Kurs i obuka - Upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih

Svi koji su zaposleni u pravnom odeljenju bilo kog preduzeća bi trebalo da se propisno steknu znanja vezano za osnovnu temu, kojom se bavi kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, zato što će na taj način unaprediti ne samo kvalitet ličnog poslovanja, već i sektora u kome su zaposleni, a što će posredno dovesti do poboljšanja kvaliteta poslovanja firme u celosti.

U toku kalendarske godine se ova specijalizovana edukacija organizuje kako za fizička lica, tako isto i samo za radnike određenih kompanija, a u kom slučaju se sprovodi takozvani korporativni kurs.

Prijava je obavezna za sve pojedinačne polaznike, a od njih se zahteva da dostave kako ime i prezime, tako isto i broj telefona, kao i datum rođenja. Konkretne podatke mogu ili izdiktirati lično u prostorijama izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona, a po želji ih mogu poslati i na zvaničnu mejl adresu.


Zvanični upis se može organizovati samo ukoliko je prethodno prijavljeni kandidat prisutan, što će biti posebno navedeno svakome od njih. Zaposleni u okviru konkretne poslovnice će ih blagovremeno obavestiti i o dokumentima koja moraju tom prilikom da pripreme i dostave.

S obzirom na to da se nastava može organizovati i u okviru grupne i individualne, odnosno poluindividualne, a da se svaka od njih sprovodi ili prema uobičajenim pravilima, to jest direktno u prostorijama poslovnice organizatora ili onlajn, to podrazumeva da svaki prijavljeni bira onaj vid obuke koji mu najviše odgovara.

Napominjemo da je posedovanje računara uslov da bi mogao da bude pohađan online seminar - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, a zahteva se da zainteresovani kandidat instalira poseban tip programa na svoj računar, kao i da veza sa internetom bude maksimalno kvalitetna. U okviru svakog predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije su zaposleni i IT stručnjaci, kojima se može obratiti svaki polaznik, u slučaju da ima problema prilikom pristupa časovima online ili u toku instalacije softvera za praćenje edukacije tog tipa.Princip organizacije grupne nastave se u velikoj meri razlikuje u odnosu na onu, koju treba da prati samo jedna ili dve osobe. U tom slučaju ovlašćeni koordinator za nastavu određuje ne samo datum početka grupnog seminara, nego isto tako i dinamiku održavanja časova, kao i termine. Uslov za zvaničan početak grupnog tipa edukacije jeste formiranje grupe od minimalnog broja članova, a pomenuta institucija je predvidela da najviše osmoro ljudi može biti prisutno tokom organizacije nastave na taj način. Dakle, u najkraćem mogućem roku nakon kreiranja grupe će biti definisano sve pomenuto, a od kandidata se u potpunosti očekuje da se toga pridržavaju, pošto se ne vrše nikakve promene po njihovom zahtevu.

Kada je u pitanju edukacija za samo jednu osobu, pravila organizacije su drugačija, a zapravo su potpuno istovetna kao kada nastavi treba da prisustvuje dvoje ljudi, odnosno kada se sprovodi poluindividualna obuka. Ko god se opredeli za jednu od tih vrsta obuka će imati pravo da direktno sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici organizatora, kao i sa stručnjakom koji će taj tip nastave da vodi, dogovori kako će se časovi odvijati. Definisaće najpre tačan datum početka ili individualne ili poluindividualne edukacije, a potom će odrediti i termine u kojima će predavanja biti održana, te će se dogovoriti oko tačnog rasporeda ukupnog broja časova.

Kada se bude ukazala potreba za tim, a ukoliko nadležni bilo kog preduzeća budu izneli zahtev da njihovi zaposleni pohađaju ovu edukaciju, biće organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih. Princip organizacije tog tipa seminara je specifičan, zato što je prisutna velika fleksibilnost, pošto se nadležni institucije organizatora direktno dogovaraju sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća o načinu sprovođenja predavanja. Najpre će precizirati tačan datum početka korporativnog seminara, a potom će odrediti ne samo dinamiku održavanja časova i termine, nego i mesto na kome će definisani broj zaposlenih da prati predavanja. Zapravo se samo korporativna obuka može održati i na drugoj lokaciji, to jest u prostorijama zainteresovanog preduzeća, ali samo ako u izabranom prostoru postoje adekvatni uslovi za nesmetani rad.

Program kursa - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih

Polaznicima ove specijalizovane edukacije će u toku uvodnog predavanja primarno da bude objašnjeno na koji način mora da bude definisano radno vreme, a nakon toga će specijalizovani seminar - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih omogućiti prisutnima da saznaju i šta je to takozvano puno, a šta nepuno radno vreme. Predavači će nakon toga da detaljno predstave odrednicu skraćenog radnog vremena, te će kandidatima biti objašnjeno i za koje sve kategorije zaposlenih, odnosno za obavljanje kojih poslova je dozvoljeno primeniti taj tip radnog vremena.

Predviđeno je nastavnim programom da bude obrađen i pojam prekovremenog rada, a svakako će polaznici ove obuke u tom delu saznati i koliko dugo sa zakonskog aspekta može da traje prekovremeni rad, odnosno kako se sa finansijskog stanovišta on obračunava.

Posle toga će biti predstavljene osnovne odredbe Zakona o radu Republike Srbije, a koje se odnose primarno na radno vreme i njegov raspored. Sa aspekta istog zakona će biti objašnjeno i kako funkcioniše rad po smenama, odnosno noćni rad. A u tom delu će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih ponuditi i primere iz prakse, koji se odnose na zakonska ograničenja smenskog i noćnog rada, kao i na obaveze poslodavca prema zaposlenom u tom slučaju.

Koja je osnovna razlika između preraspodele radnog vremena i rada u smenama, odnosno prekovremenog rada je sledeća tema, koje će biti predstavljena polaznicima navedene edukacije.

Po završetku ovog segmenta predavanja će biti dozvoljeno svakom kandidatu da odmah postavi željeno pitanje predavaču, a koje se odnosi na sve prethodno obrađene teme. Tom prilikom će profesori pojasniti dodatno sve ono što je potrebno bilo kom polazniku.

Nakon toga će ova obuka da bude usmerena na objašnjenje pojmova odmor i odsustvo, pa će polaznici pored ostalog saznati kako je zakonom regulisan odmor na dnevnom i nedeljnom nivou, te će saznati i koliko je dozvoljeno da tokom radnog vremena traje odmor za svakog zaposlenog.

Podrazumeva se isto tako da će i pojam godišnjeg odmora biti predstavljen kandidatima, a u tom segmentu će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih da bude usmerena najpre na zakonski aspekt te vrste odmora. Zapravo to znači da će profesori objasniti šta sve mora da ispuni i zaposleni i poslodavac, a da bi godišnji odmor i njegovo trajanje bilo usklađeno sa zakonskim odredbama.

Kako je pravno regulisan neiskorišćeni godišnji odmor i da li se vrši naknada štete u tom slučaju, odnosno po kom principu je takođe tema koja će tokom ovog specijalizovanog seminara da bude detaljno predstavljena.

Polaznici će biti upoznati i sa time kako je važećim zakonom regulisano odsustvo, a kojom prilikom će profesori govoriti i o zakonskoj regulativi vezano za plaćeno, ali i za neplaćeno odsustvo. U tom segmentu će polaznici saznati i šta je to mirovanje radnog odnosa, te na koji način taj status mora da bude usklađen sa važećim zakonom.

Naravno da će i po završetku obrade konkretnih tema biti omogućena diskusija o svemu prezentovanom, a kojom prilikom će prisutni imati apsolutno pravo da profesore pitaju za objašnjenje u vezi sa tom oblašću.

Gde i kada se stručni seminar - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih održava?

Osim mogućnosti da nastavu pohađaju direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kojom prilikom se ona organizuje prema klasičnom principu, u ponudi je i online obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih.

Obavezuje se svako ko je zainteresovan za praćenje nastave onlajn da obezbedi računar i stabilnu internet vezu. Isto tako je dužan svaki polaznik u tom slučaju da instalira samostalno namenski softver, kako bi mogao da pristupa predavanjima, a obezbeđena je po potrebi i pomoć IT stručnjaka u svakom predstavništvu ove institucije.

Potrebno je takođe naglasiti i to da se pojedinačni polaznici moraju opredeliti između tri opcije koje su u ponudi, uzevši u obzir da se i online i klasična edukacija mogu pohađati kako u okviru grupne i individualne nastave, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu, a kojom prilikom je dve osobe istovremeno prisutno tokom predavanja.

Pravila koja se poštuju prilikom organizacije individualne edukacije su sasvim ista, kao i ona koja se primenjuju kada polaznik odluči da pohađa nastavu u paru, to jest takozvanu poluindividualnu. Vrlo je jednostavan način organizacije, jer se očekuje da svaki prijavljeni definiše zajedno sa predavačem, kao i sa ovlašćenim licem odabranog predstavništva navedene institucije na koji način će biti organizovani časovi. A to znači da oni svi zajedno treba da odluče u kojim terminima će biti održana predavanja, odnosno prema kakvoj dinamici će biti sprovedena, te da odluče kog datuma će početi bilo individualni kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, bilo nastava u paru.

Koordinator za nastavu će nedugo nakon toga da definiše kako datum početka grupnog seminara, tako isto i termine u kojima će časovi biti organizovani, ali će odrediti i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Ko god je pre toga izvršio prijavu će dobiti precizno obaveštenje o svemu definisanom, a naročito će svakome od njih biti napomenuto da se njihovi zahtevi za izmenama ne smeju prihvatati kod tog tipa obuke.

Ukoliko bude bilo potrebno, ova institucija može da organizuje i takozvani korporativni seminar - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, a u kom slučaju nastavu treba da pohađaju samo radnici zaposleni u okviru određenog preduzeća. Taj tip edukacije se organizuje u skladu sa zahtevima klijenata, a u smislu da se njima dozvoljava da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom ove institucije definišu kako mesto održavanja časova, tako isto i datum početka, odnosno dinamiku i termine u kojima će časovi da budu organizovani. Naglašavamo da do promene mesta sprovođenja nastave može doći samo kod korporativnog kursa, a kada se predavanja mogu održati i u matičnoj kompaniji. Naravno da se zahteva da budu ispunjeni u potpunosti uslovi za to, to jest da konkretni prostor bude prema standardima, koji su u tom momentu na snazi, opremljen.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih?

U zavisnosti od toga da li edukaciji treba da pristupe fizička lica ili će biti organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih, zavisi i princip koji se primenjuje.

Što se nastave za zaposlene tiče, maksimalno se izlazi u susret zahtevima i radnika, koji bi trebalo časove da prate i njihovih nadležnih. Zato je i prepušteno predstavniku zainteresovane firme da sve detalje, vezano za organizaciju časova dogovori direktno sa koordinatorom za nastavu i to bilo kog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako će se oni usaglasti i oko datuma početka korporativnog seminara i oko termina održavanja časova, odnosno oko dinamike njihovog sprovođenja, ali će precizirati i na kom mestu će radnici časove da pohađaju. U ponudi je kako onlajn i edukacija koja se sprovodi u poslovnicama ove institucije, tako isto i mogućnost da predavanja budu organizovana u samoj kompaniji, u okviru koje su polaznici zaposleni. Tada se zahteva od vlasnika preduzeća, odnosno od ovlašćenih predstavnika da prostor u kome bi trebalo časovi da budu organizovani opreme prema pravilima, a naravno da će ih sa svim detaljima na vreme upoznati nadležni u instituciji organizatora.

Pojedinci biraju između opcije da predavanja pohađaju online ili direktno u predstavništvu navedene obrazovne institucije, a predviđeno je da se oba tipa nastave mogu pratiti kako kroz poluindividualnu i individualnu, tako isto i kroz grupnu obuku.

Napominjemo da se sa bilo kog mesta može pohađati stručni seminar - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih online, uzevši u obzir da polaznik u tom slučaju za pristup predavanjima koristi sopstveni računar. Neposredno pre početka odabrane vrste edukacije na njega mora biti instaliran specijalni softver, a podrazumeva se da je neophodno i da veza sa internetom u izabranom prostoru bude što stabilnija. Tim za tehničku podršku je dostupan u svakom predstavništvu ove institucije, a njima se može obratiti svaki kandidat ukoliko ne bude uspeo da instalira namenski program samostalno, to jest ako mu bude bila potrebna bilo kakva pomoć stručnjaka prilikom pristupa nastavi online.

Očekuje se da svaki prijavljeni izabere između praćenja predavanja u grupi, individualno ili u paru, jer svaki pomenuti tip edukacije podrazumeva i različit broj prisutnih i način organizacije.

Najstrožija su pravila prema kojima se sprovodi grupni tip obuke, a način održavanja časova u tom slučaju definiše koordinator za nastavu. Naime, iznet je zvaničan zahtev za kreiranjem grupe od minimalnog broja članova, da bi grupna edukacija mogla da bude sprovedena. Ovlašćeno lice predstavništva institucije organizatora, u okviru koga se dovoljno kandidata prijavi će prvo formirati grupu, a zatim definisati kako datum početka edukacije, tako isto i dinamiku održavanja časova, odnosno termine. Podrazumeva se da će svakog prethodno prijavljenog o tome da obavesti na propisan način, a naročito će biti istaknuta informacija da se zahtevi članova grupe, vezano za promenu termina održavanja časova i ostale prethodno definisane detalje ne prihvataju u tom slučaju, jer su pravila prema kojima se grupna obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih organizuje izuzetno stroga. A da bi kvalitet edukacije tog tipa bio na visokom nivou.

Ukoliko se neko opredeli da samostalno pohađa predavanja ili da to učini u društvu još jednog polaznika, mora biti informisan da se kako individualni tip edukacije, tako isto i takozvana poluindividualna nastava organizuju uz maksimalno poštovanje zahteva polaznika. Naime, princip je takav da se svakom kandidatu dozvoljava da zajedno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica organizatora i sa osobom, koja će biti zadužena za vođenje izabranog tipa edukacije dogovori o svemu, što se odnosi na sprovođenje predavanja. Tako će se oni zajedno usaglasiti ne samo oko termina njihovog održavanja, odnosno oko toga na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen, nego će isto tako precizirati i datum početka bilo individualne edukacije, bilo poluindividualne.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih?

Moramo naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxford definiše trajanje samo za grupnu nastavu, a to čini ovlašćeno lice jedne od poslovnica nakon zvanične prijavi minimalni broj polaznika, te kreiranja jedne grupe.

A što se tiče trajanja kako poluindividualne, tako isto i individualne edukacije, to se definiše dogovorom između predavača, koordinatora za nastavu i dvoje ili jednog polaznika, a sve u zavisnosti od toga da li se nastava organizuje u paru ili za samo jednu osobu.

Princip prema kome se održava korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih je, takođe je prilično fleksibilan, tako da radnici određene firme dobijaju informaciju o tačnom trajanju edukacije nakon što se njihov direktor ili ovlašćeni predstavnik o tome dogovori sa nadležnim licem u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa pravnom regulacijom radnog vremena i odsustva zaposlenih"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje