Kurs i obuka - Upoznajte se sa tehnikama normiranja

Menadžeri različitih nivoa koji su zaposleni u organizacijama bilo kog tipa trebalo bi da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja. Vrlo korisne informacije će pomenuta edukacija ponuditi i poslovođama, odnosno svima koji u svojim komapnijama zauzimaju rukovodeće pozicije ili se bave organizacijom poslovanja. Podrazumeva se da su dobrodošli i ostali koji, bilo iz privatnih ili profesionalnih razloga žele da saznaju nešto više o naznačenoj temi.

Kada ovu obuku žele da pohađaju zaposleni u određenoj kompaniji, organizuje se korporativna nastava koju oni mogu da prate uživo ili preko interneta. Ako se opredele za klasične časove, mogu da na njih dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da ih pohađaju u određenom prostoru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu gde je moguće adekvatno sprovesti obrazovni proces. Datum početka kursa, termine i učestalost održavanja časova zajedno će precizirati koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije i lice koje je za to ovlašćeno od strane preduzeća čiji radnici idu na edukaciju.

Pojedinačni kandidati mogu da rade u grupi, po dvoje ili nezavisno od ostalih, a svi čiji izbor bude individualni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja biće u mogućnosti da zacrtane obrazovne ciljeve ostvaruju brzinom koja im odgovara, s obzirom na to da tokom navedenog obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Kod ovog pristupa se zapravo veoma vodi računa o individualnim karakteristikama samog polaznika, te se način prezentovanja gradiva i zadaci koje on treba da obavi usklađuju sa njegovim sposobnostima, predznanjem, interesovanjima i brzinom kojom usvaja nove informacije. On je slobodan da pita ono što mu nije jasno, a može i da značajno utiče na formiranje rasporeda po kome će se odvijati seminar. Naznačiće kog datuma bi želeo da navedeni program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i koliko često mu odgovara da ima časove. Njegov predlog će razmotriti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i, ako budu smatrali da je on primenljiv proglasiće ga validnim.


Polaznici koji se budu odlučili da se obučavaju u paru, to jest da rade prema principima poluindividualne edukacije takođe će imati privilegiju da raspored rada maksimalno usklade sa svojim potrebama i načinom života. Najpre će jedno sa drugim da se dogovore i navedu termine i ritam održavanja predavanja, kao i vreme početka kursa koji bi im najviše pogodovali, a zatim će konačnu verziju rasporeda utvrditi zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije. Oni će isto biti u mogućnosti da tokom nastave sarađuju, pomažu jedno drugom i podstiču se na napredovanje, što će značajno olakšati učenje i učiniti ga zanimljivijim.

Osobe koje žele da se obučavaju u društvu više ljudi moći će da pohađaju grupni seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja. Da bi grupa funkcionisala kao jedinstvena celina i adekvatno, kroz interakciju među članovima ostvarivala predviđene zadatke neophodno je da bude odgovarajuće veličine. Budući da svi članovi grupe imaju ista prava i obaveze, a da se veruje da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored po kome će se odvijati edukacija neće im biti dozvoljeno da u vezi sa tim iznose svoje mišljenje niti da traže da se plan delovanja prilagođava njihovim potrebama. Vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja časova odrediće stoga koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a polaznici će biti dužni da ga prihvate i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa.

Nezavisno od toga da li ih će raditi pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi kandidati mogu da nastavu prate uživo, te dana časove u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Tamo će imati predavanja u adekvatnim prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima i raditi u jednoj podsticajnoj i prijatnoj atmosferi. Na raspolaganju im je i online kurs, kada će časove pohađati preko interneta koristeći svoje računare. Upravo su iz tog razloga obavezni da prethodno na njih instaliraju tačno određeni tip softvera, koji će im omogućiti da se edukuju po ovoj savremenoj metodi. Postupak nije posebno komplikovan i, uz odgovarajuće objašnjenje većina kandidata uspeva da ga obavi samostalno. Ipak, ako se neko suoči sa određenim teškoćama ili bude želeo nešto da pita, svakog dana tokom radnog vremena može da se obrati za pomoć IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja treba prvo da izvrše prijavljivanje i da lično dođu u određenu poslovnicu organizatora, pozovu telefonom ili pošalju mejl odgovarajućeg sadržaja na naznačenu adresu. Bilo za koji vid prijavljivanja da se odluče, potrebno je da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon registrovanja prijavljenih, organizovaće se upis na seminar, kome su svi oni obavezni da lično prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju potrebna dokumenta. Ona će im, naravno biti prethodno tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme za upisnu proceduru.

Šta tačno izučava kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja?

Normiranje je postupak kojim se, primenom standardizovanih tehničkih metoda, definiše norma za neki radni proces. Svima koji budu pratili seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja biće objašnjeno da norma može da predstavlja potrošnju materijala ili vremena koje prosečno kvalifikovan radnik utroši za tačno određeni posao, pod uobičajenim okolnostima, uz korišćenje propisanih sredstava. Ovlašćeni predavači će istaći da se normiranjem utvrđuju potrebni kapaciteti sredstava za rad, planira, organizuje i kontroliše proizvodnja, prati i određuje produktivnost rada, vrši plaćanje prema radu, te kalkulišu cene proizvoda.

Prisutnima će biti predstavljena struktura potrebnog vremena za određivanje norme, koja obuhvata vreme produktivnog rada, odnosno pripremni i završni rad, osnovni i pomoćni koristan rad, odmor i neizbežni prekidi rada, a u neproduktivan rad, to jest gubitke računa se slučajni ili suvišni rad, zastoj i vreme narušavanja radne discipline. Nadležni stručnjaci će napomenuti da postupak merenja i normiranja podrazumeva da se proces dovede u normalu, sa svim ispravnim alatima, dovoljnom količinom materijala, da su radnici stručni, zdravi, odmorni i da su ispunjeni standardni uslovi radne okoline. Radni proces se tada deli na operacije, utvrdi se struktura radnog vremena, izmeri utrošak radnog vremena po operacijama, zatim se precizira količina proizvoda koja je izrađena za izmereno vreme, analiziraju se i obrade snimljeni podaci radi procene vremena zastoja i gubitaka, te se odredi norma vremena i konačno napravi elaborat norme sa detaljnim opisom svih uslova pod kojima je nastala.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja biće reči i o tehnikama merenja vremena, koje podrazumevaju upotrebu hronometra, ali samo za utvrđivanje vremena korisnog rada za kratke, ciklične operacije, zatim metodu trenutnih opažanja, kojom se beleži učestalost stanja odmora, zastoja i pripreme za rad u slučajno odabranim periodima, da bi se statističkom obradom odredio pojedinačni ili zbirni normativ. Polaznicima će biti predstavljena i metoda fotopregleda, važna za analiziranje vremena za rad, zastoja i gubitaka, koja analitički (brojevima) ili grafički (dijagramom) predstavlja snimak rada više puta u više dana na primeru nekoliko radnika. Profesori će govoriti i o metodi studije pokreta i vremena, koja se koristi za merenje vremena potrebnog za izvođenje radne operacije prethodno utvrđenim i uvežbanim pokretima, na posebno uređenom radnom mestu, upotrebom specijalno oblikovanih alata i radne opreme.

Kandidatima će biti naznačeno da se utvrđivanje osnovnog vremena elemenata rada vrši studijom vremena, a istovremeno se utvrđuje standardni intenzitet i ocena brzine i efikasnosti. Studijom vremena se reprezentativno vreme, dobijeno merenjem uvećava za 18%, a tako dobijeno normalno vreme još se uveća za 10% da bi se u standardno vreme uključilo i ono predviđeno za odmor i obrok radnika. Saznaće i da se utvrđivanje vremena elemenata nepredviđenih zastoja računa kao dodatak od 5% na osnovno vreme. Nepredviđeni zastoji su kratki i nastaju zbog činilaca tehničko - tehnološke ili organizacione prirode ili delovanjem više sile. Radnici u vreme zastoja najčešće ne rade, pošto bivaju angažovani na njegovom otklanjanju.

Dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja predavači će se osvrnuti i na utvrđivanje elemenata vremena odmora, potrebnog zbog delovanja konstantnih činilaca, na primer lične potrebe i minimalni zamor. Ovde se korekcija norme iskazuje kao procentualni dodatak osnovnom vremenu, u vrednostima od 9% za muškarce i 11% za žene. Uticaj promenljivih činilaca zamora zbog prirode posla ili delovanja radne okoline obračunava se primenom posebnih tehnika, recimo PSP. Prisutni će biti informisani da se utvrđivanje potrebnog vremena za elemente računa primenom jednostavne formule koja uključuje osnovno vreme elemenata rada i procentualne dodatke za odmore i nepredviđene zastoje. Vreme za operaciju se dobija sabiranjem vremena elemenata potrebnih za jedan deo.

Profesori će objasniti da se unapred određena vremena elemenata rada radnika dobijaju pre početka izvođenja operacija na osnovu studije vremena, metodom unapred zadatog vremena, takozvanim MTM sistemom (Methods Time Measurement). Identifikuju se potrebni pokreti za izvođenje radnih operacija, vremenski se normiraju, saberu se pretpostavljena vremena izvođenja pokreta i tom osnovnom vremenu operacije se dodaju vremena nepredviđenih zastoja i odmora.

Kraj edukacije rezervisan je za radionice, kao i za pitanja, komentare i diskusiju vezanu za tehnike merenja vremena na odgovarajućim primerima.

Gde i u kojim terminima se održava seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja?

Polaznici koji nastavu pohađaju u statusu radnika nekog preduzeća biće u mogućnosti da predavanja prate na standardni način ili online. Dakle, ukoliko budu tražili da se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja sprovodi uživo, dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ali će takođe moći da se edukuju na ovaj način i u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za valjano odvijanje obrazovnog procesa. U slučaju da odaberu rad preko interneta, sami će precizirati lokaciju na kojoj će se obučavati, s obzirom na to da će nastavu pratiti pomoću svojih računara. U bilo kojoj opciji, međutim moraće da se pridržavaju termina za sprovođenje časova, tempa rada i datuma za početak seminara koje zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da pohađaju klasične časove na koju će, međutim isključivo morati da dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Takođe im se nudi prilika da se edukuju online i da sami preciziraju lokaciju na kojoj će pratiti nastavu, ali u tu svrhu moraju da sprovedu određene pripreme. Potrebno je, zapravo da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, što predstavlja jedan prilično jednostavan informatički zadatak koji većina polaznika može da obavi samostalno. Oni koji se ne budu snašli mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima koji rade u svakoj poslovnici organizatora i da dobiju potrebnu tehničku podršku.

Bilo da se opredele za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, oni koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja i da predavanja pohađaju samostalno, uz potpunu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka. Oni takođe mogu da dolaze na klasične časove u određenu poslovnicu organizatora ili, pak da rade online u sopstvenom domu, na radnom mestu ili na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara. Svakako će dobiti priliku da raspored po kome će se odvijati obuka maksimalno usklade sa svojim načinom života i ustaljenom rutinom. Navešće datum za početak seminara, termine i učestalost održavanja časova koje smatraju najpogodnijim, a da bi mogli zaista da rade prema rasporedu koji su naveli moraće za to da dobiju odobrenje ovlašćenog predavača i zvaničnog predstavnika pomenute obrazovne institucije, jer i oni predstavljaju punopravne učesnike u ovom obrazovnom procesu.

Polaznici koji budu pohađali poluindividualnu nastavu, to jest radili zajedno sa još jednim kolegom takođe će oboje dolaziti na standardni tip predavanja u određeno predstavništvo organizatora ili će se edukovati online u prostoru koji sami budu odabrali. Oni će isto biti u mogućnosti da vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka kursa prilagode svojim potrebama, jer će biti slobodni da navedu raspored koji smatraju najpogodnijim. Zatim će se u vezi sa tim iskonsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Ako ova službena lica budu smatrala da je njihov predlog odgovarajući, moći će da čitavu edukaciju prođu prema rasporedu koji su sami napravili.

Kada je u pitanju grupni seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja treba istaći da je tada takođe omogućeno da polaznici koji odaberu ovakav tip edukacije zajedno dolaze na klasična predavanja u najbliže predstavništvo organizatora ili, pak da na mestu koje im odgovara prate online časove. Oni, međutim neće moći da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, već će biti dužni da prihvate termine za sprovođenje predavanja, tempo rada i vreme početka kursa koje unapred precizira koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije. Takođe treba da znaju da će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, to jest dok se za to ne ispuni osnovni uslov vezan za minimalni broj članova.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja?

Svi koji žele da pojedinačno prate naznačenu nastavu mogu da se edukuju online ili da traže da se za njih organizuje klasični kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja. Za prvi tip seminara moraće da obezbede korišćenje sopstvenog računara i stabilnu internet konekciju, a takođe će biti obavezni da prethodno na svoj kompjuter instaliraju poseban namenski softver, za šta će im biti data potrebna uputstva i smernice. Ukoliko ovaj zadatak ne budu mogli da obave samostalno, mogu svakako da računaju na pomoć članove ekipe tehničke podrške koji su angažovani u svakom predstavništvu naznačene institucije. Oni koji odaberu klasičnu nastavu dolaziće na časove u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora.

Nezavisno od toga za koji od pomenutih tipova nastave se odluče, ovi kandidati mogu da časove pohađaju odvojeno od ostalih, to jest da se opredele za individualnu obuku. Tada, zapravo ovlašćeni stručnjak podučava samo jednog polaznika, te mu se u potpunosti posvećuje za vreme trajanja kursa i može jasno da sagleda kakav način rada mu najviše odgovara i šta je potrebno da on u odgovarajućem vremenskom periodu usvoji određena znanja i da ih uspešno primeni u realnim okolnostima. Pored toga, prijavljenom će biti omogućeno da program prođe bez većih stresova i opterećenja, jer će obaveze koje on nameće lako moći da uklopi u svoj ustaljeni životni ritam. Moći će da navede najpogodnije vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka obuke, ali za zvaničnu primenu tog rasporeda moraće najpre da dobije odobrenje svog predavača i zvaničnog predstavnika institucije organizatora.

Polaznicima je na raspolaganju i poluindividualni seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja, kada će po dvoje njih prisustvovati časovima, funkcionisati kao tandem, pomagati jedno drugom i olakšavati proces učenja. Pokazalo se da ovakav pristup značajno povećava motivaciju kandidata, te oni lako i brzo savladavaju ono što je predviđeno edukacijom. Uz to, mogu da se prvo jedno sa drugim, a nakon toga i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko svih pojedinosti koje su vezane za obrazovni proces, te da naprave raspored kojim će svi biti zadovoljni.

Grupna nastava kreirana je za osobe koje najbolje funkcionišu u dinamičnom okruženju, a da bi grupa valjano funkcionisala mora da obuhvata najmanje četvoro, ali ne više od osmoro kandidata, jer se smatra da sa takvim brojem osoba može da se uspostavi kvalitetna interakcija i pojedinačni napredak. Kako je nemoguće napraviti raspored koji će svim članovima grupe da bude po volji, nikome od njih neće biti dozvoljeno da u vezi sa tim iznosi neke svoje zahteve. Moraće, dakle da prihvate i poštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke koje unapred odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

U situaciji kada treba edukovati radnike neke firme sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja. Polaznici tada, po sopstvenoj želji mogu nastavu da prate preko interneta, ali i uživo, kada će im biti omogućeno da biraju između nekoliko mesta za održavanje ovakvih časova. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, neki prostor u okviru njihove kompanije, kao i bilo koje drugo mesto koje oni smatraju pogodnim, a gde ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Raspored po kome će ovi kandidati pratiti nastavu zajedno će odrediti zvanični predstavnik njihove firme i osoba koja istupa u ime organizatora edukacije.

Koliko je planirano da traje kurs i obuka - upoznajte se sa tehnikama normiranja?

Oni koji budu pohađali poluindividualni seminar - upoznajte se sa tehnikama normiranja, kao i polaznici koji izaberu poluindividualnu edukaciju imaće isti broj časova, ali ne obavezno i isti raspored. Biće im, naime dozvoljeno da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja dogovore sa nadležnim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, kako bi napravili plan kojim će biti svi zadovoljni.

Korporativna nastava po planu ima isti broj časova, ali tada vreme održavanja časova i tempo kojim će se raditi zajedno određuju koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i lice koje je za to ovlašćeno od strane kompanije čiji radnici pohađaju kurs.

Naznačeni tempo delovanja validan je, zapravo samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - upoznajte se sa tehnikama normiranja, budući da kod takvog tipa edukacije sve pojedinosti obrazovnog procesa određuje koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji, a članovi grupe na to nikako ne mogu da utiču.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa tehnikama normiranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje