Kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou

Sasvim je očekivano da ciljna gupa na koju je primarno usmeren kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou obuhvata, pre svega zaposlene u finansijskim službama različitih kompanija koje su usmerene na spoljnu trgovinu. Ova materija može, naravno da bude izuzetno zanimljiva i nadasve korisna i za komercijaliste, budući da su oni direktno usmereni na prodaju robe i usluga, te tako i na instrumente koji se koriste za plaćanje istih. Svakako da bi bilo poželjno da pomenutu edukaciju prođu i rukovodioci, ali i menadžeri određenih firmi, te da na taj način unaprede svoju delatnost i izbegnu potencijalne rizike i gubitke.

Svi koji su zainteresovani za dotični kurs mogu da izvrše prijavu u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i ovlašćenom službeniku daju svoje podatke, tačnije ime i prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu pozvani radi daljih dogovora. Postoji i mogućnost prijavljivanja za seminar putem mejla, slanjem navedenih podataka na mejl adresu organizatora ili, pak preko telefona. Kada se prijavljivanje završi, u veoma kratkom roku kandidati će biti pozvani da dođu na upis. Napominjemo da je tada nophodno da se lično pojave u naznačenoj poslovnici organizatora edukacije, a biće blagovremeno obavešteni i o sadržini dokumentacije koju je potrebno da prilože kako bi bili upisani.

Pre početka nastave, polaznici će biti zamoljeni da se izjasne o načinu na koji žele da pohađaju edukaciju. Specijalizovana obuka i kurs – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou nudi nekoliko mogućnosti, te mogu slobodno da se opredele za onu koja će najmanje remetiti njihov dnevni ritam.


Za zaposlene u pojedinim firmama obezbeđen je korporativni seminar koji se može sprovoditi u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili na mestu koje naznači ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije. Uslov koji, u tom slučaju mora biti ispunjen jeste odgovarajuća tehnička opremljenost konkretnog prostora u cilju kvalitetnog sprovođenja nastave. Sve informacije koje se na to odnose biće im na vreme dostavljene, a tačan termin početka edukacije, kao i vreme održavanja časova, te njihov ritam i trajanje utvrdiće koordinator za nastavu i pomenuti predstavnik firme čiji zaposleni treba da pohađaju kurs.

Dakle, pojedinačni kandidati na raspolaganju najpre imaju klasičan i online način rada, tako da prvi podrazumeva pohađanje časove u standardnom okruženju koji su organizovani u odgovarajućim prostorijama neke od poslovnica. Online kurs pruža mogućnost da prijavljeni nastavu prate preko sopstvenog kompjutera, a u tu svrhu pored dobre internet veze moraju imati i pravilno instaliran odgovarajući softver. Sva potrebna uputstva za ovaj postupak biće im dostavljena na vreme, a u slučaju nekih problema mogu u svakom trenutku da se obrate stručnim osobama, koje sačinjavaju ekipu tehničke podrške u okviru svakog predstavništva obrazovne institucije koja sprovodi edukaciju.

Treba znati da online seminar – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou može da se pratiti individualno, poluindividualno ili grupno, a što isto važi i za klasični tip nastave. Kandidat koji se odluči za rad poznat kao „jedan na jedan“, što će reći jedan polaznik i jedan predavač imaće mogućnost da, u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom u poslovnici i, naravno sa nadležnim profesorom organizuje raspored predavanja na način koji mu najviše odgovara. Takođe će po istom principu biti utvrđen i datum početka edukacije, a naglašavamo da za poluindividualnu nastavu važe ista pravila, uz jedinu razliku što ovde predavač ne radi sa jednim, već sa dvoje kandidata.

Ukoliko se prijavi četvoro i više polaznika zainteresovanih za grupnu nastavu, formira se grupa koju će voditi odgovarajući profesor, a u kojoj može biti najviše 8 kandidata. Ovakav rad se znatno razlikuje od prethodnih, prvenstveno zato što je zagarantovana je veća dinamičnost i međusobna interakcija, ali sa druge strane prijavljeni nemaju nikakvu mogućnost da učestvuju u organizaciji rada. Sve to će u potpunosti biti prepušteno ovlašćenom koordinatoru koji će utvrditi kako datum početka edukacije, tako i ostale detalje koji se odnose na vreme održavanja predavanja, njihovo trajanje i učestalost. Valja napomenuti da kandidati ne mogu zahtevati promenu rasporeda i da se od njih očekuje da maksimalno poštuju definisane termine. Takođe treba da znaju da će u nekim situacijama biti potrebno da budu strpljivi dok se grupa ne formira, što se dešava u slučajevima kada se ne prijavi dovoljan broj ljudi za ovakav vid nastave.Šta tačno izučava seminar – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou?

Imajući u vidu činjenicu da je instrument plaćanja definisan ugovorom od ključne važnosti za uspeh samog posla, predavanje kojim će početi obuka i kurs – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou tiče se hipoteke, kao najpoznatijeg tipa osiguranja plaćanja u vidu zalaganja odgovarajuće nepokretnosti.

Predavači će zatim detaljno upoznati polaznike sa različitim sredstvima koja se koriste za plaćanje u okviru međunarodnog biznisa. Tom prilikom će podvući dobre i loše strane takozvanog inkaso plaćanja, te izmirivanja finansijskih obaveza menicom, čekom, doznakom i ostalim.tokom trajanja ovog seminara posebna pažnja će biti posvećena dokumentarnom akreditivu, kao specifičnoj vrsti bankarskog posla. Svakako će prisutnima biti objašnjeno da se radi o postupku kojim se banka, u kojoj je akreditiv otvoren obavezuje da će po zahtevu komitenta isplatiti određeni iznos licu koje je ispunilo obaveze predviđene ugovorom.

S tim u vezi, profesori će se osvrnuti i na različite vrste bankarskih garancija, ali i na aktuelnu sudsku praksu, odnosno na neprijatne situacije kao što je, recimo stečaj. Kandidati će biti upućeni u različite vrste kriminalnih radnji koje se odnose na plaćanje u međunarodnom poslovanju. Saznaće i sve o stvarnim mogućnostima realizacije pojedinačnih sredstava plaćanja i tako naučiti da, u tom domenu pronađu pravi instrument koji će njihovom biznisu obezbediti uspešnost.

Treba naglasiti i to da kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou polaznicima nudi priliku i da se oprobaju u praktičnom radu i samostalnom rešavanju konkretnih problema koji se mogu pojaviti prilikom odabira određenog modaliteta plaćanja u spoljnoj trgovini.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou?

Uzevši u obzir podatak da se specijalizovani seminar – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou organizuje u skladu sa pravilima individualne, poluindividualne i grupne nastave, ali i online, te u vidu klasičnog frontalnog rada, jasno je zašto svaki kandidat treba odmah na početku da se opredeli za način pohađanja časova.

Pre svega je bitno napomenuti da polaznici koji žele da nastavu prate u grupi moraju imati u vidu da treba da se prilagode odgovarajućoj organizaciji. To znači da će možda morati i da sačekaju da se grupa formira, budući da je za to potrebno najmanje 4 prijavljena, dok u okviru jedne grupe može biti najviše 8 polaznika. Takođe će biti u obavezi da poštuju raspored rada koji će osmisliti koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a on se ne može menjati prema ličnom nahođenju kandidata, već važi za sve članove grupe podjednako.

Poluindividualni (u paru) i individualni rad imaju, međutim potpuno drugačije principe. Imajući u vidu mali broj osoba koje učestvuju u nastavnom procesu, moguće je da kandidati, zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i stručnim predavačem odrede tempo delovanja koji im je najpogodniji. Na taj način će fiksirati termine časova, datum početka edukacije, kao i samu dinamiku rada.

Bilo koji od gore pomenutih oblika nastave se može sprovoditi klasično i online, tako da se kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou organizuje ili u poslovnicama organizatora ili preko interneta. Dakle, klasičan rad podrazumeva da prijavljeni dolaze na predavanja u prostorije organizatora u precizno definisanim terminima, dok online nastava predstavlja edukaciju kroz takozvane „virtuelne učionice“. U tu svrhu polaznik mora posedovati dobru internet vezu, kao i računar na koji je pre toga instalirao poseban namenski softver. Sam postupak nije naročito komplikovan i većina kandidata ga samostalno obavi bez ikakvih problema, ali je ekipa stručnjaka u svakoj poslovnici uvek tu da pomogne ukoliko se za tim pojavi potreba.

Za zaposlene u određenim kompanijama kojima je potreban ovaj vid edukacije obezbeđena je korporativna obuka, a u skladu sa zahtevima klijenata nastava se može sprovoditi na različitim lokacijama, kako u prostorijama neke od poslovnica organizatora, tako i na drugim mestima. Uslov koji, svakako u tom slučaju mora da bude ispunjen jeste prilagođenost konkretnih prostorija potrebama obrazovnog procesa, o čemu će nadležne osobe u zainteresovanoj kompaniji biti na vreme obaveštene. Vreme početka nastave, termini predavanja i njihov ritam biće utvrđeni dogovorom između ovlašćenog koordinatora konkretne poslovnice i predstavnika zainteresovane firme.

Po kom principu se organizuje seminar – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou?

Osnovni postulat u radu organizatora pomenute edukacije jeste zadovoljavanje potreba i želja korisnika i pružanje kvalitetne usluge. Stoga će svaki polaznik moći da se opredeli za onaj tip nastave koji mu najviše odgovara.

Ukoliko neka kompanija želi da njeni zaposleni prođu kroz pomenuti obrazovni proces, organizuje se korporativni kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou. Termine i učestalost održavanja časova, datum početka edukacije, kao i ostale važne pojedinosti zajednički će precizirati ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu određene poslovnice. Takođe će definisati i mesto na kome će se nastava odvijati, odnosno hoće li to biti u prostorijama organizatora ili, pak na nekom drugom mestu koje zahteva klijent. Ova druga opcija podrazumeva da na dotičnoj lokaciji postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastave i praćenje časova.

Polaznici koji žele da rade samostalno mogu da se opredele za individualnu nastavu, a dostupna je i poluindividualna edukacija, koja podrazumeva praćenje nastave zajedno sa još jednim kandidatom. Oni će tada imati mogućnost da utiču na svoj raspored rada, tačnije rečeno na termine časova, njihovu učestalost i datum početka nastave. O svemu tome će se dogovoriti sa profesorom koji će predavanja držati, kao i sa licem koje je zaduženo za organizaciju predavanja u konkretnoj poslovnici organizatora.

Treba napomenuti da oba pomenuta principa dozvoljavaju mogućnost da se obuka i kurs – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou prati klasično, na časovima koji se održavaju u prostorijama obrazovne institucije ili, pak online, kada kandidati koriste sopstveni računar. U tu svrhu treba na njega da instaliraju posebnu vrstu softvera koja će im omogućiti da pohađaju ovu edukaciju. To će biti potrebno da urade samostalno, pre početka predavanja, a ako budu imali ikakvih pitanja, nedoumica ili teškoća mogu u svakom trenutku da se obrate informatičkim stručnjacima koji čine ekipu tehničke podrške u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Kako ima puno onih koji nisu zainteresovani za samostalni rad, već više vole da deluju u interakciji sa drugima, omogućeno im je da ovaj seminar prate i grupno, zajedno sa još minimun troje, a maksimum sedmoro ljudi. Ponekad je potrebno izvesno vreme da bi se grupa formirala, pa se prijavljeni mole da strpljivo sačekaju trenutak kada će ih koordinator pozvati i obavestiti u kom terminu počinje edukacija. Tom prilikom će im saopštiti i ostale detalje koji se tiču celokupne organizacije obrazovnog procesa, a tačnije rečeno vreme održavanja časova, njihovo trajanje i dinamiku. Naglašavamo da su svi članovi grupe obavezni da se strogo pridržavaju utvrđenog rasporeda koji nije moguće prilagođavati željama i potrebama svakog od njih pojedinačno. Svakako treba znati da se i grupna nastava može sprovoditi kako online, tako i klasično, a u skladu sa odlukom polaznika.

Koliko tačno traje kurs i obuka – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou?

Organizator pomenute edukacije planom i programom je predvideo da specijalizovana obuka i kurs – upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou traje ukupno 4 dana i da polaznici imaju po 2 školska časa, što bi značilo da u toku jednog dana prate nastavu 90 minuta.

Ova informacija je, međutim validna samo kada je reč o grupnoj nastavi, s obzirom na to da tada sam koordinator određuje ne samo datum početka edukacije, već i ostale pojedinosti njenog toka, kao što je vreme održavanja časova, te njihovo trajanje i tempo rada. Napominjemo da grupa može da uključuje najmanje 4, a najviše 8 polaznika i da ne može da počne sa radom dok se dovoljan broj ljudi ne prijavi. Svi članovi su obavezni da se prilagode utvrđenom rasporedu i da predavanja pohađaju u utvrđenim terminima, o čemu će, svakako na vreme biti obavešteni.

Broj časova će, podrazumeva se ostati isti i ako se seminar prati individualno ili poluindividualno, pošto kandidati mogu u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem da utiču na organizaciju edukativnog procesa, pa samim tim tempo rada može biti potpuno različit. Tako predviđeni broj od 8 školskih časova, koliko ih je obuhvaćeno planom i programom može biti drugačije raspoređen nego što je to slučaj kod grupnog tipa nastave.

Slična je i situacija kod korporativne edukacije, s obzirom na to da tada ovlašćeni predstavnik kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora utvrđuju raspored predavanja i njihovu dinamiku. Isto tako se oni dogovaraju i oko datuma početka nastavnog procesa, a napominjemo da korporativni seminar– upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou može da se pohađa kako u prostorijama ove obrazovne institucije, tako i na nekoj drugoj lokaciji koja mora biti tehnički adekvatno opremljena kako kvalitet predavanja ne bi bio doveden u pitanje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa sredstvima plaćanja na međunarodnom nivou"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje