Kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom

Imajući u vidu veličinu tržišta i veliki broj povoljnih poslovnih prilika, koje nudi tržište evroazijskih država, moramo naglasiti da je nastava koju obuhvata specijalizovana obuka i kurs – upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom namenjena apsolutno svima koji u svom poslovanju imaju dodira sa pravnim licima iz ovih zemalja. Ovde se primarno misli na zaposlene u izvozno orjentisanim firmama u našoj zemlji, koje imaju u planu da svoju robu plasiraju u pomenutim državama, ali i na sve one koji se bave uvozom proizvoda ili sirovina sa naznačenih područja. Svakako da korist od navedene edukacije mogu da imaju i kompanije ili fizička lica koja se bave transportom robe, špediterskim poslovima ili organizuju skladištenje proizvoda u prekograničnom prometu. Njome mogu da budu obuhvaćeni i predstavnici poslovnih banaka i osiguravajućih kuća, kao i ostali bitni činioci svakog spoljnotrgovinskog posla.

Osobe koje žele da pohađaju pomenuti seminar, imaju obavezu da se pre svega za to prijave nadležnom službeniku, bilo lično u nekoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, bilo putem mejla ili telefona. Tada će imati obavezu da navedu svoje osnovne podatke, koji uključuju ime, prezime, tačan datum rođenja, kao i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi pružanja daljih informacija. Kada prijavljivanje bude gotovo, kandidati će biti vrlo brzo obavešteni o tome u koje vreme treba da dođu u naznačenu poslovnicu organizatora, radi upisa na edukaciju i koja dokumenta tom prilikom treba da prilože. Naglašava se obaveza polaznika da ovoj upisnoj proceduri prisustvuju lično, jer u suprotnom neće moći da ostvare status polaznika i počnu da pohađaju predavanja.

Prilikom upisa, kandidati će imati priliku da se izjasne na koji način žele da prate nastavu, a u ponudi je zaista veliki broj mogućnosti. Pre svega, postoji opcija da njihov izbor bude online kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, koji će pratiti preko interneta. U tu svrhu je međutim potrebno da, pre početka edukacije na svoj kompjuter instaliraju specijalan tip softvera, što je prilično jednostavno uraditi. Ukoliko polaznici prilikom ovog postupka budu imali nekih teškoća, mogu se u svakom trenutku za savet ili pomoć obratiti informatičkim stručnjacima, koji rade u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.


Oni koji su skloni klasičnom modelu rada, moći će da pohađaju predavanja u tačno određeno vreme i to u prostorijama namenjenim sprovođenju nastavne delatnosti, a koje se nalaze u poslovnicama organizatora.

Osim navedenih pristupa, kandidati imaju priliku i da biraju socijalno okruženje u kome će se obučavati, odnosno mogu da traže da rade samostalno, u paru ili u grupi. Oni koji se opredele za individualne časove, kojima prisustvuje samo jedan polaznik ili, pak za poluindividualni način rada, koji podrazumeva održavanje predavanja za dva kandidata, imaće privilegiju da sami predlože datum za startovanje edukacije, kao i vreme i učestalost održavanja časova. Tako će pohađanje nastave moći da usklade sa svojim privatnim i poslovnim obavezama, uz obavezan uslov da se sa predloženim rasporedom saglasi kako profesor koji vodi seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, tako i koordinator u određenom predstavništvu organizatora.

S druge strane, grupni model rada ne obezbeđuje polaznicima slobodu da tok nastave prilagode svojim potrebama. To je, naravno uslovljeno činjenicom da ovde predavanja zajedno prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata, te tako nije moguće ispunjavati njihove pojedinačne zahteve. Grupa mora da funkcioniše kao celina, pa će stoga datum kada edukacija počinje, kao i termine održavanja časova i uopšte tempo rada da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici naznačene institucije.

Posebno za kandidate koji su na edukaciju prijavljeni kao radnici u odgovarajućim preduzećima, osmišljena je takozvana korporativna nastava. Ona može da se sprovodi online, ali i klasično i to u bilo kom prostoru koji zadovoljava predviđene kriterijume za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. Stoga će se polaznici opredeliti između toga da li će se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom sprovoditi u određenoj poslovnici organizatora, u okviru same kompanije za koju rade ili na nekoj trećoj lokaciji, koja im iz određenih razloga odgovara. Raspored rada, što će reći vreme održavanja časova, njihov ritam, ali i datum kada će edukacija startovati definisaće zajedno zvanični predstavnik date firme i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.Plan i program za seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom

Kako Carinska unija između evroazijskih država podrazumeva vođenje zajedničke politike u oblasti spoljne trgovine, Republika Srbija je ponovo definisala ugovore koje je sa ovim zemljama prethodno potpisala i zaključila nove. Zbog toga će predavanje kojim će početi obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom biti usmereno na pojašnjenje kriterijuma za sticanje porekla robe. Ovde je, zapravo reč o tome da se slobodna trgovina sa navedenim državama sprovodi samo za proizvode koji potiču iz Srbije, a koji se ne nalaze na listi izuzetih iz pomenutog režima. Budući da se spisak ovih proizvoda često menjao, polaznicima će biti predstavljeni svi oni za koje trenutno ne važi oslobođenje od plaćanja carina u prekograničnom prometu sa pomenutim zemljama.

Na narednim predavanjima profesori će se baviti definisanjem kumulativnog porekla robe, gde se ustvari misli na dozvoljenu situaciju da roba koja je predmet trgovine može da bude dobijena u nekoj od država potpisnica pomenutih sporazuma, a da sadrži materijale iz ostalih zemalja koje u njemu učestvuju. Kandidati će, takođe biti upućeni i u dokaze koje je potrebno pružiti u cilju potvrđivanja porekla odgovarajućih proizvoda, te će im biti predstavljeni i pojedinačni sertifikati, koji se u tu svrhu izdaju. Profesori će ih, dok se odvija specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, upoznati i sa nekim problematičnim situacijama, kao što su one kada se dati zvanični dokument izgubi ili ošteti, te im ukazati na načine za valjano prevazilaženje ovih teškoća.

Tokom sledećih časova, polaznici će saznati i sve što je potrebno o uslovima direktne kupovine robe iz naznačenih država, što je postupak koji uključuje trgovinu između subjekata sa propisanom registracijom za preduzetničku delatnost u nekoj od država potpisnica. Ovlašćeni stručnjaci će im, takođe razjasniti pojam direktnog transporta robe, koji ne uključuje tranzitni prevoz preko područja zemalja koje ne učestvuju u navedenom sporazumima o slobodnoj trgovinskoj razmeni.

Kada se završi specijalizovani seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, kandidati će moći samostalno da pronađu najefikasnije i najpogodnije modalitete primene pravila o poreklu robe. Biće potpuno osposobljeni i da pripreme svu dokumentaciju koja se u tom cilju zahteva i iskoriste pogodnosti koje nudi kumulacija porekla robe, poglavito u procesu nabavke repromaterijala i sirovina. Tako će bez većih teškoća plasirati svoje proizvode na evroazijsko tržište koje nudi niz odličnih mogućnosti za uspešan biznis, ali će moći i da ostvare bolju proizvodnju, nabavkom odgovarajućih sastojaka i poluprerađevina iz država koje čine zonu slobodne trgovine.

Gde i kada se održava obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom?

Predavanja koja će osvedočeni stručnjaci držati polaznicima zaposlenim u nekoj firmi mogu da budu organizovana na bilo kom mestu, koje zadovoljava kriterijume potrebne za adekvatno održavanje obrazovnog procesa. Tako se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom može pohađati u prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, ali i u samoj kompaniji koja svoje zaposlene šalje na edukaciju, kao i na drugim lokacijama koje odgovaraju kandidatima. Nastavu je, takođe moguće pratiti i preko interneta, a vreme održavanja predavanja, njihov ritam, te datum kada će seminar početi odrediće sporazumno osoba ovlašćena od strane dotične firme i zvanični predstavnik organizatora, zadužen za koordinisanje nastavnog procesa.

Pojedinačnim polaznicima je, takođe ponuđena opcija da rade u skladu sa standardnim principom, to jest da dolaze na časove u njima najbliže predstavništvo date obrazovne institucije. Osim toga, mogu da odaberu i online edukaciju, koju će pratiti preko interneta i za koju moraju da sprovedu određene pripreme. Radi se o tome da, pre početka predavanja imaju obavezu da na svoj računar instaliraju namenski softver, a ukoliko to ne uspeju da urade samostalno, mogu se obratiti za pomoć članovima ekipe tehničke podrške u ma kojoj poslovnici organizatora.

Nezavisno od toga da li rade uživo ili online, polaznici mogu da se opredele za individualni seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom i uživaju u svim prednostima koje nudi samostalni rad. Ne samo da će im profesor biti apsolutno posvećen, već će moći u svakom trenutku da postave pitanja o onome što im nije jasno i da tok edukacije oblikuju prema sebi. Oni koji ne vole da rade u velikoj grupi ljudi, a opet nisu oduševljeni ni pojedinačnim delovanjem, mogu da se odluče za poluindividualni vid pohađanja časova, kada predavač radi samo sa dva kandidata. U oba opisana slučaja, prijavljeni imaju priliku da predlože termin početka edukacije, kao i određene dane u nedelji i satnicu koja im najviše pogoduje za održavanje časova, te tako obaveze koje se odnose na ovu nastavu prilagode onim već postojećim. Treba, međutim naglasiti da će predloženi raspored postati validan tek ako se sa njim saglasi profesor koji vodi edukaciju i koordinator u odgovarajućem predstavništvu konkretne institucije.

Mnogo je, takođe i onih koji najbolje uče i napreduju u neprestanoj interakciji sa drugim osobama i to u dinamičnom radnom okruženju. Stoga je za njih osmišljena grupna obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom, koja se sprovodi prema posebnim pravilima. Pre svega je neophodno strpljivo sačekati da se grupa formira, za šta je potrebno da minimum četvoro polaznika izabere ovakav način rada. S druge strane, jedna grupa ne može imati više od 8 članova, kako bi mogla pravilno da funkcioniše, a da se svima obezbedi mogućnost da aktivno učestvuju u seminaru. Da bi kandidati koji časove pohađaju grupno imali isti status, preciznim pravilima je predviđeno da će isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora moći da odredi termin za startovanje obuke, ali i vreme kada će se sprovoditi predavanja i koliko će se često to dešavati. Stoga se polaznicima mora naglasiti da imaju obavezu da raspored koji im bude zvanično saopšten striktno slede sve do kraja edukacije.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom?

Institucija koja sprovodi pomenuti obrazovni proces obezbedila je za svakoga odgovarajući način praćenja nastave, pa se tako za kandidate koji žele da rade bez prisustva drugih polanika sprovodi individualni seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. U ponudi je, takođe i pohađanje predavanja u paru, odnosno poluindividualni način rada, koji kao i prethodno pomenuti polaznicima obezbeđuje dobru komunikaciju sa predavačem, ali i priliku da sami odrede termine svojih časova, njihov ritam, kao i datum za startovanje celokupnog procesa. Ukoliko ove predloge prihvate nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, polaznici će moći da, bez značajnog remećenja svoje dnevne rutine pohađaju navedeni kurs.

Osobe koje, u postupku učenja ne vrednuju samo interakciju sa predavačem, već visoko cene i međusobnu saradnju između samih polaznika, mogu da se opredele za grupno praćenje nastave. No, kandidati treba da znaju da će ponekad biti potrebno da se strpe određeno vreme dok se grupa ne oformi, pošto je za to neophodno da se najmanje njih četvoro, ali i ne više od osmoro prijavi za ovakav način rada. Takođe bi valjalo da budu upozoreni da kod ovakvog tipa pohađanja predavanja nemaju nikakvu mogućnost da raspored rada prilagođavaju svojim potrebama. Radi se o tome da termine i učestalost sprovođenja časova, kao i vreme kada će početi grupna obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom određuje isključivo ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora.

Bilo koji od prethodno pomenutih modela praćenja predavanja može da bude sproveden uživo ili online. Standardni način rada podrazumeva uobičajen vid držanja časova, koje polaznici pohađaju u odgovarajućim prostorijama nekog predstavništva pomenute institucije.

Edukacija koja se obavlja preko interneta obavezuje kandidata da poseduje sopstveni računar, na koji je, pre no što počnu predavanja instalirao tačno određenu vrstu softvera. Najveći broj osoba to može da uradi potpuno samostalno, ali ni oni kojima to ne uspe ne bi trebalo da se brinu, budući da im je obezbeđena stručna pomoć u svakoj poslovnici organizatora.

Ukoliko su na pomenutu edukaciju prijavljeni radnici određene kompanije sprovodi se, bilo online ili klasično korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. Za pojedinosti ovog obrazovnog procesa odgovorni su koordinator za nastavu u okviru naznačene institucije i službeno lice koje je ovlastila konkretna firma, te će oni da se dogovore kada će seminar početi, ali i u koje vreme i koliko često će da se sprovode predavanja. Važno je napomenuti da standardni tip časova može da se održava na svakom mestu gde postoje uslovi za neometani tok nastave, te će kandidati da odaberu između prostorija u samoj kompaniji za koju rade, onih u određenoj poslovnici organizatora, ili nekog sasvim drugog mesta, koje im bude odgovaralo.

Koliko traje seminar - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom?

Organizator nastave je svojim detaljnim planom odredio da će navedena edukacija da traje 8 školskih časova, preciznije rečeno 360 minuta. Kandidati će imati predavanja u vidu dvočasa koji će se odvijati u toku 4 dana, što znači da će obuka i kurs - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored rada će, međutim da važi samo za one koji grupno pohađaju časove, pošto je tada koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji zadužen da odredi termine održavanja predavanja, kao i njihov ritam.

Edukacija koja se odvija prema principima individualne i poluindividualne nastave takođe traje isti broj časova, ali oni, shodno željama i potrebama kandidata mogu da budu drugačije raspoređeni. Napominje se da će termini i učestalost predavanja koje odrede polaznici morati da budu prihvaćeni od strane predavača, ali i ovlašćenog predstavnika organizatora, jer u suprotnom neće moći da se usvoje.

Treba dodati i to da korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom takođe traje 8 školskih časova, ali će njihov ritam da odredi osoba zvanično ovlašćena od strane kompanije u kojoj rade kandidati, uz dogovor sa koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa sporazumima o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje