Kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera

Smatra se da bi bilo veoma korisno da osobe koje se nalaze na čelu prodajnih i proizvodnih timova u okviru određene organizacije pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera. Pomenuta edukacija namenjena je, takođe i vođama razvojnih timova, a njenu ciljnu grupu, podrazumeva se čine i IT menadžeri, kao i oni koji u svojim kompanijama rukovode radom softverskih timova.

Svi koji ih budu zainteresovani za pomenuti obrazovni program treba da prvo obave prijavljivanje u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno u više od 20 gradova širom Srbije, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje lične podatke, tačnije ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste, kako bi mogli da budu kontaktirani radi daljih obaveštavanja. Nakon toga, biće sproveden upis na edukaciju, kada su prijavljeni obavezni da lično dođu u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije i da sa sobom ponesu određena dokumenta kako bi ih predali ovlašćenom licu. Zvanični spisi koje u tom cilju treba da pribave biće im svakako na vreme tačno navedeni da bi se adekvatno pripremili za pomenutu proceduru.

Osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci mogu da se odluče za klasična predavanja i da na njih, u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Tamo će se časovi držati u prostorijama opremljenim prema svim savremenim obrazovnim standardima i kandidati će raditi u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi. Takođe im je na raspolaganju online seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera, koji im omogućava da nastavu prate preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo iz tog razloga moraju na njih, pre početka edukacije da instaliraju specijalni tip softvera, a za taj postupak će im nadležni dati sva potrebna uputstva i smernice. Ukoliko i pored toga ne uspeju da ga samostalno obave, svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka zaposlenih u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.


Kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara klasična ili online nastava, ima obavezu da se opredeli između rada u grupi, u paru ili obuke koje se sprovodi samo za jednu osobu. Oni koji odaberu grupni pristup treba da znaju da se on organizaciono razlikuje od ostala dva, pošto je tada svaki kandidat obavezan da ispoštuje termine koje bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Prijavljeni, takođe imaju obavezu da se priklone dinamici koja je unapred određena, kao i preciziranom datumu za početak sprovođenja programa. Treba istaći da će polaznici dobiti raspored tek nakon što bude ispunjen osnovni uslov za grupni rad, a to je formiranje grupe. Precizno je definisan minimalni broj osoba za koje će se organizovati ovakav model obuke, pošto bi u prisustvu manjeg broja ljudi grupni tip edukacije izgubio svaki smisao jer se ne bi mogla uspostaviti dovoljno bogata interakcija. Isto tako je definisan i maksimalni broj kandidata.

Izbor polaznika koji žele da rade u društvu, ali ne tako velikog broja ljudi kao što je to slučaj kod grupne edukacije, može biti poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera. Tada, dakle ovlašćeni stručnjak podučava dvoje kandidata, a među njima mora da postoji spremnost za saradnju i ostvarivanje kvalitetne dvosmerne komunikacije. Polaznici će se međusobno pomagati, dopunjavati i ohrabrivati u obrazovnom radu, što će svakako povećati njihovu motivaciju za adekvatno postizanje predviđenih obrazovnih ciljeva. Pored toga, moći će i da navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove, a da bi taj raspored postao validan, moraju ga odobriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji žele da se obučavaju nezavisno od ostalih mogu da odaberu individualni model edukacije, kada je nadležni predavač usmeren samo na jednu osobu, te joj se, shodno tome, tokom obrazovnog procesa maksimalno posvećuje. Polaznici samostalno savlađuju predviđene sadržaje uz uputstva, organizaciju i kontrolu ovlašćenog profesora, a mogu naravno slobodno da pitaju sve što im nije jasno, da traže od ovlašćenog stručnjaka dodatna objašnjenja i uputstva, ali i da iznose svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje. Nakon svake etape predavač će komentarisati postignuto, ohrabrivati kandidata i upućivati ga u dalji rad. Ovaj pristup značajno osamostaljuje polaznike i omogućava im da proces učenja maksimalno prilagode svojim potrebama i načinu života. Radi se o tome da će dobiti priliku da navedu kada bi želeli da edukacija startuje, kao i kojim danima i koliko često im odgovara da imaju časove. Dati predlog će zatim da razmotri njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora i utvrdiće definitivni raspored po kome će se raditi. Svakako će nastojati da, tom prilikom u najvećoj mogućoj meri uzmu u obzir zahteve prijavljenog i omoguće mu da obaveze koje mu nametne pomenuti kurs lakše uklopiti u svoj način života i ostale dužnosti koje treba da ispuni.Ukoliko se ovlašćenom predstavniku naznačene obrazovne institucije obrati rukovodstvo ili zvanični reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, organizovaće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera. Tada časovi mogu da se pohađaju na klasičan način, ali i online, a svi koji se opredele za prvu opciju moći će da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i bilo koje drugo mesto na kome za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme održavanja časova, datum početka edukacije i, generalno tempo delovanja zajedno će odrediti osoba koju je za to imenovalo konkretno preduzeće i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera

Ključ uspeha računarskih sistema današnjice predstavljaju kvalitetni softveri. U zavisnosti od vrste softvera koje koriste u radu svojih informacionih sistema, diferenciraju se organizacije koje uspešno sprovode naučna istraživanja, rešavaju inženjerske problem ili donose kvalitetne poslovne odluke. Svi prisutni na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera saznaće da su softveri postali najznačajnija komponenta u većini velikih sistema, kao što su medicina, telekomunikacije, transport ili državna uprava, tačnije rečeno oni su svuda prisutni i takoreći neizbežni. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti prisutnima da se softverski proizvod sastoji od skupa programa, datoteka i prateće dokumentacije, a da ponekad projektanti i programeri zanemaruju prateću dokumentaciju iako je ona jedini način da korisnik dobije potrebne informacije za pravilno korišćenje svih mogućnosti softvera.

Kandidatima će biti naznačeno da rad na održavanju softvera, takozvanu softversku podršku kojom se omogućava korišćenje programa u funkcionalnom stanju, korisnicima može da pruža proizvođač, distributer ili neka predstavnička organizacija. Razvoj softvera u 21. veku predstavlja važnu industrijsku granu jer tržište postavlja zahteve koje više ne može da zadovolji zanatska, već samo industrijska proizvodnja. Stoga će profesori istaći da ključni zahtevi koje bi proizvođači softvera trebalo da ispune obuhvataju opštu primenljivost softvera na različitim hardverskim konfiguracijama, kompleksan razvoj softvera uz računarsku podršku, prototipski razvoj softvera, niske troškove za pojedinačne korisnike, kao i kratko vreme realizacije, ali i visok nivo kvaliteta jer se, praktično od softvera očekuje da radi bez ikakvih grešaka.

Dok se održava kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera nadležni predavači će istaći da je osnova proizvodnje savremenih, kvalitetnih i ekonomičnih, softverskih rešenja bazirana na strogoj primeni naučnih i matematičkih principa i definiše se kao softverski inženjering. Za proizvodnju softvera nije dovoljno rešavanje samo informatičkih problema, odnosno projektovanje, programiranje, instaliranje, provera i održavanje, već i niz pratećih komponenti za čiju realizaciju se angažuju timovi sa različitim ulogama i znanjima, koji zajednički definišu sistem. Dakle, sistemski inženjering obuhvata raznovrsne interdisciplinarne aktivnosti, kao što je, recimo upravljanje projektima, dizajn korisničkog interfejsa i korisnička dokumentacija.

Tokom edukacije, profesori će objasniti prisutnima da za problem razvoja softvera ne postoji najbolje rešenje, nego se do njega dolazi kombinovanjem više metoda u svim fazama razvoja, automatizovanjem metoda, upravljačkim pristupom koji je baziran na koordinaciji i kontroli. Ključno pitanje za menadžera softverske organizacije je na koji način ostvariti veću produktivnost tima, jer su troškovi razvoja softvera visoki, a proizvod je jeftin, budući da je namenjen velikom broju korisnika. Polaznici će se upoznati i sa ostalim specifičnostima industrijske proizvodnje softvera, te će predavači istaći da period od nastanka ideje do realizacije proizvoda mora da bude kratak, kvalitet proizvoda mora da bude visok, a da se tek na kraju razvojnog perioda vidi da li će softver ispuniti očekivanja kupaca.

Osobama koje budu pohađale specijalizovani seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera biće objašnjeno da definisanje prioriteta prilikom rada sa softverima podrazumeva funkcionalnost (tačnost i pouzdanost), performanse (brzinu rada, protok informacija i brzinu pristupa), robusnost (mogućnost dugotrajne upotrebe proverenih komponenti), zatim odgovarajuću dokumentaciju za rad i održavanje, prilagođavanje promenama (mogućnost nadogradnje prema aktuelnim zahtevima - up to date), kao i dobar korisnički interfejs koji omogućava laku upotrebu. Adekvatna tehnička praksa ili vreme potrebno za realizaciju i testiranje softvera čini oko polovine ukupnog vremena za ciklus razvoja softvera, uz ostale etape, odnosno planiranje i dizajn, procenu rizika, reviziju i ocenjivanje.

Pre no što se kurs završi, biće reči o kontroli kvaliteta softverskih proizvoda, koja se vrši u skladu sa standardima koji definišu metode, principe i procedure i time stvaraju osnovu za metodologiju vrednovanja i atestiranja. Prema standardima glavne definisane karakteristike softvera su funkcionalnost, pouzdanost, korisnost, efikasnost, lakoća održavanja i portabilnost. Polaznici će saznati da standard ISO 15504 tretira životni ciklus softvera i daje preporuke u domenima konfiguracije upravljanja, dokumentacije testiranja, specifikacije zahteva, verifikacije i validacije, zatim opisa dizajna, upravljanja projektom, ali i korisničke dokumentacije. Predavači će, takođe opisati šta podrazumeva ponašanje uspešnih softver menadžera i navesti nekoliko primera iz realnog poslovanja.

U koje vreme i gde se održava obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu, dakle da traže da rade samostalno, to jest da se za njih organizuje individualni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera. Tada će im biti omogućeno da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, budući da će moći da naznače kada bi želeli da počnu sa radom, te koji termini i ritam održavanja časova bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Ukoliko taj predlog budu smatrali odgovarajućim njihov profesor i zvanični predstavnik institucije organizatora, on će biti zvanično usvojen i polaznik će moći da prati nastavu prema planu koji je naveo. To će mu, bez sumnje omogućiti da program prođe sa manje stresa i opterećenja, a tome će doprineti i činjenica da predviđene obrazovne ciljeve može da postiže tempom koji mu odgovara, s obzirom na to da neće imati kome da se prilagođava.

Istu mogućnost da značajno utiču na svoj raspored rada dobiće i polaznici koji se odluče za poluindividualni model edukacije. Tada časovima zajedno prisustvuje dvoje kandidata i oni mogu da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Tako će moći da utvrde datum početka kursa, vreme i ritam održavanja časova koji će svima u najvećoj meri da odgovaraju.

Grupni seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera osmišljen je kao zajednički rad većeg broja polaznika. Oni funkcioniše kao jedinstvena celina i svi članovi grupe imaju ista prava i obaveze, te će tako biti stavljeni u ravnopravni položaj i kada je utvrđivanje rasporeda rada u pitanju. Pošto se veruje da bi svaki pojedinac imao različite zahteve koji se odnose na termine i ritam održavanja časova, te na vreme početka obuke, odlučeno je da će sve ove pojedinosti unapred da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije. Od članova grupe se očekuje da se dobijenog rasporeda striktno pridržavaju do kraja sprovođenja programa i da u vezi sa time ne ulažu nikakve prigovore niti nove zahteve, jer on jednostavno neće biti podložan promenama.

Nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u paru ili u grupi, polaznici prijavljeni kao fizička lica mogu da prate klasična predavanja, na koja će morati da, u utvrđenim terminima dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Na raspolaganju im je, takođe i online obuka, za koju treba da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Osim toga, potrebno je da prethodno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što je zaista jednostavan postupak koji većina prosečnih kandidata može da obavi samostalno. Za one koji se ne budu snašli obezbeđena je i stručna pomoć informatičara u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Kandidati za koje se bude organizovala korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera radiće prema rasporedu koji sporazumno odrede zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, bilo da se njihova edukacija sprovodi na klasični način ili online. Treba, međutim istaći da polaznici koji budu želeli da uživo prate nastavu ne moraju samo da imaju časove u prostorijama određene poslovnice organizatora, već se njihova nastava može odvijati i u odgovarajućem prostoru firme u kojoj rade, kao i na svakom drugom mestu na kome ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera?

Polaznici koji će nastavu da prate pojedinačno mogu da traže da rade online, a za njih takođe može da se organizuje i klasični seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera. U prvoj varijanti radiće, dakle preko interneta, te su obavezni da na svoje računare blagovremeno instaliraju namenski softver. Ako, i pored uputstava koja budu dobili ne uspeju to da urade samostalno, mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku. Ukoliko, pak budu želeli da predavanja prate uživo, moraće da na njih dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, polaznici mogu da nastavu prate individualno, kada će biti jedini koje će ovlašćeni stručnjak da podučava. Biće im omogućeno da predviđene rezultate ostvaruju tempom koji im najviše odgovara, a u obzir će se uzeti predznanje, mogućnosti i brzina kojom dotični kandidat uči. Takođe će mu biti pružena prilika da naznači kog datuma bi bilo najzgodnije da počne sa radom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeo da ima časove. Željeni raspored će početi zvanično da se primenjuje samo ako se sa njim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

U okviru ponude organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera, kada predavanjima istovremeno prisustvuje dvoje kandidata. Oni jedno u drugom nalaze oslonac, pomažu se i sarađuju, a takođe je vrlo važno da uvažavaju svog partnera i njegovo mišljenje i ispoljavaju visok stepen tolerancije prema određenim stavovima, čak i kada sa njima nisu saglasni. Polaznici, dakle podstiču jedno drugo na obrazovni rad, a takođe im je omogućeno da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovore u vezi sa datumom početka edukacije, terminima i učestalošću održavanja časova. Tako će, dakle napraviti raspored kojim će svi biti zadovoljni, pa će ovu edukaciju moći da prođu sa znatno manje stresa i opterećenja i ostvare kvalitetan napredak.

Grupna nastava sprovodi se kao zajednički rad više kandidata. To je, zapravo jedan aktivan komunikacijski proces, gde je naglašen socijalni momenat i u kome čak i stidljiviji polaznici bivaju podstaknuti da povećaju svoju radnu aktivnost i iskažu svoje mišljenje. Grupa zajedno ostvaruje ciljeve i zadatke, te je stoga vrlo bitno da njena veličina bude odgovarajuća. Niko od prijavljenih, međutim neće dobiti priliku da iznese svoje mišljenje koje se odnosi na vreme i ritam održavanja časova, niti na termin početka celokupnog kursa, s obzirom na to da će sve pomenute detalje da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Polaznici, naime na to neće imati nikakvog uticaja, već dobijenog rasporeda moraju da se pridržavaju do kraja sprovođenja programa.

U slučaju da je potrebno edukovati radnike u određenoj firmi sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera, kada oni mogu da prate predavanja uživo ili online. Treba, međutim reći da klasični časovi ne moraju isključivo da se održavaju u prostorijama neke poslovnice navedene institucije, već ih je moguće organizovati i u kompaniji koja svoje radnike upućuje na seminar, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje odgovarajući uslovi za kvalitetno odvijanje i praćenje nastave. Termin početka obuke, vreme i ritam održavanja časova u dogovoru će definisati osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko je predviđeno da traje seminar - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera?

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera, kao i oni koji nastavu budu pratili prema poluindividualnom principu imaće isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utvrde termine i ritam održavanja predavanja koji će im najviše odgovarati.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu imaće edukaciju istog trajanja, ali će termine i ritam održavanja njihovih časova zajednički odrediti zvanični reprezent firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Jedino u situacijama kada se sprovodi grupni kurs i obuka - upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera, sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora, a kandidati na to nemaju nikakvog uticaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa veštinama uspešnog softver menadžera"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje