Kurs i obuka - Upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata

Lekari, medicinske sestre i svi koji su zaposleni u različitim zdravstvenim ustanovama predstavljaju osobe kojima je namenjena stručna obuka i kurs - upozanjte se sa Zakonom o pravima pacijenata. Pomenuta edukacija predviđena je i za one koji profesionalno sarađuju sa medicinskim institucijama, kao i za profesionalne savetnike čija je delatnost usmerena na zaštitu prava pacijenata. Podrazumeva se da kurs mogu da isprate i svi pojedinci koji, iz ličnih razloga žele da saznaju nešto više o naznačenoj temi.

U slučaju da rukovodstvo neke kompanije smatra da bi ova obuka bila od koristi za njihove radnike, može da traži da organizator sprovede korporativni seminar, koji će prijavljeni pohađati preko interneta ili na standardni način. Oni koji izaberu klasične časove dolaziće u tu svrhu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali će im, ukoliko to žele biti omogućeno i da se edukuju u prostorijama svoje firme, kao i na bilo kom drugom mestu na kome postoje neophodni tehnički uslovi za nesmetano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme početka kursa, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi zajedno će odrediti zvanični predstavnik pomenute institucije i osoba koju je za to imenovalo konkretno preduzeće.

Kandidati koji nastavu pohađaju kao fizička lica jednako mogu da se opredele za klasična predavanja, a njihov izbor može biti i online kurs i obuka - upozanjte se sa Zakonom o pravima pacijenata. U prvoj opciji, biće obavezni da na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije, u skladu sa terminima koji budu definisani, dok će u drugom slučaju nastavu moći da prate sa bilo koje lokacije koja im za to odgovara, s obzirom na to da će za rad koristiti svoje kompjutere. Upravo iz tog razloga dužni su da na njih, pre nego što predavanja počnu instaliraju specijalni namenski softvera, za šta će im ovlašćeni stručnjaci na vreme dati sva uputstva i objašnjenja. Ako ne budu uspeli da se snađu i sve što se očekuje obave samostalno, mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Dotični polaznici mogu da odrede i socijalno okruženje koje im najviše odgovara tokom edukacije, te tako oni koji žele da rade potpuno nezavisno od ostalih imaju mogućnost da pohađaju individualnu nastavu. Kod takvog tipa obuke predavač sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i odgovarajućih praktičnih veština zapravo radi samo sa jednim kandidatom, koristeći interaktivne metode u nastavi. Na taj način kontinuirano uključuje prijavljenog u komunikaciju i diskusije u vezi sa konkretnom temom, čime se takođe značajno proširuju određene kompetencije. Da bi se kandidatu omogućilo da se lakše organizuje, biće mu dozvoljeno da navede datum koji mu najviše odgovara za početak seminara, vreme održavana predavanja i njihovu učestalost koje će najlakše moći da uklopi u svoj ustaljeni životni ritam. Taj predlog će razmotriti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora i, ako smatraju da je on prihvatljiv, proglasiće željeni raspored validnim.

Organizator je pojedinačnim polaznicima ponudio i opciju da ih ovlašćeni predavač podučava po dvoje, to jest da pohađaju poluindividualni seminar - upozanjte se sa Zakonom o pravima pacijenata. U pitanju je, zapravo bazični oblik grupnog delovanja, kada oba kandidata bivaju podjednako uključena u obrazovni proces i kada im se daje prilika da predviđene nastavne ciljeve postignu uz međusobnu pomoć, ohrabrivanje i podržavanje, što značajno olakšava učenje i čini ga interesantnijim i dinamičnijim. Imajući u vidu da i u ovom tipu edukacije učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je u značajnoj meri izaći u susret željama polaznika koje se odnose na raspored po kome će se odvijati nastava. Oni će se, dakle prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene obrazovne institucije dogovoriti oko termina i tempa kojim će se raditi, kao i u vezi sa vremenom početka celokupnog programa, pa će tako utvrditi plan delovanja kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Grupna obuka, s druge strane predstavlja jedan aktivni socijalni proces koji upravo interakcija među polaznicima, kao i njihova komunikacija sa nadležnim profesorom čini dinamičnim, raznovrsnim, a samim tim i uspešnim. Grupa mora da bude određene veličine, pa tako može da se smatra kreiranom tek kada za ovaj tip kursa bude prijavljeno minimalno četvoro polaznika. Niko od njih neće dobiti priliku da utiče na formiranje rasporeda po kome će se raditi, već će termine i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja kompletnog programa da odredi samo koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - upozanjte se sa Zakonom o pravima pacijenata treba najpre da izvrše prijavljivanje u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu navedene obrazovne institucije. Za prijavu je potrebno da polaznici navedu svoje lične podatke, odnosno ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se ova procedura, biće organizovan upis na seminar, a naglašen je zahtev da svi kandidati tada moraju da budu lično prisutni u određenoj poslovnici naznačene institucije i da predaju ovlašćenom službeniku potrebna dokumenta. Svi zvanični spisi koje u tu svrhu treba da pribave prijavljenima će biti na vreme naznačeni, kako bi mogli da se pripreme za upisnu proceduru.Šta tačno izučava kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata?

Novi pravni sistem i organizaciju prava pacijenata uređuje Zakon o pravima pacijenata, na način kako je to uređeno u zemljama članicama EU i u skladu sa međunarodnim standardima i obavezama koje je naša država preuzela u harmonizaciji zakonodavstva. Svima koji budu pohađali seminar - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata biće, između ostalog objašnjeno da su ovim pravnim aktom delimično izmenjena i proširena prava i obaveze zdravstvenih radnika, saradnika, predstavnika zdravstvenih ustanova i privatne prakse. Osnovna načela pomenutog Zakona su garantovana jednakost prava na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem, stručnim standardima i opšteprihvaćenim etičkim načelima, zatim partnerski odnos između pacijenta i zdravstvenog radnika, kao i postojanje uzajamnih prava i dužnosti u tom odnosu.

Profesori će naglasiti da se Zakon primenjuje na sve zdravstvene ustanove, kako državne, tako i na privatnu praksu, na sve organizacione jedinice školskih i visokoškolskih ustanova koje obavljaju zdravstvene delatnosti, pravna lica koja vrše poslove iz domena zdravstvenih delatnosti i zdravstvenog osiguranja prema posebnim zakonima, te na sve zdravstvene radnike i saradnike. Dostupnost zdravstvene zaštite je garantovana svakom pacijentu, u skladu sa zdravstvenim stanjem i u okviru materijalnih mogućnosti zdravstvenog sistema, bez obzira na materijalno stanje pacijenta, vrstu oboljenja, mesto stanovanja ili bilo koju različitost.

Tokom edukacije govoriće se i o pravu na informacije, koje se odnosi na sve informacije o zdravstvenom stanju, koje moraju da budu dostupne svakom pacijentu, zatim na informacije o zdravstvenoj službi i načinima kako može da se koristi, o pravima iz zdravstvenog osiguranja i načinima na koje se ona ostvaruju. Ovim pravom su obuhvaćene i informacije o imenu, prezimenu i profesionalnom statusu zdravstvenih radnika i saradnika koji učestvuju u postupku lečenja dotičnog pacijenta.

Na časoviam koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata biće istaknuto i da su preventivne mere u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, očuvanja i unapređenja zdravlja pravo svakog pacijenta, a zdravstvena ustanova je u obavezi da ih sprovodi u određenim intervalima, naročito za grupacije stanovništva koje imaju povećani rizik od pojave određenih oboljenja. Kvalitet pružanja zdravstvene usluge podrazumeva zakonsko pravo svakog pacijenta na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, koja prema stručnim standardima odgovarajućeg nivoa usluge obezbeđuje i human odnos prema pacijentu. Polaznici će biti obavešteni i da pacijenti imaju pravo na bezbednost u ostvarivanju zdravstvene zaštite sa ciljem da se postignu najpovoljniji ishodi lečenja i smanji rizik od nastajanja neželjenih posledica po zdravlje.

Predavači će objasniti i da pravo na obaveštenje omogućava pacijentu da, na osnovu informacija koje mora da dobije od svog lekara (dijagnozu, prognozu bolesti, predložene mere, vreme trajanja i posledice preduzimanja ili nepreduzimanja predloženih mera) samostalno donese odluku o pristanku ili nepristanku na predložene medicinske mere. Napomenuće i da zakoni koji uređuju zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje daju pacijentima pravo na slobodan izbor lekara, stomatologa, zdravstvene ustanove i predloženih medicinskih mera. Na lični zahtev pacijent ima pravo na drugo stručno mišljenje o svom zdravstvenom stanju, koje daje doktor koji nije direktno učestvovao u pružanju zdravstvene zaštite.

Na predavanjima će biti reči i o privatnosti i poverljivosti informacija o ličnim podacima, dijagnozi, istoriji bolesti i terapijskim procedurama, što uključuje i prava pacijenata da ograniči pristup njegovim pregledima i medicinskim procedurama za sve zdravstvene saradnike, učenike, pripravnike i druga lica. Dok boravi u zdravstvenoj ustanovi pacijent ima pravo na primanje poseta, ali i da zabrani određene posete. Preduzimanje medicinskih mera moguće je, dakle samo uz pristanak pacijenta, koji ima pravo da saglasnost da usmeno, pismeno i prećutno u slučaju da se nije izričito protivio, osim u slučajevima invazivnih mera kada je neophodan pismeni pristanak. Predložene mere on može da odbije čak i u slučajevima kada time ugrožava svoj život, a zdravstveni radnik je dužan da mu ukaže na posledice njegove odluke i da o tome sačini službenu belešku.

Dok se održava kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, kandidatima će biti objašnjeno da pacijenti, između ostalog imaju pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju i pravo na poverljivost podataka o svom zdravstvenom stanju, osim u slučaju kada sud donese drugačiju odluku. Pravo pacijenta da učestvuje u medicinskom istraživanju može da se ostvari samo uz pismeni pristanak poslovno sposobnog i punoletnog lica ili, izuzetno, u slučaju da zakonski zastupnik deteta da takav pristanak ako medicinsko istraživanje čini neposrednu korist zdravlju deteta. Profesori će naglasiti da se prava dece u stacionarnim ustanovama odnose na obrazovanje, igru, rekreaciju, posete u najvećoj mogućoj meri, a u slučaju da je dete mlađe od 15 godina ima pravo da bude smešteno u pratnji jednog roditelja ili staratelja. Odrasli pacijenti imaju i pravo da napuste zdravstvenu ustanovu, na sopstvenu odgovornost.

Nadležni stručnjaci će se osvrnuti i na pravo pacijenta na olakšavanje patnji i bola, koje prema našim zakonima ne obuhvata mogućnost eutanazije. Pacijent ima pravo na poštovanje svog vremena kod zakazivanja specijalističkih pregleda, dijagnostičkih procedura, zatim pravo na prigovor i pravo na naknadu štete zbog stručnih grešaka medicinskih radnika.

Kandidati će se upoznati i sa dužnostima pacijenata, koje uključuju odgovornost za lično zdravlje, odgovornosti prema drugim korisnicima zdravstvene zaštite, prema zdravstvenim radnicima, saradnicima i drugim zaposlenim u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi. Profesori će podvući da je obezbeđenje zaštite prava pacijenata dužnost lokalne samouprave, koja određuje lice za obavljanje poslova savetnika za zaštitu prava pacijenata i za svoju teritoriju obrazuje Savet za zdravlje.

Napomenuće i da su Zakonom o pravima pacijenata predviđene kaznene odredbe za kršenje ove regulative i uskraćivanje prava pacijentima i da predviđaju novčane kazne za ustanovu u rasponu od 300 000 do 1 000 000 dinara, za zdravstvenog radnika u rasponu od 10 000 do 50 000 dinara, kao i za savetnika pacijenata ukoliko ne dostavi izveštaj savetu za zdravlje u zakonskom roku.

Gde i u kojim terminima se održava seminar - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata?

Za radnike nekog preduzeća koje interesuje ovaj obrazovni program biće organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, a mesto na kome će se edukovati zavisiće od njihovog izbora između klasične ili online nastave. U prvom slučaju nude im se savremeno opremljene prostorije određenog predstavništva pomenute institucije, adekvatni prostor u njihovoj firmi, kao i bilo koja druga lokacija pogodna za odvijanje nastavnog procesa. Predavanja preko interneta kandidati će pratiti sa mesta koje sami odaberu, pošto će to činiti preko svojih kompjutera. Svakako će morati da se pridržavaju rasporeda koji zajedno budu napravili zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Oni koji seminar pohađaju kao fizička lica isto mogu da se obučavaju preko interneta, ali će za to morati da se unapred pripreme, tačnije da na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera. Za to će dobiti sva potrebna uputstva, a ako ne budu mogli da zadatak obave samostalno, slobodni su da potraže pomoć informatičkih stručnjaka, koji rade u svakoj poslovnici navedene institucije. Pored toga, mogu da odaberu i klasičnu nastavu i da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, u terminima koji budu utvrđeni.

Bilo na klasični način ili online predavanja mogu da prate polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata. U prvoj opciji dolaziće na časove u odgovarajuću poslovnicu pomenute obrazovne institucije, dok će za rad preko interneta sami odrediti mesto na kome će raditi. Nezavisno od toga za koju se varijantu odluče, dobiće priliku da maksimalno utiču na kreiranje rasporeda, budući da će im biti omogućeno da naznače termine održavanja predavanja koji im najviše odgovaraju, vreme početak edukacije i uopšteni tempo delovanja. Taj predlog će zatim proći razmatranje ovlašćenog profesora i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici organizatora i, ako oni budu smatrali da je željeni raspored pogodan proglasiće ga važećim i u skladu sa njim sprovoditi edukaciju.

Prijavljeni koji budu radili prema poluindividualnom modelu pratiće nastavu zajedno sa još jednim kolegom i to u određenom predstavništvu organizatora, ako se odluče za klasičnu edukaciju, dok će se, u slučaju da odaberu online kurs obučavati preko svojih računara, u prostoru koji smatraju pogodnim. Pored toga će moći da se prvo između sebe, a posle toga i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom navedene institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima organizacije nastave. Tako će zajedno definisati datum početka obuke, kao i vreme i učestalost održavanja časova.

Kada je u pitanju grupni seminar - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, svi polaznici će zajedno dolaziti na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko nastavu žele da prate uživo, a ako njihov izbor bude online edukacija, radiće na lokaciji koju sami odaberu, pohađajući predavanja preko svojih kompjutera. Ni u jednom slučaju neće moći da utiču na termine i ritam održavanja časova, kao ni na datum početka programa, pošto će sve to unapred da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Budući da je veličina grupe vrlo važan uslov za njeno uspešno delovanje, ona ne može da počne sa radom dok ne bude imala najmanje četiri člana.

Po kom principu je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata?

Pojedinačni polaznici mogu da nastavu prate uživo, te da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Njihov izbor osim toga može da bude online kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, kada će časove pohađati preko interneta. Pre toga su obavezni da na svoje kompjutere instaliraju posebni tip softvera, što će većina kandidata uspeti da obavi samostalno, jer je reč o jednostavnom informatičkom zadatku. Oni koji to ne budu mogli da urade bez stručne pomoći svakako mogu da računaju na tehničku podršku koju mogu da dobiju u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Kako u klasičnim tako i u virtuelnim učionicama, ovi kandidati mogu da predavanja prate individualno, tačnije da se edukuju odvojeno od ostalih. Ovde se o ličnim karakteristikama prijavljenog veoma vodi računa, te on može da dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve i postigne predviđeni napredak. Dobiće i priliku da navede vreme početka obuke, termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njegov način života, ali da bi taj raspored posato validan mora biti odobren od strane stručnjaka koji vodi edukaciju i koordinatora za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Dotični polaznici mogu da pohađaju i poluindividualni seminar - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata to jest da rade u paru, međusobno se pomažu, razmenjuju ideje i iskustva. Dobiće i priliku da maksimalno utiču na raspored po kome će se raditi, jer će zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrditi odgovarajuće termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme početka nastave.

Da bi svi polaznici grupne nastave imali isti status, nikome neće biti omogućeno da učestvuje u odlučivanju vezanom za raspored rada, već će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka celokupnog programa da odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Za radnike neke firme koji smatraju da bi ova edukacija bila korisna za njih sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, preko interneta ili na standardni način. Oni koji budu želeli da predavanja prate uživo mogu da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ali i da traže da se njihovi časovi sprovode u okviru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje tehnički pogoduje kvalitetnom odvijanju obrazovnog procesa. Za određivanje rasporeda rada biće zaduženi koordinator za nastavu u instituciji organizatora i lice koja istupa u ime preduzeća u kome rade polaznici.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata?

Osobe koje budu pohađale individualni seminar - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, kao i oni koji budu odabrali poluindividualnu edukaciju imaće isti broj časova, ali će moći da se oko rasporeda dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije.

Korporativna nastava trajaće isto kao i ostali modeli obuke, ali će tada termine i učestalost održavanja časova sporazumno da odrede koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i osoba koja je za to ovlašćena od strane firme u kojoj rade kandidati.

Naznačeni tempo delovanja važi zapravo samo u situaciji kada se sprovodi grupna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata, pošto tada isključivo zvanični predstavnik institucije organizatora donosi odluku o tome kada nastava počinje, te kojim danima i u koliko sati se sprovode predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Zakonom o pravima pacijenata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje