Kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka

Izneta je preporuka da svi koji su zaduženi za obavljanje pravnih poslova kako u državnim, tako i u privatnim firmama prisusutvuju časovima koje uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajog postupka. Navedenu edukaciju bi trebalo da pohađaju i advokati, kao i transporteri i vozari koji vrše prevoz robe u međunarodnom prometu, ali i svi pojedinci koji imaju potrebu ili želju da se, iz ličnih ili poslovnih razloga upoznaju sa novinama koje su uvedene u Zakon o prekršajima, kao i sa njihovom praktičnom primenom.

Ukoliko predavanja žele da pohađaju osobe zaposlene u nekoj firmi organizovaće se poseban tip edukacije definisan kao korporativni. Tada kandidati mogu da se obučavaju preko interneta, ali i na klasičan način kada časove ne moraju da prate samo u okviru određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, već to mogu da čine i na svakom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi, pa tako i u okviru svog radnog prostora. Polaznika. Za raspored rada u ovom slučaju biće zaduženi ovlašćeni predstavnik kompanije koje svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, koji će definisati termin za početak sprovođenja programa, ali i vreme i učestalost održavanja časova.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica takođe imaju mogućnost da časove pohađaju na uobičajen način, ali i preko interneta. Oni koji odaberu klasičan seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka imaće obavezu da, u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije i, u tamošnjim prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim standardima prate frontalna predavanja. Online rad podrazumeva da dotični kandidat poseduje računar, stabilnu internet konekciju, ali i da je pre početka časova na svoj kompjuter uspešno instalirao specijalni tip softvera, za što će mu blagovremeno biti pružene sve potrebne smernice. Pomenuti postupak zaista nije posebno zahtevan, te većina polaznika uspeva da ga obavi bez većih problema, ali ukoliko nekome od njih bude potrebna pomoć mogu računati na IT stručnjake koji rade u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Ne treba zaboraviti da svi koji žele da pohađaju ovu obuku moraju da se za to prijave bilo lično, u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Takođe je potrebno da nadležnoj osobi saopšte svoje lične podatke, odnosno prezime i ime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se prijavljivanje i registracija zainteresovanih kandidata završe, sprovešće se upis na edukaciju u određenoj poslovnici pomenute institucije kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju. Tom prilikom će ovlašćenom licu morati da predaju određenu dokumentaciju, o čijoj će tačnoj sadržini biti svakako na vreme informisani, kao i o vremenu i datumu održavanja pomenute upisne procedure.

Pojedinačni polaznici, nezavisno od toga da li rade online ili na standardni način mogu da zatraže da nadležni predavač samo njih podučava, te da tako uz njegove sugestije i uputstva samostalno savlađuju predviđene sadržaje. Dok se odvija individualni kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka, profesor izlaže predviđeno gradivo, daje uputstva i objašnjenja, a potom podstiče kandidata da se uključi u razgovor, iznese svoje mišljenje, saglasi se ili ospori ono što je do tada rečeno, uz naravno iznošenje odgovarajućih argumenata. Posle svakog segmenta rada, nadležni stručnjak komentariše postignuća polaznika, ohrabruje ga i podstiče na dalje usavršavanje. Kako je čitav ovaj obrazovni proces usmeren isključivo na potrebe samog kandidata, biće mu data i mogućnost da definiše vreme i ritam sprovođenja časova koji se najviše uklapa u njegovu dnevnu rutinu, ali i da kaže kad želi da sama edukacija startuje. Predloženi raspored rada moći će da se usvoji tek nakon što ga prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, budući da se mišljenja svih učesnika obrazovnog procesa moraju uzeti u obzir.

Tu mogućnost imaće i polaznici koji budu radili u paru, odnosno koji se opredele za poluindividualnu edukaciju. Oni će, dakle moći da se najpre međusobno dogovore oko termina za održavanje časova koji im oboma pogoduju, te da utvrde kada im odgovara da nastava počne, a to će potom da saopšte svom predavaču i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora od kojih moraju da dobiju odobrenje za primenu pomenutog rasporeda. Ovaj način rada predstavlja, po mišljenju stručnjaka odličnu pripremu za snalaženje u realnim situacijama, kada će dotični kandidati biti prinuđeni da uz maksimalno uvažavanje tuđeg mišljenja i izražavanje visokog stepena tolerancije brane svoje stavove i iznose odgovarajuću argumentaciju.

Izbor osoba koje smatraju da najbolje napreduju u dinamičnoj i veoma aktivnoj atmosferi svakako će biti grupna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka. Tada je predviđeno da nastavu istovremeno prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika jer je ta veličina grupe procenjena kao najpogodnija za uspostavljanje kvalitetne interakcije među kandidatima, što predstavlja osnovnu karakteristiku ovakvog načina rada. Da bi svi polaznici imali isti tretman, odlučeno je da će datum početka edukacije, termine i ritam sprovođenja predavanja, kada je u pitanju grupna nastava da odredi koordinator u okviru institucije organizatora, a sami polaznici na to neće moći ni na koji način da utiču. Pošto, zapravo nije moguće napraviti takav plan delovanja koji će istovremeno svima da pogoduje, precizirano je da će tu odluku doneti osoba koja nije direktno uključena u nastavni proces, a od članova grupe se očekuje da se dobijenom rasporedu maksimalno prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja sprovođenja programa.Čime se tačno bavi specijalizovani seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka?

Da bi se pravilno primenjivala rešenja koja je Zakonodavac predvideo u slučaju odgovarajućih prestupa, mora se poznavati Zakon o prekršajima, te će nadležni predavači na časovima kojima će početi kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka predstaviti prisutnima osnovne odredbe ovog zvaničnog propisa. Tako će, između ostalog oni saznati da se ovim zakonom reguliše pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, kao i za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, ali i način sprovođenja prekršajnog postupka. Biće im objašnjeno da je prekršaj delo koje se protivi odredbama određenih zakonskih regulativa, a biće reči i o njegovom propisivanju, zakonitosti u tom postupku, te o svrsi i određivanju prekršajnih sankcija, vremenskom i prostornom važenju propisa, diplomatskom imunitetu i zabrani ponovnog suđenja u istoj stvari. Nakon toga će kandidati biti upoznati sa načinom na koji pomenuti Zakon određuje radnju izvršenja prekršaja, vreme i mesto ovog čina, te nužnu odbranu, ali i situacije kada se ne može smatrati da je prekršaj izvršen, to jest kada su određene radnje preduzete u krajnjoj nuždi, pod dejstvom pretnje ili sile ili je, pak reč samo o pokušaju izvršenja prekršajnog čina.

Ovlašćeni stručnjaci će potom objasniti prisutnima na koji način se definiše odgovornost fizičkog, pravnog ili odgovornog lica u okviru pravnog subjekta, ali i kako pomenuti zvanični dokument tretira neuračunljivost, iskrivljenu ili bitno smanjenu uračunljivost, ali i stvarnu ili pravnu zabludu, nehat, umišljaj, saizvršilaštvo, pomaganje i podstrekavanje. Polaznici će biti informisani i o granicama odgovornosti saučesnika, te o odgovornosti koju za prekršaj može da snosi preduzetnik ili neko strano fizičko ili pravno lice.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka, kandidati će saznati i da prekršajne sankcije obuhvataju kazne, kaznene poene, opomene, zaštitne i vaspitne mere, a zatim će biti precizirano na koji način se propisuju kazne, ko je za to nadležan, kako se one izriču, te šta se podrazumeva pod zatvorskom kaznom i radom u javnom interesu. Profesori će se zatim osvrnuti na novčane kazne, rok za njihovo plaćanje, kao i na mogućnost zamene neplaćenih davanja ovog tipa. Nakon što prisutnima objasne način izricanja opomene i kaznenih poena, predavači će navesti koje sve vrste zaštitnih mera postoje i kako se primenjuje svaka od njih. Na narednim časovima profesori će se baviti osnovom za oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem i načinom realizacije navedene procedure. Takođe će napomenuti da se prekršajni postupak ne može pokrenuti niti voditi ukoliko je prošlo godinu dana od trenutka kada je prekršaj učinjen, a upoznaće prisutne i sa zastarelošću izvršenja kazne ili neke zaštitne mere.

Drugi deo obuke biće posvećen samom prekršajnom postupku, te će profesori najpre govoriti o njegovim načelima i organima koji su za ovaj posao nadležni. Zatim će polaznike upoznati sa pravima okrivljenog lica, ovlašćenjima njegovog branioca, ali i sa postupcima koji se preduzimaju ukoliko je okrivljeni pravno lice. Takođe će napomenuti da se oštećenim smatra onaj subjekat čije je lično ili imovinsko pravo povređeno ili ugroženo konkretnim prekršajem. Nakon toga će upoznati polaznike sa troškovima prekršajnog postupka, načinima dostavljanja pismena i razmatranja spisa, te sa imovinsko pravnim zahtevom, o kome odlučuje nadležni sud.

Svi koji budu pohađali seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka biće obavešteni kako se tačno on pokreće, te da je za to potreban odgovarajući zahtev i izdat prekršajni nalog. Kandidati će saznati i koje se mere primenjuju za obezbeđivanje prisusutva okrivljenog, te kako se sprovodi njegovo saslušanje, pretresanje lica i prostorija, veštačenje i uviđaj. Predavači će govoriti i o sporazumu o priznanju prekršaja, vođenju pretresa, prekidu postupka, te o presudama i ostalim odlukama. Zatim će se osvrnuti na redovan pravni lek, to jest žalbu koju je moguće uložiti drugostepenom prekršajnom sudu protiv presude i rešenja prekršajnog suda, a objasniće i šta podrazumevaju vanredni pravni lekovi. Prisutni će biti upućeni i u pravila postupanja prema maloletnicima i u nadoknađivanje štete i vraćanje novca u slučaju neopravdanog kažnjavanja. Takođe će saznati i sve o postupku izvršenaj donetih sudskih odluka, ali i o jedinstvenim registrima kojima su obuhvaćeni podaci o osobama koje su kažnjene za određene prekršaje i sankcijama koje su im određene, ali i kazne i novčana davanja koja nisu izmirena u predviđenom roku. Uvidom u ove evidencije sud može tačno da sazna sve o prestupima konkretne osobe, što će da utiče na tretman koji će ona da ima u prekršajnom postupku.

Kada i na kom mestu se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka?

Vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja predavanja za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka preciziraće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. Polaznici neće moći da daju predloge vezane za plan delovanja tokom nastave, pošto zahtevi svih njih neće moći da budu istovremeno ispunjeni, a neće se dozvoliti da neko bude privilegovan u odnosu na ostale. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše vrlo je važno precizno odrediti njenu veličinu, pa je stoga definisano da ona može imati maksimalno osam članova, a da opet ne može da počne sa radom dok najmanje četvoro polaznika ne bude prijavljeno za ovakav model edukacije.

Kandidati koji bi želeli da nadležni predavač svoju pažnju pokloni samo njima mogu da se opredele za individualni način rada i da rade u slčadu sa rasporedom koji sami budu napravili. Naime, da bi se polazniku pružila prilika da angažovanje vezano za ovaj seminar što jednostavnije uklopi u svoje ostale obaveze, omogućeno mu je da odredi kada bi želeo da edukacija startuje, te kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima predavanja. Ukoliko predloženi termini odgovaraju i profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, ovaj raspored će postati zvaničan i koristiće se do kraja sprovođenja programa. Ovaj polaznik napreduju u skladu sa sopstvenim sposobnostima, a profesor tokom predavanja stiče jasnu sliku o njegovim mogućnostima, predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije, pa u skladu sa tim kreira nastavni proces kako bi mu omogućio da efikasno ostvari predviđene obrazovne ciljeve.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka koji se odvija u terminima i ritmom koji definišu sami kandidati, ali naravno uz saglasnost nadležnog predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora. Ovo dvoje polaznika prolaze edukaciju kao tandem, što im omogućava misaono i afektivno susretanje, dijalog i sučeljavanje stavova, čime u svakom slučaju proširuju i produbljuju svoje kompetencije vezane za oblast koja se tokom edukacije obrađuje.

Bilo da se opredele za pojedinačni, grupni ili rad u paru, ovi kandidati mogu da nastavu prate uživo ili online. Prvi pristup podrazumeva da će dolaziti na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije, gde će raditi u prijatnom ambijentu i uz korišćenje svih savremenih sredstava za obrazovanje, a prema rasporedu koji bude utvrđen za ovaj tip obuke. Edukacija preko interneta podrazumeva da polaznik mora, pre početka sprovođenja časova da na svoj kompjuter instalira posebnu vrstu softvera koji će mu omogućiti da na ovaj način prati predavanja. Ovaj zadatak nije previše komplikovan i ne zahteva posebna informatička znanja, te se smatra da većina polaznika može potpuno samostalno da ga obavi. Ipak, kako uvek bude onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je obezbedio tehničku podršku koju će pružiti informatički stručnjaci u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.

Kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati osoba koja zvanično istupa u ime neke kompanije, sa željom da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, biće organizovan korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka, koji dotični polaznici mogu da prate uživo ili preko interneta. Važno je, međutim napomenuti da klasični časovi mogu da se sprovode na bilo kom mestu gde za to postoje valjani tehnički uslovi, što znači da su ovim kandidatima na raspolaganju namenske prostorije nekog predstavništva pomenute institucije, prostor u kome rade, ali i bilo koja druga lokacija koja poseduje navedene karakteristike, a na kojoj bi njima odgovaralo da imaju predavanja. Za raspored rada u ovom slučaju biće zadužen koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i osoba koju je za to zvanično ovlastila konkretna firma. Oni će odrediti datum za startovanje programa, ali i vreme i ritam održavanja predavanja, kako za klasičnu, tako i za online edukaciju.

Na koji način se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka?

Da bi izašao u susret zahtevima svih kandidata i omogućio im da nastavu pohađaju na način koji im najviše odgovara, organizator je ponudio nekoliko modela praćenja časova.

Tako pojedinačni kandidati pre svega mogu da odaberu između rada u standardnim učionicama i onoga koji se odvija u takozvanim virtuelnim učionicama. Klasični seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka podrazumeva časove u prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, gde polaznici dolaze prema utvrđenom rasporedu. Za drugi tip edukacije od njih se očekuje da se blagovremeno pripreme, to jest da na svoj računar instaliraju namenski softver. To će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno, budući da je reč o jednostavnom postupku, ali ukoliko im bude potrebna neka pomoć mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Na isti način, to jest klasično ili online mogu da rade i kandidati koji su na edukaciju prijavljeni u statusu zaposlenih u određenoj kompaniji. Oni će pohađati takozvanu korporativnu nastavu, s tim da klasične časove mogu da prate ne samo u nekom predstavništvu navedene institucije, već i u okviru same firme za koju rade, ali na nekoj trećoj lokaciji koju odaberu, pod uslovom da tamo postoje adekvatni uslovi za neometan tok obrazovnog procesa. Vreme kada će pomenuti program početi da se sprovodi, te termine i učestalost održavanje predavanja sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i lice koje zvanično istupa u ime konkretnog preduzeća.

Pojedinačni polaznici imaju i priliku da odaberu svoje socijalno okruženje tokom nastave, te će tako za one koji žele da se edukuju zajedno sa još nekoliko polaznika biti sproveden grupni kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka, koji se sprovodi prema rasporedu izrađenom od strane koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Pravila takođe definišu da u okviru jedne grupe može biti najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata, jer u prisustvu većeg ili manjeg broja osoba nego što je definisano nije moguće garantovati za kvalitet obrazovnog procesa.

Oni koji budu želeli da rade u društvu, ali im ne odgovara dinamična i aktivna grupna atmosfera mogu da se opredele za poluindividualni pristup i edukuju se zajedno sa još jednim polaznikom. Tada kandidati mogu i da se međusobno, a onda sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucija organizatora dogovore u vezi sa terminom za početak edukacije, kao i oko vremena i ritma održavanja časova, tako da utvrđeni plan delovanja svima podjednako odgovara.

Na isti način će svoj obaveze vezane za ovaj seminar moći da usklade i kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka. Oni će, dakle moći da napomenu koji im termini i učestalost održavanja predavanja najviše odgovaraju, kao i kada bi bilo najbolje da edukacija startuje, te će ukoliko taj predlog prihvate njihov profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora moći da rade prema rasporedu koji su sami definisali, a koji će lako uklopiti u svoj dotadašnji dnevni ritam. Pojedinačni polaznici će takođe imati priliku da sistematično ostvaruju predviđene ciljeve, uz uputstva i sugestije predavača koji će se truditi da tok nastave u najveći mogući meri prilagodi sposobnostima osobe koju podučava.

Koliko po planu traje stručni seminar - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka?

Predviđeno je da predavanja u okviru ovog obrazovnog programa traju 8 školskih časova, što tačnije iznosi 360 minuta. Nastava će se odvijati u obliku dvočasa u toku 4 dana, što znači da će kompletna edukacija trajati 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored rada važi isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka, budući da u toj situaciji samo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora može da utiče na vreme i učestalost sprovođenja časova.

Oni koji budu radili prema individualnom ili poluindividualnom principu imaće isti broj časova, ali oni mogu da budu raspoređeni na sasvim drugačiji način. To će zavisiti od volje samih polaznika, ali i od toga da li će njihov predlog da prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Kandidati za koje se organizuje korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka takođe će raditi u toku 360 minuta, ali će njihov raspored da definišu ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade i koordinator za nastavu u nekom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa vođenjem prekršajnog postupka"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje