Kurs i obuka - Upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara

Komandiri vatrogasnih jedinica u okviru prve kategorije ugroženosti od požara navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Teme koje će se obrađivati za vreme trajanja navedenog kursa biće višestruko zanimljive i korisne i licima koja su, u svim kategorijama ugroženosti zadužena za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera u cilju zaštite od vatrene stihije.

U slučaju da ovu obuku žele da pohađaju radnici neke kompanije, za njih će se organizovati korporativna nastava, koju će moći da prate uživo ili online. Ukoliko njihov izbor budu klasični časovi, biće u prilici da, shodno svojim željama rade u savremeno opremljenim prostorijama njima najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se edukuju u prostoru svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Termine održavanja predavanja, tempo rada i datum početka kompletnog programa u dogovoru će precizirati zvanični predstavnik organizatora i osoba koja istupa u ime preduzeća čiji radnici pohađaju seminar.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da rade prema principima standardne edukacije, ali će tada morati na časove isključivo da dolaze u određenu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji bude usvojen. Njihov izbor može biti i online obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara, za šta moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Takođe su obavezni da na svoje računare blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, a za to će dobiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan i veruje se da svi prosečni polaznici mogu da ga obave samostalno, no ako se neko u tome ne bude snašao može da računa na pomoć informatičara u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije.


Bilo za koji od naznačenih tipova praćenja nastave da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da rade potpuno zasebno od ostalih, odnosno da se odluče za individualnu edukaciju. Tada će im ovlašćeni stručnjak biti maksimalno posvećen tokom obrazovnog procesa, budući da će samo njih da podučava. Kod ovog modela edukacije veoma se vodi računa o ličnim karakteristikama polaznika i nastava se maksimalno tome prilagođava, kako bi mu se omogućilo da napreduje tempom koji mu odgovara i da novo znanje nadoveže na ona koja već poseduje. Profesor će pratiti samostalni rad prijavljenog, upućivati ga, savetovati i davati mu uputstva za dalje usavršavanje. Posebnu prednost ovakvog pristupa predstavlja činjenica da će kandidat raspored po kome se radi moći u velikoj meri da prilagodi svom načinu života. Biće mu, naime data šansa da naznači kada mu odgovara da edukacija počne, te kojim danima i u koje tačno vreme bi želeo da ima predavanja. Ako taj plan odobri njegov predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, on će početi zvanično da se primenjuje, te će polaznik moći da se lakše organizuje i obaveze vezane za ovaj kurs uklopi u svoju ustaljenu rutinu.

U okviru bogate ponude organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara, kada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje kandidata koji jedno drugome pomažu i tako proces učenja čine zanimljivijim i dinamičnijim. Profesor na isti način tretira oba polaznika i nastoji da im posveti jednaku pažnju u obrazovnom procesu, a bitnu olakšicu što se tiče organizacije rada predstavlja i mogućnost koja je data kandidatima da se izjasne u vezi sa rasporedom koji im najviše pogoduje. Oni će, dakle navesti kada i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja, kao i koji im datum za početak programa najviše odgovara, a zatim će taj predlog razmotriti njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora, pa će ga ako se budu sa njim saglasili proglasiti validnim.

Grupnu nastavu zajedno prati više ljudi, pa je sasvim logično da je kod ovog tipa edukacije naglašen socijalni momenat, budući da kandidati znanje usvajaju kroz međusobnu interakciju i odgovarajuće aktivnosti. Da bi svi bili ravnopravni i niko ne bi uživao određene povlastice u odnosu na ostale, neće im biti dozvoljeno da učestvuju u odlučivanju vezanom za raspored po kome će se odvijati edukacija. Termine održavanja časova, njihovu učestalost i vreme početka kursa isključivo će odrediti koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a članovi grupe će morati da se striktno pridržavaju dobijenog plana sve vreme trajanja programa.Svi koji su su zainteresovani za specijalizovani seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara treba prvo da se prijave nadležnom službeniku i upoznaju ga sa svojim ličnim podacima, odnosno imenom i prezimenom, tačnim datumom rođenja i brojem kontakt telefona. To mogu da učine u svakom predstavništvu navedene institucije, preko telefona ili slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Ubrzo zatim biće pozvani da dođu na upis, kome moraju lično da prisustvuju i da donesu i predaju ovlašćenom licu određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto sprovođenja upisne procedure polaznicima će biti na vreme saopšteni.

Koje oblasti proučava obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara?

Savremeni tehnički materijali proizvedeni u poslednjih dvadesetak godina imaju znatno poboljšane tehnološke, fizičke, hemijske i naročito mehaničke osobine. Na predavanjima kojima će početi specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara ovlašćeni stručnjaci će objasniti da su pomenuti kvaliteti, do kojih se došlo primenom savremenih naučnih dostignuća učinili materijale otpornijim na mehanička naprezanja, na delovanje hemikalija i koroziju, te da je globalizacijom proizvodnih tehnologija došlo do snižavanja cene, pa su sintetički materijali i poluproizvodi postali lako dostupni. Upotreba takvih materijala se raširila i na polja za koja prvobitno nisu bili predviđeni, što je sa sobom donelo i nove, neočekivane rizike, naročito po pitanju zaštite od požara. Za razliku od klasičnih materijala koji se, u slučaju izbijanja požara gase tredicionalnim sredstvima, novi materijali su postavili i nove zahteve, te se zahteva izmenjen pristup, nova sredstva i metode prilikom gašenja požara na njima.

Polaznici će biti informisani da se pod pojmom sredstava za gašenje podrazumevaju materijali kojima se prekida proces spajanja kiseonika i gorivne materije, što uslovljava pojavu plamena i razvijanje visoke temperature. Njima se, dakle gasi požar jednim ili kombinacijom nekoliko načina delovanja, recimo hlađenjem, stvaranjem atmosfere koja sprečava dotok kiseonika, antikatalitički ili metodom izolovanja. Osim podele prema načinu delovanja, sredstava za gašenje moguće je razvrstati i na osnovu agregatnog stanja (zemlja, pesak, prah, voda, pena, aerosoli, haloni, ugljen dioksid), prema načinu dobijanja (prirodna, veštačka), kao i prema klasi požara. Osobama koje pohađaju seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara biće, dakle napomenuto da su vrste požara svrstane u odgovarajuće klase, kako bi se za njihovo gašenje upotrebilo optimalno sredstvo. Tako će saznati da klasa A obuhvata požare čvrstih goriva (drvo, ugalj, papir, slama, tekstilni materijali), klasa B tečna i goriva koja na povišenim temperaturama prelaze u tečno stanje (derivati nafte, aceton, alkohol, vosak), klasa C gasovita goriva (etan, metan, propan, butan, ugljen monoksid, generatorski gas), klasa D lake metale koji mogu da gore (aluminijum, magnezijum), dok klasa F obuhvata požare ulja i masti biljnog ili životinjskog porekla.

Na predavanjima će biti istaknuto da su standardna sredstva za gašenje, kao što su voda, prah (natrijum-bikarbonat), ugljen dioksid, pena, inergeni i priručna sredstva (zemlja, pesak, vatrogasni tekstilni pokrivači) veoma efikasna kod većine tradicionalnih gorivnih materijala, uz ograničenu primenu vode koja ne gasi požare tečnih goriva niti sme da se upotrebljava kod požara u blizini električnih instalacija. Profesori će napomenuti da je univerzalno sredstvo prah, koji može da se upotrebljava za gašenje požara svih klasa, dok su haloni (hemijska jedinjenja ugljovodonika sa halogenim elementima, gasovi bez boje i mirisa, neotrovni), izuzetno kvalitetno sredstvo koje deluje na principu antikatalizatora i svojim molekulima reaguje sa molekulima goriva i time sprečava oksidacju, izbačeni iz upotrebe, jer pripadaju supstancama koje izazivaju oštećenje ozonskog omotača. Proizvodnja, uvoz i korišćenje halona su zabranjeni od 2010. godine, osim za gašenje požara u vazduhoplovima i za ličnu zaštitu pripadnika vatrogasnih, vojnih i policijskih službi.

Kandidati će biti obavešteni da su se, kao zamena za zabranjene halone, pojavila nova hemijska sredstva za gašenje, kao što su sintetički gasovi, poznati pod komercijalnim nazivima FM-200 i Novec 1230. Neotrovni su, ne oštećuju ozonski omotač, imaju kratko vreme raspadanja u prirodi, gase sve vrste požara i naročito su pogodne za prostorije sa električnim instalacijama, računarske centre, muzeje, galerije, banke.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara biće reči i o aerosolima i aerosolnim generatorima, koji su takođe razvijeni kao tehnologija koje zamenjuje primenu halona u gašenju požara. Oni se odlikuju znatno većom sposobnošću gašenja, po principu koji se ne primenjuje ni kod jednog do sada poznatog sredstva. Nadležni stručnjaci će objasniti da je mehanizam gašenja aerosolom zasnovan na raspršivanju mikroskopskih čestica čvrste materije, pomoću eksplozije raketnog goriva, tako da čestice aerosola hemijski reaguju sa gorivom i trenutno prekidaju oksidaciju. Efikasni su za gašenje svih klasa požara u zatvorenim prostorima, izuzev klase D, koja se odnosi na zapaljive metale, a aktiviranje uređaja paljenjem raketnog goriva može da se izvede električnim upaljačem ili automatski, na temperaturama od 300 C0. Disperzovane čestice zadržavaju protivpožarna svojstva još dva sata posle upotrebe, čak i u nezaptivenim prostorijama i najpogodnije su sredstvo za punjenje stabilnih sistema za gašenje.

Prisutnima će biti naznačeno da su požari klase F, koji nastaju kao posledica nekontrolisanog prženja na ulju ili masti, najčešći u kuhinjama ugostiteljskih objekata i u domaćinstvima. Njihovo gašenje donosi posebne opasnosti jer je pokušaj dejstvovanja vodom najčešća greška koja dovodi do eksplozije i širenja požara na celu prostoriju, a zabranjena je i upotreba protivpožarnih aparata punjenih ugljendioksidom ili prahom, jer njihovo aktiviranje dovodi do rasprskavanja čestica zapaljenog ulja i širenja požara. Profesori će istaći da optimalno sredstvo za gašenje požara klase F predstavljaju aparati napunjeni sredstvom “Wet chemical”, koje deluje na principu saponifikacije, to jest endotermne hemijske rakcije, kojom se oduzima toplota iz gorivne materije i temperatura spušta ispod tačke paljenja.

Gde i u kojim terminima se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara?

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica i žele da rade samostalno mogu da pohađaju individualni seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Nastavu tada mogu da prate preko interneta ili uživo, od čega će zavisiti i mesto na kome će se edukovati. U prvom slučaju, sami će odabrati prostor za rad, jer će časove pohađati preko svojih kompjutera, dok će u drugoj varijanti morati da u određeno vreme dolaze na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora. Svakako će biti slobodni da navedu kada bi želeli da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Ako taj predlog prihvati njihov profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, željeni plan će postati usvojen i prema njemu će se sprovoditi nastava sve vreme trajanja kursa.

Oni koji budu odabrali poluindividualni model rada pohađaće časove sa još jednim kolegom i zajedno dolaziti na klasična predavanja u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije ili, pak raditi preko interneta, u prostoru koji sami odrede. Takođe će dobiti priliku da značajno utiču na raspored po kome će se održavati nastava, jer će prvo jedno sa drugim, a potom sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije moći da se dogovore u vezi sa svim pojedinostima koje se tiču obrazovnog procesa, te tako utvrde termin njegovog početka, vreme i ritam sprovođenja časova.

Za osobe koje žele da nova znanja usvajaju u društvu većeg broja ljudi kreirana je grupna obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Ovi kandidati takođe mogu da pohađaju klasične časove u adekvatnim prostorijama neke poslovnice organizatora ili da se edukuju online, na mestu koje im najviše odgovara, koristeći svoje kompjutere. Broj osoba koji mogu ući u sastav jedne grupe određen je vrlo strogim pravilima, te će tako polaznici ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Nikome od njih neće biti omogućeno da u vezi sa rasporedom iznosi svoje zahteve, pošto je nemoguće napraviti plan delovanja koji će svima istovremeno odgovarati. Zbog toga će vreme održavanja časova, tempo rada i datum startovanja celokupnog programa isključivo da odredi koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Bilo da odluče da rade samostalno, u paru ili u grupi, ovi kandidati dakle mogu na klasične časove da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, u terminima koji budu određeni. Takođe im se nudi prilika da nastavu prate online, ali u tu svrhu prethodno na svoje računare moraju da instaliraju tačno određeni tip softvera, što ne predstavlja posebno težak informatički zadatak, pa se smatra da većina prijavljenih može to da uradi bez ikakvih problema. No, ako se neko od njih tokom tog postupka susretne se nekim teškoćama, svakako može da se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i dobije odgovarajuću tehničku podršku.

Zaposlenima u određenim firmama koji žele da pohađaju navedenu edukaciju namenjen je korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Oni će moći da se edukuju online i da rade na lokaciji koja im odgovara, a ako se opredele za klasičnu nastavu, biće u prilici da biraju između nekoliko mesta za pohađanje takvih časova. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice organizatora, neki prostor u njihovoj kompaniji, kao i bilo koje drugo mesto na kome postoje potrebni tehnički uslovi za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja predavanja sporazumno će definisati osoba koja reprezentuje njihovo preduzeće i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije.

Na koji način se odvija seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara?

Osobe koje nastavu žele da pohađaju kao pojedinci mogu predavanja da prate preko interneta, ali i da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Online edukacija od njih zahteva da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak, a ako kandidati ne budu uspeli samostalno da ga obave, mogu da potraže pomoć stručnjaka u svakom predstavništvu navedene institucije. Klasični časovi održavaju se u adekvatnim prostorijama određene poslovnice organizatora, gde će polaznici koji ih odaberu dolaziti prema definisanom rasporedu.

Nezavisno od toga da li će se obucavati u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da predavanja prate u društvu više osoba, odnosno da se opredele za grupni seminar. Svi članovi grupe zajedno će postizati predviđene obrazovne ciljeve kroz međusobnu interakciju i upućivanja od strane nadležnog stručnjaka, ali će biti u obavezi da prihvate termine za održavanje časova koje bude odredio koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije. Moraće da se priklone i predviđenom tempu delovanja i datumu početka kursa i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti da ističu svoje zahteve, jer jednom utvrđeni raspored neće biti podložan promenama.

Onima koji žele da se edukuju u društvu još jednog kolege namenjen je poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Ovi kandidati rade u tandemu i podjednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu. Takođe mogu da se dogovore u vezi sa vremenom početka edukacije, terminima i ritmom održavanja časova, a da bi raspored koji su tražili postao validan, moraju ga najpre odobriti njihov profesor i koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji.

Polaznici koji žele da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka mogu da odaberu individualnu nastavu, a tokom ovog obrazovnog procesa veoma će se voditi računa o predznanju, sposobnostima i brzini kojom uči dotični kandidat. Takođe se nastoji da mu se omogući lakša organizacija, pa stoga on može da navede datum za početak sprovođenja programa, termine i ritam održavanja časova koji bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. Ako se sa željenim rasporedom saglase nadležni profesor i zvanični predstavnik organizatora, proglasiće ga validnim, a u slučaju nekih izmena, želje prijavljenog se svakako uzimaju u obzir.

Zaposleni u nekoj firmi, koji smatraju da bi teme obuhvaćene ovim programom bile za njih korisne pohađaće korporativni seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara. Ako odluče da rade na klasični način, moći će da izaberu mesto na kome će pratiti nastavu, a nude im se odgovarajuće prostorije određene poslovnice naznačene institucije, adekvatni prostor u njihovoj kompaniji, kao i bilo koje drugo mesto na kome postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. Ukoliko predavanja budu pratili online, sami će izabrati mesto na kome će raditi, ali u svakom slučaju biće obavezni da se pridržavaju rasporeda koji zajednički budu napravili predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara?

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara i nastava koja se organizuje samo za jednu osobu, predviđen je isti broj časova, ali će tada kandidati u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora, kako bi utvrdili onaj koji će svima biti po volji.

Za korporativnu nastavu takođe je planiran isti fond časova, ali ovde termine i ritam održavanja časova određuju zajedno osoba koja predstavlja firmu čiji radnici pohađaju nastavu i zvanični reprezent institucije organizatora.

Za osobe koje budu pohađale grupni seminar - upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara, pošto kod takvog modela edukacije sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje koordinator za nastavu u navedenoj instituciji, a kandidati moraju da ga prihvate i striktno ga se pridržavaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa sredstvima za gašenje požara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje