Kurs i obuka - Upoznajte se sa Zakonom o metrologiji

Rukovodioci i zaposleni na odgovarajućim položajima u javnim preduzećima označeni su kao grupa na koju je usmeren kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji. Ovde se, pre svega misli na energetski i zdravstveni sektor, ali i na javna preduzeća koja pružaju komunalne usluge, te na ona koja su zadužena za kontrolu i bezbednost saobraćaja. Navedeni seminar biće vrlo koristan i za stručnjake angažovane u telima za ocenjivanje usaglašenosti, u institucijama ovlašćenim za overavanje merila, ali i za one koji rade na fakultetima, u različitim zavodima ili naučnim institutima. Naznačena edukacija namenjena je i zaposlenima u organima državne uprave, kao i predstavnicima privrednih subjekata iz domena trgovine, hemijske i prehrambene industrije.

Ukoliko su za pomenuti obrazovni program zainteresovani radnici određenog preduzeća, biće im omogućeno da pohađaju korporativnu nastavu na standardni način ili preko interneta. Oni koji izaberu prvu varijantu moći će da na časove dolaze u njima najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da se obučavaju u prostoru svoje firme, te na svakom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, pod uslovom da je tamo moguće kvalitetno održavati i pratiti predavanja. Polaznici koji budu pohađali časove online sami će odrediti mesto na kome će raditi, ali će u oba slučaja biti obavezni da slede termine za sprovođenje nastave, tempo rada i vreme početka kursa koje zajedno budu precizirali ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koju je za to imenovala njihova kompanija.

Pojedinačni kandidati jednako mogu da odaberu klasičnu nastavu, ali će tada na predavanja morati da isključivo dolaze u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije. Osim toga, nudi im se mogućnost da pohađaju online seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji, te da nastavu prate preko interneta, a uz pomoć svojih kompjutera. Zbog toga moraju prethodno na njih da instaliraju specijalan namenski softver, što zaista nije komplikovano i većina polaznika to uspeva da uradi bez ikakvih problema. No, ako se neko ne bude snašao, slobodan je da se obrati IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora, te će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.


Kako uživo, tako i online predavanja mogu da prate kandidati koji žele da nova znanja i veštine usvajaju u društvu još nekoliko drugih osoba. Za njih će biti organizovana grupna edukacija, ali im mora biti napomenuto da će u toj situaciji biti obavezni da se pridržavaju rasporeda koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije. Članovi grupe neće moći da ističu svoje zahteve niti da vreme i ritam održavanja časova, te datum početka kursa prilagođavaju svojim potrebama, već će morati da prihvate i slede plan delovanja koji im bude zvanično saopšten. Budući da grupa funkcioniše kao jedinstvena celina, svi koji rade na ovakav način moraju biti apsolutno ravnopravni, te se tako raspored predavanja ne može usklađivati sa pojedinačnim zahtevima. Da bi naznačeni tip edukacije bio svrsishodan, broj ljudi koji zajedno prisustvuju časovima mora biti strogo ograničen.

Pomenutim polaznicima na raspolaganju je i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji, kada časovima istovremeno prisustvuje dvoje ljudi. Oni nova znanja usvajaju kao partneri, pružaju podršku i pomoć jedno drugom, te tako olakšavaju i čine interesantnijim i sam proces učenja. Omogućeno im je i da se međusobno dogovore i istaknu kog datuma bi želeli da počnu sa seminarom, kao i kada i koliko često im odgovara da imaju predavanja. Ako se sa tim rasporedom saglasi njihov profesor i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, on će biti proglašen zvaničnim i prema njemu će se odvijati nastava tokom čitavog programa.

Kandidati koji žele da rade nezavisno od ostalih mogu da odaberu individualnu edukaciju i da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im najviše pogoduje. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju tokom sprovođenja ovog obrazovnog procesa, moći će da i raspored prema kome će se raditi maksimalno uskladu sa svojim potrebama i životnim ritmom. Naznačiće termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu, a da bi zaista mogli da rade prema planu koji su naveli moraju za to da dobiju odobrenje svog predavača i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Ako ova službena lica budu smatrala da je potrebno nešto izmeniti u rasporedu koji je polaznik napravio, svakako će se truditi da njegova konačna verzija što više odgovara njegovim zahtevima.Svi koje zanima stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji moraju prvo da se prijave nadležnom službeniku preko telefona, elektronskim putem ili da lično dođu u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Tada je potrebno da navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon ove procedure sprovešće se zvanični upis kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju određena dokumenta, koja će im biti blagovremeno tačno navedena.

Plan i program za seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji

U svakom društvu je neophodno obezbediti garancije tačnosti merila koja se koriste u prometu roba i usluga, kao i u sferi zaštite zdravlja i opšte bezbednosti. Tako će nadležni stručnjaci, kad startuje obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji uputiti prisutne u ciljeve ove pravne regulative, kao i u značenje određenih pojmova bitnih za razumevanje teme navedene edukacije. Između ostalog će objasniti šta se podrazumeva pod zakonskim mernim jedinicama, na šta se odnosi međunarodni, a na šta nacionalni etalon, te kako se razlikuje referentni materijal od sertifikovanog referentnog materijala. Govoriće se i o zakonskoj kontroli merila, o zakonskoj metrološkoj kontroli, a polaznici će biti upućeni i u postupak ocenjivanja usaglašenosti merila, kao i u njihovo overavanje, popravku i prepravku. Tokom seminara, profesori će predstaviti i način organizacije poslova metrologije, koje obavlja nadležno ministarstvo, Direkcija za mere i dragocene metale, privredni subjekti i ostala pravna lica sa ovlašćenjem za overavanje merila, zatim privredni subjekti i druga pravna lica imenovana za vršenje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa odgovarajućim zakonima, kao i ovlašćeni nosioci nacionalnih etalona. Kandidatima će biti naznačeno za koje je tačno poslove zadužena Direkcija za mere i dragocene metale, koje uslove treba da ispune pravna lica za vršenje poslova overavanja merila, šta sve spada u obaveze ovlašćenog tela, te kako se vodi Registar ovlašćenih tela.

Na časovima koje uključuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji prijavljeni će saznati ko osniva Metrološki savet, a biće im objašnjeno i da on, između ostalog ima zadatak da daje stručna mišljenja u vezi sa razvojem metrološkog sistema naše zemlje, kao i da predlaže obrazovne i naučne aktivnosti u sferi metrologije. Profesori će predstaviti i zakonske merne jedinice koje se koriste u Republici Srbiji, a nakon toga će govoriti o nacionalnom etalonu i o načinima utvrđivanja ispunjenosti uslova za njegovo priznavanje. Polaznici će biti obavešteni ko je nosilac nacionalnog etalona u našoj zemlji, a nadležni stručnjaci će istaći da, u tom smislu konkretni organ državne uprave mora obezbediti odgovarajuću stručnu sposobnost zaposlenih, adekvatne prostorije i opremu za rad, sistem menadžmenta kvalitetom, kao i sledivost do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih zemalja.

Tokom edukacije, biće reči i o zakonskoj kontroli merila koja se primenjuje u cilju prometa roba i usluga, zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, očuvanja prirodnih resursa i životne sredine, kao i radi kontrole i bezbednosti saobraćaja, te provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda. U vezi sa stavljanjem merila na tržište profesori će napomenuti da, u tom cilju ono mora da bude usaglašeno sa definisanim zahtevima, a ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo. Objasniće i kako se vrši overavanje merila, te naznačiti razliku između prvog, periodičnog i vanrednog overavanja. Na časovima koji slede profesori će se baviti merilima u upotrebi, te naglasiti da su vlasnici, to jest korisnici merila obavezni da ih postavljaju na propisan način i da su odgovorni za njihovu tehničku ispravnost i tačnost mernih rezultata. Oni moraju i da brinu o tehničkoj ispravnosti merila, podnose ih na overavanje u skladu sa odgovarajućim zakonskim odredbama, kao i da vode evidenciju o početku upotrebe merila, njihovom održavanju i overavanju. Kandidati će biti upoznati i sa načinom označavanja merila prilikom overavanja, kao i sa situacijama u kojima žig na merilu prestaje da važi. Na kursu će se stručnjaci baviti i metrološkom analizom koju sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale, a čije troškove snosi podnosilac zahteva.

Osobama koje pohađaju seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji biće objašnjeno da se prethodno upakovani proizvodi mogu staviti na tržište ili skladištiti u našoj zemlji samo ako ispunjavaju propisane metrološke zahteve. Ovakvim proizvodima se ne smatraju uzorci niti oni proizvodi koji se upotrebljavaju u marketingu ili u sferi pružanja usluga. U okviru naznačene teme govoriće se o znaku usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima, o vanrednom ispitivanju usaglašenosti upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i o mernim bocama. Predavači će istaći i da u našoj zemlji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, kao i odgovarajuća uverenja i odobrenja izdata u inostranstvu, ali samo ukoliko su u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom koji je potpisala Republika Srbija.

U vezi sa finansiranjem, polaznici će saznati da se Direkcija za mere i dragocene metale finansira iz budžeta, ali i iz drugih, zakonom propisanih izvora. Biće im naznačeno šta tačno obuhvata metrološki nadzor, kao i koja su prava i obaveze metrološkog inspektora. Takođe će biti upućeni u nadzor nad radom imenovanih i ovlašćenih tela, kao i u sve što se tom prilikom proverava. Polaznici će se upoznati i sa značajem donošenja novog Zakona o metrologiji, što omogućava bolje usaglašavanje sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao i sa pravilima koja je u tom domenu ustanovila Svetska trgovinska organizacija (STO).

Na mom mestu i kada se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji?

Kandidati koji obuku pohađaju kao radnici neke firme imaju priliku da nastavu prate uživo ili online, a od toga zavisi i lokacija na kojoj će raditi. Dakle, ukoliko se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji sprovodi na klasičan način, polaznici mogu da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, da se edukuju u okviru svoje firme, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Ukoliko se opredele za nastavu preko interneta biće u prilici da sami odaberu lokaciju na kojoj će pohađati časove, ali će u svakom slučaju morati da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu napravili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da odaberu klasične časove i da na njih dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Nudi im se i nastava preko interneta, za koju će morati da se pripreme, to jest da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera. Veruje se da većina kandidata to može da uradi samostalno jer je u pitanju prilično jednostavan informatički zadatak, ali svi koji u tome ne budu uspeli mogu da računaju na tehničku podršku koju će im pružiti informatički stručnjaci u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Oni koji budu pratili individualni seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji moći će takođe da se edukuju online, te da to čine sa mesta koje im najviše odgovara, ali i da se edukuju na standardni način, te da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Svakako će moći da maksimalno utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi, budući da im je dozvoljeno da istaknu vreme početka kursa, termine i učestalost održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihove ostale obaveze i način života. Taj raspored, međutim može početi zvanično da se primenjuje tek kada ga u potpunosti odobri nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Prijavljeni čiji izbor bude poluindividualna nastava oboje će dolaziti na klasične časove u odgovarajuće predstavništvo navedene institucije ili će, pak nastavu pratiti online, preko svojih računara u prostoru koji smatraju najpogodnijim. Oni će takođe dobiti priliku da značajno prilagode raspored rada svojim potrebama, to jest prvo će se međusobno dogovoriti i saopštiti koji im datum za početak obuke najviše odgovara, kao i kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Taj predlog razmotriće stručnjak koji vodi edukaciju i zvanični predstavnik institucije organizatora i, ako budu smatrali da je on primenljiv i odgovarajući proglasiće konkretni raspored zvaničnim, što će, naravno polaznicima omogućiti da se lako organizuju i pomenuti program prođu bez velikog stresa i opterećenja.

Osobama koje žele da nova znanja usvajaju u dinamičnoj atmosferi i u društvu veći broj ljudi namenjena je grupna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji. Svi članovi grupe, zajedno će dolaziti na klasična predavanja u najbližu poslovnicu organizatora ili će raditi preko svojih kompjutera, prateći online edukaciju, na mestu koje sami budu odabrali. Ni u jednom od pomenutih slučajeva, međutim neće moći da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava, pošto će termine održavanja časova, tempo rada i datum početka programa da unapred definiše koordinator u datom predstavništvu naznačene institucije, a od članova grupe se očekuje da se dobijenom rasporedu, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i slede ga do kraja seminara.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji?

Svi koji su na obuku prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da se obučavaju online, ali i da pohađaju klasični seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji. Za prvu opciju obavezni su da se blagovremeno pripreme, tačnije da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, za šta će im nadležni stručnjaci dati sva potrebna uputstva i smernice. Ovaj postupak je prilično jednostavan i uglavnom polaznici uspevaju da ga obave samostalno, bez ikakvih problema, no svi koji se tom prilikom susretnu sa nekim teškoćama ili budu imali nekih pitanja mogu da se obrate informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu navedene institucije. Osobe koje budu želele da predavanja prate uživo moraće, međutim da na časove u utvrđeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora.

Nezavisno od toga za koju se od prethodno pomenutih opcija odluče pojedinačni polaznici mogu da se obučavaju prema principu „jedan na jedan“, to jest da pohađaju individualnu nastavu. Kod ovakvog pristupa, naime profesor obučava samo jednog kandidata, pa mu se maksimalno posvećuje tokom obrazovnog procesa i može jasno da uvidi njegove sposobnosti, predznanje, interesovanja i brzinu kojom usvaja nove informacije. Tako će kandidatu biti omogućeno da napreduje tempom koji je u skladu sa njegovom ličnošću, a uz to će biti slobodan da navede vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kursa koji će se najbolje uklopiti u njegov životni ritam. Ukoliko za taj predlog dobije odobrenje svog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, moći će čitav program da prođe prema planu koji je sam napravio.

Za ove kandidate može da se sprovede i poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji, što je zapravo najjednostavniji vid grupnog delovanja, gde dvoje prijavljenih zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine. Oni će takođe biti u prilici da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije dogovore oko svih detalja vezanih za obrazovni proces, pa će tako zajedno odrediti termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka seminara koji će im svima odgovarati.

Grupna nastava organizovana je na malo drugačiji način od prethodno pomenutih, što se prvenstveno ogleda u načinu formiranja raspored po kome će se raditi. Ovde je, naime predviđeno da termine održavanja časova, tempo delovanja i vreme početka celokupnog programa utvrdi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a da se kandidati prilagode rasporedu koji budu dobili, pošto nije moguće napraviti plan delovanja koji će istovremeno odgovarati svim članovima grupe. Treba takođe istaći da je veličina grupe vrlo precizno definisana i da ona može početi sa radom tek kada bude imala minimalni broj članova.

Ako je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekoj kompaniji sprovešće se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji. Polaznici tada mogu da rade na klasični način i da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u okviru svoje firme, te na svakom drugom mestu na kome je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Takođe im se nudi online edukacija, kada sami mogu da odaberu hoće li raditi u sopstvenom domu, na radnom mestu ili na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara, a svakako moraju da se pridržavaju termina za održavanje časova, ritma rada i vremena početka programa koje zajedno budu odredili ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje seminar - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji?

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji, kao i oni koji budu pratili poluindividualnu nastavu imaće isti broj časova, ali ne obavezno i ovakav raspored, jer će u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja predavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Korporativna obuka jednako će imati isti broj časova, ali će tada vreme i učestalost sprovođenja časova da sporazumno odrede koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora i lice koje je ovlastila firma čiji radnici pohađaju seminar.

Naznačeni tempo delovanja važi zapravo isključivo za kandidate za koje se bude sprovodio grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o metrologiji, pošto tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje samo koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču svojim zahtevima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Zakonom o metrologiji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje