Kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi

Izneta je najtoplija preporuka da svi preduzetnici, menadžeri i osobe koje obavljaju pravne poslove u različitim tipovima privrednih društava čija je delatnost usmerena na vršenje prometa roba i usluga pohađaju predavanja koja uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. Ovu edukaciju bi trebalo da prate i zaposleni u institucijama i firmama koje se bave nekom vrstom posredništva u poslovanju, kao što su recimo turističke agencije, banke ili lizing kompanije. Korisno je, bez ikakve sumnje da navedenom nastavom budu obuhvaćena i fizička lica koja deluju u funkciji agenta ili imaju komitenta, kao i svi pojedinci koji, iz ličnih ili profesionalnih razloga žele da prošire svoja znanja o temama koje će se na naznačenom seminaru obrađivati.

Osobe koje bude zainteresovao ovaj obrazovni program moraju da izvrše prijavljivanje i nadležnom licu daju svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. Vrlo brzo zatim sprovešće se zvanični upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da ovlašćenom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. O vremenu i mestu odvijanja navedene procedure, te o službenim spisima koje je potrebno da pribave svi kandidati će biti na vreme obavešteni.

Da bi izašao u susret potrebama i zahtevima polaznika, organizator je, pre svega omogućio da se nastava pohađa na klasičan način, ali i preko interneta. Standardni oblik predavanja sprovodiće se u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice navedene unstitucije, gde su prijavljeni obavezni da dolaze prema utvrđenom rasporedu. S druge strane, kandidati čiji izbor bude online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi moraće da se za takav način rada blagovremeno pripreme, tako što će na svoje računare instalirati namenski softver. Taj zadatak će najverovatnije moći da obave sasvim samostalno, jer ne zahteva posebno umeće niti informatička znanja, ali se svi koji budu imali nekih problema mogu obratiti stručnjacima, koji u svakoj poslovnici organizatora čine tim tehničke podrške.


Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama mogu da se obučavaju kandidati koji se opredele za grupnu nastavu. Tada, shodno precizno definisanim pravilima minimalno četvoro, ali ne više od osmoro polaznika zajedno prisustvuje časovima i kroz živu interakciju ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve i zadatke. Veličina grupe je vrlo bitan preduslov njenog uspešnog delovanja, jer je neophodno svim pojedincima omogućiti da se iskažu u nastavi, a opet uspostaviti aktivnu i dinamičnu komunikaciju među njima. Kako se pretpostavlja da bi svaki polaznik koji se na ovaj način edukuje imao posebne zahteve kada je u pitanju raspored rada, a nije moguće svima u isto vreme izaći u susret, odlučeno je da će koordinator za nastavu da precizira kada će program početi da se odvija, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Svi kandidati će morati da se utvrđenom planu delovanja prilagode, budući da se nikakvi prigovori u vezi sa tim neće uzimati u obzir.

Nasuprot tome, oni koji se opredele za poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi moći će međusobno, a onda i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije da se dogovore oko datuma za startovanje edukacije, termina i učestalosti sprovođenja časova. Tako će napraviti raspored koji će svima da odgovara, a sami polaznici će moći da se obučavaju bez prevelikog stresa i menjanja svoje dnevne rutine.

Istu mogućnost imaće i pojedinac koji bude želeo da nadležni predavač samo njemu drži časove, to jest da radi u skladu sa principima individualne nastave. On će, dakle da navede koji mu termini i tempo rada najviše odgovaraju, te kada je po njemu najzgodnije da edukacija počne, a ukoliko predloženi raspored bude prihvatljiv i za predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, on će se primenjivati do kraja obuke. Dotični kandidat će moći da napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima, a vodiće se računa i o njegovom predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije. Imaće priliku i da sa svojim profesorom ostvari blisku komunikaciju, da sa njim diskutuje, postavlja mu pitanja, te tako proširuje svoje kompetencije vezane za oblast koja se obrađuje.

Kandidatima koji rade u nekom preduzeću, a zainteresovani su za pomenutu edukaciju namenjena je korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. I u ovom slučaju moguće je nastavu pratiti preko interneta, kao i uživo, uz napomenu da klasični časovi ne moraju obavezno da se održavaju u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora. U tu svrhu može se iskoristiti i radno okruženje polaznika, kao i bilo koje drugo mesto na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje edukacije i aktivno učešće u njoj. Termin za početak seminara, te vreme i ritam održavanja predavanja sporazumno će da definišu koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije i osoba koju je zvanično za to ovlastila kompanija u kojoj rade prijavljeni.Plani i program kursa - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi

Ugovori u privredi podrazumevaju pravne poslove kojima se definišu saglasne volje dva ili više privrednih subjekata ili drugih pravnih lica, a kojima se postiže određeno obligaciono - pravno dejstvo. Osobama koje pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi biće prezentovane osnovne osobine ovih pravnih poslova, te će im biti predočeno da se predmetom ugovora u privredi smatra promet roba i usluga, da se oni svakodnevno zaključuju u velikom broju, te da je usled velikog značaja ovih zvaničnih poslova, država liberalizovala način njihovog zaključenja. Nadležni predavači će objasniti i da se ugovori u privredi tretiraju kao dvostrano obavezni, budući da se njihovim potpisivanjem obe ugovorne strane obavezuju da će ispuniti ono što je pomenutim sporazumom određeno. Kandidatima će, takođe biti predstavljene faze zaklučivanja ovih tipova ugovora, koje uključuju pregovore, ponudu za zaključenje ugovora i prihvat ponude.

U daljem toku nastave, prisutni će se upoznati sa tri najčešća tipa ugovora koji se potpisuju u oblasti trgovine, budući da između njih postoje mnoge sličnosti, što neretko dovodi do problema. Tako će im, najpre biti objašnjeni svi segmenti ugovora o trgovinskom posredovanju, koji se sklapa između posrednika i nalogodavca. Njime se, naime nalogodavac obavezuje da isplati posredniku odgovarajuću novčanu naknadu ukoliko ga dovede u vezu sa određenim licem, koje je važno za ostvarivanje određenog poslovnog cilja. Predavači će napomenuti da se, u ovim pravnim poslovima u ulozi posrednika najčešće pojavljuje banka i ostale finansijske institucije, ali da to, recimo mogu da budu i turističke agencije. Prisutnima će, potom biti naznačene sve obaveze koje su ovim ugovorom nametnute posredniku, a one se primarno odnose na traženje trećeg lica koje bi potencijalno zaključilo poslovnu saradnju sa nalogodavcem. On svakako nastoji da utiče na sklapanje tog ugovora, jer je to i u njegovom interesu, a obavezan je i da redovno informiše nalogodavca o svim bitnim pojedinostima. Kandidati će biti upoznati i sa važnim dokumentima koja posrednik koristi, te sa situacijama kada on može da odgovara za štetu prema licima između kojih je posredovao, a to se na primer dešava ukoliko je nalogodavca povezao sa poslovno nesposobnim subjektom, kada on ne može da ispuni obaveze naznačene ugovorom, te kada otkrije poslovnu tajnu bez dozvole nalogodavca i slično.

Nadležni stručnjaci će potom govoriti o obavezama nalogodavca u ovom pravnom poslu i objasniti da će se visina naknade koju on treba da isplati u najvećem broju slučajeva obračunavati na osnovu truda koji je posrednik uložio da do zaključenje konkretnog posla dođe. Polaznicima će biti objašnjeno i šta se podrazumeva pod potpunom sposobnošću ugovaranja, te na šta se odnosi potpuna i delimična nesposobnost za obavljanje ovog posla.

Na narednim časovima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi biće reči o ugovoru o trgovinskom zastupanju, poznatom još i pod nazivom ugovor o agenturi. Polaznici će tako saznati da ovaj pravni posao spada u ugovore o uslugama i da se njime uspostavljaju odnosi između zastupnika, odnosno agenta i klijenta, koji se određuje kao nalogodavac ili vlastodavac. Biće im istaknuto i da se naznačenim tipom obligacionih odnosa zastupnik obavezuje da posreduje u povezivanju nalogodavca i trećih lica, te da čak zaključuje ugovore u ime svog nalogodavca i obavlja ostale pravne poslove u cilju zaštite njegovih interesa. Klijent, sa druge strane za svaki zaključeni posao treba da plati svom agentu, kome mora da obezbedi i odgovarajuće ovlašćenje. Ono se izdaje u vidu naloga i predstavlja vrlo bitan segment navedene vrste ugovora, a njegov obim i vrsta moraju da budu vrlo precizno određeni, jer će od toga da zavisi i sadržina ugovora o trgovinskom zastupanju. Polaznicima će biti naglašeno i da agent, pored obaveze da vrši poslove zastupanja, treba da na predviđen način obaveštava javnost o predmetu poslovanja svog komitenta, da štiti interese nalogodavca, da ga redovno informiše o bitnim pojedinostima, te da se strogo pridržava uputstava i naloga koji su mu izdati, da čuva poslovne tajne, brižljivo vodi poslovne knjige, informiše svog klijenta o toku poslovanja i da mu, nakon isteka ugovorne obaveze vrati sve stvari, kao što su na primer različiti modeli, uzorci, propagandni materijal i slično, koje su mu bile stavljene na raspolaganje u cilju uspešnijeg delovanja. Ovlašćeni predavači će, zatim navesti da nalogodavac mora da strogo poštuje ograničenja konkretnog naloga, da zastupniku preda odgovarajući materijal, da sa njim redovno kontaktira i sarađuje, da mu isplaćuje ugovorenu naknadu, te da takođe namiri neke neuobičajene troškove, ukoliko ih bude bilo.

Pre nego što se završi kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi, polaznici će se upoznati i sa trećim najčešćim tipom ugovora u trgovačkoj delatnosti, a to je ugovor o komisionu. Njime se ostvaruje brži promet robe i njeno plasiranje na različita tržišta, budući da se ovim pravnim aktom komisionar obavezuje da će u svoje ime, a na račun svog nalogodavca da prodaje njegovu robu ili da kupuje novu, takođe na njegov račun. Tako se uspostavljaju obligacioni odnosi između komitenta i komisionara (interni odnos), zatim između komisionara i trećeg lica (eksterni odnos), te između trećeg lica i komitenta (završni odnos). Profesori će potom govoriti o ključnim elementima ove vrste ugovora, to jest o poslovima za koje je komisionar zadužen i proviziji koju će za to da dobije, a naglasiće i da se obaveze komisionara pre svega ogledaju u odgovarajućem izvršavanju naloga, postupanju prema nalozima komitenta i zaštiti njegovih interesa. Kandidatima će biti takođe naglašeno da nalogodavac, to jest komitent mora da plati ugovorenu proviziju, da nadoknadi eventualne vanredne troškove, te da po prestanku ugovora sve obaveze koje su bile prebačene na komisionara ponovo preuzme na sebe.

Pre kraja edukacije prisutni će se upoznati i sa posebnim vrstama ugovora o komisionu, to jest sa onim o konsignaciji, o komisionu sa klauzulom star del credere, te sa samostalnim istupanjem komisionara.

Po okončanom programu svi polaznici će biti kadri da primenjuju naznačene ugovore u realnim situacijama, budući da će odlično poznavati sve njihove elemente.

U kojim terminima i gde se održava seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi?

Kandidati koji predavanja budu pohađali u grupi radiće prema rasporedu koji bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene obrazovne institucije. On će da precizira kojim danima i u koliko sati će se odvijati časovi, te kada tačno počinje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. Sami polaznici neće na te detalje obrazovnog procesa moći da utiču ni na koji način, već će morati da se konkretnom planu delovanja prilagode i slede ga do kraja edukacije. Da bi grupa mogla kvalitetno da funkcioniše, precizno je definisana njena veličina, te tako ona može da obuhvata najmanje četvoro kandidata, ali se u njenom sastavu može naći maksimalno njih osmoro. Smatra se, naime da bi sa manjim ili većim brojem osoba bilo nemoguće ostvariti glavne ciljeve ovakvog načina rada, a to je konstruktivna interakcija i obezbeđivanje dovoljno prostora i vremena svakom pojedincu za lični napredak.

S druge strane, osobe koje se opredele za rad prema principima poluindividualne nastave, pratiće predavanja zajedno sa još jednim polaznikom i moći da preciziraju kada im odgovara da časovi počnu da se sprovode, te koji će biti termini i tempo obrazovnog delovanja. Ipak, da bi taj raspored mogao zvanično da se koristi, neophdno je da najpre bude odobren od strane nadležnog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Pojedinac za koga se bude sprovodio individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi imaće, takođe priliku da organizuje svoju edukaciju na način koji mu najviše odgovara, naravno uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije. Takođe će imati priliku da napreduje u skladu sa sopstvenim sposobnostima i mogućnostima, jer će nadležni predavač nastojati da predviđeno gradivo izlaže ritmom koji najviše odgovara konkretnom kandidatu, a sve sa ciljem ostvarivanja što boljih rezultata.

Nezavisno od socijalnog okruženja koje odaberu, polaznici mogu da rade preko interneta ili na klasični način, kada su obavezni da u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Oni koji se, međutim odluče za online edukaciju moraće da se blagovremeno za to pripreme, te da na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera. Većina polaznika to uspeva da obavi bez ičije pomoći, budući da se radi o jednostavnom postupku, ali je svima koji se ne budu snašli baš najbolje na raspolaganju ekipa tehničke podrške, koja funkcioniše u svakom predstavništvu navedene institucije.

Za radnike određene kompanije koji žele da pohađaju naznačena predavanja biće organizovan korporativni seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. On se odvija u skladu sa terminima i ritmom koji preciziraju ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije. Moguće ga je prtiti online ili na klasični način, kada polaznici mogu takođe da odaberu lokaciju na kojoj će se časovi sprovoditi, pod uslovom da ona ispunjava tehničke uslove za kvalitetan obrazovni rad. Tako su im na raspolaganju savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, okruženje u kome rade, ali i svako drugo mesto koje poseduje predviđene kriterijume.

Kako je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi?

Pojedinačni kandidati mogu predavanja da prate na standardni način, to jest da prema definisanom rasporedu dolaze na časove u određenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, a njihov izbor može da bude i online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi, koji će uz pomoć svojih računara pratiti preko interneta. Zbog toga moraju da, pre no što edukacija startuje instaliraju specijalni tip softvera, što najverovatnije mogu da urade samostalno, jer postupak uopšte nije komplikovan. Ukoliko se ne snađu najbolje, obratiće se informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Bilo za koju od pomenutih opcija da se opredele, polaznici mogu da rade individualno, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni predavač da podučava. Tako će imati priliku da tok edukacije maksimalno prilagode sebi i svojim potrebama, da ostvare kvalitetnu komunikaciju sa svojim profesorom, postavljaju mu pitanja i dobijaju potvrdu ispravnosti vlastitog mišljenja o konkretnoj temi. Osim toga, moći će da naglase koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, te kog datuma bi želeli da edukacija počne, a zatim će njihove predloge razmotriti nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Ukoliko se svi učesnici u obrazovnom procesu saglase sa navedenim rasporedom, on će se zvanično koristiti do kraja programa.

Istu mogućnost imaće i kandidati koji se budu obučavali u paru, to jest koji se opredele za poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. Oni će definisati plan delovanja koji im oboma odgovara i moći će da rade u skladu sa njim ukoliko ga njihov profesor i ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije budu smatrali prihvatljivim.

Kandidatima je na raspolaganju i grupna edukacija, kada predavanjima zajedno prisusutvuje minimalno četvoro, ali ne više od osmoro polaznika. Oni međusobno sarađuju i kroz aktivnu i dinamičnu komunikaciju ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Među članovima grupe ne sme da bude rivaliteta i oni moraju da funkcionišu kao celina. Zbog toga je predviđeno da će vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i termin za početak ovog programa da odredi korodinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije, a prijavljenima neće biti omogućeno da iznose lične zahteve koji se tiču rasporeda. Oni se neće uvažavati jer je, s obzirom na brojnost članova grupe, nemoguće napraviti plan delovanja kojim će svi istovremeno da budu zadovoljni.

Kada se na eduakciju prijave zaposleni u nekom preduzeću sprovodi se online ili klasična korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi. Polaznici koji se opredele za standardni način rada mogu da imaju predavanja u prijatnom ambijentu neke od poslovnica organizatora, u prostoru same firme za koju rade, kao i na bilo kojoj lokaciji koja ispunjava kriterijume za neometani tok nastavnog procesa. Raspored obaveza ovih polaznika definisaće u dogovoru ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime preduzeća u kome rade kandidati.

Koliko će da traje kurs i obuka - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi?

Ukupan nastavni fond za pomenutu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, ili preciznije 360 minuta. Oni se odvijaju o vidu dvočasa tokom 4 dana, što znači da celokupan program traje 4 puta po 90 minuta.

Kandidati koji se opredele za poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi, kao i oni koji budu radili individualno imaće isti broj časova, ali će njihov raspored moći sami da odrede, ukoliko s tim u vezi dobiju pristanak svog profesora i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava radiće takođe u istom vremenskom okviru, ali njihov raspored može da bude drugačiji, budući da će njega da definišu koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i ovlašćeni reprezent firme u kojoj rade polaznici.

Naznačeni tempo delovanja validan je, zapravo isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi, pošto tada o svim pojedinsotima obrazovnog procesa odlučuje ovlašeni predstavnik organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovnim elementima ugovora u privredi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje