Kurs i obuka - Upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata

Građevinski inženjeri, zaposleni u privatnim i državnim firmama navedeni su kao osobe na koje je primarno usmeren specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata. Ovaj obrazovni program obuhvata teme koje će svakako biti veoma zanimljive i korisne i svim ostalim stručnim licima koja, direktno ili indirektno učestvuju u realizaciji investicija i investicionih projekata u građevinarstvu.

Osobe koje interesuje pomenuti kurs treba da, pre početka nastave prođu kroz dve zvanične procedure. Prva je vezana za prijavljivanje kandidata, kada je potrebno da oni navedu svoje lične podatke, to jest prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu biti kontaktirani u cilju davanja daljih obaveštenja. To mogu da urade u bilo kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, tačnije na više od 20 lokacija širom Srbije, preko telefona ili slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Ubrzo nakon toga, sprovešće se upis na edukaciju, kada svi prijavljeni moraju biti lično prisutni i predati ovlašćenom licu određena dokumenta. Ona će im, naravno na vreme biti tačno navedena kako bi mogli da se adekvatno pripreme i pribave sve što je potrebno za upis.

Polaznici koji se na edukaciju prijavljuju u statusu fizičkih lica mogu da pohađaju klasičnu nastavu, ali i da odaberu online seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata. U prvoj varijanti dolaziće na predavanja u određenim terminima u najbliže predstavništvo navedene institucije, gde će raditi u prijatnom ambijentu i u prostorijama opremljenim prema svim zahtevima savremenog obrazovanja. Ako se, pak odluče za drugu opciju, pratiće časove preko interneta, koristeći svoje računare, ali su zbog toga obavezni da na njih prethodno instaliraju specijalni tip softvera. Za ovaj postupak će im stručnjaci dati sva potrebna uputstva, a ako i pored toga ne budu uspeli da to urade samostalno, mogu da računaju na tehničku podršku u svakom predstavništvu organizatora.


Nezavisno od toga za koju se od pomenutih varijanti odluče, pojedinačni polaznici mogu da dobiju apsolutnu posvećenost nadležnog predavača, ukoliko nastavu budu pohađali individualno. Tada, dakle profesor radi samo sa jednim kandidatom, te shodno tome može da ga upozna i uvidi kakav mu način prezentovanja gradiva najviše odgovara i koliko treba da budu visoki zahtevi koji se pred njega postavljaju. Na taj način će mu omogućiti da kroz proces učenja prođe lakše i bez nepotrebnih stresova i da savlada sve što je predviđeno za ovaj kurs. Sam polaznik moći će jasno da sagleda koliko je napredovao i da u komunikaciji sa nadležnim stručnjakom eventualno utvrdi oblasti na kojima bi još trebalo da se poredi u cilju kompletnog usavršavanja. Osim toga, biće u situaciji da u velikoj meri utiče i na raspored po kome će se raditi, budući da će mu biti dozvoljeno da navede kada bi želeo da počne sa obukom, te kojim danima i u koliko sati je najbolje da ima časove. Da bi, međutim traženi raspored postao validan, moraju ga najpre odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Organizator je obezbedio mogućnost da se za pomenute kandidate sprovede i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata, kada časovima zajedno prisustvuje dvoje ljudi. Oni jedno drugom pomažu, predstavljaju značajan oslonac u obrazovnom radu i tako lakše ostvaruju napredak. Takođe mogu da, kroz međusobnu komunikaciju razmjenjuju ideje iskustva, čime utiču na proširivanje kompetencija vezanih za datu oblast. Pored toga data im je šansa da u velikoj meri prilagode raspored rada svojim potrebama, jer će moći da se prvo jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima koje se odnose na obrazovni proces i tako utvrde vreme njegovog početka, termine i ritam održavanja časova.

Grupna edukacija namenjena je onima koji žele da rade u jednoj dinamičnoj atmosferi i u stalnoj komunikaciji sa drugim. Sve termine održavanja časova, datum početka kursa i tempo rada uopšte utvrdiće koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a od polaznika se očekuje da im se u potpunosti prilagode i slede ih do kraja sprovođenja programa.U slučaju da su za pomenutu edukaciju zainteresovani radnici određene firme, organizovaće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata. Tada predavanja takođe mogu da se održavaju preko interneta, a oni koji budu odabrali klasičnu nastavu mogu da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da traže da se edukuju u okviru kompanije za koju rade, kao i na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Za raspored po kome će se odvijati ovaj program biće zaduženi ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, koji će zajednički odrediti vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja predavanja.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata

Realizacija investicionih građevinskih projekata gotovo uvek podrazumeva i naknadno vrednovanje i revalorizaciju sredstava uloženih u taj posao. Zbog toga će prisutnima na časovima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata biti najpre predstavljena finansijska složenost investicionih projekata. Profesori će istaći da je čest običaj u praksi da posle zaključenja ugovora, kada su radovi već započeti izvođač dostavlja naručiocu ili nadzornom organu dinamički plan radova koji su ugovoreni i koji će biti realizovani. Dinamiku realizacije radova na objektu najčešće ne prate rebalansi dinamičkih planova, tako da je potrebno izvršiti naknadno vrednovanje i rebalans troškova gradnje. Budući da su investicioni projekti zahtevni, kako u fizičkom, tako i u finansijskom pogledu, polaznici će saznati da računanje proizvodne cene mora da obuhvati sve izmene u dokumentaciji, recimo konstruktivne izmene, izmene materijala, izmene u tehnologiji i izmene rokova. Posledica toga će biti promene u troškovima građenja i u ceni objekta. Profesori će objasniti da koncepti revalorizacije polaze od analize vrsta radova (prethodni radovi, građevinski radovi, pripremni radovi, završni radovi, nepredviđeni radovi), zatim obračuna izvršenih radova koji se prema predmeru i predračunu obračunavaju za svaku poziciju, u jedinici mere karakteristične za tip radova (m2, m3, kg, tona), te od usvojenog načina za merenje radova (jedinične cene svake pozicije su različite jer se i opisi pozicija razlikuju, ali su vezani za standarde građevinskih normi).

Dok se održava kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata, nadležni stručnjaci će napomenuti da se, nakon završetka radova vrši primopredaja objekta ili se smatra da je ona već izvršena ukoliko naručilac započne korišćenje objekta i pre formalnog završetka radova. Tom prilikom se sastavlja zapisnik koji sadrži podatke o kvalitetu izvršenih radova (po ugovoru, propisima i pravilima struke), eventualnim popravkama i doradama o trošku izvođača, pitanjima tehničke prirode oko kojih nije postignuta saglasnost, kao i o primopredaji tehničke dokumentacije (garantni listovi i uputstva). Kandidati će biti informisani i da se konačni obračun pravi od trenutka primopredaje radova i završava u roku od 60 dana. Svi radovi koji su izvedeni na osnovu ugovora, kao i oni koji su bili nepredviđeni i naknadni obuhvataju se konačnim obračunom, što znači da se iskazuje nesporni iznos prema ugovorenim cenama, sporni iznos, kamata, podatak da li je poštovan ugovoreni rok završetka radova i primopredaje objekta, zatim iznosi plaćenih situacija, avansne uplate, penali ili premije.

Ovlašćeni predavač će informisati prisutne da izvođači imaju pravo da zahtevaju izmenu ugovorene cene u slučajevima vanrednih događaja koji su uticali na njenu visinu, a u vreme potpisivanja ugovora nisu mogli da se predvide, niti da se izbegnu ili da se njihovo dejstvo nekako otkloni. U kategoriju nepredviđenih događaja spadaju nepredviđeni radovi (osim ako u ugovoru postoji odredba “ključ u ruke”, koja znači da ugovorena cena uključuje i nepredviđene radove), naknadni radovi (nisu ugovoreni niti su neophodni za ispunjenje ugovora, a izvedeni su na zahtev naručioca), zatim višak ili manjak radova koji odstupa (+/- 10 %) od ugovorene količine po datim pozicijama (takođe se ne računaju u slučaju ugovorne odredbe “ključ u ruke”) i drugi nepredviđeni slučajevi (promene cena materijala i usluga trećih lica na tržištu, promene troškova života, pojava uslova za izvođenje radova koji nisu bili predviđeni tehničkom dokumentacijom). Osobe koje budu pohađale seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata saznaće da u situaciji kada je cena materijala na tržištu promenjena za više od 3 odsto i kada se time ukupna cena ugovorenih radova promenila za više od 2 odsto, ugovarač ima pravo da traži izmenu cene, tako da se obračun razlike u visini cene vrši u skaladu sa klauzulom revizije cene, koja je predviđena ugovorom o građenju i sprovodi se primenom koeficijenta povećanja usled delovanja klizne skale.

Tokom edukacije govoriće se i o praksi proračuna revalorizacije kod realizacije investicionih objekata primenom klizne skale, koja predstavlja zaštitu izvođača, prvenstveno od kretanja inflacije i poskupljenja roba i usluga na tržištu. Matematička formula klizne skale vrednuje uložena sredstva u određenom trenutku i u svom algebarskom obliku obuhvata ugovorenu cenu radova, baznu cenu materijala na dan zaključenja ugovora, cenu materijala na dan isporuke, satnu zaradu radnika na dan isporuke, kao i satnu zaradu radnika na dan zaključenja ugovora, te indekse strukture cene razdvojene na udeo troškova proizvodnje, udeo troškova materijala i udeo troškova zarade radnika. Profesori će objasniti i da se iznosi koeficijenata i indeksa cena koji ulaze u proračun klizne skale uzimaju iz statističkih biltena i specijalizovanih državnih glasila, koji su obavezno navedeni u klauzuli ugovora o gradnji, te da, analogno pravu izvođača da traži revalorizaciju i povećanje cene, i naručilac ima pravo da traži njeno sniženje.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata?

Oni koji nastavu prate u statusu zaposlenih u nekom preduzeću mogu da pohađaju časove u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kom mestu gde za to postoje odgovarajući uslovi, a sve to naravno ukoliko se opredele za klasičnu nastavu. Ako, pak njihov izbor bude online edukacija, sami će odabrati lokaciju na kojoj će raditi. U svakom slučaju, vreme kada će korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata da počne, kao i termine i učestalost održavanja časova zajednički će definisati osoba koju je za to imenovala određena kompanija i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene institucije.

Pojedinačni kandidati koji budu radili u paru takođe će biti u prilici da odaberu mesto na kome će pratiti poluindividualnu nastavu, ako budu želeli da se obučavaju preko interneta, dok je zajedno sa svojim kolegom dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, u slučaju da njihov izbor bude klasična nastava. Oni će, dakle bilo za koju opciju da se opredele, moći da navedu kada bi želeli da počnu sa seminarom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako taj njihov predlog odobri ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, željeni plan delovanja će postati validan i po njemu će se odvijati nastava sve vreme trajanja kursa.

Polaznici koji budu odabrali grupni seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata imaće takođe priliku da rade u prostoru koji sami odaberu, ukoliko se budu edukovali online ili će zajedno sa ostalim članovima grupe dolaziti u određeno vreme u konkretnu poslovnicu pomenute institucije i tamo pratiti klasična frontalna predavanja. Da bi se svima obezbedio isti status i niko ne bi bio povlašćen u odnosu na ostale, kompletan raspored rada, što će reći vreme i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja celokupnog programa odrediće koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice pomenute institucije, a prijavljeni na to ni na koji način neće moći da utiču.

Individualna nastava kreirana je kao obrazovna situacija u kojoj profesor radi samo sa jednim kandidatom. I on može klasične časove da pohađa u najbližoj poslovnici organizatora ili da radi preko interneta, na bilo kom mestu koje mu za to odgovara. Svakako će mu biti omogućeno da tok edukacije maksimalno prilagodi svojim sposobnostima, interesovanjima i potrebama, te će pored činjenice da će moći da napreduje tempom koji mu odgovara, biti u prilici da odredi vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova, ali naravno samo ukoliko za to dobije saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika navedene institucije.

Kao što je već istaknuto, pojedinačni kandidati mogu da nastavu prate uživo i da na časove, prema rasporedu koji bude određen dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Takođe im je na raspolaganju online obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata, za koju moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Takođe su obavezni da na njega instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ikakvih problema, jer je u pitanju jedan jednostavan informatički zadatak. Ako im bude potrebna neka pomoć, svakako mogu da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate IT stručnjacima, u ma kojoj poslovnici pomenute institucije.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata?

Da bi svi kandidati bili u situaciji da nastavu prate na način koji im odgovara, organizator je za to ponudio nekoliko mogućnosti, pa polaznici mogu da se edukuju potpuno odvojeno od ostalih i da željene rezultate postižu tempom koji im najviše pogoduje. Tok nastave će biti u najvećoj meri prilagođen dotičnom kandidatu, koji će moći i da naznači kada bi tačno želeo da individualni seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata počne, kao i kojim danima i u koliko sati mu najviše odgovara da ima časove. Taj predlog razmotriće njegov profesor i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i, ako budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće ga zvaničnim i koristiti do kraja edukacije.

Polaznici koji ne žele da rade samostalno, ali ni u društvu većeg broj ljudi mogu da odaberu poluindividualnu nastavu, kada će ovlašćeni profesor raditi sa dvoje prijavljenih. Oni, dakle funkcionišu kao pravi tandem, jedno drugom predstavljaju oslonac i podršku, a takođe se uvežbavaju i u ispoljavanju tolerancije prema tuđem mišljenju, što će im svakako biti od velike koristi za rad u realnim okolnostima. Pored toga, slobodni su da se sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima vezanim za nastavu, te će tako zajednički odrediti vreme njenog početka, termine i ritam održavanja časova.

Za one koji smatraju da se najbolje uči u društvu drugih ljudi kreirana je grupna obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata. Ovi kandidati treba da budu upoznati sa činjenicom da će ponekad morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi. Datum početka kursa, termine i učestalost održavanja časova isključivo će, naime da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a polaznici moraju, uz manje ili veće ustupke da se tome u potpunosti prilagode i da u vezi sa rasporedom ne ulažu bilo kakve prigovore, jer on jednostavno neće biti podložan promenama.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati mogu nastavu da prate online, ali su u tu svrhu obavezni da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga ne mogu da se edukuju preko interneta. U pitanju je prilično jednostavan postupak koji većina polaznika može da obavi potpuno samostalno, a organizator je svakako za one koji u tome ne budu uspeli obezbedio pomoć informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu pomenute institucije. Ako izbor kandidata bude klasična nastava, moraće da u određenim terminima dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, gde će raditi u savremeno opremljenim prostorijama i u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku navedene institucije obrati rukovodstvo neke kompanije i traži da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata. Polaznici koji se odluče za klasična predavanja neće, međutim morati samo da na njih dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, već će ako to žele moći da rade i u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Na raspolaganju im je, naravno i online edukacija, a u svakom slučaju moraće da rade prema rasporedu koji zajednički budu definisali zvanični predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko traje seminar - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata?

Polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata, kao i osobe koje budu radile nezavisno od ostalih imaće edukaciju istog trajanja, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i osobom koja istupa u ime pomenute institucije.

Raspored časova za polaznike korporativne nastave napraviće zvanični predstavnik organizatora i osoba koju je za to odredila kompanija koja svoje radnike upućuje na obuku.

Već navedeni tempo delovanja važiće zapravo samo u situaciji kada se sprovodi grupni kurs i obuka - upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata, pošto tada o terminima održavanja časova i ritmu obrazovnog rada odlučuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, dok kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa principima vrednovanja građevinskih objekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje