Kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije

Naznačeno je da su predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za datu oblast održati dok bude trajao stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije primarno namenjena top menadžerima, odnosno onima koji se nalaze u vrhu određene organizacije. Navedena eduakcija biće veoma korisna i za rukovodioce srednjeg nivoa, kao i one koji su zaduženi za takozvano linijsko upravljanje. Pored pomenutih osoba, časovima bi trebalo da prisustvuju i svi koji, u okviru svojih kompanija imaju neku ulogu u procesu odlučivanja, od čega naravno zavisi i postizanje željenog poslovnog uspeha.

Pošto se na ovaj seminar prijavljuju osobe različitih profesija, interesovanja, potreba, godina i ličnih osobina, organizator je predvideo nekoliko oblika pohađanja nastave, sa ciljem da svima omogući da nove obaveze lakše uklope u svoj ritam i prođu naznačenu edukaciju sa manje stresa i opterećenja.

Pojedinačni kandidati mogu, dakle da rade na klasični način, to jest da na predavanja u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. One se nalaze u više od 20 gradova širom Srbije i za potrebe sprovođenja obuke poseduju prostorije koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Ovim polaznicima na raspolaganju je i online kurs i u toj situaciji će predavanja pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera, pa je potrebno da na njih prethodno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Pomenuti postupak je vrlo jednostavan i veruje se da većina prijavljenih može da ga obavi samostalno, ali je svakako za one koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja obezbeđena tehnička podrška od strane IT stručnjaka u svakoj poslovnici pomenute institucije.


Nezavisno od toga za koju se od pomenutih opcija opredele, kandidati koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba, tačnije rečeno za njih može da se organizuje grupni seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije. U takvom radnom okruženju obrazovni ciljevi se postižu putem aktivne komunikacije među polaznicima koja je, u svakom slučaju kontrolisana i vođena od strane nadležnog stručnjaka. Kako bi se obezbedilo kvalitetno funkcionisanje grupe, nužno je da se strogo poštuju utvrđena pravila koja se tiču njene veličine. Važno je napomenuti da niko od prijavljenih neće moći da, na osnovu svojih potreba traži održavanje nastave u određenim terminima, ali ni da definiše tempo rada i datum za početak kompletnog programa. Sve ove detalje će, naime da utvrdi koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a od članova grupe se očekuje da im se u potpunosti prilagode i slede ih do kraja kursa.

Onima koji žele da rade u društvu, ali samo jedne osobe namenjena je poluindividualna obuka, koja zapravo predstavlja najjednostavniji oblik grupnog delovanja, kada oba člana ovog tandema potpuno jednako dolaze do izražaja. Oni imaju priliku da se maksimalno iskažu u obrazovnom procesu i, uz podršku i pomoć svog partnera ostvare predviđeni napredak. Uzevši u obzir da ih samo dvoje prisustvuje predavanjima, moguće je ispuniti njihove zahteve vezane za raspored rada, pa će shodno tome oni moći da navedu kada bi želeli da edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko taj plan bude odgovarao nadležnom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, on će se usvojiti i primenjivati tokom čitavog seminara.

Polaznicima koji žele da se edukuju nezavisno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije. Tada ovlašćeni predavač podučava samo jednog kandidata, te može da jasno sagleda njegove mogućnosti, lične karakteristike, brzinu kojom usvaja nova znanja i da, na osnovu toga kreira svoja predavanja i pred prijavljenog izađe sa zahtevima koje on može da ispuni, kako bi mu omogućio da brzo i lako ostvari predviđene obrazovne ciljeve. Između profesora i polaznika uspostavlja se aktivna dvosmerna komunikacija, koja će takođe doprineti proširivanju kompetencija i usvajanju novih znanja. Oni koji odaberu ovaj pristup dobiće priliku da u značajnoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, te će biti zamoljeni da naznače koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov stil života i ustaljenu rutinu. Uz to će moći da navedu kada bi im odgovaralo da edukacija počne, ali da bi željeni raspored postao validan moraju se sa njim saglasiti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.Ako edukaciju žele da prate radnici neke kompanije, organizovaće se korporativna nastava i to kako online, tako i na standardni način. Svi koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će da na njih dolaze u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije, ali i da se obučavaju u svom radnom okruženju, kao i na drugim mestima na kojima postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno održavanje i praćenje časova. U vezi sa rasporedom rada, odnosno oko termina i ritma održavanja časova i datuma početka seminara dogovoriće se zvanični reprezent date firme i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Važno je napomenuti da osobe koje zanima specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije moraju da se prvo za to prijave i ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da učine u najbližem predstavništvu naznačene institucije, preko telefona ili slanjem poruke navedenog sadržaja na mejl adresu organizatora. Malo posle toga biće pozvani da obavezno lično dođu na upis i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, svakako biti blagovremeno tačno navedena kako bi mogli da ih prikupe i na odgovarajući način se pripreme, a biće informisani i o ostalim bitnim detaljima vezanim za vreme i mesto održavanja te procedure.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije

Poslovna inteligencija predstavlja sposobnost da se u biznis sistemima 21. veka, globalizovanim, dinamičnim, pretrpanim ogromnim količinama podataka, pred izazovima tržišta koje svaku grešku nemilosrdno kažnjava, donose brze i ispravne poslovne odluke. Na predavanjima koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije polaznici će saznati da veština donošenja odluka nije više pitanje iskustva ili intuicije, nego veština stalnog usavršavanja u korišćenju informacionih tehnologija i primenjivanju aktuelnih softverskih rešenja za skladištenje i obradu podataka. Ovlašćeni stručnjaci će, svakako objasniti kandidatima da se, u usko stručnom smislu metodologije, softveri i alati za prepoznavanje, izdvajanje i analizu poslovnih podataka, koji omogućavaju njihovo efikasno korišćenje i pretvaranje u informacije na osnovu kojih se donose poslovne odluke, nazivaju poslovna inteligencija.

Na časovima će biti reči i o skladištenju podataka, koje podrazumeva podatke koji su izolovani iz operativnih baza, kopirani i sačuvani u okviru posebnih baza, te prilagođeni za obradu pomoću specifičnih upita. Profesori će objasniti da su takvi podaci usmereni na subjekte, odnosno da daju informacije o predmetima koji su u okviru funkcionalnih celina, recimo nabavke ili prodaje. Uz to će napomenuti da su oni vezani za konkretno vreme, tačnije da imaju “istorijski” karakter, ali i da su nepromenljivi po pitanju sadržaja, što znači da se jednom sačuvani podaci ne menjaju. Kandidati će dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije saznati da je skladištenje podataka stalan proces planiranja, gradnje, prikupljanja podataka iz raznorodnih izvora, zatim upravljanja, održavanja i kontinuiranog unapređivanja. Cilj i svrhu postojanja skladište podata, dakle ispunjava ako osigurava pristup svim zaposlenima u organizaciji, sadrži sve podatke o poslovnim transakcijama, ukoliko je ažuriranje novih podataka trenutno, postoji mogućnost da se podaci izdvajaju i međusobno povezuju, ali i ako je prisutna varijanta proširenja, kao i mere zaštite poverljivih podataka. Ovlašćeni stručnjaci će takođe istaći da arhitektura skaladišta podataka u savremenoj praksi preporučuje tri osnovna modela, a to su dvoslojna arhitektura sa jednim zajedničkim skladištem, dvoslojna sa više nezavisnih skladišta i troslojna arhitektura skladišta.

Tokom edukacije profesori će upoznati kandidate sa metodom poslovne inteligencije poznate pod nazivom Data Mining (rudarenje podataka). Ona se bavi otkrivanjem zakonitosti među podacima i namenjena je prvenstveno menadžerima najvišeg nivoa, kojima su za donošenje odluka potrebne informacije nestrukturirane prirode. Radi se o jednom od suštinskih i, prema hijerarhijskom nivou najviših postupaka poslovne inteligencije, odnosno o otkrivanju znanja koje je memorisano u bazi podataka. Polaznici će saznati da data mining predstavlja izdvajanje implicitnih (prethodno neprepoznatih), a korisnih informacija iz velikog broja podataka polazeći od opštih informacija, preko onih detaljnih, pa sve do nivoa koji podatke pretvara u strukturnu informaciju koja je ljudima laka za razumevanje i interpretaciju. Oni će upoznati i tehnike koje ova metoda koristi, odnosno neuronske mreže, zaključivanje na osnovu slučaja, genetičke algoritme, stabla odlučivanja, asocijacijska pravila i statističke metode. Biće im predstavljeni i korisni alati za otkrivanje zakonitosti među podacima, kao što su matematički i statistički softverski paketi (na primer MathLab), alati koji se primenjuju kod skladištenja podataka (OLAP) i drugi alati opšte poslovne primene.

Osobama koje pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije biće predstavljena i OLAP kocka (Online Analytical Processing - onlajn analitička obrada). To je višedimenzionalna forma kojom se dobija odgovor, vizuelno predstavljen trodimenzionalnim grafikonom, za višedimenzionalne analitičke upite upućene ka skladištu podataka. Opisani način povezivanja baze podataka sa korisničkim interfejsom omogućava menadžerima jednostavno postavljanje upita i prikaz rezultata, tako da nije potreban specijalizovani stručnjak, to jest sistem analitičar za kreiranje izveštaja razumljivih i menadžerima koji nisu eksperti za IT. Stoga će profesori, između ostalog istaći i da rad sa OLAP kockom omogućava komforno delovanje, bez potrebe da se zna programiranje ili struktura baze podataka. Objasniće da se pravljenje OLAP kocke bazira na kategorisanju numeričkih podataka (mera, činjenica) u dimenzije, koje se izvode iz tabela sa primarnim ključevima i ostalim atributima. Svaka dimenzija ima pridruženu tabelu, tako da se one grupišu oko centralne teme, na primer oko prodaje proizvoda, a numerički podaci mogu da se analiziraju iz više uglova, u preseku tabela. Uslov koji je potrebno ispuniti da bi OLAP kocka bila funkcionalna je da skladište podataka bude dizajnirano prema dimenzijama koje su relevantne za poslovanje dotične organizacije. Polaznici će saznati i da je izgradnju kocke moguće izvesti uvozom spoljnih podataka u Eksel, to jest povezivanjem sa izvorom podataka, definisanjem filtera za uvoz, zatim merom i dimenzijom kocke, a sve prema uputstvima iz ekselovog “čarobnjaka za upitnike”.

Predavači će, najzad napomenuti da pravljenje izveštaja u OLAP kocki može da se izvrši u programu Eksel, u vidu pivot tabela i automatski generisanih grafikona koji daju bolji pregled podataka i ubrzavaju donošenje zaključka.

U koje vreme i gde se održava obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije?

Pojedinci zaposleni u određenom preduzeću koji žele da prate ovaj obrazovni program radiće prema rasporedu koji zajednički budu definisali zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će, dakle da odrede kada nastava počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, bez obzira na to da li se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije sprovodi na standardni način ili online. Polaznici će moći da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, ako nastavu budu pratili preko interneta, dok će u slučaju da njihov izbor bude klasični seminar moći da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, da traže da se njihova predavanja održavaju u okviru firme u kojoj su zaposleni, ali i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi.

Kandidati prijavljeni kao fizička lica mogu da se takođe odluče za klasičnu edukaciju i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Osim toga, imaju opciju da odaberu online obuku i da predavanja prate preko interneta. Za ovaj tip obrazovnog rada moraće, međutim da se na odgovarajući način pripreme, tačnije da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Ukoliko to ne budu uspeli samostalno da urade mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Pored ovog izbora, polaznici koji se obučavaju kao pojedinci mogu, ako im to odgovara da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije. Tada će dobiti priliku da navedu kada bi želeli da počnu sa nastavom, ali i kojim danima i u koliko sati im je najzgodnije da imaju časove. U vezi sa tim rasporedom moraće da se ipak konsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u navedenoj instituciji, a svakako će se nastojati da se plan delovanja maksimalno prilagodi potrebama konkretnog kandidata.

Oni koji nastavu prate u paru, tačnije rade u skladu sa principima poluindividualne obuke takođe mogu da se prvo međusobno, a zatim sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima nastavnog procesa. Tako će zajedno utvrditi datum početka programa, termine i učestalost održavanja časova koji će svima da budu po volji. Oni će takođe biti u prilici da nova znanja usvajaju prateći interaktivna predavanja nadležnog stručnjaka, ali i putem međusobnog komuniciranja, razmjene ideja, iskustava i mišljenja.

Raspored po kome će da se održava grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije utvrdiće, međutim isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Kandidati na to neće imati nikakvog uticaja jer, uzevši u obzir činjenicu da u ovom slučaju časovima prisustvuje više ljudi, nije moguće odrediti vreme i ritam sprovođenja predavanja, kao i datum za početak seminara koji će svima njima da odgovaraju. Treba istaći i da grupa neće moći da počne sa radom dok se za to ne prijavi najmanji predviđeni broj.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije?

Osobe koje ovu edukaciju žele da prate pojedinačno mogu da pohađaju klasične časove ili da se za njih sprovede online seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije. Ukoliko se odluče za prvu opciju, moraće da na predavanja dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema definisanom rasporedu, dok će u drugoj varijanti pratiti nastavu preko svojih kompjutera. Za to je potrebno da obezbede stabilnu internet konekciju, ali i da blagovremeno na računare instaliraju namenski softver, što većina polaznika uspe da obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, organizator je za one kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost da kontaktiraju nekoga iz ekipe tehničke podrške, koja postoji u svakoj poslovnici navedene institucije.

Bilo da rade u klasičnim učionicama ili u onim virtuelnim, pojedinačni kandidati mogu da rade u grupi. Oni će se obučavati prema rasporedu koji bude napravio ovlašćeni koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije. On će, zapravo da odredi kada seminar počinje, kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, a od članova grupe se očekuje da se ovih termina striktno pridržavaju sve vreme trajanja programa.

Oni koji su prijavljeni kao fizička lica mogu samostalno da savlađuju predviđene sadržaje uz uputstva i savete nadležnog stručnjaka, odnosno da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije. U toj situaciji mogu da aktivno komuniciraju sa svojim predavačem, pitaju sve što nije jasno, ali i da od njega traže dodatna objašnjenja i uputstva, ako je to potrebno. Profesor prati rad konkretnog kandidata, nakon svake etape komentariše postignuto, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Imajući u vidu da prijavljeni nema kome da se prilagođava tokom ovog obrazovnog procesa, on može da traži da se njegovi časovi održavaju određenim danima i u vreme koje njemu odgovara, ali i da navede kada bi želeo da počne sa radom. U vezi sa tim će svakako morati da se konsultuje sa stručnjakom koji vodi seminar i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, pre no što taj raspored posatne zvanično usvojen.

Organizator je ponudio i sprovođenje edukacije za polaznike koji žele da rade u paru, odnosno prema poluindividualnom principu. Oba kandidata će tokom nastave podjednako dolaziti do izražaja i moći da međusobno komuniciraju i razmenjuju ideje i mišljenja, pa da i tako ostvaruju željeni napredak i proširuju kompetencije. Osim toga će im biti omogućeno da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, pa da tako zajednički odrede datum njegovog početka, vreme i učestalost održavanja časova.

U slučaju da se zvaničnom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili ovlašćeni reprezent neke kompanije sa željom da njihovi zaposleni pohađaju pomenuti program, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije koji, može da se prati preko interneta, ali i uživo. Polaznici koji odaberu standardni tip časova moći će da ih pohađaju u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predsatvništva navedene institucije, ali i u okviru firme za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Ovlašććeni predstavnik konkretne kompanije će se sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovoriti oko rasporeda rada i zajednno sa njim odrediti kada eduakcija počinje, kojim danima i koliko često će se držati predavanja.

Koliko će da traje stručni seminar - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije?

Ovaj tempo delovanja validan je isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije, jer je tada za organizaciju obrazovnog procesa zadužen isključivo zvanični predstavnik pomenute institucije.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će njihov raspored u dogovoru da naprave osoba koju je imenovala firma u kojoj rade i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije, kao i nastava koja se pohađa u paru imaće isti fond časova, ali će raspored kandidati napraviti zajedno sa profesorom i zvaničnim predstavnikom naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pojmom poslovne inteligencije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje