potpunosti definisati njen rad, a predviđeno je da u okviru jedne grupe može da bude najviše 8 kandidata. Svaki polaznik će biti blagovremeno obavešten od strane nadležnog službenika organizatora o svim pojedinostima koje se odnose na datum početka seminara, kao i na termine časova i njihovu dinamiku. Potrebno je naglasiti i to da pojedinačni kandidati u okviru ovog vida nastave nemaju mogućnost da utiču na samu organizaciju i prilagođavaju vreme i trajanje predavanja svojim potrebama.

Za kraj, da napomenemo i to da je korporativni kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu namenjen zaposlenima u određenoj kompaniji, a tada se koordinator za nastavu i zvanični predstavnik zainteresovane firme dogovaraju o načinu i mestu na kome će se nastava održavati. Oni će odrediti datum kada će časovi početi da se sprovode, njihovu učestalost, to jest, dinamiku, ali i termine. Organizator je, takođe, u prilici da ponudi i sprovođenje ove edukacije kako u okviru svojih prostorija u bilo kom gradu, tako i na drugim mestima, a ukoliko je to zahtev konkretne kompanije. No, nužno je da, u tom slučaju, budu ispunjeni odgovarajući tehnički uslovi, kako bi zaposleni u dotičnoj firmi bili u mogućnosti da na kvalitetan način prate predavanja.Program kursa i obuke – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu

Budući da se nemogućnost naplate potraživanja smatra jednom od najvećih teškoća svremenog poslovanja, seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu i njegovi serifikovani predavači, u okviru uvodnog predavanja, nude prijavljenim kandidatima kompletno objašnjenje svega onoga što obuhvata osiguranje potraživanja, koje je aktuelno ne samo u postojećim uslovima globalne krize koja se tiče finansija i ekonomije, već i u uobičajenim okolnostima u kojima kompanije posluju. Polaznici će saznati da je preporučljivo da konkretna firma, pre ulaska u bilo kakvu vrstu obligacionih odnosa, pribavi precizne informacije koje se odnose na rejting kompanije sa kojom planira saradnju, ali da ni to nije garancija da će potraživanja biti izmirena u predviđenom roku, budući da modernan biznis podrazumeva čestu mogućnost stečaja, kao i opadanja produktivnosti pojedinih grana privrede.

Specijalizovana obuka i kurs – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu takođe obezbeđuje zainteresovanim kandidatima detaljno upoznavanje sa podelom osiguranja potraživanja, što predstavlja prvi korak ka mogućnosti da, u okviru svojih kompanija, sprovedu kontrolu rizika od nenaplate. Predavači će vrlo temeljno govoriti o učesnicima na tržištu i objasniti postupak analize rizika, koji valja sprovesti pre nego što uopšte dođe do potraživanja. Polaznici će naučiti kako se, pažljivo i postupno, izrađuje mišljenje o odgovarajućoj firmi, na osnovu prikupljenih podataka koji se odnose na njeno poslovanje u prethodnom periodu, u cilju čega se prikupljaju bilansi stanja i uspeha koji se odnose na poslednje tri godine rada kompanije, a uzimaju se u obzir i informacije o njenoj vlasničkoj strukturi, ponašanju na tržištu, poštovanju rokova, izmirivanju obaveza i svemu ostalom što se odnosi na poslovanje i bonitet konkretne kompanije. Kandidati će, zatim, imati zadatak da samostalno urade analizu rizika za pojedinačnu kompaniju, kako bi praktično primenili informacije koje su dobili na predavanjima.

Sertifikovani predavači će, dakle, detaljno upoznati polaznike sa modalitetima primene postupka osiguravanja potraživanja i načinima zaštite od nemogućnosti naplate dugovanja. Podrazumeva se da će svi koje interesuje stručni kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu, tokom trajanja nastave, imati obavezu da obave i praktičan rad koji se odnosi na primenu navedenih postupaka u poslovanju, što će im, bez sumnje, pomoći da u okviru svojih kompanija implementiraju usvojena znanja, čime će biti ispunjen primarni cilj konkretne nastave.

Kada i gde se održava obuka i kurs – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu?

Svi kandidati koji se odluče da pomenuti seminar pohađaju u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford treba da znaju da će njihovi zahtevi i mogućnosti biti maksimalno ispoštovane, budući da polaznici imaju priliku da nastavu pohađaju klasično, tačnije u okviru prostorija organizatora ili online - sa sopstvenog računara, to jest sa onog mesta koje im odgovara. Za to će im pored kompjutera, biti potreban i specijaizovani softver koji će, pre početka nastave morati da instaliraju u skladu sa uputstvima. Ekipa stručnjaka je uvek tu da pomogne ukoliko se pojave neke teškoće ili nedoumice u toku ovog postupka i prijavljeni kandidati ih mogu, bez ustezanja kontaktirati.

Ističemo da stručna kurs i obuka– upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu predviđa mogućnost da prijavljeni polaznici mogu, u okviru oba pomenuta načina organizovanja nastave, da predavanja prate samostalno, u vidu individualnih časova ili u paru sa još jednom osobom, kroz takozvana poluindividualna predavanja. Prednost ovog načina rada je što kandidati mogu da, u dogovoru sa profesorom i koordinatorom za nastavu, odrede datum kada im najviše odgovara da kurs počne, kao i termine predavanja i učestalost časova.

Grupna nastava podrazumeva skup od najmanje 4, a najviše 8 kandidata koji će zajedno pratiti nastavu i to u terminima koje odredi ovlašćeni koordinator poslovnice ove obrazovne institucije. Polaznici su u obavezi da poštuju datum kada je utvrđeno da seminar počne i vreme i dinamiku održavanja predavanja, a o svim potrebnim detaljima će biti blagovremeno obavešteni. Podrazumeva se, naravno, da se u okviru grupne nastave neće uzimati u obzir zahtevi pojedinačnih polaznika koji se odnose na vreme početka obuke ili održavanja predvanja, kao ni njihove dinamike.

Poseban tip nastave je takozvani korporativni seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu, namenjen zaposlenima u odgovarajućim firmama. Oni predavanja mogu da pohađaju u okviru prostorija organizatora ili, pak unutar same kompanije, odnosno nekog drugog mesta koje, podrazumeva se zadovoljava potrebne uslove za odvijanje i praćenje nastave. Kurs će početi, u ovom slučaju u terminu koji zajedno odrede službeno lice, ovlašćeno od strane konkretne firme i koordinator nastave, a oni će takođe utvrditi i vreme i učestalost održavanja časova.

Na koji način se sprovodi seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu?

Nakon što utvrde da je kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu predmet njihovog interesovanja, te obave predviđenu prijavu i upis, kandidati imaju priliku da biraju između tri različita načina organizacije predavanja.

Ako im to odgovara, časove mogu pohađati individualno, po takozvanom principu „jedan na jedan“, ali i zajedno sa još jednim polaznikom, u vidu poluindividualne nastave, te grupno, sa još 3 do 7 kandidata, budući da je organizator definisao da grupa može da uključi minimum 4, a maksimum 8 osoba koje pohađaju seminar.

Važno je napomenuti i da način praćenja nastave uslovljava i ostale detalje koji se na njenu organizaciju odnose. Naime, vreme kada će startovati nastava, kao i učestalost i termini održavanja predavanja u okviru individualne i poluindividualne nastave biće definisani u skladu sa zahtevima klijenata, te će oni moći da utiču na svoj raspored časova.

Sasvim će, međutim drugačija situacija biti kada se organizuje grupna obuka i kurs – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu, budući da će u tom slučaju datum početka obuke i vreme održavanja časova, te njihovu učestalost odrediti koordinator za nastavu u okviru date poslovnice organizatora, te polaznici neće imati nikakvog uticaja na raspored svojih časova, kao ni na vreme kada će kurs početi. Od njih se očekuje da dobijene termine ispoštuju, a o svemu će biti na vreme obavešteni putem mejla ili telefona.

Kako sve veći broj kompanija zahteva takozvanu korporativnu obuku, to se i ona nalazi u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije. A zaposleni u odgovarajućoj firmi mogu da prate nastavu u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili u okviru svog radnog mesta, pod uslovom da postoje tehnički uslovi da se predavanja sprovedu na kvalitetan način. U ovom slučaju, detalje koji se odnose na organizaciju nastavnog procesa utvrđuje ovlašćeno lice konkretne kompanije i koordinator za nastavu obrazovne institucije.

Potrebno je da pomenemo i to da prijavljeni imaju mogućnost da pohađaju klasični i online seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu. Prvi tip predavanja sprovodi se u adekvatno opremljenim prostorijama organizatora, a kandidati su obavezni da na časove dolaze u odgovarajuću poslovnicu. Online obuka podrazumeva rad u takozvanoj virtuelnoj učionici, za šta je neophodno da polaznici pored računara i internet veze imaju i instaliran specijalizovani softver za praćenje nastave. Iako postupak instaliranja nije komplikovan, ekipa stručnjaka je tu da pomogne ukoliko bude bilo ikakvih problema.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu?

Ukoliko postoji 4 ili više prijavljenih kandidata zainteresovanih za grupno pohađanje nastave, koordinator će formirati grupu i kao što je napomenuto, definisaće njen način rada. Tačnije, on određuje datum kada će obuka i kurs – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu početi i tačno vreme održavanja predavanja, kao i njihovu dinamiku.

Planom i programom je predviđeno da se grupna nastava sprovodi 4 dana, a da polaznici svakoga dana imaju po 2 školska časa. To je ukupno 8 časova, za koliko je predviđeno da kandidati mogu da usvoje i nauče da primenjuju potrebna znanja.

S obzirom na činjenicu da se individualna i poluindividualna nastava sprovode prema dogovoru sa konkretnim kandidatom ili kandidatima, to će se tom prilikom utvrditi i tačan broj časova, kao i vreme njihovog održavanja, odnosno koliko će se puta nedeljno predavanja odvijati. Tu odluku će zajednički doneti polaznik, predavač i koordinator za nastavu konkretne poslovnice.

Kada je reč o korporativnoj nastavi, zaposleni u odgovarajućoj kompaniji koji će pohađati seminar – upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu će predavanja pratiti u skladu sa planom koji naprave lice, koje je zvanično ovlastila njihova firma i koordinator za nastavu institucije koja sprovodi edukaciju. Oni će tada, pored ostalog utvrditi i broj časova i koliko će tačno obuka trajati, te će o svemu na vreme obavestiti svoje zaposlene koji bi trebalo ovoj edukaciji da pristupe.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osiguranjem potraživanja u izvozu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje