Kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini

Oblasti koje je planirano da se obrade će primarno biti korisne i zanimljive za fizička lica koja se bave spoljnom trgovinom, kao i za rukovodioce i zaposlene u kompanijama iz ovog sektora, te su svi oni označeni kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini. Naznačenom edukacijom svakako bi trebalo da budu obuhvaćene i osobe koje u okviru banaka rade procenu rizika, posebno u prekograničnom prometu robe, ali i firme i pojedinci zaduženi za špediterske poslove vezane za organizaciju prevoza određenih proizvoda, što pored ostalog obuhvata i njihovo osiguranje. Takođe je istaknuto da bi ova stručna predavanja mogla da pomognu onima koji su, u okviru svojih preduzeća imenovani za sprovođenje postupaka plaćanja takozvanim dokumentarnim instrumentima, predviđenim za međunarodni biznis.

Svi koji žele da pohađaju pomenutu nastavu imaju obavezu da za to podnesu prijavu, tako što će ovlašćenom službeniku u nekoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford dati svoje osnovne podatke (prezime, ime, datum rođenja, broj kontakt telefona). Ukoliko im nije zgodno da lično dođu u odgovarajuće predstavništvo ove institucije, postupak mogu da obave i elektronskim putem ili, još jednostavnije preko telefona. Ubrzo nakon toga, prijavljeni će biti zvanično informisani o dokumentima koja je potrebno da pribave za upis na edukaciju, kao i o tačnom datumu sprovođenja ove procedure. Tada će svi polaznici biti obavezni da lično dođu u naznačenu poslovnicu organizatora i tom prilikom predaju traženu dokumentaciju.

Pre nego što počnu predavanja koja uključuje specijalizovani seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, kandidatima će biti ponuđeni različiti vidovi organizacije obrazovnog rada, te će moći da se opredele za onaj koji im najviše odgovara. Osim klasičnih časova, koji se sprovode frontalno u odgovarajućim prostorijama određene poslovnice naznačene institucije, postoji i opcija pohađanja predavanja preko interneta. Ova online edukacija pruža polaznicima priliku da prate časove u udobnosti vlastitog doma, u svom radnom okruženju ili sa nekog drugog mesta koje im prija. Jedini uslov koji, u tu svrhu treba da ispune jeste da blagovremeno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, koji će im omogućiti da pohađaju nastavu. Sam postupak je prilično jednostavan i ne bi trebalo da bilo kome predstavlja problem, ali se kandidati kojima bude bila potrebna pomoć svakako mogu obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u bilo kom predstavništvu organizatora.


Iako svaki model vršenja navedene obuke predstavlja dobro osmišljen proces interaktivnog učenja i podučavanja, kandidatima će biti pružena prilika da odaberu onaj koji najviše pogoduje njihovom temperamentu, ličnim osobinama i navikama. Stoga, oni kojima prija stalna razmena informacija i zajednički oblik rada mogu da se odluče za pohađanje časova u društvu većeg broja ostalih polaznika. Ova grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini biće organizovana za minimum četvoro prijavljenih, ali je pravilima precizirano da ih ne sme biti više od osmoro, kako bi nastava mogla kvalitetno da se odvija. Sve pojedinosti obrazovnog procesa, što će reći termine održavanja časova, njihov ritam i datum početka edukacije određuje isključivo ovlašćeni predstavnik navedene institucije koja sprovodi edukaciju.

Osobe kojima više prija rad u izrazito malim grupama, imaju na raspolaganju poluindividualnu nastavu, koju kandidati pohađaju u paru. Oni zajednički ostvaruju ciljeve učenja, ali je atmosfera znatno mirnija nego kod grupnog oblika rada. Takođe im je pružena prilika da tokom čitavog programa sa svojim predavačem imaju odličnu komunikaciji, budući da nema mnogo učesnika u ovom procesu učenja. Ta interakcija profesor - učenik je još izraženija kod individualne edukacije, kada časovima prisustvuje samo jedan kandidat. Oba pristupa su, bez sumnje pogodna za oblikovanje nastavnog postupka prema ličnostima, znanju i interesovanjima prijavljenih, a ponuđena im je i opcija da vreme održavanja časova, njihovu učestalost i termin početka seminara prlagode svojoj dnevnoj rutini, te da sami preciziraju ove detalje. Ukoliko se sa time budu saglasili kako ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju, tako i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, raspored će početi zvanično da se primenjuje i kandidati neće morati da remete ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza zbog praćenja ovog programa.

Posebno je za polaznike koji rade u nekoj firmi osmišljen korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, koji može da se prati i uživo i online. Valja ipak naglasiti da klasičan tip časova ne mora da bude održavan samo u moderno opremljenim prostorijama date poslovnice organizatora, već je ovaj oblik nastave moguće sprovoditi i u samoj kompaniji gde rade kandidati, ali i na svakom mestu koje zadovoljava uslove za neometano držanje i praćenje stručnih predavanja. Raspored rada će precizirati osoba koju je zvanično ovlastila dotična firma i koordinator u navedenoj obrazovnoj instituciji, pa će polaznici biti informisani o datumu kada počinje nastava, kao i kojim danima i u koliko sati će imati časove.Čime se tačno bavi obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini?

Da bi kandidati saznali kojim sve sredstvima je moguće obezbediti da roba bezbedno stigne na odredište, ovlašćeni predavači će na predavanju kojim je predviđeno da počne seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini govoriti upravo o kargo i kasko osiguranju, ali i onom koje štiti vozara od odgovornosti za štetu na robi primljenoj na prevoz. Zatim će polaznicima predstaviti najvažnija dokumenta koja se u ovoj oblasti koriste, a to su polisa osiguranja, list pokrića, sertifikat osiguranja, potvrda o sklopljenom osiguranju, kao i slip i cover note. Kandidati će takođe biti upoznati i sa rizicima koji se pokrivaju osiguranjem, to jest sa konkretnim događajima koji će dovesti do ispunjavanja obaveze osiguravača da izvrši isplatu, tačnije rečeno nadoknadu nastale štete. Predavači će, osim toga precizirati i sve šta se pod štetom podrazumeva.

Na narednim časovima profesori će se baviti značajem osiguranja robe u međunarodnom prometu, a nakon toga će objasniti šta se podrazumeva pod pojmom Institut Cargo Clauses i skraćenicom ICC. Reč je o polisi kargo osiguranja, čija A varijanta ima najširu oblast primene, B podrazumeva ograničeniju, a C najograničeniju zonu koju pokriva dato osiguranje. Kandidatima će biti predstavljene i razlike između polise i sertifikata, a zatim će biti reči o prenosivosti polise. Ovlašćeni predavači će tokom predavanja koja obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini predstaviti i takozvanu otvorenu polisu (Open policy), kao najčešći vid osiguranja robe koji važi za više pošiljki. Ovaj zvanični dokument može da se odnosi na tačnu vrednost, koja će se obnavljati nakon što se osigurana suma potroši ili pak na određeni vremenski period, koji obuhvata neograničenu količinu pošiljki.

Svi prisutni će biti upoznati i sa pojmom frašize u osiguranju, koja označava takozvani osiguranikov samopridržaj, to jest deo štete koji će osiguranik sam da nadoknadi. Na osnovu zaključenog ugovora, franšiza je određena konkretnim novčanim iznosom ili procentom načinjene štete i vrlo je prisutna u savremenom poslovanju. Opisani postupak se primarno sprovodi sa ciljem da osiguranik preduzme sve moguće mere koje će sprečiti nastanak štete ili učiniti da ona bude što je moguće manja, dok se osiguravač oslobađa nadoknade troškova kod sitnijih oštećenja.

Budući da je roba za vreme transporta izložena neprekidnoj opasnosti, mnoge kompanije zahtevaju njeno osiguranje, pa će predavači da se osvrnu i na obavezno osiguranje proizvoda od rizika uslovljenih delovanjem prirodnih sila, tehničkim nedostacima ili ljudskim greškama. Pred kraj edukacije biće reči i o uslovima koji se moraju ispuniti u dokumentarnim akreditivima, što će za učesnike biti veoma korisno jer se ovaj instrument plaćanja vrlo često koristi u savremenom poslovanju. Kada se završi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, svi polaznici će odlično poznavati ovu oblast veoma važnu za spoljnotrgovinsku delatnost. Biće odlično obučeni da prepoznaju potrebu za osiguranjem konkretne robe i primene tačno određeni tip pokrića. Na taj način će preduzeti sve preventivne mere i sprečiti gubitke, koje mogu da izazovu brojne nezgode ili nemarnost učesnika u postupku prevoza, ali i pakovanja, ukrcavanja, istovaranja robe i ostalih postupaka vezanih za njen prekogranični promet. Osim toga, ukoliko do štete već dođe, kandidati će znati koje je postupke potrebno preduzeti radi njenog saniranja i maksimalnog smanjenja troškova koji su vezani za to.

Na kom mestu i kada će da se održava stručni seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini?

Ukoliko se predavanja u okviru pomenute edukacije sprovode na klasičan način, biće sprovođena u odgovarajućim prostorijama neke poslovnice organizatora, koje su vrlo moderno opremljene i prilagođene zahtevima savremene nastave. Od kandidata koji se opredele za ovakav oblik rada očekuje se da dolaze u naznačeno predstavništvo, prema utvrđenoj satnici i tamo pohađaju časove. U ponudi navedene obrazovne institucije nalazi se i online kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, koji polaznici prate preko interneta. Treba ipak napomenuti da će svi koji odaberu ovakav pristup imati zadatak da, pre početka edukacije na svoj računar instaliraju namenski softver, što predstavlja prilično jednostavan posao. Većina kandidata će, stoga ovaj postupak uspeti samostalno da obavi, a ako se suoče sa nekim teškoćama mogu se slobodno obratiti informatičkim stručnjacima, koji rade u svakom predstavništvu organizatora.

Korporativnu nastavu, namenjenu isključivo zaposlenima u određenoj firmi moguće je takođe pratiti uživo ili preko interneta. U slučaju da polaznicima odgovara standardni vid držanja predavanja, imaće opciju da na njih dolaze u najbliže predstavništvo date institucije i tamo, u određenim prostorijama pohađaju časove. Druga mogućnost koja će im biti ponuđena je da se nastava sprovodi u prostoru kompanije za koju rade, ali i da sami preciziraju neko mesto na kome bi im odgovaralo da prate predavanja. Svakako je neophodno naglasiti da konkretna lokacija mora da pogoduje kvalitetnom sprovođenju nastavnog proces i da ispunjava sve uslove koji su za to predviđeni. O svemu tome će koordinator u okviru institucije organizatora da detaljno obavesti zvaničnog predstavnika date firme, a ova dva službena lica će definisati i raspored rada, to jest odrediće vreme za startovanje seminara, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja.

Nezavisno od toga da li se opredele da rade preko interneta ili klasično, pojedinačnim kandidatima se nudi i individualna obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, oraganizovana prema principu „jedan na jedan“. To znači da će se časovi održavati samo za jednog polaznika, kome će predavač moći u potpunsti da se posveti, te da ovaj proces učenja prilagodi njegovim mogućnostima i nadoveže ga na znanja koja dotični već poseduje. Kandidati koji budu radili samostalno imaće i mogućnost da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora dogovore u vezi sa datumom početka edukacije, te oko vremena održavanja časova i tempa delovanja. Tako će tok obrazovnog procesa u najvećoj mogućoj meri prilagoditi svojim potrebama i prisustvovati predavanjima uz minimalno remećenje dotadašnjih dnevnih navika i obaveza. Istu privilegiju imaće i kandidati koji se odluče za poluindividualnu nastavu, uz jedinu razliku što će oni časove da pohađaju zajedno sa još jednim polaznikom.

U ponudi institucije organizatora nalazi se i zajednički vid praćenja predavanja, kada polaznici rade u grupi. U ovom interaktivnom modalitetu učenje se zapravo odvija kao socijalni proces, te prijavljeni ne usvajaju nova znanja samo od nadležnog profesora već i u međusobnom komuniciranju i sučeljavanju mišljenja. Pravilima je predviđeno da grupni seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini može da počne tek kada se najmanje četvoro kandidata izjasni za ovakav oblik pohađanja časova. Takođe je precizirano da jedna grupa ne sme da ima više od osmoro članova, kako bi svi imali dovoljno prostora i vremena za aktivno stičanje predviđenih znanja i veština. S obzirom na to da nijedan polaznik ne sme biti favorizovan, njihovi pojedinačni zahtevi vezani za promene u rasporedu rada se uopšte neće razmatrati, već će termine sprovođenja časova, njihov ritam, ali i datum kada će obrazovni proces da počne odrediti koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Kako je tačno organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini?

U situaciji kada zvanični predstavnik neke firme kontaktira organizatora edukacije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ova stručna predavanja, sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini. Njena posebnost ogleda se u tome što kandidati, koji se opredele za klasičan obik rada časove mogu da prate na bilo kom mestu koje ispunjava propisane uslove za neometani tok obrazovnog procesa. Preciznije rečeno, oni mogu da biraju između namenskih prostorija u najbližem predstavništvu navedene institucije, određenog prostora u samoj kompaniji za koju rade ili neke treće lokacije koju sami odrede. Osim pomenutog, omogućeno im je pohađanje predavanja preko interneta, a u svakom slučaju će dotični predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora da odrede datum početka obuke, kao i tačno vreme i učestalost održavanja časova.

Oni koji se na naznačeni kurs prijavljuju kao pojedinci takođe će imati opciju da rade preko interneta, ali je za ovaj online pristup potrebno da izvrše odgovarajuće pripreme. Radi se o tome da će ovi kandidati biti obavezni da, u cilju praćenja nastave, na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Taj informatički zadatak će najverovatnije moći da obave bez ičije pomoći, ali je za sve koji se suoče sa nekim teškoćana obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora, budući da tamo rade vrhunski stručnjaci iz ove oblasti.

U ponudi naznačene obrazovne institucije nalazi se i klasični seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, koji podrazumeva održavanje predavanja prema standardnim principima edukacije. Prijavljeni na ovaj tip obuke imaće obavezu da, prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i u tamošnjim prostorijama pohađaju časove.

Bilo da se odluče da nastavu prate online ili uživo, polaznici mogu da izaberu i broj osoba koje će prisustvovati predavanjima. Ukoliko se opredele za grupni oblik rada, na časovima će pored njih biti još minimum troje, a najviše sedmoro kandidata. Taj broj je procenjen kao optimalan za kvalitetno prenošenje i usvajanje znanja, ali i vrlo aktivnog učešća u edukaciji. Pravilima je predviđeno i da se nijednom članu grupe ne sme dati primat u odnosu na ostale, te se tako neće uzimati u obzir zahtevi pojedinačnih polaznika koji se odnose na promenu termina za održavanje časova, datuma početka kursa i uopše ritma kojim se odvija edukacija. Sve pojedinosti vezane za nastavu utvrdiće isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a polaznici će morati da ih poštuju i rade prema utvrđenoj satnici.

Oni koji nisu zainteresovani za samostalni rad, ali takođe ne žele ni da se obučavaju u prisustvu većeg broja ljudi mogu da odaberu poluindividualni način pohađanja časova. Tada, naime kandidati kao partneri prolaze kroz edukaciju, pomažu jedan drugom i tako brže i lakše postižu predviđene ciljeve. U zaista širokoj ponudi organizatora nalazi se i individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, koji je namenjen isključivo jednom kandidatu kome ovlašćeni profesor drži predavanja. Svakako da i ovakav pristup ima svojih očiglednih prednosti, koje se pre svega ogledaju u mogućnosti da se proces učenja prilagodi polazniku, ali i da on u svakom trenutku pita predavača sve što mu ne bude jasno. Kandidati koji se opredele za jedan od pomenutih modela rada, imaće priliku da sami preciziraju termine održavanja časova, njihovu učestalost, te datum kada će seminar da startuje. Na taj način će, ukoliko se sa predloženim rasporedom saglasi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i profesor koji drži predavanja, moći da časove pohađaju bez stresa i dodatnih pritisaka, budući da to neće značajno poremetiti njihovu rutinu.

Koliko po planu traje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini?

Predavanja koja su obuhvaćena ovom edukacijom sprovodiće se u toku 3 dana u vidu dvočasa, koji traju po 90 minuta. To znači da je određeno da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini ima ukupan fond od 6 školskih časova, što prevedeno u minute iznosi 270.

Ovaj tempo rada se, međutim odnosi samo na grupnu nastavu, budući da u toj situaciji samo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora može da odredi kada će početi obuka, ali i kojim danima i u koliko tačno sati će se držati časovi. Pojedinačni kandidati koji čine grupu neće na ovaj raspored imati nikakvog uticaja, već moraju da ga slede do kraja sprovođenja kursa.

Predviđeni broj časova će ostati isti i kod korporativne edukacije, s tim što ritam rada ne mora biti ovakav kao što je gore navedeno. Termine održavanja časova i njihovu učestalost, te vreme startovanja navedenog programa odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i zvanični predstavnik firme, čiji zaposleni pohađaju predavanja.

Osobe čiji izbor bude individualni ili poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa osiguranjem u trgovini, imaće takođe 6 školskih časova, ali će oni biti raspoređeni onako kako polaznicima bude najviše odgovaralo. Da bi taj raspored postao validan, potrebno je da predložene termine i tempo odvijanja edukacije prihvati nadležni profesor, ali i koordinatora za nastavu koga je ovlastila naznačena obrazovna institucija.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osiguranjem u trgovini"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje