Kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina

Sve kompanije i fizička lica koja učestvuju u spoljnotrgovinskoj delatnosti, odnosno koja se bave uvozom i izvozom robe smatraju se ciljnom grupom na koju je primarno usmeren kurs i obuka – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina. Podrazumeva se, svakako da pomenutom edukacijom treba da budu obuhvaćeni i poljoprivredni proizvođači koji uzgajaju ovu biljnu kulturu, ali i oni koji u okviru industrije obavljaju određene poslove vezane za njenu preradu i dalje korišćenje. Program ovog seminara će biti zanimljiv i ostalim učesnicima u međunarodnom prometu robe, kao što su prevoznici, špediteri, banke, osiguravajuće kompanije i mnogi drugi, budući da će se tokom njegovog trajanja obraditi i neke opšte teme koje se tiču postupka carinjenja robe.

Važna informacija za sve koji budu želeli da pohađaju navedenu nastavu, bilo kao pojedinci ili u okviru svojih kompanija jeste da je organizator obezbedio mogućnost kako klasičnog, tako i online obrazovnog rada. To znači da polaznici mogu, shodno svojim željama i potrebama da dolaze na časove u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, prema utvrđenom rasporedu ili, pak da predavanja prate preko interneta. Za ovu drugu opciju, osim sopstvenog kompjutera moraju osigurati i korišćenje specijalne vrste softvera, koji će blagovremeno samostalno da instaliraju. Taj postupak zaista nije previše zahtevan, ali ako se pojave određeni problemi kandidati u svakom trenutku mogu da se obrate nekome u poslovnicama organizatora, s obzirom na to da tamo rade informatički stručnjaci, koji će im pružiti adekvatnu tehničku podršku.

Svakako da je neophodno da se osobe zainteresovane za seminar – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina najpre prijave za naznačenu edukaciju, što mogu da urade u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije, kao i elektronskim putem ili preko telefona. Tada je potrebno da nadležnom službeniku navedu kako se zovu i prezivaju, kog datuma su rođeni i na koji broj fiksnog ili mobilnog telefona mogu da budu kontaktirani radi pružanja naknadnih obaveštenja. Pošto se završi procedura prijavljivanja, vrlo brzo će biti sproveden upis na pomenuti kurs, a prijavljeni će biti na vreme obavešteni o tačnom datumu ove zvanične procedure, kao i o sadržini dokumentacije koju tom prilikom treba da prilože. Naglašava se zahtev organizatora da svi kandidati budu lično prisutni prilikom upisa, koji se uvek održava u nekom predstavništvu date obrazovne institucije.


U situaciji kada treba obučavati zaposlene u određenoj kompaniji, sprovodi se poseban tip nastave koji se obavlja prema rasporedu utvrđenom od strane ovlašćenog predstavnika te firme i osobe koja koordinira obrazovni proces u okviru institucije organizatora. Značajno je, međutim naglasiti da polaznici u ovom slučaju predavanja mogu takođe da prate online, ali i uživo, te da postoji opcija da klasični časovi budu sprovedeni na bilo kom mestu, gde postoje neophodni tehnički uslovi za neometan rad. Tako se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina može pratiti u prostorijama neke poslovnice organizatora, na mestu gde rade kandidati, ali i bilo na kojoj lokaciji koju polaznici odaberu.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da se opredele za neki od tri modela praćenja predavanja, koliko ih je navedeno u okviru ponude organizatora. Jedan od njih je grupna nastava, koja podrazumeva da najmanje četvoro polaznika zajedno pohađa časove obuhvaćene pomenutim programom. Da bi se svima dala prilika da valjano usvajaju nova znanja i učestvuju u praktičnom delu nastave, pravilima je predviđeno da se u okviru jedne grupe ne može nalaziti više od osam kandidata. Oni su obavezni da se strogo pridržavaju termina časova, njihove učestalosti, kao i vremena kada je određeno da obrazovni proces počne, a sve to će im biti na vreme saopšteno od strane ovlašćenog koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Treba, svakako napomenuti i da ima mnogo onih koji žele da vreme pohađanja časova prilagode sopstvenim potrebama i ostalim dnevnim obavezama, pa se za njih organizuje individualna edukacija. To znači da će profesor držati predavanja samo jednom kandidatu, tako da su u okviru ovakvog modela rada svi dogovori mogući. Svakom polazniku će, dakle biti pružena prilika da odredi kada želi da individualni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina počne, kao i kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima časove, pod uslovom da se sa tim rasporedom saglasi ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Potpuno ista prava i obaveze imaće dva polaznika koji zajedno pohađaju predavanja u okviru poluindividualnog tipa obrazovnog procesa, koji je takođe u bogatoj ponudi pomenute institucije.Plan i program kursa – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina

Kako je jedan od najbitnijih segmenata međunarodne trgovine pravilno izračunavanje visine dažbina koje u tom cilju treba izmiriti, čas kojim je predviđeno da počne specijalizovani seminar – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina biće posvećen isticanju važnosti ovog postupka. Polaznicima će zatim biti objašnjeno zbog čega je bitno definisati sva svojstva određenih vrsta duvana, njihov kvalitet i poreklo, a biće reči i o načinima pravilnog skladištenja pomenute robe, izboru prikladne ambalaže i zaštiti od štetnih uticaja. Ovakvim detaljnim poznavanjem konkretnih proizvoda omogućena je, zapravo njihova klasifikacija u okviru Carinske tarife, što za sobom povlači i mogućnost pravilnog određivanja visine finansijskih davanja u prekograničnom prometu.

Na predavanjima koja slede prisutni će biti upoznati sa posebnim tarifnim brojevima, koje imaju određene vrste duvana i odgovarajućih prerađevina. S obzirom na činjenicu da je ova klasifikacije urađena vrlo precizno, predavači će predstaviti sve što se pod brojem 2401 i 2402 u Glavi 22 Carinske tarife podrazumeva. Tako će kandidati biti osposobljeni da u daljem poslovanju tačno znaju koje se cifre odnose na, recimo svetli ili tamni duvan, sušen na tačno određen način, a koje na cigarete, cigarilose, duvan za žvakanje i slično. Ovlašćeni profesori će na predavanjima koja uključuje obuka i kurs – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina takođe napomenuti i da postoji odredba koja predviđa da pomenutim odeljkom Carinske tarife nisu obuhvaćene takozvane lekovite cigarete.

Posebnu pažnju predavači će posvetiti pojašnjenju tarifnog broja 2403, koji se odnosi na takozvani duvan za vodene lule. U vezi sa tim će polaznicima govoriti o mešavini pomoću koje je napravljen ovaj proizvod, kao i o mogućnosti da on sadrži razne ekstrakte, aromatična ulja, šećer ili melasu. Takođe će dati vrlo precizna obaveštenja koja se odnose na robu sa istom namenom, a koja u skladu sa navedenom zakonskom regulativom, neće biti obuhvaćena dotičnim brojem. Ovakvo isključenje se, naime odnosi samo na proizvode koji su namenjeni pušenju u vodenim lulama, a koji u sebi ne sadrže ni malo duvana.

Kako bi ih detaljno upoznali sa svim dažbinama koje su predviđene za uvoz duvana i duvanskih prerađevina, predavači će prisutne uputiti u odredbe odgovarajućeg odeljka Zakona o duvanu Republike Srbije. Biće reči i o aktuelnom usaglašavanju naših pravila sa nomenklaturom Evropske Unije, te o pojedinim olakšicama prilikom uvoza, predviđenih Sporazumima o slobodnoj trgovini. Svi polaznici će, pre nego što se završi specijalizovani kurs i obuka – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina morati da uzmu učešće i u praktičnom delu programa. Imaće, zapravo zadatak da odgovarajuće proizvode pravilno klasifikuju, poštujući parametre koji im budu saopšteni, te će se na taj način istrenirati u ispravnom svrstavanju robe i, samim tim u određivanju tačne carinske stope. To će im, bez sumnje pomoći da u budućnosti izbegnu plaćanje neodgovarajućih iznosa, odlaganje konkretne procedure ili, u najgorem slučaju pokretanje upravnog postupka.

Gde i kada se sprovodi stručni seminar - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina?

Svi kandidati koji se opredele da pomenutu edukaciju pohađaju na klasičan način, imaće predavanja prema tačno utvrđenoj satnici u savremeno i adekvatno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice organizatora. Treba, takođe napomenuti da je u ponudi i online kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina, koji zainteresovani mogu da prate iz vlastitog doma, na radnom mestu i na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara. Jedini uslov koji, u tom cilju treba da ispune je da poseduju svoj računar i stabilnu internet vezu, te da pre početka nastave na kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Pretpostavlja se da će ovaj postupak svi moći potpuno samostalno da obave, ali za svaku vrstu pomoći mogu da kontaktiraju neku poslovnicu pomenute obrazovne institucije, u kojoj rade IT stručnjaci.

Ukoliko radnici neke firme treba da pohađaju časove u okviru ovog obrazovnog programa, postoji mogućnost da se klasična predavanja sprovode na bilo kom mestu, gde postoje neophodni tehnički uslovi za neometano sprovođenje obuke i valjano praćenje nastave. To zapravo znači da polaznici mogu da dolaze na časove u odgovarajuće prostorije nekog predstavništva organizatora, ali i da je moguće održavanje predavanja u samoj kompaniji za koju oni rade, kao i na nekoj drugoj lokaciji koju smatraju pogodnom. Firma čiji zaposleni treba da prođu edukaciju će ovlastiti neku osobu koja će je zvanično reprezentovati, a njen zadatak će biti da zajedno sa predstavnikom institucije organizatora precizira detalje nastave. Ova dva službena lica će, naime da definišu raspored predavanja koja obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina, ritam njihovog održavanja, kao i datum kada će sama edukacija da startuje.

Osobe koje su na ovaj seminar prijavljene kao fizička lica, bez obzira da li nastavu prate uživo ili preko interneta mogu da se opredele za grupni model rada, ukoliko im odgovara da predavanja pohađaju zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro kolega. Preciznim pravilima je predviđeno da je za određivanje tačnog vremena sprovođenja časova, njihove učestalosti, kao i termina za početak nastave zadužen isključivo koordinator u konkretnom predstavništvu organizatora. Stoga članovima grupe neće biti omogućeno da na ovaj raspored bilo kako utiču, jer je neophodno da kod ovakvog pristupa svim polaznicima bude obezbeđen isti status.

Oni kojima je veoma važno da obaveze vezane za pohađanje ove edukacije usklade sa dotadašnjim dnevnim navikama, imaju na raspolaganju mogućnost da rade samostalno ili u paru i tako proces ustavanja novih znanja i veština prilagode sopstvenim mogućnostima u najvećoj mogućoj meri. Svim kandidati čiji izbor bude individualni ili poluindividualni seminar - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina biće, naime dozvoljeno da odrede vreme kada će čitav obrazovni program početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja. Ukoliko predloženi raspored prihvati nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije, on će postati zvaničan i početi da se primenjuje od datuma koji su kandidati naveli. Na taj način će zainteresovani za ovu edukaciju moći da rade uz manje opterećenja i stresa i, samim tim povećaju svoju uspešnost u procesu učenja i sticanja praktičnih znanja.

Kako je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina?

Kada se koordinatoru za nastavu u nekoj poslovnici organizatora obrati zvanični predstavnik neke kompanije, sa željom da osobe koje tamo rade pohađaju naznačenu edukaciju, biće sproveden poseban tip predavanja. To je takozvani korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina, koji može da se prati kako online, tako i klasično. Potrebno je, međutim naglasiti da standardni tip časova može da bude organizovan ne samo u okviru nekog predstavništva naznačene institucije, već i na radnom mestu polaznika i svuda gde su ispunjeni tehnički uslovi za nesmetano sprovođenje nastavnog procesa. Raspored predavanja i tempo rada, kao i sam datum kada će edukacija da počne odrediće u dogovoru gore pomenuta službena lica.

Nastava koju će pratiti osobe prijavljene na kurs kao pojedinci, takođe može biti organizovana na dva načina. Pre svega su u ponudi predavanja koja kandidati prate uživo, tako što u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pohađaju časove. Za one kojima pomenuti oblik rada ne odgovara, obezbeđena je i mogućnost pohađanja edukacije preko interneta, za šta imaju obavezu da se na odgovarajući način pripreme. Neophodno je, zapravo da pre početka sprovođenja predavanja na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će vrlo verovatno moći potpuno samostalno da obave. Ipak, za sve polaznike kojima bude potreban neki savet ili stručna pomoć obezbeđena je mogućnost da se u svakoj poslovnici date institucije obrate članovima ekipe tehničke podrške i tako spremni sačekaju predavanje kojim će početi seminar - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina.

Bilo za koji od pomenuta dva načina praćenja nastave da se opredele, kandidati koji žele potpunu posvećenost ovlašćenog predavača mogu da izaberu individualni način rada, to jest časove koje će ovlašćeni profesor držati samo njima. Tako će imati slobodu da u svakom trenutku postave pitanja u vezi sa temom koja se obrađuje, ali i da proces usvajanja znanja usklade sa sopstvenim ritmom. S druge strane ponuđena je i opcija da po dva polaznika zajedno prate predavanja, što omogućava dobru interakciju sa ovlašćenim stručnjakom, ali i razmenu stavova i iskustva sa dotičnim kolegom. U oba slučaja, prijavljeni imaju šansu da u određenoj meri prilagode tempo rada svojim poslovnim i privatnim obavezama, odnosno da u dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora, definišu termine držanje časova, njihov ritam, te vreme početka edukacije koji im najviše budu odgovarali.

Za sve one koji uživaju u dinamičnoj radnoj atmosferi i najbolje napreduju i usvajaju znanja u neprestanom kontaktu sa drugima, obezbeđena je mogućnost zajedničkog praćenja predavanja u kome učestvuje najmanje četiri osobe. Ova grupna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina sprovodi se u skladu sa rasporedom koji određuje koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, te tako ni jedan član grupe, kojih može biti maksimalno osmoro neće moći da zahteva njegovu promenu prema sopstvenom nahođenju. Oni će, zapravo imati obavezu da do kraja edukacije, u terminima koji će im biti na vreme saopšteni pohađaju predavanja, bilo online ili klasično i tako obezbediti pravilno funkcionisanje grupe u kojoj svi moraju biti jednako tretirani.

Koliko traje stručni kurs i obuka – upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina?

Predviđeno je da sve oblasti koje obuhvata navedena edukacija mogu da budu obrađene za 6 školskih časova. Takođe je precizirano da će kandidati imati dvočase, koji će se održavati u toku 3 dana, što znači da će seminar - upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina da zahteva njihovo angažovanje u toku 270 minuta.

Neophodno je svakako naglasiti da ovakav raspored rada važi isključivo za grupnu nastavu, budući da tada isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora određuje vreme održavanja časova i njihov ritam, a polaznici nemaju na to nikakvog uticaja.

S druge strane, kod korporativne edukacije broj časova ostaje isti, ali ritam njihovog održavanja može biti znatno drugačiji nego što je napomenuto. To je uslovljeno činjenicom da, pored koordinatora za nastavu u nekom predstavništvu organizatora odluku o datumu početka obrazovnog procesa, te o danima i tačnom vremenu sprovođenja predavanja donosi i lice koje je zvanično ovlastila kompanija u kojoj rade polaznici.

Osobe čiji izbor bude individualna ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa postupkom svrstavanjem duvana i duvanskih prerađevina će imati priliku da tačno određeni broj časova rasporede na način koji njima najviše odgovara. Uslov koji tom prilikom mora da bude ispunjen je da taj plan bude prihvaćen od strane profesora, koji vodi edukaciju i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa postupkom svrstavanja duvana i duvanskih prerađevina"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje