Kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama

Rukovodioci, kao i zaposleni u različitim organizacijama, institucijama i svim tipovima privrednih društava označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama. Teme koje ova edukacija obuhvata svakako će biti zanimljive i za preduzetnike, ali i za fizička lica koja ne obavljaju delatnost, budući da program uključuje i pojašnjavanje zakonskih odredbi koje se odnose na njihovu platnu delatnost. Podrazumeva se, naravno da su i svi ostali koje interesuju najnovije izmene vezane za platni promet u našoj zemlji dobrodošli na predavanja vrhunskih stručnjaka u toj oblasti.

Osobe koje žele da pohađaju pomenutu obuku moraju da se za to prijave nadležnom licu i navedu svoje lične podatke, to jest ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da obave u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Kada se završi registracija zainteresovanih, biće sproveden zvanični upis na edukaciju, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju. Tom prilikom je potrebno da ovlašćenoj osobi predaju odgovarajuću dokumentaciju, a o njenoj sadržini, te o tačnom mestu i vremenu odvijanja pomenute procedure svi kandidati će biti blagovremeno informisani.

Organizator nastave polaznicima nudi zaista širok dijapazon različitih mogućnosti za pohađanje časova, te će sigurno svako moći da pronađe ono što mu odgovara. Kandidati koji se prijave u svojstvu fizičkih lica imaće priliku da se obučavaju na klasični način, te da na predavanja u odgovarajućim terminima dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Takođe mogu da se opredele i za online seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama, ali će za takav način rada morati da se unapred pripreme i da na svoj računar instaliraju tačno određeni tip softvera. Najverovatnije će to uspeti da urade samostalno pošto je u pitanju jednostavan postupak, ali ako im bude bila potrebna ikakva pomoć mogu se svakoga dana, tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora.


Kako uživo, tako i online nastavu mogu da prate prijavljeni koji se opredele za samostalni rad, kada će nadležni profesor samo njih da podučava. Oni će tako biti u prilici da se edukuju u skladu sa sopstvenim sposobnostima i mogućnostima, ali i da ostvare neposrednu i kvalitetnu komunikaciju sa svojim predavačem. Biće slobodni da mu postavljaju pitanja o svemu što im nije jasno, traže dodatna tumačenja ukoliko za tim bude bilo potrebe i iznose svoje viđenje konkretne teme. Stručnjak koji sprovodi predavanja će nastojati da svoju nastavnu delatnost maksimalno prilagodi ličnosti dotičnog polaznika i da sistematično ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve. Svi koji se odluče za ovu opciju moći će i da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada. Biće im, naime omogućeno da navedu kada im odgovara da pomenuti program startuje, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu dnevnu rutinu. Ukoliko predloženi plan bude prihvaćen od strane ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, on će postati zvaničan i kandidati će po njemu raditi u toku celog kursa.

Mogućnost da preciziraju termine i ritam odvijanja predavanja, te datum za početak edukacije imaće i dvoje kandidata čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama. Taj raspored će, pre početka upotrebe svakako morati da odobre nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik navedene obrazovne institucije. Ovaj model rada omogućava polaznicima da nove informacije usvajaju prateći predavanja konkretnog stručnjaka, ali i da svoje kompetencije za datu oblast proširuju putem međusobnih diskusija i razmene mišljenja i iskustava.

Prijavljenima će biti ponuđena i opcija grupnog rada, kada predavanja zajedno pohađa više njih, međusobno se solidarišu, pomažu i otvaruju dinamičnu interakciju putem koje postižu predviđene ciljeve i zadatke. Da bi grupa funkcionisala kako je predviđeno, njena veličina mora da bude vrlo precizno definisana, te je tako naglašeno da na opisani način časove može da prati minimalno 4, ali ne više od 8 osoba. Taj broj je ocenjen kao optimalan za uspostavljanje kvalitetne komunikacije, uz pružanje prilike svim pojedincima da sopstvenim ritmom usvoje odgovarajuća znanja. Grupa svakako deluje kao celina i među njenim članovima ne sme da postoji rivalitet, pa upravo iz tog razloga nijednom kandidatu neće biti dozvoljeno da traži usklađivanje rasporeda rada prema sopstvenim potrebama. S obzirom na njihovu brojnost, nemoguće je svima udovoljiti u isto vreme, te će svi članovi grupe morati da se prilagode terminima i učestalosti sprovođenja predavanja koje precizira kooridnator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, ali i da počnu sa obukom onda kada to odredi navedeno službeno lice.

Ukoliko se zvaničnom predstavniku institucije organizatora obrati neko iz rukovodstva ili ovlašćeni reprezent određene kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju naznačenu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama, koji može da se odvija na standardni način ili preko interneta. Kandidati koji se opredele za prvu opciju treba da znaju da neće morati nastavu da prate samo u namenskim prostorijama neke od poslovnica organizatora, već će moći da se edukuju i u svom radnom prostoru, kao i na svakom drugom mestu koje ispunjava predviđene kriterijume za kvalitetno održavanje predavanja. Raspored po kome će se ovi polaznici obučavati definisaće zajedno koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije i osoba koju je za to imenovala konkretna firma.Čime se tačno bavi stručni seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama?

Kako bi saznali sve o zakonskoj regulativi kojom se definišu uslovi i način sprovođenja platnog prometa, platni sistemi i elektronski novac, polaznicima će već na predavanjima kojim počinje obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama biti objašnjeni osnovni pojmovi kojima se barata u ovom zvaničnom aktu. Nakon toga će ih predavači uputiti u platne transakcije na koje se ne odnose odredbe navedenog Zakona i posebno objasniti različite vrste platnih usluga, to jest one koje se sprovode uplatom gotovog novca na platni račun, isplatom gotovine sa računa, prenosom sredstava sa jednog na drugi račun, te platne transakcije koje se ostvaruju pomoću kredita, izdavanjem platnih instrumenata i sve ostale. Prisutnima će nadalje biti prezentovane informacije o zaštiti prava i interesa subjekata koji koriste platne usluge i poseduju elektronski novac, a biće im naznačeni i opšti uslovi pružanja platnih usluga. Profesori će se posebno baviti ugovorima o platnim uslugama, njihovim predmetom, vrstama, sadržinom i formom, a biće reči i o adekvatnom informisanju njihovih korisnika.

U okviru predavanja koja se odnose na izvršavanje platnih transakcija, prisutni će biti obavešteni o obliku i sadržini platnog naloga, upotrebi platnih instrumenata, te o odgovornosti vezanoj za izvršenje platnih transakcija i povraćaju njihovog iznosa. Nadležni stručnjaci će ih upoznati i sa posebnim pravilima za obavljanje pojedinih platnih transakcija, vrstama platnih računa, a objasniće i šta se podrazumeva pod zaštitom podataka o platnim uslugama. U daljem toku edukacije biće reči o platnim institucijama, a poseban deo nastave biće posvećen priči o elektronskom novcu i načinima njegove upotrebe u platnom prometu. Tokom predavanja, polaznici će biti upoznati i sa posebnim odredbama koje se primenjuju nakon pristupanja naše zemlje Evropskoj Uniji.

Dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama prisutnima će biti predstavljen i Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost. Saznaće, tako da se ovim zvaničnim dokumentom uređuju prava i obaveze navedenih subjekata koje se odnose na otvaranje tekućeg ili nakog drgog platnog računa i njegovo korišćenje u obavljanju platnih transakcija. Predavači će napomenuti da pravna lica i preduzetnici mogu da imaju više tekućih računa kod istog pružaoca platnih usluga, ali i otvorene račune u većem broju banaka. Oni su obavezni da gotov novac koji su primili za posao koji obavljaju, najduže za sedam radnih dana uplate na svoj tekući račun, a banka je dužna da preduzetniku sa njegovog računa, na osnovu podnetog zahteva, isplati gotov novac odmah i bez nakanade, ako je u pitanju iznos manji od 600 hiljada dinara. Profesori će istaći i da, na osnovu pomenutog Zakona, pravna lica i preduzetnici mogu da međusobno izmiruju obaveze putem prebijanja ili promenom poverilaca ili dužnika u konkretnom obligacionom odnosu. Nakon toga će polaznicima da navedu da je za pravno lice predviđena novčana kazna u iznosu do čak 2 miliona donara ukoliko ne otvori tekući račun i koristi ga za platne transakcije, ako gotovinu koju je primio ne uplati na njega u predviđenom roku, kao i u slučaju da su njegovi računi u momentu plaćanja blokirani zbog prinudne naplate. Predavači će obavestiti prisutne i da fizička lica koja ne obavljaju delatnost mogu takođe da imaju sopstvene tekuće ili druge račune za obavljanje platnih transakcija, na način koji je regulisan navedenim zakonskim aktom.

Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama dobiće informacije i o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija, te će saznati da je uspostavljeno tri kategorije platnih naloga - za uplatu, isplatu i prenos. Polaznicima će biti napomenuto šta treba da sadrži svaki od njih, na kakvim obrascima se izdaju i kakve su obaveze izdavaoca. U daljem toku nastave biće reči o promenama koje su novim Zakonom o platnom prometu uvedene za korišćenje ovlašćenja koja dužnik daje banci ili poveriocu, u postupku prinudne naplate, te o izdavanju i naplati menice. Na kraju edukacije profesori će kandidate uputiti u načine naplate postraživanja od dužnika u blokadi, koji su definisani aktuelnim izmenama pomenutih zakonskih regulativa.

Kada se kurs završi, polaznici će biti osposobljeni da pravilno koriste nove platne naloge, a odlično će znati i kako mogu da iskoriste menicu i ovalašćenje u cilju obezbeđivanja plaćanja. Vrlo dobro će poznavati svoja prava i obaveze u finansijskim transakcijama i saradnji sa bankama i moći da efikasno namiruju svoje račune.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama?

Polaznicima koji se na pomenutu edukaciju prijave u statusu fizičkih lica na raspolaganju je mogućnost da budu jedini koje će nadležni predavač podučavati, to jest da se za njih sprovodi individualni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama. Oni će lakše od drugih polaznika moći da obaveze koje se odnose na pomenuti seminar uklope u svoj ustaljeni životni ritam, s obzirom na to da će im niti omogućeno da odrede kada će nastava da počne, kao i termine i učestalost sprovođenja časova. Da bi, međutim predloženi raspored postao validan, moraju ga prihvatiti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Kandidati koji se odluče za ovaj tip sprovođenja programa će predviđene obrazovne rezultate da ostvaruju tempom koji im bude najviše pogodovao, budući da će profesor nastojati da tok edukacije uskladi sa njihovim mogućnostima i sposobnostima, te da tako pomogne prijavljenom u ostvarivanju odgovarajućeg napretka.

Priliku da utiču na svoj ritam obrazovnog rada imaće i polaznici koji se opredele za poluindividualnu nastavu, koji će se u vezi sa terminima održavanja časova i datumoma za početak edukacije dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Ovaj model rada podrazumeva zajedničko pohađanje predavanja od strane dvoje kandidata, te će oni jedno drugome da predstavljaju oslonac u radu, da se međusobno pomažu i uče kako od svog profesora, tako i jedno od drugog, iznoseći sopstvena mišljenja i iskustva.

Nasuprot polaznicima koji budu radili samostalno ili kao partneri, oni koji se opredele za grupni seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama edukovaće se prema rasporedu koji za njih bude napravio koordinator za nastvau u datom predstavništvu organizatora. Pomenuto službeno lice će utvrditi datum kada obuka počinje, kao i termine i učestalost održavanja časova, a kandidati će morati ovaj plan delovanja da prihvate i prilagode mu se, uz manja ili veća odricanja. Ponekad će biti potrebno da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, za šta je neophodno da bud eprijavljeno najmanje četiri osobe zainteresovane za ovakav model rada. Pravilima je, osim toga određeno da se u jednoj grupi može nalaziti najviše osmoro polaznika, jer bi u prisusutvu više njih bilo vrlo teško uspostaviti kvalitetnu interakciju i omogućiti svim pojedincima da u predviđenim rokovima usvoje potrebna znanja.

Nezavisno od toga za koji tip edukacije se opredele, pojedinačni kandidati će predavanja moći da prate uživo ili preko interneta. Oni koji izaberu prvu opciju dolaziće na časove u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo navedene institucije, dok će osobe koje se odluče za online rad morati da, pre početka održavanja predavanja na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Većina njih će sigurno moći da to uradi samostalno, pošto je u pitanju jednostavan informatički zadatak, ali ukoliko im bude bila potrebna bilo kakva pomoć, mogu se obratiti stručnjacima koji čine ekipu tehničke podrške u svakoj poslovnici organizatora.

Posebno je za zaposlene u određenim firmama koji žele da pohađaju pomenuta stručna predavanja kreirana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama. Ona se sprovodi prema planu koji u dogovoru određuju ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade kandidati i koordinator za nastvau u okviru institucije organizatora. Dotični polaznici mogu takođe da rade na klasični način i preko interneta, ali treba napomenuti da prvi tip časova može da se sprovodi na svakom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Tako su prijavljenima na raspolaganju moderno opremljene prostorije odgovarajućeg predstavništva naznačene institucije, prostor u kome rade u konkretnom preduzeću, ali i svaka druga lokacija koja poseduje tražene karakteristike.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama?

Kako se na ovu edukaciju prijavljuju osobe različitih profesija, godina i načina života, svima je omogućeno da odaberu model rada koji će najmanje poremetiti njihov ustaljeni ritam. Stoga pojedinci mogu da se odluče za grupni seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama i nastavu prate u dinamičnom okruženju i kroz aktivnu komunikaciju sa drugima. Veličine grupe je veoma precizno određena u cilju obezbeđivanja kvaliteta njenog delovanja, te tako na pomenut način zajedno može da se obučava minimalno četvoro, a maksimum osmoro kandidata. Oni će morati da prihvate raspored koji bude utvrdio koordinator za nastvau u odgovarajućoj poslovnici oragnizatora i neće moći da postavljaju zahteve u vezi sa tim, prema svojim ličnim potrebama.

Svi kandidati će moći nastavu da prate na klasični način, te da dolaze na predavanja u odgovarajuće vreme u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Takođe će imati mogućnost da se edukuju online, to jest da časove pohađaju preko interneta. Glavno sredstvo za rad će im tada biti kompjuter, na koji će blagovremeno morati da instaliraju namenski softver, a to će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći. No, ukoliko im ne pođe za rukom da navedeni postupak obave samostalno, nadležni stručnjaci će im pružiti odgovarajuću tehničku podršku.

Na pomenuta dva načina radiće i polaznici čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama, koji će u velikoj meri moći da utiču na svoj raspored predavanja. Radi se o tome da će im biti dozvoljeno da preciziraju kada bi želeli da edukacija startuje, te kojim danima i koliko često im odgovara da imaju časove. Ako ovaj predlog prihvate nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora, naznačeni raspored će se zvanično upotrebljavati sve do kraja sprovođenja ovog obrazovnog programa.

Osobe koje su zainteresovane za rad u društvu, ali im ne prija izrazito dinamična grupna atmosfera, mogu da traže da predavanja pohađaju u paru, to jest da se obučavaju prema pravilima poluindividualne edukacije. Ovo dvoje polaznika će moći da se najpre međusobno, a potom sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovore kada će program da startuje, te kojim danima i u koliko sati će imati predavanja. Tako će napraviti raspored koji će svima da odgovara i učiniti da im edukacija prođe sa manje stresa i bez većih remećenja ostalih dužnosti i obaveza.

Kada se na nastavu prijave radnici nekog preduzeća, oragnizuje se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama, koji može da se održava uživo ili online. Ukoliko se dotični kandidati opredele za klasični tip časova, moći će da sami odrede lokaciju na kojoj će se oni oržavati, ali pod uslovom da tamo ima tehničkih uslova za neometano odvijanje nastave i aktivno učešće u njoj. Na raspolaganju su im, između ostalih mesta, prostrije određene poslovnice navedene obrazovne institucije, maksimalno prilagođene najnovijim standardima u edukaciji, kao i prostor u okviru kompanije za koju rade. Vreme početka kursa, te termine i učestalost održavanja časova sporazumno će da odrede koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično predstavlja firmu u kojoj su polaznici zaposleni.

Koliko je planirano da traje seminar - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama?

Ukupan nastavni fond koji je predviđen za ovu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, što zapravo iznosi 360 minuta. Preciznim pravilima je definisano da će se nastava u vidu dvočasa odvijati u toku 4 dana, to jest da će kompletan program da traje 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan delovanja, međutim važi samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama, s obzirom na to da je tada samo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije ovlašćen da odredi termine održavanja čaosva i tempo rada uopšte.

Osobe koje se opredele za individualnu ili obuku u paru imaće isti broj časova, ali njihov raspored ne mora da bude isti kao gore navedeni. Kod ovakvih modela edukacije, kandidatima je dozvoljeno da rade u skladu sa terminima i ritmom koji im najviše odgovaraju, pod uslovom da su oni prihvatljivi i za nadležnog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.

Zaposleni u određenoj komapniji za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama imaće nastavu iste dužine, ali njihov tempo rada može, ali i ne mora da bude identičan navedenom. Vreme i ritam sprovođenja predavanja tada će u dogovoru da odrede koordinatora za nastavu u okviru naznačene institucije i osoba koja istupa u ime konkretne firme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa primenom Zakona o platnim uslugama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje