Kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova

Najtoplije se preporučuje da svi koji, u okviru svojih radnih mesta imaju zadatak da na orvorenom prostoru obavljaju određene poslove pohađaju časove koje obuhvata specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova. Ovaj obrazovni program posebno je, zapravo kreiran za osobe koje u poslu upotrebljavaju opremu koja proizvodi određeni nivo buke, jer oni moraju poznavati sve aktuelne propise vezane za ovu oblast.

Pre no što nastava počne, kandidati će biti zamoljeni da se izjasne u vezi sa načinom pohađanja kursa, budući da je organizator u tom smislu ponudio nekoliko opcija.

Pojedinačni polaznici imaju, dakle priliku da se edukuju na klasični način, to jest da u utvrđeno vreme dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Za njih, pored toga može da se organizuje i online obuka, kada će nastavu pratiti preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Baš iz tog razloga će morati da, pre no što kurs počne na njih instaliraju poseban namenski softver, što će po svoj prilici moći da urade bez ičije pomoći jer je u pitanju prilično jednostavan informatički zadatak. U slučaju da se ne snađu ili da u vezi s tim imaju nekih pitanja ili nedoumica, mogu da se obrate članovima tima tehničke podrške u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Kada navedu da li žele da prate nastavu uživo ili online, pojedinačni kandidati treba da naznače da li im odgovara da se edukuju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji budu tražili da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova moći će da uživaju u apsolutnoj posvećenosti ovlašćenog predavača i u činjenici da će tok edukacije u najvećoj mogućoj meri biti prilagođen njihovim interesovanjima, predznanju, mogućnostima, brzini kojom uče i generalno ličnim osobinama dotičnih polaznika. Tokom kursa biće u mogućnosti da sa svojim profesorom ostvare vrlo blisku i aktivnu komunikaciju, da diskutuju o temama koje se obrađuju, iznose o tome svoje mišljenje i postavljaju pitanja u vezi sa stvarima koje im nisu dovoljno jasne. Da bi ovu obuku prošli sa manje stresa i opterećenja, prijavljenima je omogućeno da maksimalno utiču na raspored po kome će se održavati nastava, pa će dobiti priliku da navedu datum koji im odgovara za početak sprovođenja programa, kao i termine i učestalost održavanja predavanja koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu. U slučaju da predloženi raspored ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora smatraju odgovarajućim, on će postati validan i prema njemu će se sprovoditi predavanja sve do kraja seminara.

Poluindividualna nastava osmišljena je za osobe koje žele da rade u društvu, ali samo jednog kolege. To bi značilo da tada profesor podučava dvoje kandidata i podstiče ih na međusobnu saradnju, uzajamno pomaganje, podržavanje i razmenu ideja, iskustva i mišljenja. U toku obrazovnog procesa oba polaznika podjednako dolaze do izražaja, a uz to imaju mogućnost da naznače koji im termini i tempo rada najviše odgovaraju, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa edukacijom. Zatim će u vezi sa tim morati da se dogovore sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, pa će ako svi budu saglasni sa predloženim rasporedom, on će biti zvanično usvojen i primenjivaće se do kraja sprovođenja programa.

U raznovrsnoj i bogatoj ponudi organizatora nalazi se i grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, koja se odvija prema malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. Ovde se, pre svega misli na pravilo koje predviđa da raspored rada za kandidate koji odaberu pomenuti pristup utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije. Članovi grupe neće moći da, na temelju sopstvenih potreba određuju datum kada seminar počinje, kao ni termini i učestalost održavanja predavanja. Ovo pravilo uvedeno je sa ciljem da svi polaznici imaju ista prava i obaveze, te da niko od njih ne bude privilegovan u odnosu na ostale, budući da se veruje da bi svako od njih imao drugačije zahteve vezane za plan obrazovnog delovanja. Treba takođe reći da u okviru jedne grupe nastavu može da prati najmanje četvoro, a maksimum osmoro kandidata, jer bi inače bilo vrlo teško organizovati i održati bogatu interakciju i dati priliku svakom pojedincu da postigne željeni napredak.Ukoliko su za nastavu zainteresovane osobe zaposlene u nekoj kompaniji, biće organizovana korporativna nastava, koju polaznici mogu da pohađaju preko interneta, ali i da rade na uobičajen način i to u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije, u adekvatnom prostoru svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Nezavisno od toga za koju se varijantu opredele, prijavljeni će morati da se pridržavaju rasporeda koji zajednički budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje interesuje stručni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova mogu da se za to lično prijave u najbližoj poslovnici organizatora, preko telefona nekog od predstavništva ili slanjem mejla sa odgovarajućim podacima. Tada je potrebno da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi naknadnog informisanja o edukaciji. Kada se završi registracija prijavljenih, biće sproveden upis, kome svi kandidati moraju lično da prisustvuju, budući da tom prilikom imaju obavezu da ovlašćenom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Njen sadržaj će im prethodno biti tačno naznačen, a biće svakako obavešteni i o mestu i vremenu odvijanja upisnog postupka.

Čime se bavi seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova?

Zvučni signali koji se, prema metodologiji merenja zvučne energije u vatima ili jačine zvuka u decibelima nalaze u zoni buke predstavljaju veliki problem za ljude koji su svakodnevno izloženi, u životnoj ili radnoj sredini, ovom negativnom i štetnom uticaju. Problem buke je izražen i u gradskim naseljima, blizini saobraćajnica, aerodroma, luka, industrijskih postrojenja. Na predavanjima kojima će startovati obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, nadležni stručnjaci će napomenuti da u našoj zemlji do skoro nisu postojali tehnički propisi koji bi regulisali problem buke stvorene od strane opreme koja se koristi na otvorenom prostoru. Ipak, 2013. Godine usvojen je pravilnik kojim se propisuju određeni tehnički zahtevi koje oprema mora da ispuni pre nego što se stavi na tržište ili upotrbu u Republici Srbiji.

Polaznici će saznati da se pravilnik o buci primenjuje na opremu koja se koristi na otvorenom prostoru i emituje ovaj negativni uticaj u životnu sredinu. Ova regulativa se ne odnosi na mašine i alate bez sopstvenog pogona, na saobraćajna sredstva drumskog, železničkog, vazdušnog i vodnog transporta, kao ni na opremu koju koriste policija i vojska. Nadležni predavači će istaći da se zapravo u domenu primene pravilnika nalaze građevinske teretne dizalice, vibracioni i nevibracioni kompaktori, kompresori, hidraulični i pneumatski ručni razbijači betona, zatim građevinska vitla koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, damperi, dozeri, hidraulični i bageri sa čeličnim užadima, bageri utovarivači, grejderi, hidraulični agregati, kao i sanitarni kompaktori, kosilice, trimeri za travnjake, viljuškari koji imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem, utovarivači, pokretne dizalice, motorne kopačice, finišeri za puteve, te električni agregati, agregati za zavarivanje i toranjske dizalice.

Na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova prisutni će biti obavešteni da se ovim dokumentom određuje maksimalni nivo zvučne snage za pojedine kategorije opreme, koji se kreće u rasponu od 94 do 109 decibela. Postoji i klasa opreme za koju se nivo buke samo naznačuje, kao u slučajevima motorne trakaste testere za gradilišta, podizne platforme, sekača žbunja, teretne građevinske dizalice sa elektromotorom, kružne testere za gradilišta i prenosne lančane testere. Ovo pravilo važi i za kombinovana vozila za ispiranje pod visokim pritiskom, mešalice za malter i beton, mašine za prenos i ubrizgavanje betona, transportne trake, rashladne uređaje na vozilima, opremu za bušenje, kao i za hidraulične čekiće, duvače lišća, opremu za pobijanje šipova, guseničare za skijaške staze, te vozila za skupljanje otpada, mašine za struganje asfalta, drobilice, rovokopače i pumpe za vodu.

Nadležni predavači objasniće i da se usaglašenost sa Pravilnikom ocenjuje kroz internu kontrolu proizvodnje i pregledom tehničke dokumentacije sa periodičnim proveravanjima opreme, a u skladu sa listama koje se nalaze u Prilogu 6 Pravilnika. Drugi način kontrole je pojedinačna verifikacija opreme u skladu sa Prilogom 7 iz Pravilnika, a moguće je ocenjivanje usaglašenosti i na osnovu obezbeđivanja kvaliteta proizvodnje, prema Prilogu 8. Polaznici će biti informisani i da je za opremu koja samo podleže označavanju buke za postupak ocenjivanja usaglašenosti relevantan Prilog 5 Pravilnika, za internu kontrolu proizvodnje.

Svi koji budu pratili seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova saznaće da su uvoznici opreme obavezni da, u skladu sa Pravilnikom opremu koja se koristi na otvorenom prostoru stave na tržište samo ako ispunjava sve zahteve iz pomenutog dokumenta, ako su sprovedeni propisani postupci ocenjivanja usaglašenosti u skadu sa Pravilnikom i ukoliko je oprema obeležena odgovarajućim znakom nivoa zvučne snage iz Priloga 4. Neophodno je da opremu prati deklaracija o usaglašenosti iz Priloga 2, a u slučaju da oprema ne ispunjava uslove iz Pravilnika, može da se izlaže na sajmovima i prezentacijama sa jasnom oznakom da ne ispunjava uslove za puštanje u promet.

Stručnjaci koji vode edukaciju će napomenuti da deklaracija o usaglašenosti, koju izrađuje proizvođač ili njegov zastupnik, mora da bude na srpskom jeziku ili da bude prevedena na srpski ako se oprema proizvodi u drugoj zemlji. Taj dokument treba da sadrži poslovno ime i adresu proizvođača i njegovog zastupnika, opis opreme i podatke za njenu tačnu identifikaciju, postupak koji je primenjen za ocenu usaglašenosti i sertifikat, izmereni nivo zvučne snage, kao i garantovani nivo zvučne snage, mesto, datum i potpis lica ovlašćenog za izdavanje deklaracije.

Gde i u koje vreme se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova?

Za kandidate koji budu pratili ovu edukaciju kao zaposleni u određenom preduzeću biće organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, a lokacija na kojoj će raditi zavisiće od toga da li se odluče za klasičnu ili online nastavu. U prvoj opciji dobiće priliku da biraju između prostorija najbliže poslovnice navedene institucije, odgovarajućeg prostora u firmi gde rade ili, pak nekog trećeg mesta na kome svakako moraju postojati odgovarajući tehnički uslovi za sprovođenje i praćenje predavanja. Ukoliko izaberu drugu varijantu, moći će da prate nastavu sa bilo koje lokacije, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare. U oba slučaja biće obavezni da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu utvrdili zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačnim polaznicima je takođe omogućeno da prate predavanja uživo ili preko interneta, a od opcije za koju se opredele zavisiće i mesto na kome će se edukovati. Na klasične časove će, dakle morati da u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, dok će online časove pohađati preko svojih kompjutera, sa mesta koje sami odaberu. Potrebno je samo da, pre no što nastava počne na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera, što većina polaznika uspeva da obavi potpuno samostalno, jer je postupak prilično jednostavan. Ipak, oni kojima to ne pođe za rukom, mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u ma kojoj poslovnici organizatora.

Osobe koje budu želele da pohađaju grupni seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, takođe će moći da same odrede mesto na kome će pratiti predavanja, ukoliko se obučavaju online ili će zajedno sa ostalim članovima grupe dolaziti na časove u određenu poslovnicu naznačene institucije. Termine i učestalost održavanja predavanja, kao i termin za startovanje kompletnog programa za ove polaznike odrediće koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Oni će ponekad morati i da izvesno vreme sačekaju dok se grupa ne formira, pošto za to mora biti ispunjen uslov koji se odnosi na broj prijavljenih kandidata. Pravilima je, zapravo vrlo precizno određeno da grupa mora imati minimalno četiri, ali ne više od osam članova i taj broj se u svakom slučaju mora strogo poštovati.

Isto pravilo važiće i za one koji odaberu poluindividualnu edukaciju, budući da isto mogu da se obučavaju online, te da biraju mesto na kome će pratiti nastavu, ali i da pohađaju klasične frontalne časove u najbližem predstavništvu pomenute institucije. Ovi kandidati će, dakle raditi u paru i biti u mogućnosti da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, pa će tako utvrditi raspored koji će lako uklopiti u ispunjavanje drugih privatnih i poslovnih obaveza.

Polaznicima koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim delovanjem namenjena je individualna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova. Oni će takođe moći da rade online, u prostoru koji odaberu ili da na klasična predavanja dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije. U obe varijante moći će da utiču na raspored po kome će se raditi, te će se se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovorati u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao oko datuma za početak edukacije.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova?

Kandidati prijavljeni kao fizička lica mogu da rade na standardni način, odnosno da dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene institucije. Na raspolaganju im je i online seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, kada predavanja prate preko interneta. U tu svrhu je neophodno da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera, što gotovo svi polaznici uspevaju da obave samostalno. No, za one kojima bude potrebna pomoć u svakom predstavništvu organizatora obezbeđena je odgovarajuća tehnička podrška.

Nezavisno od toga da li rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pomenuti kandidati mogu da se edukuju u grupi, to jest da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih kolega. Kako bi se postiglo kvalitetno funkcionisanje grupe i obezbedila dinamična interakcija u kojoj će svaki pojedinac moći da se istakne i ostvari željeni napredak, nužno je tačno odrediti broj osoba koje mogu da zajedno prate nastavu. Tako grupa ne može početi sa radom dok se za ovakav model edukacije ne prijavi minimalno četvoro kandidata, a pored toga u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro ljudi. Oni uopšte neće moći da utiču na svoj raspored po kome će se odvijati obuka, pošto će vreme startovanja programa, termine i tempo održavanja predavanja da definiše koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Kako, naime kod ovakvog oblika obrazovnog rada više osoba istovremeno pohađa časove, nije moguće napraviti raspored koji će svima njima savršeno odgovarati, pa će stoga morati da prihvate onaj koji bude zvanično određen od starne službenog lica.

Prijavljenima se nudi i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, koju zajedno pohađa dvoje ljudi. Oni rade kao tandem, međusobno se pomažu, savetuju, usvajaju nova znanja od svog predavača, ali proširuju kompetencije i putem uzajamne komunikacije, razmene mišljenja i iskustava. Polaznici će, takođe moći da se najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa rasporedom rada, te tako utvrde vreme startovanja edukacije, termine i ritam održavanja predavanja koji će im svima da odgovaraju.

Pojedinačni polaznici, bilo da rade online ili na uobičajeni način mogu da budu jedini kojima će nadležni stručnjak držati časove, ukoliko odaberu individualnu nastavu. U takvom obrazovnom okruženju biće u prilici da vode vrlo aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom, da mu postavljaju pitanja o svemu što im nije jasno, diskutuju u vezi sa konkretnim temama i o njima iznose svoje stavove. Budući da tokom rada nemaju kome da se prilagođavaju, moći će da deluju tempom koji im najviše odgovara, ali i da istaknu koji se termini i ritam održavanja časova najbolje uklapaju u njihov način života i ispunjavanje drugih dužnosti, kao i kada smatraju da bi bilo najbolje da edukacija počne. Predloženi raspored može, međutim početi zvanično da se upotrebljava samo ukoliko se sa njim saglase nadležni stručnjak koji drži seminar i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pošto se i ova službena lica smatraju punopravnim učesnicima u obrazovnom procesu.

Ako su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici neke kompanije, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, koji može da se prati uživo ili online. Oni koje se odluče za prvu varijantu moći će da dolaze na časove u odgovarajuću poslovnicu organizatora, da predavanja prate u određenoj prostoriji svoje firme ili da za to odaberu neko drugo mesto koje mora, međutim da ispunjava neophodne tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Za raspored njihovog rada, to jest za određivanje datuma kada će edukacija startovati, kao i termina i tempa sprovođenja predavanja biće zaduženi zvanični predstavnik datog preduzeća i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko će da traje seminar - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova?

Ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 6 školskih časova, odnosno 270 minuta. Dvočasi će se održavati tokom 3 dana, što znači da će kandidati biti angažovani 3 puta po 90 minuta.

Ovaj plan delovanja aktuelan je ipak samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, kada o svim detaljima nastave odlučuje samo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu takođe će ukupno raditi 270 minuta, ali će za njihov raspored, odnosno za termine održavanja časova i tempo delovanja biti zaduženi zvanični predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Polaznici za koje se bude organizovao poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova, kao i oni koji se budu edukovali individualno imaće nastavu istog trajanja, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravilnikom o emitovanju buke tokom izvođenja radova"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje