Kurs i obuka - Upoznajte se sa radom budžetske inspekcije

Da bi ovlašćeni službenik u preduzeću, koje koristi budžetska sredstva moglo da se propisno pripremi i ispuni zahteve ove državne inspekcije, potrebno je da sa njenim radom bude upoznat. A upravo takvim kandidatima je i namenjena specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, koja se širom Srbije organizuje tokom cele kalendarske godine.

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađaju fizička lica, Obrazovni centar Akademije Oxford može da ostvari zahtev i za sprovođenje korporativnog seminara, a kada se edukacija prilagođava maksimalno zaposlenima u određenoj firmi. U principu, časovi se organizuju isto kao i za fizička lica, s tim što se ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i institucije, koja je zvanični organizator korporativnog kursa, dogovaraju kako će oni biti organizovani. Tom prilikom definišu koliko će osoba pratiti predavanja, u kojim terminima će oni biti održani i na koji način bi trebalo predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Postoji mogućnost i da korporativna edukacija bude organizovana direktno u prostorijama zainteresovanog preduzeća, ali samo ako se ispune zahtevi, vezano za opremljenost tog prostora.

Svi pojedinci koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije su u obavezi prvo da izvrše prijavljivanje, a posle toga i da u tačno definisanim terminima budu prisutni u prostorijama konkretnog predstavništva organizatora lično, te da dostave propisanu dokumentaciju, a kako bi se zvanično upisali.


Potrebno je da izdiktiraju osnovne informacije preko telefona službeniku izabrane poslovnice ili da dođu lično i prijave se, a podrazumeva se da sve te podatke mogu poslati i na mejl. Izuzev prezimena i imena svakog zainteresovanog, obavezno je dostaviti i broj telefona za dalji kontakt, kao i podatak o datumu rođenja.

Moramo posebno istaći činjenicu da pojedinci ovu edukaciju mogu pratiti onlajn i na klasičan način, to jest direktno u predstavništvu institucije organizatora, a i jedan i drugi tip obuke može biti organizovan za grupu polaznika s tim da je u ponudi i nastava u paru, odnosno poluindividualna, kao i individualna.

Ko god bude izabrao da časove pohađa online ima obavezu da obezbedi i kompjuter, ali i da u skladu sa važećim pravilima, na njega instalira namenski program, a kako bi bez ikakvih smetnji mogao da pohađa predavanja. Takođe je iznet zahtev i da postoji stabilna internet veza u onom prostoru, iz koga polaznik odluči da pohađa časove online, a pomoć specijalizovanih IT stručnjaka ove institucije je na raspolaganju svakome kome bude potrebna.Svakako je osnovna razlika između prethodno pomenutih tipova edukacija vezana za broj polaznika, ali se bitno razlikuje i princip organizacije, odnosno to ko donosi odluku o načinu sprovođenja časova.

U principu se grupni kurs i obuka - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije ne može organizovati odmah pošto pojedinac izvrši prijavu, zato što je potrebno da se oformi grupa, a da bi ovlašćeno lice konkretne poslovnice moglo da precizira na koji način će nastava biti organizovana. Prvo je potrebno da bude kreirana grupa od najmanjeg broja prijavljenih, nakon čega ovlašćeno lice institucije organizatora precizira i termine održavanja časova i dinamiku, te svakako određuje i datum početka tog tipa edukacije. Sa svime time će morati da se saglasi svaki prijavljeni, zato što se ne dozvoljava menjanje niti jednog segmenta po zahtevu polaznika.

Međutim, prilikom organizacije individualne, odnosno poluindividualne nastave se primenjuju mnogo jednostavnija pravila, a koja u najvećoj meri idu na ruku prijavljenima. Stvar je u tome da se njima u tom slučaju dozvoljava da zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem definišu na koji način će predavanja biti organizovana. Jednostavnije govoreći, oni će odrediti kog datuma će početi poluindividualni ili individualni seminar, ali i kakvom dinamikom će biti raspoređen nastavni fond, te u kojim terminima će biti organizovana predavanja za dvoje ili za samo jednog polaznika.

Program specijalizovane obuke - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije

Prva tema koju će obraditi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije je vezana uopšteno za raspoređivanje javnih sredstava, a odmah nakon toga će profesori govoriti prisutnima o tome šta je obuhvaćeno Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije, prema čijim smernicama se i rukovodi budžetska inspekcija.

Biće reči i o fiskalnom okviru, te će biti objašnjeno i šta su to fiskalni principi i sa kojim ciljem se primenjuju pravila takozvane fiskalne politike.

Profesori će nakon toga objasniti koja je osnovna svrha budžetske inspekcije, tako da će kandidati pored ostalog saznati da se ona vrši zarad poboljšanja poslovanja, odnosno kada je potrebno kontrolisati da li je poslovanje usklađeno sa aktuelnim zakonom i da li se predviđeni postupci primenjuju u praksi na pravilan način.

Predviđeno je nastavnim programom, isto tako da specijalizovani seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije ponudi polaznicima mogućnost da se, korak po korak upoznaju sa načinom funkcionisanja ove vrste inspekcije, a biće im detaljno objašnjeno i koje su to mere propisane zakonom, ukoliko dođe do utvrđivanja određenih propusta i nezakonitih radnji.

Saznaće prisutni i po kom principu se izrađuju specijalizovani programi i planovi, a na osnovu kojih se nadzire rad budžetske inspekcije.

Isto tako će polaznici ove edukacije saznati i koja sve sredstva budžetska inspekcija ima pravo da kontroliše i na koji način će to izvršiti u različitim situacijama.

Na brojnim primerima koje će profesori pažljivo odabrati će se, primarno zasnivati specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, što će u velikoj meri prisutnima olakšati razumevanje te materije. Svakako da će biti govora i o ostalim institucijama Republike Srbije, a sa kojima budžetska inspekcija ima saradnju.

Tokom završnog predavanja će prisutnima biti dopušteno da se informišu o svemu, o čemu nije bilo govora tokom predavanja, a vezano je za konkretnu temu. Predavači će se potruditi da što precizniji odgovor daju kandidatima, te da ih posavetuju na koji način se mogu pripremiti za ovu vrstu kontrole.

Na kom mestu i kada se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije?

Kako prema klasičnom principu, a direktno u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto se stručni seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije može pohađati i online. Zato i naglašavamo da od svakog pojedinca zavisi gde će časove da prati, jer on ima mogućnost da to samostalno i izabere.

Mora posedovati računar svaki kandidat, koji se opredeli za drugu ponuđenu varijantu, jer će njega i koristiti prilikom pristupanja nastavi tog tipa. Naglasili bismo i to da je njegova obaveza kako da obezbedi propisanu internet vezu, tako isto i da instalira posebnu vrstu softvera na taj računar. Naravno da po potrebi može zatražiti pomoć stručnjaka, koji su zaposleni u timu za tehničku podršku i to u svakoj poslovnici ove institucije.

Nakon što se pojedinačni polaznik bude opredelio gde će pohađati časove, potrebno je i da odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna ili poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije. A to znači da nastavu može pohađati sa više ljudi ili u paru, kada ih je dvoje prisutno, s tim što je ponuđena i opcija poznata kao nastava "jedan na jedan", a kada tokom časova bivaju prisutni samo jedan polaznik i njegov profesor.

Pravila po kojima se edukacija u grupi organizuje su vrlo strogo definisana, tako da je iznet zahtev da se minimalni broj polaznika prvo prijavi u konkretnom predstavništvu organizatora, da bi uopšte grupna edukacija mogla da bude sprovedena. O svemu će u tom slučaju odlučiti koordinator za nastavu tog predstavništva institucije organizatora, a od članova konkretne grupe se zahteva da se svega toga pridržavaju, zato što se ne dozvoljavaju izmene. Dakle, nakon što bude prijavljeno najmanje četvoro ljudi, koordinator će precizirati kako datum početka, tako isto i dinamiku sprovođenja časova i termine.

Fleksibilnija su pravila po kojima se organizuje individualni ili poluindividualni kurs, zato što o načinu sprovođenja časova u tom slučaju zajedničku odluku donose sa jedne strane profesor i koordinator konkretnog predstavništva organizatora, a sa druge jedan ili dvoje polaznika, sve u zavisnosti od toga da li su se opredelili za individualnu ili za praćenje poluindividualne obuke.

Kada je u pitanju takozvani korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, takođe važe prilično slobodna pravila, jer o tome kako će određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću predavanja da pohađaju, odluku donose zajedno direktor te firme i zvanično ovlašćeno lice pomenute institucije. Osim o terminima održavanja časova, oni će se dogovoriti i o preciznoj dinamici njihovog sprovođenja, te o datumu početka korporativnog seminara, a svakako će precizirati i na kom mestu će zaposleni da pohađaju časove. Radi se o tome da samo korporativni kurs može biti održan i na drugoj lokaciji, odnosno u kompaniji, čiji radnici treba da pohađaju predavanja. A tada se od vlasnika, odnosno od direktora tog preduzeća zahteva da ispoštuje sva pravila vezano za opremljenost odabranog prostora.

Kako je organizovan stručni seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije?

Gotovo da je istovetan princip po kome se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije za fizička i za pravna lica, mada postoji samo jedno odstupanje.

Naime, predviđeno je da korporativna edukacija bude organizovana kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu, odnosno online ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim što samo ona može biti sprovedena i na drugom mestu. Zapravo, ako nadležno lice konkretne kompanije bude zahtevalo da njegovi radnici časove prate u svojoj firmi, organizator će to ispuniti, ali samo pod uslovom da su odgovarajuće karakteristike izabranog prostora. Svakako bi trebalo nadležno lice institucije organizatora i tog preduzeća da se usaglase kako će taj broj zaposlenih pratiti časove, te kog datuma će korporativni kurs početi, u kojim terminima će predavanja biti organizovana i koliko bi uopšteno trebalo da traje, to jest kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Pojedinci imaju mogućnost izbora između prethodno navedenih tipova edukacija, tako da praktično govoreći oni biraju i gde će časove da prate i sa koliko osoba.

Klasičan tip edukacije se sprovodi u poslovnicama institucije organizatora, dok sa bilo kog mesta polaznik ima pravo da pohađa nastavu online. Međutim, da bi funkcionisala online obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, polaznik mora imati računar, te na njega instalirati namenski softver i naravno omogućiti tom uređaju da koristi stabilnu internet vezu. Inače u poslovnicama ove institucije širom Srbije su, pored ostalih zaposleni i IT stručnjaci, koji nude pomoć i savet svakom onom polazniku, koji bude imao poteškoća ili prilikom pristupanja časovima ili kada bude vršio instalaciju konkretnog softvera.

Pošto bude odlučio gde će, odnosno odakle pohađati predavanja, prijavljeni bi trebalo da se opredeli između toga da li će to činiti samostalno, a kroz individualnu nastavu ili će se odlučiti za varijantu koja uključuje prisustvo dve osobe (poluindividualna obuka), kojom prilikom se organizuje grupna edukacija.

Na koji način će biti održani časovi prilikom sprovođenja poluindividualne ili individualne obuke, odnosno u kojim terminima i kakvom dinamikom, ali i uopšteno kada će nastava početi, će zajedno precizirati ovlašćeno lice institucije organizatora, profesor i jedan polaznik, odnosno njih dvoje, a sve u zavisnosti od toga da li prijavljeni bira individualnu ili poluindividualnu obuku.

Najstrožija su pravila koja se primenjuju kada se organizuje grupni seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, budući da konačnu odluku o načinu održavanja časova donosi koordinator za nastavu. Prvo mora da bude osnovni uslov ispunjen, kako bi grupna edukacija uopšte mogla da počne, jer se zahteva prijavljivanje minimalnog broja polaznika u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Vrlo brzo nakon toga će ovlašćeno lice definisati kako tačan datum početka nastave u grupi, tako isto i tačne termine održavanja časova, a svakako i prema kakvoj dinamici će oni da budu organizovani.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije?

Naravno da će informacije o tačnom rasporedu navedenog broja časova biti na raspolaganju članovima određene grupe odmah nakon što u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford bude bio ostvaren uslov za početak tog tipa nastave, odnosno pošto se minimalni broj polaznika prijave zvanično.

Da ne bude zabune, princip po kome se grupna edukacija sprovodi je takav da upravo koordinator za nastavu u instituciji organizatora definiše i dinamiku prema kojoj se časovi održavaju i sve ostale detalje.

Nasuprot tome, edukacija koja uključuje prisustvo samo jednog ili dvoje polaznika podrazumeva i drugačija pravila, tako da definisanje tačnog rasporeda časova biva prepušteno upravo prijavljenima, a koji treba sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva i sa nadležnim profesorom da preciziraju detalje.

U ponudi ove institucije se nalazi i korporativni seminar - upoznajte se sa radom budžetske inspekcije, odnosno nastava koja se organizuje samo za zaposlene u određenom preduzeću. A u tom slučaju bi trebalo direktor te kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik da se direktno sa nadležnima u izabranoj poslovnici organizatora dogovori oko toga u kojim terminima će časovi biti organizovani, te kada će nastava početi i gde će biti održana, ali i o tome kojim tempom će celokupan fond časova da bude raspoređen, pa samim tim i o tome koliko će korporativna obuka dana ukupno da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa radom budžetske inspekcije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje