Kurs i obuka - Upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine

Samo interesovanje o ovoj temi se zahteva od svakog pojedinačnog polaznika, a nikakvo predznanje, pa u tom smislu stručna obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine može da bude pohađana od strane svakog pojedinca. Dovoljno je da ga interesuje upoznavanje sa ovim specifičnim tretmanom, te da želi da nauči nešto novo.

Pobrinuće se profesor koji bude vodio ovu edukaciju da predstavi na najbolji mogući način konkretni tretman, a kako bi svaki polaznik mogao da ga primenjuje na svojim klijentima.

Potrebno je da svaki zainteresovani pojedinac izvrši prijavljivanje u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford lično ili preko telefona, a postoji i opcija da zahtevane informacije pošalje na mejl adresu. U principu je sasvim dovoljno da navede kako svoje prezime i ime, te datum rođenja, tako isto i broj telefona.


Vrlo brzo posle toga će svaki prijavljeni kandidat biti informisan o tome da upis može zvanično biti izvršen isključivo ako je on lično prisutan. Naravno da će morati da dostavi i propisanu dokumentaciju u tom slučaju, a svakako će ga nadležni u konkretnom predstavništvu i o tome obavestiti.

Uzevši u obzir da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost svima da pohađaju nastavu online i direktno u poslovnici, to jest na klasičan način, te da je za svaku od njih predviđena mogućnost organizacije grupne, poluindividualne ili individualne obuke, to se i zahteva od svakog prijavljenog kandidata da odluči koja mu najviše odgovara opcija od svih ponuđenih. A kada to bude učinio, nadležni će ga informisati ne samo o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju, već i o eventualnim obavezama koje mora da ispuni.

Prvenstveno se te obaveze odnose na specijalizovani seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine koji će biti organizovan onlajn, jer u tom slučaju polaznik koristi sopstveni računar. Uz to mora i da odabere prostor, koji je adekvatan, jer stabilna veza sa internetom mora da bude dostupna u toku svakog časa. Poseban tip softvera će morati, isto tako da instalira samostalno pre početka edukacije, a dobiće informacije o celokupnom postupku pre toga od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici. Ukoliko ne bude mogao to da učini samostalno ili ako bude imao bilo kakvo pitanje tokom trajanja nastave online ili neki problem, ima mogućnost da se obrati članovima IT odeljenja konkretnog predstavništva, a koji će se potruditi da mu pomognu što je moguće pre taj problem da reši.

Kada je u pitanju nastava koja se organizuje na klasičan način, kandidati imaju na raspolaganju mogućnost da izaberu u okviru koje poslovnice će časove pohađati. A kako se na preko 35 lokacija predstavništva ove institucije nalaze, to će relativno lako i brzo pronaći ono koje im odgovara, to jest koje im je najbliže.

Takođe je njihova obaveza i da odaberu kako će predavanja pohađati, a ponudom je obuhvaćen individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine.

Razlikuje se broj polaznika kod svih tipova edukacije, pa je tako predviđeno da dve osobe pohađaju poluindividualnu nastavu, zatim da od četvoro do osmoro ljudi pristupe predavanjima kada je u pitanju grupni tip obuke, te jedno lice treba da pohađa individualni kurs.

Međutim, iako je najuočljivija razlika između njih vezana za broj osoba koje pristupaju predavanjima, činjenica je da ima razlike i u principu organizacije.

Ovom prilikom informišemo sve koji su zainteresovani da nastavu pohađaju u grupi da se od njih zahteva prvo da prihvate u potpunosti apsolutno sve detalje, koje će pre toga definisati nadležni, a zatim i da budu strpljivi, uzevši u obzir da grupa od minimalnog broja članova mora biti oformljena u toj poslovnici prvo, da bi uopšte nastava mogla da bude sprovedena prema takvom principu. Dakle, četiri osobe najmanje moraju da se prijave, pa će posle toga biti zvanično formirana grupa i imaće pravo koordinator za nastavu te poslovnice da donese odluku o načinu organizacije časova. A to podrazumeva da će on precizirati kako datum početka, tako isto i u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine tom prilikom da bude organizovana i kako će celokupan nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen. Zapravo jedino što koordinator za nastavu u tom slučaju ne odlučuje jeste koliko će taj tip edukacije da traje. Naime, na nivou celokupne institucije organizatora, to jest za svaku poslovnicu se prethodno određuje koliko će taj tip edukacije da traje i ta informacija biva saopštena zainteresovanima ranije, odnosno u momentu ili prijave ili upisivanja.

Mogu odabrati pojedinačni polaznici i da predavanja pohađaju sasvim samostalno ili u društvu još jednog kandidata, jer se u ponudi nalazi i individualna nastava i ona, koja se često karakteriše kao nastava u paru. Pravila organizacije su vrlo fleksibilna i maksimalno izlaze u susret zahtevima polaznika, pošto upravo oni sa predstavnicima institucije organizatora donose odluku o načinu organizacije časova. Jednostavno rečeno, koordinator u konkretnom predstavništvu navedene obrazovne institucije bi trebalo da sa profesorom i sa dvoje kandidata ili sa jednim precizira sve detalje. Ne samo da će biti u obavezi da se usaglase oko tačnog datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, već će biti potrebno da preciziraju i termine održavanja časova i da se dogovore oko njihovog rasporeda, pa će tako odlučiti i o trajanju onog tipa kursa, koji budu želeli da pohađaju.

Kada se javi potreba da isključivo zaposleni u nekoj kompaniji budu upoznati sa tematikom ove stručne edukacije, pomenuta obrazovna institucija će specijalizovani seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine tim zahtevima prilagoditi. Zapravo će nastava biti organizovana u formi korporativne, a što podrazumeva da će biti omogućeno polaznicima i da u okviru svog radnog mesta predavanja pohađaju. Naravno da tada moraju biti ispunjeni svi zahtevani uslovi, odnosno da mora biti izabran prostor, koji je adekvatno i u skladu sa pravilnikom institucije organizatora opremljen. Takođe je važno napomenuti i to da je obaveza klijenta, odnosno vlasnika ili direktora zainteresovanog preduzeća, to jest ovlašćenog lica da detalje u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene precizira sa zvanično ovlašćenim licem u okviru bilo kog predstavništva navedene obrazovne institucije. Da pojednostavimo, oni će se dogovoriti prvo oko toga na kojoj će lokaciji biti časovi organizovani. A nakon toga je njihova obaveza da preciziraju najpre kog datuma će početi korporativna obuka, potom u kojim će terminima biti dužni radnici predavanja da pohađaju. S obzirom na to da je pravilnikom određeno da treba da se dogovore i oko dinamike koja će biti poštovana prilikom organizacije nastave u tom slučaju, oni će precizirati i koliko bi edukacija trebalo ukupno da traje. Svi zaposleni koji će pristupiti nastavi će dobiti nakon toga precizne informacije o onome, što su klijent i organizator, to jest predstavnici obe strane u tom slučaju definisali.

Nastavni program stručne obuke - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine

Zbog čega se gojaznost smatra bolešću je prva tema sa kojom bi trebalo da bude upoznat svaki kandidat, koji bude odlučio da pohađa stručni seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine. Profesor će govoriti i o tome kako se karakteriše gojaznost, te zašto je važno pristupiti redukciji telesne težine u konkretnim slučajevima.

Biće govora i o tome zašto se kombinacija medicinske i trenažne redukcije telesne težine smatra najuspešnijom, te zbog čega je važno da svaki trener klijentu pristupa individualno.

Potom će profesor objasniti i kako funkcionišu metabolički procesi u organizmu, te zašto je važno reagovati na vreme ukoliko dođe do povećanja telesne težine.

A pored ostalog će naučiti polaznici ovog stručnog kursa i kako se definiše plan ishrane za svakog pacijenta, odnosno koji parametri se u tom slučaju uzimaju u obzir. Koje namirnice su u različitim situacijama dozvoljene, a koje zabranjene će takođe biti predočeno svakom polazniku tokom ovog stručnog kursa.

Da bi redukcija telesne težine zaista bila uspešna, potrebno je da trener pažljivo kombinuje medicinski segment, odnosno kreiranje plana ishrane i vežbe, to jest fizičku aktivnost. Upravo na tome će biti zasnovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine, a predviđeno je da akcenat ove edukacije bude stavljen na praksu, odnosno na predstavljanje specifičnih primera.

Pošto predavač bude sve to teoretski objasnii i prikazao odabrane primere, pozvaće sve prisutne da se uključe u različite vežbe, koje će biti organizovane. Ako to situacija bude dozvoljava, biće omogućeno i da polaznici međusobom jedni drugima kreiraju plan ishrane i daju predlog vežbi, kako bi telesna težina bila svedena na optimalnu.

A s obzirom na to da je donekle specifična tematika ove edukacije i vrlo korisna, a da je nastava osmišljena da bude primarno interaktivna, to bi trebalo da svaki pojedinačni kandidat tokom predavanja uzmi učešće i na taj način da svoj doprinos.

Gde će biti organizovan specijalizovani seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine i u kojim terminima?

Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik prvo bude informisan o tome da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine može biti, praktično govoreći organizovana onako kako njemu najviše odgovara.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakome od njih da izabere prvo na kojoj se lokaciji boraviti u toku praćenja predavanja, a zatim i prema kakvom principu će nastavi da pristupa. Jednostavnije govoreći, ova edukacija može biti organizovana i prema klasičnom principu i putem računara, a u formi individualne, grupne ili poluindividualne. Sve te opcije se nalaze u ponudi, pa se samim tim očekuje od kandidata i da izaberu u trenutku prijavljivanja koje im odgovaraju.

U slučaju da odluče na klasičan način nastavu da pohađaju, treba da znaju da ova obrazovna institucija na preko 35 lokacija posluje na teritoriji Republike Srbije. Upravo u okviru svake od tih poslovnica može biti organizovan stručni kurs i obuka - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine na klasičan način.

Sledeća opcija koja je u ponudi podrazumeva praćenje predavanja online, a u kom slučaju će biti primenjena pravila učenja na daljinu. Mora koristiti lični računar svaki kandidat u tom slučaju, kako bi pristupao časovima, s tim što taj uređaj mora da zadovolji tačno određene zahteve, to jest mora posedovati propisane karakteristike. Podrazumeva se da će nadležno lice jedne od poslovnica informisati svakog kandidata o tome koje performanse mora izabrani kompjuter da ima. Sledeće što moraju znati polaznici u tom slučaju jeste da je njihova obaveza da osiguraju kvalitet nastave, u smislu da u prostoru u kome budu boravili u toku predavanja, mora da postoji stabilna konekcija sa internetom. A uz to će biti u obavezi i da specijalnu vrstu softvera na konkretni računar instaliraju, a pre toga će dobiti sve neophodne informacije o samom postupku. Isto tako će biti obavešteni i o tome da u okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije postoji tim IT stručnjaka, koji po potrebi pružaju tehničku podršku bilo u toku trajanja predavanja, bilo za vreme instalacije programa.

Kada se budu opredelili gde žele da borave dok časove pohađaju, polaznici moraju izabrati i da li će specijalizovani seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine pohađati u društvu još jedne osobe ili više njih, odnosno sasvim samostalno, to jest da li im odgovara princip koji podrazumeva poluindividualna, grupna ili individualna nastava.

Svakako je važno naglasiti i to da je od strane institucije organizatora jasno definisano da grupu čini od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše. Iz tog razloga je i sasvim logično što je naveden zahtev da četiri osobe minimalno u okviru konkretnog predstavništva moraju biti prijavljene, to jest da grupa mora biti oformljena, da bi nastava na taj način uopšte mogla i da bude sprovedena. Upravo stoga i ne postoji mogućnost da ranije kandidati dobiju informaciju o tome kog datuma bi trebalo da počne edukacija, već će saznati samo koliko će ona trajati. Naime, predstavnici institucije organizatora imaju obavezu da prethodno definišu trajanje nastave u grupi, a taj podatak se primenjuje za apsolutno bilo koje predstavništvo na području Republike Srbije. U skladu je sa pravilnikom navedene obrazovne institucije da svaki član konkretne grupe tek nakon ispunjenja navedenog zahteva može da dobije informaciju i o svim ostalim detaljima, pošto njih definiše koordinator za nastavu i to samo u poslovnici, u kojoj je konkretni uslov ispunjen. Dakle, on odlučuje o rasporedu časova, kao i o terminima njihovog održavanja i naravno o tome kog datuma će početi grupna obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine u tom slučaju.

Trebalo bi da se polaznici dogovore sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom kako će biti organizovana poluindividualna ili individualna edukacija, jer je tako predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije. A to znači da oni određuju zajedno kog datuma će početi edukacija poznata kao „ jedan na jedan “ ili nastava u paru, te shodno pravilniku odlučuju i o tome u kojim će terminima da budu održani časovi. Takođe je određeno i da se oni moraju usaglasiti o dinamici, koja će morati da bude ispoštovana prilikom sprovođenja predavanja, što zapravo znači da odlučuju o trajanju konkretnog tipa obuke.

Zaposleni u kompanijama isto tako imaju mogućnost da pohađaju ovu stručnu edukaciju, a ako nadležni u tim firmama budu smatrali potrebnim. Kada je u pitanju tako zvani korporativni tip nastave, biće primenjena posebno slobodna pravila organizacije, odnosno zahtevi klijenta će biti ispunjeni u velikoj meri. Ako klijent bude zvanično zahtevao od organizatora da njegovi zaposleni na svom radnom mestu predavanja pohađaju, te obezbedi sve uslove koji su od strane institucije organizatora propisani za nesmetani rad, korporativni seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine će biti održan i u okviru prostorija zainteresovanog preduzeća. A posle toga će se klijent usaglasiti sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora i o svim ostalim detaljima, što znači da će precizirati kako trajanje edukacije namenjene zaposlenima, tako isto i u kojim će terminima biti u konkretnom slučaju časovi organizovani i kog datuma bi trebalo edukacija da počne.

Koliko je predviđeno da će trajati stručni kurs i obuka - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine?

Bitno je da se izjasni svako fizičko lice u trenutku prijavljivanja o tome na koji način želi da specijalizovani seminar - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine prati, jer od toga zavisi da li će dobiti informacije o trajanju nastave ili će to saznati naknadno.

Naime, radi se o tome da u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji mogućnost praćenja nastave kako u paru i u grupi, tako isto i individualno, a biće primenjena različita pravila organizacije u svakom slučaju. Samim tim ne može biti precizno određeno koliko će nastava trajati, izuzev kada je u pitanju obuka za grupu polaznika.

Broj časova je precizno određen za sva tri tipa edukacije i podrazumeva da polaznik ima obavezu ukupno 10 časova da pohađa.

Međutim, kako se primenjuju drugačija pravila organizacije, to isključivo kada je u pitanju nastava za grupu kandidata, ova obrazovna institucija određuje koliko će ona trajati unapred. A kada se kandidat bude prijavio i nadležne informisao o tome da nastavu želi da pohađa u formi grupne, dobiće informaciju da ona traje nedelju dana. A prema pravilima je predviđeno da tek posle formiranja grupe od minimalnog broja članova u okviru konkretnog predstavništva te obrazovne institucije, ovlašćeni koordinator za nastavu donosi odluku u kojim će terminima časovi da budu organizovani i kako će da bude raspoređen predviđeni broj predavanja.

Samim tim što se primenjuju drugačija pravila organizacije kada je u pitanju individualna i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine, to polaznik definiše sa nadležnima i koliko će ukupno da traje onaj tip obuke, koji bude odlučio da pohađa. Naime, u obavezi je jedan kandidat ili njih dvoje da definišu direktno kako sa predavačem, tako i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu kako će da bude raspoređen fond časova, to jest na koliko dana. Sem toga, oni imaju obavezu da se usaglase i oko termina održavanja časova i oko datuma početka nastave u paru ili individualne.

Zaposleni koji treba da pohađaju ovu edukaciju će naknadno dobiti informaciju o njenom trajanju, jer prilikom organizacije korporativne edukacije sve detalje međusobno definišu nadležni u okviru institucije organizatora i u okviru zainteresovanog preduzeća. Pored toga što će precizirati kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude sproveden, potrebno je da se oni usaglase i oko mesta održavanja nastave za zaposlene, kao i da preciziraju detalje u vezi sa datumom početka korporativnog kursa i svakako oko termina održavanja časova.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa tretmanom za medicinsko - trenažnu redukciju telesne težine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje