Kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije

Kako je tema, koju specijalizovana edukacija obrađuje zanimljiva, praktično rečeno svima, zato smo i slobodni da navedemo da stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije može da pohađa ko god želi. Primarno je preporuka da nastavi pristupaju direktori i vlasnici preduzeća, a bez obzira u kojoj oblasti da posluju, ali i sve one osobe koje su zaposlene na menadžerskim pozicijama u različitim kompanijama.

Ističemo da konkretna edukacija može biti sprovedena i samo za radnike, koji su u okviru određenog preduzeća zaposleni, ali isto tako i za fizička lica.

Ukoliko budu nadležni u nekoj firmi zvanično zahtevali da se ova obuka organizuje za veći ili manji broj njihovih radnika, oni će imati mogućnost da se o načinu sprovođenja nastave dogovore direktno sa licem, koje je u konkretnom predstavništvu navedene institucije za te poslove i zvanično ovlašćeno. Uz to što će definisati da li će zaposleni nastavu pratiti u paru ili individualno, odnosno u okviru grupe, potrebno je da preciziraju i kojim tempom će biti predviđeni broj časova održavan, odnosno u kojim terminima. Osim toga bi oni trebalo da preciziraju i kog datuma tačno će korporativni kurs početi, ali i gde će radnici predavanja da pohađaju. Naime, samo u ovom slučaju postoji mogućnost da časovi budu organizovani na drugom mestu, to jest u prostorijama koje se u samom tom preduzeću nalaze. A ako bude procenjeno da je to najbolja mogućnost, podrazumeva se da će klijent biti u obavezi da tom prilikom obezbedi optimalne uslove za rad.


Bitno je da pojedinačni polaznici izvrše upisivanje, a pre toga je njihova obaveza da se u konkretnom predstavništvu institucije organizatora prijave za praćenje pomenute edukacije.

Prijava se vrši svakog radnog dana ili putem telefona izabrane poslovnice ili direktno u njoj, a podrazumeva se da svi zahtevani podaci (prezime i ime kandidata, broj telefona i datum njegovog rođenja) mogu biti poslati i na mejl adresu.

Posle prijavljivanja na jedan od opisanih načina će svaki pojedinac dobiti precizne informacije o postupku upisa, to jest o dokumentima koja mora da pripremi tom prilikom. A posebno će biti naglašeno da je prisustvo svakoga od njih prilikom upisa obavezno.Naravno da će svaki prijavljeni moći da izabere i odakle će, odnosno gde će nastavu da prati i po kom principu, budući da se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije organizuje online i na klasičan način, a putem grupne, individualne i nastave, koja je poznata kao poluindividualna.

Nakon prijavljivanja minimalnog broja članova će zvanično lice poslovnice definisati kako će se grupni tip edukacije odvijati, a u smislu da će precizirati kako datum početka grupne obuke, tako isto i termine u kojima će polaznici pohađati časove, ali i trajanje, to jest odrediće u skladu sa kakvom dinamikom bi predavanja trebalo da budu sprovedena. Pravila po kojima se organizuje nastava za grupu polaznika su prilično stroga, tako da se zahtevi za promenama ne prihvataju tom prilikom.

U velikoj meri je jednostavniji način na koji se organizuje ona nastava, koju bi trebalo da prati jedan kandidat ili istovremeno njih dvoje, to jest individualna ili poluindividualna. Tada će svako od prijavljenih direktno sa koordinatorom za nastavu odabranog predstavništva, kao i sa nadležnim predavačem definisati sve što je vezano za sprovođenje časova. Osim preciznog određivanja datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, potrebno je da se oni usaglase i oko tačnih termina u kojima će časovi da budu održani i uopšteno, oko dinamike njihovog sprovođenja.

Nevezano za to koju od pomenutih vrsta nastave da izabere, polaznik može da je prati ili onlajn ili na način, koji se smatra klasičnim i uključuje organizaciju predavanja u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome taj kandidat bude pristupio upisu, odnosno u kome se prijavi.

A posedovanje računara je navedeno kao obaveza za svakoga, kome odgovara online obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije, s tim što se zahteva i da izvrši propisnu instalaciju softvera neposredno pre zvaničnog početka odabrane vrste edukacije. Sva potrebna pomoć će mu biti u tom slučaju pružena, a za nju su zaduženi članovi tima za tehničku podršku pomenute institucije, kojima se može svaki kandidat obratiti u okviru bilo koje poslovnice. Napominjemo da je postojanje što stabilnije internet konekcije u ovom slučaju poželjno, kako ne bi dolazilo do poteškoća tokom organizovanja online edukacije.

Plan i program kursa - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije

Pravilima u skladu sa kojima bi trebalo da bude organizovan specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije je predviđeno da uvodno predavanje bude posvećeno uopštenom predstavljanju navedenog zakona, tako da će polaznici između ostalog saznati sa kojim ciljem se njegove odredbe u praksi primenjuju, ali i koja ovlašćenja sve ima takozvana komisija za zaštitu konkurencije.

Biće govora o definisanju svih učesnika u okviru tržišta, a sa aspekta tog zakona, te će prisutnima biti detaljno objašnjeno i šta se smatra pod takozvanim relevantnim tržištem.

Pažnju će posle toga predavači usmeriti na godišnje prihode i postupak njihovog obračuna, a svakako će prisutnima objasniti i šta se prema ovom zakonu smatra pod deviznom klauzulom i na koji način se iznosi, koji su u njoj navedeni moraju pravilno obračunavati.

U okviru narednog dela će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije omogućiti kandidatima da se upoznaju sa aspektima povrede konkurencije, te će saznati kako je taj pojam zvanično definisan. Osim toga, biće govora i o takozvanom restriktivnom sporazumu, a kojom prilikom će kandidati naučiti šta se sve može uvrstiti u tu odrednicu i kada se oni prema slovu zakona smatraju ništavnim. Svakako će kandidati saznati i u kojim slučajevima ta vrsta sporazuma može biti izuzeta od zabrane, a u tom delu će biti reči i o takozvanim sporazumima manjeg značaja. Podrazumeva se da će prisutnima biti omogućeno i da kroz brojne primere uoče razlike između navedenih pojmova.

Šta se smatra pod dominantnim položajem, odnosno koji učesnik na tržištu može biti smatran dominantnim je tema koju će u sledećem delu da obradi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije. Naravno da će biti detaljno objašnjeno polaznicima i u kojim slučajevima može doći do zloupotrebe takozvanog dominantnog položaja, te kako bi trebalo u tim situacijama pravilno reagovati.

Osim svega pomenutog, kandidati će naučiti i kada dolazi do koncentracije učesnika na tržištu, odnosno koja je dozvoljena koncentracija i koji su izuzeci.

Završni deo ove edukacije će prvenstveno da bude usmeren na rad komisije za zaštitu konkurencije, a kojom prilikom će prisutni između ostalog da saznaju koja su njena ovlašćenja, kome odgovara i kome, odnosno kada ima obavezu da podnese propisane izveštaje. Isto tako će profesori objasniti i na koji način se vrši izbor organa te komisije, odnosno kako se biraju članovi saveta i uopšteno, kako je regulisan njen rad. Svakako će saznati i u kojim slučajevima dolazi do sukoba interesa, ali i na koji način se ta komisija finansira i po kom principu bi trebalo da bude vođen postupak pred njom.

Trebalo bi i da polaznici pomenute edukacije nauče i koje privremene mere sme ta komisija da preduzme, ali i u kojim slučajevima ona određuje takozvane upravne mere, te kako se postupa kada bude utvrđena povreda konkurencije i koje mere se tada moraju preduzeti.

Gde se održava seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije i u kojim terminima?

Na kojoj lokaciji će da pohađa konkretnu edukaciju, zavisi samo od odluke svakog prijavljenog, zato što se stručna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije može pratiti ili u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u bilo kom gradu ili polaznik nastavi može pristupati preko svog računara.

Prva opcija uključuje klasičan način organizacije časova, što znači da bi trebalo on u tačno određenim terminima da u učionicama, a koje se nalaze u okviru svake poslovnice te institucije pohađa časove.

Ako se bude odlučio za drugu ponuđenu mogućnost, to znači da ima sopstveni računar. Njegova će obaveza biti kako da na taj uređaj instalira namenski softver, tako isto i da omogući nesmetani pristup virtuelnim učionicama, a preko stabilne internet konekcije. Podrazumeva se da će svakom polazniku, kome to bude iz nekog razloga potrebno, biti pružena i pomoć vezano kako za sam postupak instalacije, tako i za pohađanje nastave online, budući da ova institucija zapošljava i IT stručnjake, čija je to uska specijalnost.

Prilikom upisa se očekuje da svako fizičko lice izabere da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati individualno, u paru ili u grupi, uzevši u obzir da su sva tri tipa edukacije u trenutnoj ponudi.

Onaj kandidat kome najviše odgovara poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije, odnosno nastava koju će pratiti samostalno, će se o načinu organizacije predavanja lično usaglašavati sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa profesorom koji će voditi bilo individualnu, bilo poluindividualnu edukaciju. Primarno će se oni dogovoriti oko datuma početka odabranog kursa, a potom i oko dinamike održavanja časova, odnosno oko tačnih termina.

Ako se ova edukacija organizuje za grupu kandidata, tada će sve pomenute segmente definisati koordinator za nastavu, a od svakog člana te grupe se u potpunosti očekuje da ta pravila maksimalno poštuje, zato što se neće vršiti promene na osnovu zahteva polaznika. Dakle, broj osoba koje treba da prisustvuju grupnoj nastavi je precizno utvrđen, tako da je prijava minimlanog broja polaznika zvaničan i jedini zahtev za početak te vrste kursa.

Podrazumeva se da vlasnici različitih kompanija ili, pak njihovi zvanično ovlašćeni predstavnici mogu zahtevati da stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije bude održan za manji ili veći broj radnika. U tom slučaju se u najvećoj mogućoj meri poštuju zahtevi polaznika, odnosno njihovih nadređenih, koji se i usaglašavaju o načinu održavanja časova direktno sa organizatorom, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice. Samo u slučaju sprovođenja ove edukacije za zaposlene se može izaći u susret zahtevima klijenata, a kada je neophodno da časovi budu organizovani direktno u njihovom preduzeću. Prethodno će oni biti obavešteni o tome šta sve izabrani prostor mora da sadrži, da bi radnici mogli bez ikakvih smetnji da pohađaju časove u svojoj matičnoj firmi.

Na koji način se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije?

Kako se u zvaničnoj ponudi institucije organizatora nalazi nekoliko tipova edukacija, to znači da bi svaki pojedinačni polaznik trebalo u trenutku upisa da načini izbor između grupne, individualne i poluindividualne nastave, sa jedne strane, odnosno između mogućnosti da specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije prati po klasičnom principu i online, sa druge strane.

Broj polaznika u sklopu jedne grupe je precizno definisan od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford. Izuzetno su strogo definisana pravila, u skladu sa kojima se taj tip nastave organizuje, tako da bi trebalo odmah po kreiranju grupe, odnosno nakon zvaničnog prijavljivanja minimlanog broja polaznika koordinator za nastavu u toj poslovnici ove institucije odredi na koji način će oni časove da prate. A pod tim ne mislimo samo na termine održavanja, nego isto tako i na dinamiku, odnosno na datum početka grupne edukacije. Kada bude o svemu tome obavešten svaki prijavljeni, naročito će mu biti naglašeno da njegovi zahtevi, koji se odnose na promene bilo čega od pomenutog, ne smeju da budu prihvaćeni.

U skladu sa istim smernicama će biti organizovan poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije i nastava, koju će pohađati samo jedna osoba, odnosno individualna. Ustvari će svaki prijavljeni imati slobodu u tom slučaju da se o načinu organizacije časova, odnosno o njihovoj preciznoj dinamici i terminima, kao i o datumu početka edukacije lično dogovori kako sa nadležnim profesorom, isto tako i sa ovlašćenim licem u predstavništvu organizatora, u kome bude pre toga prema pravilima izvršio prijavljivanje i upis.

Pod pojmom klasična nastava se smatra ona, koju pojedinci treba da pohađaju direktno u poslovnicama navedene institucije, a u tom slučaju je njihova obaveza da časove prate u prethodno definisanim terminima.

Glavni i osnovni uslov, koji će morati da ispuni kandidat, zainteresovan za praćenje nastave online se odnosi na posedovanje računara. A svakako će polaznik na njega prvo morati da instalira softver, koji će koristiti kako bi predavanja pratio sa bilo koje lokacije. Naravno da će on tada imati obavezu i da obezbedi adekvatne uslove, a primarno se misli na stabilnu internet konekciju. Uzevši u obzir da u svakom predstavništvu ove institucije postoji i tim stručnjaka, specijalizovanih za pružanje tehničke podrške prijavljenima, to oni imaju mogućnost da ih kontaktiraju, a ako za tim u bilo kom trenutku budu imali potrebu.

Preostalo je još da istaknemo i to da zvanična ponuda ove institucije uključuje i mogućnost sprovođenja konkretne edukacije samo za one kandidate, koji su zaposleni u nekoj kompaniji. U slučaju da se javi potreba da bude organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije, biće neophodno da se nadležni u okviru tog preduzeća o svim detaljima usaglase direktno sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice institucije organizatora. U tom slučaju će se oni dogovoriti kako oko datuma početka korporativne obuke i oko termina, u kojima bi trebalo časovi da budu održani, tako isto i oko toga prema kakvoj dinamici bi trebalo celokupan fond da bude raspoređen, to jest na koliko tačno dana. Ako pomenuti stručnjaci donesu odluku da bi za definisani broj zaposlenih bilo jednostavnije, ukoliko bi nastava bila direktno u njihovoj firmi organizovana, onda će svakako morati i da u tom prostoru obezbede sva propisana sredstva, a kako bi se nastava sprovodila u skladu sa aktuelnim pravilnikom.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije?

Ponuda ove specijalizovane institucije uključuje sprovođenje edukacije kako za fizička lica, odnosno za pojedince, tako isto i za radnike u preduzećima.

Kada se organizuje korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije, o ukupnom trajanju te vrste edukacije dogovoriće se predstavnici institucije organizatora i firme u kojoj su polaznici zaposleni.

Vrlo se sličan princip primenjuje i kada se održava poluindividualna, odnosno individualna edukacija za fizička lica, budući da se u tom slučaju svaki polaznik sa svojim profesorom, kao i sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovora o tome na koji način će ukupan broj časova da bude raspoređen.

Jedino ukoliko se pojedinačni polaznici interesuje za to da stručni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije pohađa u grupi, biće mu na raspolaganju informacije o ukupnom trajanju nastave, zato što njih tom prilikom definiše ovlašćeno lice predstavništva organizatora. Svi neophodni detalji o terminima i o tačnoj dinamici, prema kojoj će članovi te grupe pratiti predavanja će im biti na raspolaganju u vrlo kratkom roku nakon što glavni uslov bude bio ostvaren, odnosno nakon formiranja grupe.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Zakonom o zaštiti konkurencije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje