Kurs i obuka - Upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu

Preporučuje se sa svi proizvođači opreme i zaštitnih sistema koji su predviđeni za upotrebu u eksplozivnim okruženjima pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Svakako bi bilo korisno da navedenu edukaciju isprate i korisnici pomenutih proizvoda, poznatih pod nazivom Ex oprema, kao i svi koji su zainteresovani da iz odgovarajućih razloga saznaju više o pomenutoj oblasti.

Oni koji će pomenutu obuku pohađati pojedinačno mogu da se odluče za klasičnu nastavu i da na časove, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe im je na raspolaganju online edukacija, koja podrazumeva praćenje časova preko interneta, za šta međutim kandidati moraju da obezbede određene uslove, to jest da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. U pitanju je jedan prilično jednostavan informatički zadatak koji većina kandidata može da obavi samostalno, ali oni koji se u tome ne budu snašli mogu svakako da računaju na pomoć informatičara, kojima se mogu obratiti u bilo kom predstavništvu organizatora.

Kada navedu da li žele da rade na klasičan način ili online, ovi polaznici treba da se odluče između pohađanje nastave nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji budu želeli da rade potpuno samostalno moći će, dakle da pohađaju individualnu seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Tada ovlašćeni stručnjak podučava samo jednog kandidata koji se, zahvaljujući ovakvom pristupu značajno osamostaljuje i postiže predviđene obrazovne ciljeve uz uputstva, kontrolu i odgovarajuću organizaciju koju sprovodi nadležni stručnjak. Prijavljeni može da dobije brzu povratnu informaciju o ispravnosti svojih stavova i da, ako je potrebno u tom smislu nešto koriguje. Takođe mu je omogućeno da u velikoj meri tok edukacije prilagodi svojim potrebama, odnosno da navede kada želi da kurs počne, te kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima predavanja. Taj raspored može postati validan tek nakon što ga odobri nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a ako bude potrebno u njega unositi određene izmene svakako će se voditi računa o željama dotičnog kandidata.


Poluindividualna nastava kreirana je za dvoje polaznika koji žele da zajedno ostvaruju ciljeve date edukacije. Oni jedno u drugom nalaze oslonac, sarađuju i međusobno se pomažu, a takođe mogu da u neposrednoj komunikaciji sučeljavaju stavove, razmenjuju ideje i iskustva, čime takođe proširuju i produbljuju svoja znanja. Njima je takođe pružena prilika da utiču na formiranje rasporeda po kome će se održavati nastava, što znači da će moći da navedu kada bi želeli da program počne da se sprovodi, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Dati predlog razmotriće njihov profesor i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće željeni raspored zvaničnim.

Izbor onih koji smatraju da se najbrže i najlakše uče u društvu drugih ljudi može biti grupna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Jedan od bitnih uslova za kvalitetno funkcionisanje grupe svakako je njena veličina, te je ona definisana vrlo preciznim pravilima. Kako je potrebno svim kandidatima koji se edukuju na ovakav način obezbediti isti status, nikome od njih neće biti omogućeno da učestvuje u odlučivanju vezanom za raspored predavanja i tempo kojim će se raditi. Vreme početka seminara, termine održavanja časova i njihovu učestalost odrediće isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od polaznika se očekuje da se dobijenog rasporeda strogo pridržavaju.

Za radnike određene firme koji žele da isprate ovaj obrazovni program organizovaće se korporativna nastava, bilo online, bilo na klasični način. Polaznici koji odaberu drugu varijantu moći će da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, ali i da traže da se njihova predavanja održavaju u okviru kompanije za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za nastavu postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme početka seminara, termine održavanja časova i tempo rada zajedno će definisati ovlašćeni predstavnik pomenute institucije i osoba koja istupa u ime konkretnog preduzeća.Svi koje interesuje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu treba da najpre izvrše prijavljivanje i da nadležnom službeniku pomenute institucije navedu svoje lične podatke, odnosno prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da urade u nekoj od poslovnica pomenute institucije, preko telefona ili slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Zatim će se sprovesti upis na obuku, a istaknuto je da svi prijavljeni toj proceduri moraju lično da prisustvuju i da donesu određena dokumenta koja će predati ovlašćenom licu. Spisi koje treba da u tu svrhu pribave biće im, naravno na vreme navedeni, a takođe će dobiti i sve ostale informacije vezane za upisni postupak.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu

Nova regulativa i primena standarda usaglašenosti sistema za zaštitu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (Ex - zaštita) predstavlja kompleksnu teoriju i praksu povezanih nacionalnih, evropskih i svetskih znanja i standarda. Stručnjaci koji će držati predavanja dok se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu naznačiće prisutnima da je, na nivou zakonodavstva Evropske Unije doneta Direktiva 94/9/EZ. Prema tom dokumentu, domaće zakonodavstvo je harmonizovano sa pravnim tekovinama EU usvajanjem Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, sa početkom važenja od januara 2015. godine. Profesori će objasniti da je navedenim dokumentom propisana obaveza proizvođača i uvoznika da sva oprema koja će biti proizvedena ili koja se koristi u Republici Srbiji mora da bude usaglašena sa odgovarajućim odredbama. One se odnose na proizvode, opremu, zaštitne sisteme, sigurnosne uređaje, upravljačke uređaje i one za regulaciju koji su namenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ili koji su neophodni i doprinose bezbednom funkcionisanju opreme i sistema za zaštitu od eksplozija. Polaznicima će biti napomenuto da se Pravilnik ne primenjuje na medicinske uređaje, proizvode za upotrebu u domaćinstvu, ličnu zaštitnu opremu, pomorska plovila, sredstva za prevoz putnika drumom, železnicom, vodonim i vazduhšnim putevima, kao ni na vojno naoružanje i opremu.

Nadležni stručnjaci će tokom edukacije govoriti o propisanim zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti, koji se odnose na projektovanje i izrađivanje opreme i sistema za zaštitu uređaja namenjenih za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Tako će biti reči o integrisanoj bezbednosti od eksplozija, sprečavanju pogršne upotrebenavedenih uređaja, uslovima njihove provere i održavanja, označavanju, te o propratnim uputstvima vezanim za montažu i demontažu, puštanje u rad, instaliranje, podešavanje i upotreba. Kandidati će se upoznati i sa načinima za izbor materijala, projektovanjem i izradom datih uređaja, sa sprečavanjem curenja, kućištima, izvorima paljenja, ali i sa opasnostima od statičkog elektriciteta, onima koje nastaju pregrevanjem, te sa rizicima usled grešaka u radu softvera i opasnostima nastalim od priključaka i prekida napajanja.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu kandidatima će biti prezentovane dve kategorije opreme za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi. Prema pomenutom Pravilniku, one su prilagođene uslovima rada u atmosferi zapaljivih gasova, zapaljive prašine, maglica i mešavina vazduha, gasova i prašine. Treća kategorija obuhvata opremu koja radi u atmosferi u kojoj se eksplozije ne očekuju, jer se uslovi koji ih izazivaju izuzetno retko javljaju i traju kratko.

Prisutnima će biti naznačeni i dodatni zahtevi koji se odnose na opremu svrstanu u kategorije M1 i M2, to jest na onu koja je namenjena za upotrebu u podzemnim rudnicima, u atmosferi rudničkih gasova ili zapaljive prašine. Za nju je propisana opremljenost uređaja višestrukim sredstvima zaštite, funkcionalnost u slučaju punjenja opreme prašinom, postojanje uređaja koji sprečavaju otvaranje u radu, kao i mogućnost isključenja od izvora napajanja.

Tokom edukacije biće reči i o postupcima ocenjivanja usaglašenosti koji se baziraju na obezbeđivanju kvaliteta proizvodnje (Prilog7), interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda (Prilog 6) ili pregledu tipa (Prilog 3). Polaznici će biti informisani da Deklaracija o usaglašenosti sadrži poslovno ime, opis proizvoda, pozivanje na Pravilnik, pozivanje na primenjene srpske standarde, zatim podatke o primenjenim postupcima za ocenjivanje usaglašenosti, registarski broj imenovanog tela i identifikaciju i potpis ovlašćenog lica za izdavanje deklaracije.

Osobe koje budu pratile stručni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu saznaće i da tehnička dokumentacija za postupak usaglašavanja proizvoda sadrži njihov opšti opis, sklopne i radioničke tehničke crteže, šeme spajanja sklopova, podsklopova i strujnih kola, opise i objašnjenja, ali i rezultate proračuna i izvedenih ispitivanja. Znak usaglašenosti se stavlja na svaki usaglašeni proizvod ili komponentu, čitljivo i neizbrisivo - za domaće proizvode srpski znak oblika jednakostraničnog trougla, koji je sastavljen od tri slova A, za uvozne proizvode evropski znak, stilizovana oznaka CE i domaći trouglasti znak. Predavači će istaći i da uz srpski znak ide i registarska oznaka Imenovanog tela i poslednje dve cifre godine izdavanja deklaracije o usaglašenosti. Takođe će podvući da se poseban znak protiveksplozivne zaštite sastoji od stilizovane slovne oznake (Ex).

Kandidati će, tokom obuke saznati i da telo koje je imenovano za ocenjivanje usaglašenosti mora, prema odredbama Pravilnika da ispuni zahteve iz Priloga 11. Treba, naime da bude registrovano kao pravno lice u Srbiji, njegovi rukovodioci ne smeju da budu projektanti, proizvođači, predstavnici, uvoznici, isporučioci niti monteri opreme koja je u postupku usaglašavanja, već dati posao moraju da izvršavaju lica sa odgovarajućim tehničkim znanjem, kvalifikacijama i iskustvom, profesionalno i u skladu sa propisima. Obavezni su da poseduju odgovarajuću opremu, da deluju u skladu sa procedurama koje su predviđene opštim aktom, da imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne delatnosti, a osoblje imenovanog tela mora da poštuje poverljivost podataka i informacija u vezi sa ocenjivanjem o usaglašenosti.

Gde i kada se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu?

Osobe koje edukaciju prate u statusu radnika neke firme mogu da pohađaju nastavu uživo ili preko interneta. U prvoj varijanti, korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu sprovodiće se u prostorijama određenog predstavništva organizatora, ali po želji kandidata nastava može da se odvija i u okviru njihove kompanije, kao i na bilo kom mestu gde za to ima potrebnih tehničkih uslova. Online edukaciju kandidati će pohađati preko interneta, koristeći svoje kompjutere sa bilo kog mesta koje odrede. U svakom slučaju počeće sa radom onog datuma koji zajednički budu odredili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Ova službena lica definisaće takođe i vreme održavanja časova, kao i tempo kojim će se odvijati edukacija.

Pojedinačni polaznici takođe na raspolaganju imaju klasičnu nastavu koja se, međutim isključivo sprovodi u odgovarajućim prostorijama neke od poslovnica pomenute institucije. Oni mogu da se edukuju i online, ali za takav pristup moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Pored toga, obavezni su da na svoje računare instaliraju i tačno određenu vrstu softvera, za šta će im nadležni stručnjaci dati potrebna uputstva. Ako ni pored toga ne budu mogli to da urade samostalno, mogu da računaju na pomoć informatičara u svakom predstavništvu organizatora.

Osobe koje budu odabrale individualni seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu takođe će biti u mogućnosti da pohađaju klasične časove i to u najbližem predstavništvu pomenute institucije, dde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu. Biće u prilici da rade i preko Interneta i to sa bilo kog mesta koje im odgovara, pošto će tada nastavu pratiti preko svojih kompjutera. Svakako će moći da u velikoj meri utiču na određivanje rasporeda prema kome će se odvijati edukacija, jer će biti slobodni da navedu kada im odgovara da počnu sa radom, kog dana i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako njihov profesor i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije budu smatrali da je traženi plan prihvatljiv, proglasiće ga zvaničnim.

Osobe koje odaberu poluindividualnu edukaciju pratiće predavanja sa još jednim kolegom i dolaziti u najbliže predstavništvo pomenute institucije na klasične časove ili se, pak edukovati online, u prostoru koji smatraju najpogodnijim. Oni će, takođe moći da se prvo jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i zvaničnim reprezentom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima vezanim za obrazovni proces. Tako će, dakle zajedno definisati vreme njegovog početka, kao i termine i ritam održavanja časova.

Oni će svi dolaziti na časove u najbliže predstavništvo naznačene institucije, ukoliko se odluče za klasičnu edukaciju ili će preko interneta pratiti predavanja pomoću svojih računara, u prostoru koji im najviše odgovara. Ni u jednoj od pomenutih varijanti, međutim neće moći da odlučuju u vezi sa terminima za održavanje časova, tempu delovanja niti oko datuma za startovanje celokupnog programa. Sve te pojedinosti utvrdiće isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a kandidati će morati da se dobijenog rasporeda strogo pridržavaju do kraja edukacije.

Kako se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da odaberu online edukaciju ili pak da pohađaju klasični seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Ako njihov izbor bude prva opcija, moraće da prethodno na svoj kompjuter samostalno instaliraju specijalni tip softvera. U slučaju da im to ne pođe za rukom, mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije, gde će dobiti traženu tehničku podršku. Standardna nastava odvijaće se u moderno opremljenim prostorijama određenog predstavništva organizatora, gde će kandidati koji to odaberu dolaziti prema utvrđenom rasporedu.

Bilo da rade uživo ili online, ovi polaznici mogu da traže da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka, odnosno da se opredele za individualnu nastavu. Tada je celokupan obrazovni proces usmeren praktično na jednog polaznika, te se veoma vodi računa o njegovim ličnim karakteristikama i potrebama. Shodno tome, omogućeno mu je da navede kada mu odgovara da ima časove i kojim tempom bi želeo da radi, kao i kog datuma mu najviše odgovara da počne sa obukom. To će saopštiti svom profesoru i zvaničnom predstavniku pomenute institucije, a oni će željeni raspored proglasiti zvaničnim ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući i da je moguće u skladu sa njim sprovesti ovaj obrazovni program.

Organizator je polaznicima ponudio i mogućnost da po dvoje pohađaju predavanja, odnosno da se za njih sprovede poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Tada svaki kandidat podjednako dolazi do izražaja, nadležni stručnjak im se na isti način posvećuje i tretira ih kao ravnopravne, a biće im omogućeno i da se jedno sa drugim dogovore i odrede raspored rada koji će im najviše odgovarati. Datum početka seminara, vreme održavanja časova i tempo rada koji su tražili postaće validni samo ako se sa njima budu saglasili ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Kada je u pitanju grupna nastava, treba napomenuti da je ovde način organizacije različit u odnosu na prethodno pomenute modele edukacije. Pre svega je značajno to što kandidati nemaju nikakva prava da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati naznačeni obrazovni program. Pravilima je, naime predviđeno da termine održavanja časova, ritam rada i datum početka kompletnog programa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. To je uvedeno sa ciljem da se svim kandidatima obezbedio isti status i da niko od njih ne bude povlašćen u odnosu na ostale. Potrebno je, zapravo postići da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina i da polaznici u međusobnoj interakciji usvajaju predviđena znanja i veštine. Zbog toga je takođe vrlo preciznim pravilima definisana i veličina grupe, pa ona može početi sa radom tek sa najmanje četvoro kandidata. U sastavu jedne grupe takođe ne sme biti ni više od osam osoba, jer se u prisustvu više njih ne bi moglo garantovati za kvalitet edukacije i odgovarajući pojedinačni napredak prijavljenih.

U slučaju da su za ovu edukaciju zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu. Predavanja tada mogu da se održavaju preko interneta ili na standardni način, kada kandidati mogu da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da se, shodno sopstvenim željama edukuju u firmi za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme početka programa, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni predstavnik kompanije koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Koliko traje seminar - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu?

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu, kao i polaznici koji budu radili u skladu sa poluindividualnim principom imaće isti broj časova, ali će moći da se u vezi sa njihovim rasporedom dogovore sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, te tako da naprave onaj koji će im svima odgovarati.

Korporativna nastava trajaće isto kao i ostali modeli edukacije, ali će tada vreme i učestalost održavanja časova sporazumno da odrede koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije i osoba koja je za to ovlašćena od strane kompanije u kojoj rade kandidati.

Gore navedeni tempo delovanja važiće samo u situaciji kada se sprovodi grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu, budući da u takvoj situaciji isključivo zvanični predstavnik institucije organizatora donosi odluku o tome kada nastava počinje i kojim danima i u koliko sati se održavaju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Pravilnikom koji se odnosi na eksplozivnu opremu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje