Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama medicinskog prava

Bilo bi veoma dobro da svi lekari, nezavisno od toga da li rade u državnom ili u privarnom sektoru isprate obrazovni program koji obuhvata specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava. Navedeni seminar pružiće važna saznanja i zaposlenima u pravnim službama u oblasti zdravstva, kao i svima koji se bave medicinskim profesijama, rade u Ministarstvu zdravlja ili su na neki drugi način povezani sa ovom sferom. Uz to, preporučuje se da pomenutu edukaciju pohađaju i sudije, advokati, kao i svi ostali kojima su potrebna znanja iz navedene oblasti.

U situaciji kada je potrebno edukovati zaposlene u nekoj firmi sprovešće se korporativni kurs i to na klasičan način ili preko interneta. Kandidati koji se odluče za prvu varijantu moći će da na časove dolaze u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, da rade u prostorijama svoje firme ili na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Datum početka seminara, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju mogućnost da nastavu prate uživo, ali će na takve časove morati isključivo da dolaze u prostorije odgovarajuće poslovnice navedene institucije. Njihov izbor može da bude i online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava, kada će predavanja pratiti preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Iz tog razloga potrebno je da prethodno na njih instaliraju poseban namenski softver, za šta će od nadležnih stručnjaka dobiti sva potrebna uputstva i smernice. Ako ovaj zadatak ne budu mogli da urade samostalno, mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.


Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama ovi polaznici mogu da nastavu pohađaju samostalno, to jest da traže da se za njih organizuje individualna edukacija. Ona se odvija prema principu „jedan na jedan“, što znači da nadležni stručnjak podučava samo jednog polaznika i tokom obrazovnog procesa mu poklanja apsolutnu pažnju. Na taj način će jasno sagledati njegove sposobnosti, predznanje, interesovanja i brzinu kojom uči, te prema tim kriterijumima oblikovati svoj predavački rad. Polazniku će tako omogućiti da, bez većih problema, u predviđenom vremenskom intervalu savlada sve što se od njega očekuje i usvojeno znanje primeni u praksi. Osobe koje izaberu ovaj pristup moći će da raspored po kome će se odvijati edukacija maksimalno usklade sa svojim načinom života i drugim obavezama koje imaju. Biće im, zapravo omogućeno da preciziraju kog datuma bi želele da počnu sa radom, te kojim danima i u koje tačno vreme im odgovara da imaju predavanja. Taj raspored postaće, međutim validan tek kada ga u potpunosti odobri ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Ovim polaznicima na raspolaganju je i poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava koji zajedno pohađa dvoje ljudi. Oni u tom obrazovnom procesu funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu, upućuju i podstiču na rad i tako značajno olakšavaju proces usvajanja novih znanja. Pokazalo se da je ovaj vid edukacije vrlo uspešan za povećanje motivacije kandidata, ali i za sticanje praktičnih znanja i veština koje će moći da koriste u realnom okruženju. Budući da i ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je maksimalni ispoštovati želje konkretnih polaznika koje se odnose na raspored rada. Oni će, dakle da se međusobno dogovore i navedu datum koji im odgovara za početak kursa, termine održavanja časova i tempo delovanja, a ukoliko se sa tim budu saglasili njihov predavač i ovlašćeni reprezent pomenute obrazovne institucije, moći će čitav program da prođu prema rasporedu koji su napravili.

Grupna nastava organizovana je malo drugačije od prethodnog pomenutih, što se zapravo prvenstveno vidi u načinu formiranja rasporeda časova. Tada, zapravo vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost, kao i termin početka obuke određuje koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Kandidati ne mogu uopšte da u vezi sa tim iznose neke svoje zahteve niti predloge, jer oni jednostavno neće moći da se uvaže, budući da nije moguće napraviti raspored koji će u isto vreme svima da odgovara. Stoga će, dakle članovi grupe morati da poštuju onaj koji im bude zvanično saopšten i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa. Da bi grupa mogla da funkcioniše kako treba neophodno je da bude odgovarajuće veličine.

Svi koje zanima stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava treba najpre da izvrše prijavljivanje u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili preko telefona i da navedu svoje lične podatke, tačnije ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Kada bude završeno prijavljivanje kandidata, organizovaće se upis na seminar, kome su svi oni dužni da lično prisustvuju i da, u tu svrhu pribave i donesu određena dokumenta. Zvanični spisi koji su polaznicima potrebni za upis na kurs biće im naravno na vreme saopšteni, kao i svi ostali važni detalji ove procedure.



Šta proučava kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava?

Odnos subjekata koji obavljaju medicinsku delatnost sa svojim korisnicima, pacijentima po pitanju obaveza i odgovornosti u spornim situacijama nije regulisan samo etičkim i moralnim načelima, nego i pravnim normama, odnosno medicinskim pravom.

Stručni seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava počeće stoga uvođenjem prisutnih u sam pojam medicinskog prava, koji bi trebalo razlikovati od pojma sudske medicine. Ono je, zapravo deo šire oblasti, zdravstvenog prava koje se bavi svim pravnim propisima koji su u interesu zdravlja ljudi. Kandidati će biti informisani da se medicinsko pravo, osim odnosom između pripadnika medicinske profesije i građana, koji su njihovi pacijenti, bavi i svim pravnim normama koje uređuju oblasti lekova, medicinskih sredstava, prikupljanja i transfuzije krvi, biomedicinskim istraživanjima i ogledima na ljudima, te pravnim značajem medicinske dokumentacije. Profesori će, svakako naglasiti da je osnovni cilj medicinskog ili lekarskog prava upravo zaštita pacijenata.

Polaznicima će takođe biti naznačeno da se izvori medicinskog prava nalaze u propisima zemalja EU i Konvenciji Saveta Evrope o ljudskim pravima u oblasti biomedicine, budući da našim propisima nisu detaljno uređene važne oblasti koje se tiču, recimo genetskih intervencija na čoveku, operacija promene pola, te zaštite embriona. Nepostojanje zaokruženog sistema pravnih normi koje bi bile sabrane u nekoliko akata namenjenih medicinskom zanimanju dovodi do situacija u kojima se u sudskoj praksi koriste pravne norme rasute po mnogobrojnim zakonima kojima se uređuju različite oblasti, a najčešće se izvori za pravno rešavanja problema iz medicinskog domena nalaze u krivičnom i građanskom pravu.

Nadležni stručnjaci će, takođe objasniti da srodne pojmove medicinskom pravu, kao što su medicinska etika, sudska medicina ili elementi vezani za javno zdravlje i menadžment u zdravstvu nije uvek lako razgraničiti. Uopšteno, medicinsko pravo je specifičan oblik prava u medicinskim slučajevima, dok je sudska medicina alat za medicinsko razjašnjavanje pravno relevantnih činjenica. Kandidati će biti obavešteni da medicinsku etiku ili staleško pravo medicinske profesije čine statuti i kodeksi koje donose udruženja, komore lekara, apotekara i stomatologa. Takve norme regulišu ponašanje medicinara prilikom obavljanja svog posla, kolegijalne odnose, odnose prema pacijentima, relacije prema društvu i načine profesionalne komunikacije sa javnošću. Lekarska etika nije pravna norma ali se sa medicinskim pravom dopunjuje i međusobno se oslanjaju jedno na drugo.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava biće objašnjeno da se medicinska delatnost prvenstveno bavi lečenjem, dijagnozom, prognozom, terapijom i prevencijom bolesti, ali i estetskim operacijama, sterilizacijom, veštačkom oplodnjom, prekidom trudnoće i medicinskim eksperimentima. Pravna pitanja i zakonske norme obavljanja medicinske delatnosti nisu suprotstavljene etičkom odnosu lekara i pacijenta, zasnovanom na humanom činjenju lekara i poverenju koje u njega ima pacijent, već se dopunjuju i olakšavaju posao doktora, jasno ograničavajući prava i obaveze. Time se obezbeđuje i kvalitet medicinskih usluga koji je podvrgnut i spoljašnjoj, pravnoj kontroli.

Profesori će istaći da lekari i pacijenti, kao titulari prava i obaveza mogu u svakodnevnoj praksi, zbog neusklađenosti etičkih pravila i obavezujućih pravnih normi da budu dovedeni pred različite dileme zbog nepostojanja pravne norme za konkretan slučaj. Lekar, dakle ima pravo slobode lečenja, izbora terapije, prekida lečenja pod određenim okolnostima, dok razvoj pacijentovih prava obuhvata pravo na samoodređenje (autonomiju u odnosu na sopstveno telo i odluku da li će se podvrći lečenju), obaveštavanje (obuhvata sve činjenice koje su važne za odluku pacijenta da pristine na medicinske mere) i obavezni pristanak na medicinsku intervenciju, dijagnostičke i terapijske mere.

Polaznicima će biti objašnjeno da je dužno postupanje lekara regulisano pravilima struke i pravilima pažnje. Kršenje nekog od tih pravila predstavlja bitan elemenat odgovornosti za štetu (pogoršanje zdravlja, bolovi, invalidnost, smrtni ishod). Osim toga, biće obavešteni da medicinski standardi predstavljaju pravila kojih mora da se pridržava svaki lekar, te da se ovde misli kako na osnovne, tako i na bazične standarde, kao što su recimo higijenski zahtevi prilikom intervencija.

Pre no što se okonča kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava, biće reči i o medicinskim, lekarskim greškama, koje podrazumevaju sva postupanja neusklađena sa dobrom lekarskom praksom i aktuelnim medicinskim standardima. Lekarske greške se pojavljuju prilikom preduzimanja neindikovanog ili nepreduzimanja indikovanog zahvata, te kod sprovođenja pogrešnih mera. Generalno, greške se svrstavaju u dijagnostičke, terapijske i profilaktičke, a mogu da se tiču i nepropisnog vođenja medicinske dokumentacije ili neadekvatnog ponašanja medicinskog osoblja.

Pre kraja edukacije, profesori će istaći da se osnovi odgovornosti za nestručan ili nezakonit rad u medicinskoj delatnosti nalaze u Krivičnom zakonu, u članu o nesavesnom pružanju lekarske pomoći. Objasniće da izvođenje odgovornosti u sudskim postupcima može da se vrši na osnovu dokaznih sredstava, kao što su protokoli, vodiči dobre prakse ili veštačenje. Sudsko - medicinski veštak daje, naime stručni nalaz o kvalitetu lečenja optuženog kolege, na osnovu mišljenja o tome šta bi on uradio na mestu tuženog i prosuđuje da li je ponašanje tuženog bilo u skladu sa medicinskim standardima.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava?

Kandidati koji su zaposleni u nekoj firmi i žele da isprate ovaj obrazovni program mogu da rade na klasičan način ili preko interneta, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će pohađati nastavu. Dakle, ukoliko se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava prati uživo, prijavljni mogu na časove da dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, ali i da se edukuju u svom radnom okruženju, kao i na svakom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. U slučaju da predavanja prate online, sami će odrediti lokaciju na koji će to raditi, budući da u tu svrhu koriste svoje kompjutere. Svakako će, međutim morati da se pridržavaju termina za održavanje časova, tempa delovanja i određenog datuma za početak kursa koje budu precizirali zvanični reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Oni koji su na obuku prijavljeni kao fizička lica mogu takođe da odaberu klasična predavanja, na kojoj će morati da dolaze u moderno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije. Na raspolaganju im je i online seminar, za koji međutim moraju da se blagovremeno pripreme, tačnije da na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj zadatak je prilično jednostavan i polaznici uglavnom uspevaju da ga obave samostalno, a ukoliko se neko ne bude snašao, svakog dana tokom radnog vremena može da se obrati za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.

Polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava takođe će na klasične časove morati da dolaze u određeno predstavništvo naznačene institucije, prema rasporedu koji bude zvanično usvojen. Biće u mogućnosti i da prate predavanja online, u prostoru koji im bude najviše odgovarao, a za bilo koju opciju da se odluče moći će da istaknu koje vrijeme im odgovara za početak seminara, kao i kojim danima i koliko često žele da imaju časove. Taj predlog razmotriće njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i, ako budu smatrali da je on prihvatljiv proglasiće ga zvaničnim i u skladu sa njim sprovoditi edukaciju do kraja programa. U slučaju da u traženi plan bude potrebno uneti neke izmene, u svakom slučaju će se voditi računa o željama konkretnog polaznika i nastojaće se da finalna verzija rasporeda što više bude sa njima usklađena.

Osobe koje budu pohađale poluindividualnu nastavu radiće u paru i oboje dolaziti na standardna predavanja u najbližu poslovnicu organizatora ili se, pak obučavati preko svojih kompjutera na lokaciji koju sami odrede. Dotični polaznici takođe će biti u mogućnosti da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi, jer će im biti dozvoljeno da se najpre međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju oko svih pojedinosti koje se odnose na obrazovni proces. Tako će odrediti vreme njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova koje će svi učesnici moći da prihvate.

Oni koji budu pratili grupni seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava zajedno će pohađati klasične časove u određenoj poslovnici organizatora ili raditi preko interneta, na mestu koje sami odaberu. Ni u jednoj varijanti, međutim neće moći da ističu svoje zahteve vezane za raspored po kome će se sprovoditi nastava, već će biti obavezni da prihvate termine održavanja časova, ritam delovanja i vreme početka kursa koje bude precizirao ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije. Takođe treba da budu informisani da će u nekim situacijama morati izvesno vreme da sačekaju dok grupa ne bude formirana, pošto se za to mora ispuniti predviđen uslov vezan za minimalni broj polaznika. Pravilima je, zapravo određeno da grupa može početi sa radom tek sa najmanje četiri člana, a u njenom sastavu ne sme da bude više od njih osmoro.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava?

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da se edukuju online, a njihov izbor takođe može biti i klasični kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava. Za prvu opciju obavezni su da blagovremeno na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera, a veruje se da prosečni kandidati to mogu da urade bez ikakvih problema, jer je u pitanju postupak koji nije posebno komplikovan. Ipak, organizator je za one kojima to ne pođe za rukom obezbedio tehničku podršku u svakom predstavništvu naznačene institucije. Polaznici koji budu želeli da predavanja prate uživo moraće, međutim da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, u skladu sa rasporedom koji bude zvanično utvrđen.

Za bilo koju od prethodnih varijanti da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da pohađaju časove nezavisno od ostalih, to jest da odaberu individualnu edukaciju. Tada će nadležni profesor podučavati jednog polaznika, koji će znanja usvajati sopstvenom brzinom i biti u prilici da navede datum koji mu odgovara za početak edukacije, vreme i učestalost održavanja časova koji bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Ako za to dobije saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, tokom čitave obuke moći će da radi prema rasporedu koji sam napravio.

Raznovrsna i bogata ponuda organizatora obuhvata i poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava, kada dvoje polaznika zajedno pohađaju časove. Ovaj tandemski rad omogućava im da brže i jednostavnije savladaju predviđene obrazovne ciljeve, budući da mogu da se međusobno pomažu i podstiču na učenje i usavršavanje. Slobodni su takođe da naznače kada bi želeli da počne sa obukom, kao i kojim danima i u koje tačno vreme je najbolje da imaju predavanja. To će saopštiti svom profesoru i koordinatoru za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije i, ako se oni sa iznetim predlogom budu saglasili, željeni raspored će biti proglašen zvaničnim.

Kod grupne nastave, međutim kandidatima neće biti dozvoljeno da ni na koji način utiču na pravljenje rasporeda rada, jer jednostavno nije moguće u tom smislu svima istovremeno udovoljiti. Zbog toga će vreme održavanja časova, tempo delovanja i datum početka kursa da odredi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Da bi grupa mogla da ostvaruje željene rezultate mora biti odgovarajuće veličine, kako bi se obezbedila kvalitetna interakcija među članovima, njihovo aktivno učešće u nastavi i odgovarajući napredak.

U slučaju da rukovodioci neke firme smatraju da je ovaj obrazovni program koristan za njihove radnike mogu da se obrate organizatoru koji će im ponuditi da se za dotične polaznike sprovede korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava. Oni mogu da predavanja prate preko interneta, u prostoru koji sami odrede ili, pak da rade na klasičan način u najbližem predstavništvu pomenute institucije, u svom radnom okruženju, kao i na svakom mestu gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Raspored po kome će se raditi zajedno će da odrede ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava?

Kandidati koji budu pohađali poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava, kao i oni koji budu pratili individualnu nastavu takođe će imati isti fond časova ali će termine i ritam njihovog sprovođenja da odrede zajedno sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, kako bi formirali raspored koji će im svima biti po volji.

Korporativna nastava takođe će imati isti fond časova, ali ovde vreme održavanja časova i ritam rada određuju zajedno koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije i lice ovlašćeno od strane firme čiji radnici pohađaju seminar.

Naznačeni tempo rada važi naime samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama medicinskog prava, jer tu sve detalje obrazovnog procesa određuje isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, a članovi grupe moraju da im se prilagode.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama medicinskog prava"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje