Kurs i obuka - Upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini

Izneta je opšta preporuka da predstavnici jedinica lokalne samouprave pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ovaj kurs je takođe namenjen i zvaničnim reprezentima stručnih organizacija koje su nadležne za merenje buke, kao i onih koje imaju u planu da se bave izradom strateških karata buke. Svakako su dobrodošli i oni koji, bilo iz ličnih ili poslovnih motiva žele da prošire svoja znanja i saznaju nešto novo iz naznačene oblasti.

Svi koji su zainteresovani za navedeni obrazovni program treba najpre da izvrše prijavljivanje u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a to mogu da obave i preko telefona, kao i elektronskim putem. Ovom prilikom potrebno je da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon toga, biće pozvani da dođu na upis, koji će se održati u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, a kandidatima će biti naznačeno da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno biti na vreme tačno navedena, kako bi mogli da ih pribave i adekvatno se pripreme za upis.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci moći će da predavanja prate preko interneta, ali takođe za njih može da se organizuje i klasična obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ako se odluče za prvu opciju, biće obavezni da prethodno na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera, za šta će dobiti odgovarajuća uputstva. Ukoliko se ne snađu i budu imali određenih teškoća tokom ovog postupka, mogu svakako da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. U slučaju da njihov izbor bude druga varijanta, na časove će u određeno vreme dolaziti u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo se obučavati u prijatnom ambijentu i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava.


Ovi kandidati mogu da odrede i socijalno okruženje tokom nastave. Tako osobe koje žele da časove pohađaju nezavisno od ostalih i da dobiju potpunu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka mogu da odaberu individualnu nastavu. Tada će predviđene obrazovne rezultate biti u prilici da postižu tempom koji im odgovara, ali i da aktivno komuniciraju sa ovlašćenim stručnjakom, postavljaju mu pitanja i iznose mišljenje u vezi sa temama koje se obrađuju. Imaće i privilegiju da raspored po kome će se raditi maksimalno prilagode svojim potrebama, odnosno da navedu datum koji im najviše odgovara za početak seminara, kao i termine i učestalost održavanja predavanja koji bi najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Taj predlog zatim će razmotriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući proglasiće željeni raspored zvaničnim.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, kada profesor istovremeno radi sa dvoje kandidata. Ovo je jedna vrsta tandemskog rada, pa polaznici zajedno ostvaruju predviđene rezultate i podjednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu. Mogu aktivno da komuniciraju sa svojim profesorom, ali i između sebe, što je veoma važno za razmenjivanje ideja, mišljenja i iskustva, kao i proširivanje odgovarajućih kompetencija. Budući da i kod ovog modela edukacije u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je izaći u susret većini želja konkretnih polaznika koje se odnose na raspored po kome će se odvijati edukacija. Oni će, dakle prvo jedno sa drugim, a zatim sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji moći da se dogovore oko datuma kada će početi obuka, kao i u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kako bi konačnom formom rasporeda svi učesnici u obrazovnom procesu bili zadovoljni.

Svi koji žele da nova znanja usvajaju u društvu više ljudi i kroz kontinuiranu aktivnost imaće priliku da pohađaju grupnu nastavu. Tada je predviđeno da predavanjima prisustvuje najmanje četvoro kandidata, jer bi ih sa manjim brojem ljudi bilo jako teško uspostaviti bogatu, raznoliku i kvalitetnu interakciju. Jedna grupa isto tako može da obuhvata najviše osmoro polaznika, s obzirom na to da bi zajednički rad više njih mogao da ugrozi kvalitet edukacije i onemogući individualni napredak svakog kandidata. Kako je potrebno da svi oni budu u potpunosti ravnopravni, nikome neće biti dozvoljeno da u vezi sa rasporedom iznosi neke svoje zahteve, već će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kursa da odredi koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.Ukoliko su za nastavu zainteresovani radnici neke firme, organizator će im ponuditi korporativni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Oni mogu da rade preko interneta, ali i da predavanja pohađaju uživo i to u najbližoj poslovnici navedene institucije, u odgovarajućem prostoru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. Datum početka obuke, termine i ritam održavanja časova sporazumno će odrediti osoba koju je ovlastilo njihovo preduzeće i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Šta proučava obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini?

Da bi prisutne u potpunosti uputili u predviđenu tematiku, ovlašćeni stručnjaci će ih već na predavanjima kojima će početi kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini obavestiti da je pomenuta regulativa usvojena 2010. godine. Takođe će istaći da se njom regulišu pitanja nadležnosti, prava i obaveze privrednih subjekata, fizičkih i pravnih lica, kao i jedinica lokalne samouprave. Kandidati će saznati da se novim zakonskim rešenjima domaće zakonodavstvo usklađuje sa propisima Evropske Unije u oblasti zaštite životne sredine i problema buke, kao jedne njene komponente.

Profesori će objasniti da Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini uređuje pitanja kao što su mere i uslovi zaštite od buke, merenje buke, pristup informacijama koje se tiču buke, te kontrola i nadzor nad aktivnostima značajnim za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Pomenute zakonske odredbe se ne odnose na buku na radnom mestu i radnoj okolini, buku u saobraćajnim sredstvima, u domaćinstvu i susednim domaćinstvima, buku koja nastaje aktivnostima vojske na vojnim poligonima ili radnjama koje se preduzimaju u cilju zaštite od elementarnih nepogoda. Svima koji budu pohađali specijalizovani seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini biće predstavljeni i subjekti sistema zaštite od buke, a to su Republika Srbija, autonomne pokrajine, gradovi i opštine, privredni subjekti, preduzetnici, fizička i pravna lica, javne i naučne ustanove, ali i udruženja građana. Predavači će napomenuti da su oni odgovorni za svoje aktivnosti ili za nepreduzimanje mera kojima se životna sredina izlaže nivou buke koji je iznad propisanih graničnih vrednosti. Pravna i fizička lica koja obavljanjem svoje delatnosti utiču na izloženost buci moraju da učestvuju u troškovima zaštite od ove nepovoljne pojave, kroz investiciono, tekuće i proizvodno finansiranje, da organizuju praćenje uticaja koju njihova delatnost ima na buku u životnoj sredini, kao i da primenjuju zakonom propisane mere za zaštitu od buke. Na časovima će se govoriti i o merama zaštite od buke, koje obuhvataju preventivni aspekt (prostorno, urbanističko i akustičko planiranje, raspored infrastrukture i različitih vrsta objekata, akustičko zoniranje i utvrđivanje režima korišćenja takvih područja), zvučnu zaštitu (prilikom projektovanja, građenja ili rekonstrukcije objekata primenjuju se propisane vrste konstrukcija i materijala), utvrđivanje ispunjenosti uslova za zaštitu od buke (kod postrojenja koja dobijaju integrisanu dozvolu na osnovu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu).

Prisutni će biti informisani da je zakonom zabranjeno emitovanje buke koja je iznad propisanih graničnih vrednosti, utvrđenih na osnovu indikatora buke dobijenih merenjem, proračunima ili procenama. Indikatore buke, granične vrednosti, metodologiju merenja i procenjivanja propisuje Vlada i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Uređaji i oprema, mašine, postrojenja i prevozna sredstva koja se proizvode ili uvoze u Srbiju moraju da, pre stavljanja u promet ili upotrebu budu usklađeni sa tehničkim propisima koji se odnose na nivo buke. Jedinice lokalne samouprave na svojim teritorijama određuju akustičke zone u kojima nije dozvoljeno obavljanje delatnosti kojima se emituje buka iznad određenih graničnih vrednosti.

Pre no što se završi obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, nadležni stručnjaci će se osvrnuti i na izradu strateških karti buke i strateških planova zaštite od buke. Napomenuće polaznicima da se, u cilju implementacije i efikasne primene zakona ovi dokumenti na državnom nivou izrađuju najmanje jednom u pet godina i da je to takozvani monitoring, koji u okviru svojih nadležnosti finansiraju i obavljaju Republika, pokrajine, gradovi i opštine. Privredna društva, pravna lica ili preduzetnici, vlasnici ili korisnici izvora buke su dužni da obezbede merenje buke i snose troškove merenja u zoni uticaja, u skladu sa zakonom i tehničkim pravilnicima. Ministarstvo propisuje metode i sadržinu izveštaja takvih pojedinačnih merenja buke.

Na kraju edukacije profesori će istaći da je, novim Zakonom o zaštiti od buke Republika Srbija ostvarila saradnju sa susednim državama za područja uz državnu granicu, kao i sa međunarodnim organizacijama, u oblasti zaštite životne sredine od štetnog uticaja buke.

Gde i kada se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini?

Lokacija na kojoj će nastavu pratiti polaznici zaposleni u određenoj firmi zavisiće od toga da li žele da rade preko interneta ili na klasičan način. Ukoliko se, dakle korporativni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini sprovodi online, polaznici će nastavu pratiti u prostoru koji sami odrede, a u slučaju da se odluče za standardnu edukaciju moći će da biraju između nekoliko mesta za održavanje ovakvih časova. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određenog predstavništva pomenute institucije, njihov radni prostor, kao i svako drugo mesto koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za odvijanje obrazovnog procesa. Termine održavanja časova, tempo rada i datum startovanje celokupnog programa u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i osoba koja istupa u ime organizatora nastave.

Oni koji se odluče za individualnu edukaciju takođe će imati mogućnost da predavanja prate uživo, ali će tada morati da, u određeno vreme dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora. Nudi im se i prilika da nastavu prate preko interneta, u bilo kom prostoru koji smatraju odgovarajućim. U svakom slučaju moći će da navedu koji im se termini i ritam održavanja časova najviše uklapaju u staljenu rutinu, kao i kog datuma bi želeli da počnu sa obukom. Traženi raspored, međuutim može početi zvanično da se primenjuje tek nakon što ga u potpunosti odobri ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije.

Kandidatima koji žele da rade u društvu još jedne osobe namenjena je poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Oni će isto na klasične časove oboje dolaziti u odgovarajuće predstavništvo organizatora, dok će online edukaciju pratiti u prostoru koji smatraju najpogodnijim. Takođe će dobiti priliku da raspored po kome će se sprovoditi nastava maksimalno prilagode svom načinu života i ostalim obavezama koje imaju. Navešće, zapravo koji termin za početak seminara im najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako se sa tim predlogom saglasi njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, željeni raspored će postati validan i kandidati će po njemu pratiti nastavu do kraja sprovođenja programa.

Grupna obuka namenjena je osobama koje žele da se edukuju u dinamičnoj i aktivnoj atmosferi i u društvu više ljudi. Svi članovi grupe moći da prate predavanja na standardni način u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice organizatora ili da se obučavaju preko interneta, u udobnosti sopstvenog doma, na radnom mestu ili u bilo kom drugom prostoru koji smatraju odgovarajućim. Bitno je napomenuti da je veličina grupe određena vrlo strogim pravilima i da je predviđeno da ona može imati najmanje četvoro, ali ne više od osmoro članova. Nikome od njih neće biti omogućeno da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, već će vreme održavanja časova, tempo delovanja i termin početka obuke da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati prijavljeni kao fizička lica mogu dakle da pohađaju standardnu nastavu i da, u određeno vreme dolaze na časove u njima najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor može biti i online kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, kada će raditi preko interneta, ali su za ovaj pristup obavezni da prethodno na svoje računare instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ukoliko to ne budu mogli samostalno da urade, bilo kog dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu navedene institucije i da dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Po kom principu je organizovan seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini?

Kako bi svim polaznicima omogućio da nastavu prate na način koji im najviše pogoduje, organizator im je pružio priliku da odrede i broj osoba sa kojima će zajedno raditi. Tako je za one koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih kreirana individualna obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Tada je ovlašćeni predavač fokusiran samo na jednog polaznika, pa mu se u potpunosti posvećuje tokom obrazovnog procesa i može da uvidi kakvo je njegovo predznanje, sposobnosti i brzina kojom uči, te da u skladu sa tim organizuje i osmisli svoj predavački rad. Svi koji odaberu ovaj tip edukacije imaće priliku da raspored rada usklade sa svojim potrebama, te da navedu kada i u koliko sati im odgovara da imaju časove, kao i koji termin je najzgodniji za početak seminara. Da bih mogli da se edukuju prema rasporedu koji su naveli, sve te pojedinosti moraće da odobri njegov profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, jer u suprotnom traženi raspored ne može postati validan.

Kandidatima se takođe na raspolaganje stavlja i poluindividualna nastava, to jest mogućnost da po dvoje njih zajedno prate predavanja. Tada je vrlo važno uspostaviti i održati aktivnu i živu komunikaciju među polaznicima, jer je to način da oni razmenjuju iskustva i stavove i da pomažu jedno drugom. Tako će proces učenja učiniti zanimljivijim i dinamičnijim i jednostavnije ostvariti željeni napredak. Pored toga, moći će da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati nastava jer će međusobno moći da se dogovore i istaknu kog datuma bi želeli da počnu sa obukom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ako se sa tim predlogom saglasi ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, on će postati zvaničan i polaznici će moći da se edukuju prema rasporedu koji su naveli.

Onima koji najbolje funkcionišu u društvu više ljudi namenjen je grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ovi polaznici će u određenim prilikama biti obavezni da strpljivo sačekaju dok se grupa ne oformi, odnosno dok se za ovakav način edukacije ne prijavi najmanje četiri osobe. U okviru jedne grupe predavanjima zajedno može da prisustvuje najviše osmoro kandidata, ali nikome od njih neće biti omogućeno da raspored prilagođava svojim potrebama. Veruje se, naime da bi svaki od članova grupe imao različite zahteve koji su vezani za vreme početka obuke, termine i učestalost održavanja časova, pa će stoga sve ove pojedinosti da definiše koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a kandidata će taj raspored prihvatiti i striktno ga se pridržavati.

Bilo da rade u grupi, u paru ili odvojeno od ostalih, ovi polaznici mogu da prate klasična predavanja, na koja će biti obavezni da u određenim terminima dolaze u njima najbližu poslovnicu organizatora. Takođe imaju mogućnost i da se edukuju preko interneta, ali će za takav pristup morati da se unapred pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju poseban namenski softver. Ovaj informatički zadatak nije posebno komplikovan, te se smatra da svi prosečni kandidati mogu samostalno da ga obave, no ako se neko od njih suoči sa određenim problemima ili bude želeo nešto da pita, svakako može stupiti u kontakt sa nekim od članova ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.

U slučaju da zaposleni u nekom preduzeću smatraju da je pomenuta edukacija korisna za njih, organizator će sprovesti korporativni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Ovi polaznici mogu da se obučavaju online, ali i da pohađaju klasične časove, na koje će dolaziti u odgovarajuće predstavništvo navedene institucije ili se, pak edukovati u nekoj prostoriji svoje firme, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje potrebni tehnički uslovi. Datum početka kursa, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti osoba koja je imenovana od strane konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini?

Predviđeno je da ukupan nastavni fond za ovu edukaciju obuhvata 6 školskih časova, odnosno 270 minuta. Takođe je naznačeno da će se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta održavati tokom 3 dana.

To se, međutim odnosi samo na polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini, s obzirom na to da tada termine i ritam održavanja časova određuje jedino koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe na to ne mogu uopšte da utiču.

Planirano je da korporativna edukacija isto traje 270 minuta, ali treba istaći da će ovde termine održavanja časova i sve ostale pojedinosti vezane za obrazovni proces zajedno da utvrde ovlašćeni predstavnik firme čiji radnici pohađaju obuku i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Osobe koje budu pratile individualni seminar - upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini i oni koji budu odabrali poluindividualnu edukaciju takođe će se obučavati tokom 270 minuta, ali će u vezi sa rasporedom časova moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije, kako bi ga maksimalno prilagodili svojim potrebama.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje