Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti

Sa navedenom tematikom bi trebalo primarno da se upoznaju detaljno svi oni, koji posluju sa nekretninama, a bez obzira da li poseduju svoju agenciju za promet nepokretnosti ili su u nekoj od njih zaposleni. Znanja i veštine koje nudi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti će svakome od njih, sasvim sigurno pomoći da unaprede kvalitet i ličnog i kompanijskog poslovanja.

Bitno je odmah istaći podatak da izuzev edukecije, koja je namenjena namenjena pojedincima, odnosno fizičkim licima, Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanim kompanijama nudi mogućnost i organizacije korporativnog seminara, a u kom slučaju se nastava prilagođava isključivo radnicima te firme. Zapravo se časovi organizuju baš onako kako odluče direktori tih preduzeća, odnosno zvanično ovlašćenog lica, koja se o svemu moraju prethodno dogovoriti sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Predviđeno je da oni prvo definišu datum početka korporativnog kursa, a potom i da zajedno odluče kojim tempom će predviđeni broj zaposlenih pohađati predavanja i u kojim terminima. Postoji isto tako mogućnost i da časovi budu organizovani direktno u prostorijama zainteresovanog preduzeća, ali naravno taj prostor mora biti opremljen prema pravilima, o čemu će svakako klijenti biti detaljno obavešteni.

Za pojedinačne polaznike se nastava organizuje ili direktno u poslovnici pomenute institucije ili onlajn, s tim da i za jednu i za drugu važi pravilo da se sprovode kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu, tako da će svaki prijavljeni kandidat samostalno doneti odluku koji tip edukacije želi da pohađa.


A pre svega toga on mora da izvrši prijavu, to jest da osnovne informacije o sebi dostavi ili preko telefona ili ih izdiktira zaposlenom u konkretnom predstavništvu organizatora lično. Isto tako može da se prijavi i elektronski, što znači da treba u mejl - u da navede kako svoje ime i prezime, te datum rođenja, tako isto i broj telefona.

Prilikom prijavljivanja će svaki kandidat dobiti informaciju o postupku upisa, a posebno će biti napomenuto da se od njega očekuje tada da bude lično prisutan, te će ga zaposleni u odabranoj poslovnici obavestiti i o dokumentima koja mora da pripremi.

Svakako je poželjno ili u momentu prijave ili prilikom upisa da polaznik navedene da li ga interesuje klasična obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti ili će se opredeliti za praćenje nastave online, odnosno da li će to učiniti kroz grupnu, poluindividualnu ili individualnu.U dogovorenim terminima, a u zavisnosti od toga koji tip nastave od ponuđenih izabere, će polaznik dolaziti direktno u predstavništvo ove institucije, a u kome se pre toga prijavio i upisao, ukoliko se bude opredelio za praćenje nastave na klasičan način.

Budući da časove treba da pohađa preko računara, ako se odluči za drugu ponuđenu opciju, to podrazumeva da ga polaznik mora posedovati, ali je vrlo važno i da obezbedi stabilnu vezu sa internetom. Naravno da će za praćenje nastave online da instalira i namenski program, a svu neophodnu stručnu pomoć može dobiti od zaposlenih u IT sektoru bilo koje poslovnice ove institucije.

Bitno je da svako od prijavljenih izabere i između prethodno pomenute tri varijante, to jest da odluči da li će časove pohađati individualno ili u paru, te u grupi.

Najzahtevniji od svih je, sasvim sigurno grupni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, jer se u tom slučaju prijavljenom ne dozvoljava da odlučuje ni o čemu, već se od njega očekuje da se pridržava svega onoga što odredi zvanični koordinator za nastavu. A da bi uopšte grupna obuka mogla da bude organizovana, mora se minimalni broj polaznika prijaviti u jednoj od poslovnica, nakon čega će kordinator definisati na koji način će predavanja da budu održana, a u smislu da će odlučiti kog datuma će grupni kurs da počne, odnosno u kojim terminima će časovi da budu održani i u skladu sa kakvom dinamikom. Pošto sve to bude učinio, obavestiće na propisan način prijavljene, a od njih se svakako zahteva da se u potpunosti svega toga pridržavaju, jer se njihovi zahtevi za izmenama u tom slučaju uopšte ne smeju prihvatiti.

Na potpuno drugačiji način se organizuje i individualni i poluindividualni tip edukacije, zato što svako ko se za neki od njih opredeli ima apsolutno pravo da se o načinu organizacije nastave samostalno dogovara direktno sa koordinatorom u jednoj od poslovnics, kao i sa predavačem koji će izabrani tip kursa voditi.

Nastavni plan stručne obuke - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti

Šta se precizno podrazumeva pod pojmom menadžment u prometu nepokretnosti je prva tema, koju će profesori predstaviti polaznicima ove specijalizovane obuke. Naravno da će oni detaljno objasniti i koje sve poslove ima obavezu da izvršava lice, koje bude steklo zvaničan sertifikat za konkretno zanimanje.

Posle toga, plan i program predviđa da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti bude usmeren na prezentovanje osnovnih odredbi aktuelnog zakona, a što će svakako biti propraćeno i odgovarajućim primerima iz prakse.

Svaki polaznik će biti u prilici da, pored ostalog nauči i koji su to sve koraci, odnosno faze u postupku prometa nepokretnosti, te na koji način se svaka od njih mora pravilno izvršiti. Podrazumeva se da će kroz vrlo pažljivo izabrane primere, njima biti prikazano i koje su to greške, koje se najčešće u praksi događaju, ali će naravno upravo zahvaljujući primerima i moći da im dodatno objasne kako se postupa u slučaju da do bilo kakve greške dođe, ali i šta je potrebno učiniti da bi se one izbegle u potpunosti.

Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti omogućiti polaznicima da se upoznaju i sa važećim zakonima, kojima je regulisana ova oblast. A predavači će govoriti kako o finansijskom, tako isto i o poreskom, ali i o pravnom aspektu poslovanja u ovoj oblasti.

Naravno da će prisutni, između ostalog imati prilike da nauče i koja se pravila poštuju kada je potrebno izvršiti procenu određene nepokretnosti, to jest koji se sve parametri uzimaju u obzir, te koje metode je neophodno tada koristiti.

A podrazumeva se da će akcenat takođe biti stavljen i na marketinšku delatnost, koja je izuzetno značajna za poboljšanje kvaliteta poslovanja agencije za promet nepokretnosti.

Na koji način funkcioniše tržište nekretnina će kroz primere biti objašnjeno polaznicima ovog kursa, a takođe će biti reči i o investiranju u toj oblasti.

Vrlo je važno napomenuti i to da će profesori imati priliku da objasne prisutnima i kako bi trebalo menadžer da se ponaša u različitim situacijama, to jest upravo takve situacije će biti simulirane tokom predavanja, a kako bi dodatno ta tema bila pojašnjena prisutnima.

Izuzev toga, specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti će se baviti i zvaničnom podelom kompanija koje posluju u toj oblasti, tako da će pored ostalog kandidati saznati i koja je osnovna razlika između njih, odnosno koja prava i obaveze imaju kako u odnosu na klijente, tako i u odnosu na državu.

Predavači će objasniti i na koji način se obračunava provizija prilikom prometa nepokretnosti, tako da će polaznici imati priliku da nauče i kako se na osnovu procenjene vrednosti dolazi do obračuna kamate.

Kandidati će saznati i kako funkcioniše proces ugovaranja poslova u toj oblasti, a profesori će im omogućiti i da kroz primere saznaju koja sve dokumenta tada moraju biti priložena i šta svaki od njih mora da sadrži, budući da upravo osoba koja je kvalifikovana za menadžera u toj oblasti ima obavezu sa svime time detaljno da bude upoznata.

Kako funkcioniše tržište nepokretnosti na lokalnom i ma globalnom nivou je poslednja tema sa kojom će se polaznici ovog kursa upoznati. Naravno da će i u tom delu profesori ponuditi adekvatne primere, a kako bi kandidatima dodatno olakšali shvatanje prethodno prezentovanih tema.

U kojim terminima se kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti održava i na kom mestu?

Sve detalje koji se odnose kako na lokaciju održavanja, tako isto i na termine u kojima će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti da bude sprovedena, će dobiti prijavljeni vrlo brzo pošto zaposlenom u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford budu naveli da li žele nastavu da pohađaju u okviru grupe, kroz individualnu ili poluindividualnu, te da li im više odgovara princip klasičnog praćenja predavanja, a kada su obavezni da dolaze u poslovnicu ili će se opredeliti da ih preko svog računara pohađaju.

Naglašavamo da je osnovna razlika između ponuđenih opcija vezana za broj polaznika, pa tako poluindividualnu prati njih dvoje, individualnu pohađa samo jedna osoba, dok u grupi može da ih bude prisutno između četvoro i osmoro najviše.

Uopšteno govoreći, mnogo je lakši princip koji se sprovodi kada se organizuje ili individualni tip edukacije ili poluindividualni, zato što se tom prilikom dozvoljava svakom prijavljenom da direktno sa profesorom, ali i sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora precizira kog datuma će početi jedan ili drugi tip obuke, odnosno u kojim terminima će časovi biti organizovani. Takođe će oni zajedno definisati i koliko će nastava trajati, to jest kakvom dinamikom će biti organizovana predavanja.

Nasuprot tome, kada se sprovodi grupni seminar - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, očekuje se da prijavljeni u potpunosti poštuje sve ono što zvanični koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici bude odredio, a što podrazumeva da će on definisati kako dinamiku održavanja časova i termine, tako isto i datum početka grupne edukacije. Svakako prvo mora da bude kreirana jedna grupa, posle čega će pomenuto lice definisati na koji način će časovi u grupi da budu organizovani.

Prethodno smo naveli da se klasičan tip edukacije organizuje direktno u poslovnici, a postoji mogućnost i da polaznik odluči nastavu da pohađa sa bilo koje lokacije, odnosno preko sopstvenog računara. Tada će mu biti predočeno da je njegova obaveza kako da obezbedi stabilnu vezu sa internetom, tako isto i da namenski softver na svoj kompjuter samostalno instalira. Naravno da je dostupna i tehnička podrška svakome, ko konkretni program ne bude mogao da samostalno instalira ili ko bude imao bilo kakav problem kada bude pristupao časovima preko interneta.

Trebalo bi još istaći i to da je u ponudi ove institucije i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, a u kom slučaju se predavanja organizuju za definisani broj zaposlenih u određenoj firmi. Nadležno lice zainteresovane kompanije bi trebalo o načinu organizacije časova, ali i o mestu njihovog održavanja da se direktno dogovori sa nadležnim licem u okviru bilo kog predstavništva organizatora. Napominjemo da samo korporativni seminar može da bude održan na nešto drugačiji način, a u smislu da će zaposlenima biti omogućeno časove da pohađaju i u svojoj kompaniji, ali ako njihovi nadležni obezbede propisane uslove za održavanje nastave.

Kako će biti organizovan specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti?

U principu se od svakog prijavljenog očekuje da izabere koji vid edukacije mu odgovara da pohađa, a kako bi precizne informacije i o mestu održavanja nastave i o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani, dobio od nadležnih lica.

Stvar je u tome da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti može pohađati kako onlajn, tako isto i prema klasičnom principu, kada je obavezno prisustvo prijavljenih direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Ko god se bude opredelio za prvu ponuđenu opciju, neizostavno mora posedovati sopstveni računar, a na njega će u skladu sa pravilima instalirati tačno određeni program, o čemu će dobiti sva potrebna obaveštenja od nadležnih u konkretnoj poslovnici organizatora. Iako je predviđeno da prijavljeni samostalno izvrši instalaciju softvera, u slučaju bilo kakve poteškoće se može svako od njih obratiti nekome od IT stručnjaka, koji su zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Osim ove dve mogućnosti, postoje i one koje su vezane za princip pohađanja časova, a u smislu da prijavljeni imaju izbor između praćenja nastave u grupi, odnosno individualno ili u okviru takozvane poluindividualne edukacije, koja je još poznata i pod nazivom nastava u paru, u kom slučaju dvoje njih prisustvuju predavanjima.

Specifičnost grupnog tipa edukacije jeste prisustvo većeg broja kandidata, preciznije između četvoro i osmoro njih. Ovlašćeni koordinator za nastavu će nakon kreiranja grupe od minimalnog broja članova definisati i datum početka i termine, kao i dinamiku održavanja časova. Svako ko je prethodno odabrao taj tip edukacije da prati će biti obavešten o detaljima, uz obaveznu napomenu da se zahtevi kandidata vezano za promene bilo kog segmenta ne prihvataju.

Princip prema kome se organizuje poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, kao i individualna edukacija je istovetan, a karakteriše ga sloboda u odlučivanju, koja je data svakom prijavljenom. Naime, radi se o tome da bi kandidat o načinu organizacije časova u okviru jednog ili drugog tipa edukacije trebalo da se dogovora direktno sa ovlašćenim licima konkretnog predstavništva organizatora, odnosno sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu. A to ustvari znači da će oni precizirati kako datum početka kursa, tako isto i trajanje, jer će odrediti i kakvom dinamikom će biti časovi organizovani, ali će se naravno usaglasiti i oko toga u kojim terminima će oni biti održani.

Pored svih pomenutih vidova edukacija za fizička lica, ova institucija organizuje i korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, a po zahtevu. U pitanju je nastava za radnike zaposlene u bilo kom preduzeću, kada se način organizacije časova maksimalno prilagođava njihovim i potrebama njihovih nadležnih. Postoji odstupanje i u mestu održavanja, jer samo korporativna edukacija može da bude sprovedena i direktno u prostorijama zainteresovane kompanije, ali ako precizno definisani uslovi o opremljenosti prostora budu ispunjeni. Svakako će se direktor te firme, to jest njen ovlašćeni predstavnik dogovoriti sa organizatorom oko toga gde će biti nastava za zaposlene održana, kao i o tome u kojim terminima i prema kakvoj dinamici će se sprovoditi časovi.

Koliko će trajati stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti?

Samim tim što se edukacija namenjena pojedincima može pratiti i u okviru grupne, ali i individualne i poluindividualne nastave, ne može se za sve njih unapred definisati trajanje, jer se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti organizuje na različite načine.

Zapravo kod poluindividualne i individualne nastave se o tome, ali i o svim ostalim detaljima dogovaraju polaznici i nadležni u onoj poslovnici organizatora, u kojoj je prijava prethodno izvršena.

Međutim, kada se opredele za to da nastavu pohađaju u grupi, moraće da se pridržavaju svega što definiše organizator.

Ukoliko bude bio iznet zahtev da se organizuje korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti, ovlašćeno lice konkretne kompanije će se o trajanju nastave, kao i o svemu ostalom vezano za održavanje časova za zaposlene, dogovarati direktno sa nadležnima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama menadžmenta u prometu nepokretnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje