Kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom

Uzevši u obzir činjenicu da privredna društva imaju status pravnog lica, te nisu u poziciji da preduzimaju potrebne pravne radnje, to moraju da obavljaju preko svojih zastupnika. Upravo su te osobe koje, mahom u svojstvu pravnika imaju važne uloge prilikom potpisivanja određenih ugovora ili sprovođenja drugih postupaka regulisanih zakonom označene kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - upoznajte se sa založnim pravom. Osim njih, preporučljivo je da predavanja koja će držati vrhunski stručnjaci za naznačenu oblast isprate i advokati, te svi koji rade u pravnim službama različitih banaka, kako bi mogli da unaprede svoje poslovanje i izbegnu rizike koji se javljaju u takvim situacijama.

Osobe koje su zainteresovane za pomenutu edukaciju treba da se za to prijave na odgovarajući način, što mogu da učine lično, dolaskom u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili elektronskim putem. Tom prilikom će službeno lice izvršiti registraciju kandidata zavođenjem njihovih imena, prezimena, datuma rođenja i brojeva kontakt telefona, te mu se u tu svrhu ovi podaci moraju saopštiti. Kada se završi prijavljivanje, sledi postupak upisa na obuku koji se uvek sprovodi u nekom predstavništvu pomenute institucije i gde je neophodno lično prisustvo prijavljenih. O svim detaljima vezanim za ovu proceduru oni će biti na vreme obavešteni, a takođe će im blagovremeno biti navedena i sva dokumenta koja treba da pribave i tada predaju ovlašćenom službeniku.

U širokom dijapazonu različitih modela pohađanje nastave koje nudi organizator svako će moći da pronađe ono što mu najviše odgovara. Polaznicima je tako na raspolaganju rad preko interneta ili na klasičan način, te će tako oni čiji izbor bude online obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom morati da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera. Ovaj postupak će najverovatnije većina kandidata uspeti da obavi bez ičije pomoći, budući da je prilično jednostavan, a ukoliko budu imali nekih teškoća mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.


Oni koji se opredele za klasičan način rada imaće predavanja prema utvrđenom rasporedu u najbližem predstavništvu organizatora i to u prostorijama koje su adekvatnih dimenzija i opremljene u skladu sa svim savremenim zahtevima nastave.

Nezavisno od toga za koji se od prethodna dva načina edukacije opredele, pojedinačni kandidati mogu da rade samostalno, u grupi ili u paru. Oni koji se odluče za individualnu obuku imaće privilegiju da dobiju svu pažnju i posvećenost nadležnog profesora, te da mu tokom nastave postavljaju pitanja, sa njim diskutuju, iznose svoje stavove i mišljenja, ali i da dobijaju uputstva i sugestije za dalji rad. Takođe će tok obrazovnog procesa moći maksimalno da prilagode sopstvenim potrebama, pošto im je data mogućnost da preciziraju vreme početka seminara koje im najviše odgovara, kao i termine i ritam održavanja časova koji će se najbolje uklopiti u njihovu dnevnu rutinu. Sa tim je naravno neophodno da se saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, budući da plan delovanja mora da bude usklađen sa potrebama svih učesnika obrazovnog procesa.

Istu pogodnost imaće i polaznici za koje se bude sprovodio poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom, s obzirom na to da će oni moći da se međusobno, ali i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije usaglase oko rasporeda časova koji im svima odgovara. Ovi kandidati će međusobno da sarađuju, da se pomažu i dopunjuju u radu, a nova znanja sticaće ne samo prateći predavanja profesora, već i sučeljavanjem mišljenja i razmenom iskustava sa svojim partnerom.

Polaznicima koji su na obuku prijavljeni kao fizička lica na raspolaganju je i grupni model rada, koji podrazumeva zajedničko praćenje časova od strane više osoba. Pravilima je, zapravo tačno određena veličina grupe, pa je tako definisano da ona ne sme imati manje od četvoro, ali ni više od osmoro članova. Stručnjaci su, naime procenili da je ovaj broj optimalan za uspostavljanje kvalitetne interakcije i stvaranje atmosfere u kojoj će svaki pojedinac dovoljno da se iskaže. Kako bi svi kandidati bili stavljeni u isti rang i niko ne bi bio povlašćen u odnosu na ostale, neće im biti dozvoljeno da na bilo koji način utiču na raspored rada, s obzirom da svako od njih najverovatnije ima drugačije zahteve. Zbog toga će vreme startovanja edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja časova da odredi koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, a od polaznika se očekuje da ga se striktno pridržavaju sve do kraja obrazovnog procesa.

Kada se na edukaciju prijave radnici neke kompanije organizuje se poseban oblik nastave koji takođe može da se prati online ili uživo. Treba, međutim istaći i to da korporativni seminar - upoznajte se sa založnim pravom, koji se odvija na klasičan način ne mora da bude sproveden samo u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije. To je, naime moguće učiniti na bilo kom mestu gde postoje adekvatni uslovi za kvalitetno održavanje predavanja i aktivan rad učesnika. Stoga je ovim polaznicima, pored pomenute lokacije na raspolaganju i prostor u okviru same kompanije za koju rade, kao i bilo koje drugo mesto koje im odgovara, a kome poseduje precizirane tehničke karakteristike. Za raspored obrazovnog delovanja, odnosno za utvrđivanje vremena i ritma sprovođenja predavanja i datuma za početak celokupnog programa biće zaduženi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme.Čime se tačno bavi obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom?

Pošto budu prisutnima napomenuli da se termin „zaloga“ odnosi na stvar koja je založena u cilju obezbeđivanja neke naplate, ovlašćeni predavači će na časovima kojim počinje kurs i obuka - upoznajte se sa založnom pravom govoriti o zakonskoj regulativi vezanoj za naznačenu oblast. Tako će kandidati saznati da je Zakonom o obligacionim odnosima precizirana ugovorna zaloga, oko koje treba da se sporazumeju dužnik, to jest zalogodavac koji ima svojinu na pokretnoj stvari i založni poverilac, odnosno zalogoprimac, kao lice kome se predaje određena pokretna stvar u cilju naplate potraživanja posredstvom njene vrednosti. Polaznici će se zatim upoznati sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima koje su upisane u Registar, što je takozvana bezdržavinska zaloga ili hipoteka koja nastaje bez predaje predmeta zaloge u državinu založnog poverioca, već jednostavnim činom upisa založnog prava u pomenuti Registar. Profesori će, takođe objasniti da je zakonsko založno pravo regulisano Zakonom o izvršnom postupku i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, te da se u ovom prvom zvaničnom dokumentu mogu naći i odredbe koje se odnose na sudsku zalogu.

Nadležni predavači će se zatim detaljno baviti odredbama Zakona o obezbeđenju i izvršenju koje se tiču sticanja založnog prava na pokretnim stvarima upisom u Registar zaloge. Tako će svi koji budu pohađali seminar - upoznajte se sa založnim pravom saznati da se ono na odgovarajućoj pokretnosti stiče u trenutku zavođenja u pomenuti Registar. U ovoj centralizovanoj bazi podataka evidentirana su, naime prava i pokretna imovina koje su date u zalog i naznačene podatke mogu da saznaju svi građani i privrednici. Kandidati će biti informisani da zahtev za registraciju može da podnese zalogodavac ili založni poverilac i to mogu da urade lično, ali i posredstvom punomoćnika, odnosno lica koje je ovlašćeno za zastupanje u konkretnom slučaju. Biće im, takođe napomenuto da punomoćje treba da bude regularno overeno ukoliko je za to ovlašćeno fizičko lice koje nije advokat, kao i da ga je potrebno dostaviti Registru zajedno sa zahtevom za upis založnog prava. Nakon toga će ovlašćeni stručnjaci, kroz navođenje primera iz prakse da upoznaju polaznike i sa najčešćim razlozima za odbacivanje zahteva za registraciju. Tako će, između ostalog govoriti o situaciji kada Registrator utvrdi da je prijavu podnelo neovlašćeno lice, da ona ne sadrži činjenice i podatke neophodne za registraciju, da nisu priložena sva potrebna dokumenta, da se ne slažu podaci iz prijave i oni navedeni u ostalim zvaničnim spisima i slično.

Pre nego što se završi obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom, prisutni će biti upoznati i sa odgovarajućim pravilima, prema kojima lice čiji je zahtev za registraciju odbačen može u određenom roku da otkloni precizirane nedostatke i da podnese novu prijavu, a profesori će detaljno objasniti i kako se tačno odvijaju naknadni postupci radi ostvarivanja upisa u evidenciju. Kandidati će saznati i na koji način je moguće podneti žalbu na rešenje, ali će im biti posebno pojašnjen i pojam pravnog osnova za registraciju ili brisanje podataka iz Registra, koji se, zapravo odnosi na dokumenta koja se prilažu zajedno sa registracionom prijavom. Po odslušanim predavanjima, polaznici će posedovati sva znanja neophodna za izbegavanje rizičnih postupaka prilikom zaključivanja ugovora o zalozi, a takođe će odlično poznavati zakonom predviđene načine za evidenciju u Registar založnog prava. Pored toga, u praksi će moći da primene sve što su naučili, a što je vezano za moguće oblike namirenja ili prenosa potraživanja, što će biti od velike koristi za njihove poslovne poteze.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom?

Osobe koje su zaposlene u nekom preduzeću, a žele da pohađaju pomenutu edukaciju radiće u terminima koje za njih budu precizirali koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i osoba koju je zvanično ovlastila kompanija u kojoj rade. Takođe, korporativni seminar - upoznajte se sa založnim pravom moguće je pratiti preko interneta, ali i uživo, uz napomenu da klasični tip časova može da bude sproveden na bilo kom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa i neometano praćenje predavanja. To praktično znači da su kandidatima na raspolaganju prostorije u okviru najbliže poslovnice pomenute institucije, kao i prostor u samoj firmi za koju rade, ali i bilo koja druga lokacija po njihovom izboru koja odgovara pomenutim karakteristikama.

Ostalima je isto tako ponuđena mogućnost rada preko interneta, kao i na standardni način, s tim što će oni koji se opredele za prvu opciju imati zadatak da se za to prethodno pripreme. Od njih se zapravo očekuje da na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera, kako bi mogli da se edukuju prema pomenutom modelu. Ovaj informatičkih zadatak je prilično jednostavan i verovatno će svi polaznici uspeti da ga samostalno obave, ali u svakom slučaju ukoliko budu imali nekih pitanja ili teškoća mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Oni koji budu želeli da nastavu prate uživo, dolaziće u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo, u veoma prijatnom okruženju pohađati časove u skladu sa satnicom koju budu dobili.

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom raspored predavanja biće definisan od strane koordinatora za nastavu u okviru instituciji organizatora. To zapravo znači da će ovo ovlašćeno lice da precizira kada tačno počinje seminar, ali i kojim danima i u koliko sati će dotična grupa imati časove. Ovo pravilo se primenjuje kako bi svi polaznici bili stavljeni u jednak položaj, te kako nikome od njih ne bi bilo učinjeno po volji kada je plan rada u pitanju. Opravdano se pretpostavlja da bi svaki član grupe imao drugačije zahteve, a nemoguće je svima u isto vreme udovoljiti, pa je zbog toga neophodno napraviti raspored kome će svi morati da se uz manja ili veća odricanja prilagode. Takođe je striktno određeno da grupa ne može da počne da funkcioniše dok minimalno četvoro prijavljenih ne bude zainteresovano za ovaj oblik edukacije, a osim toga pravila predviđaju da u jednoj grupi ne sme biti više od osmoro članova.

Oni kojima ne prija rad u grupnom dinamičnom okruženju, a opet nisu zainteresovani ni za pojedinačnu delatnost mogu da se opredele za poluindividualnu nastavu, kada predavanja zajedno prati po dvoje polaznika. Pored ovog modela, u ponudi organizatora nalazi se i individualni kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom, kada nadležni profesor drži časove samo jednom kandidatu. Ovde je maksimalno potenciran samostalni rad polaznika, koji ovlašćeni predavač na odgovarajući način koordinira, a osoba koja se obučava može uvek da pita sve što joj nije jasno, da od konkretnog stručnjaka traži objašnjenja ili dodatna uputstva. Sama komunikacija između kandidata i profesora je od neprocenjivog značaja i omogućava da tokom edukacije oni izuzetno dobro upoznaju jedno drugo. Bilo da se opredele za pojedinačni ili partnerski rad, ovih polaznici imaju priliku da preciziraju datum kada im odgovara da edukacija počne, kao i termine i učestalost sprovođenja časova koji će se najbolje uklopiti u njihov dnevni ritam i ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza. Ukoliko se sa tim predlogom saglase nadležnim predavači i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, raspored će početi i zvanično da se primenjuje i biće validan do kraja kursa.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar - upoznajte se sa založnim pravom?

Organizator edukacije ponudio je zainteresovanima mogućnost da nastavu prate na standardni način, ali i preko interneta, s tim što će se klasični časovi održavati prema utvrđenom rasporedu u najbližoj poslovnici pomenute obrazovne institucije i to u prostorijama koji su izuzetno prijatne i vrlo moderno opremljene. S druge strane, online obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom obavezuje kandidata da pre početka nastave na svoj računar instalira namenski softver, što će najverovatnije moći da uradi bez ičije pomoći. Ovaj postupak je jednostavan i ne zahteva posebna informatička znanja, ali je u svakom slučaju za sve kojima to bude potrebno obezbeđena i tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora.

Bez obzira na to da li se edukuju u klasičnim ili virtuelnim učionicama, pojedini polaznici imaju mogućnost da rade zajedno sa još nekoliko svojih kolega, te da se međusobno upoznaju, sarađuju, pomažu i solidarišu, te da u jednoj aktivnoj atmosferi postižu predviđene ciljeve. Grupni tip obuke definisan je preciznim pravilima, pa je tako predviđeno da je neophodno da se najmanje četvoro polaznika opredeli za ovakav pristup kako bi grupa mogla da funkcioniše. Takođe je određeno da u grupi ne može da bude više od osmoro polaznika, jer bi bilo teško među njima uspostaviti adekvatnu komunikaciju i omogućiti svima da podjednako dođu do izražaja u obrazovnom procesu. Termine održavanja časova, datum startovanja kompletnog programa i, generalno tempo rada definisaće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a samim kandidatima neće biti dozvoljeno da na to na bilo koji način utiču.

Oni za koje se bude organizovao individualni kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom radiće samostalno i imati potpunu posvećenost svog profesora. Budući da je predavač maksimalno koncentrisan na osobu koju podučavam, može u skladu sa njenim predznanjem i sposobnostima da osmisli i sam tok obrazovnog procesa. Osim toga, kandidati koji se pojedinačno obučavaju mogu da iznesu i predlog vezan za vreme početka sprovođenje ovog programa, kao i za termine i učestalost održavanja predavanja, pa će ako to bude prihvaćeno od strane predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora biti u prilici da lakše uklope aktivnosti vezane za ovu edukaciju u svoje ostale navike i životni ritam. Oni koji se odluče za poluindividualni način rada imaće takođe ovakvu povoljnost, s tim što će se dva polaznika prvo međusobno sporazumeti oko rasporeda koji im oboma odgovara, a potom se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, te tako pronaći varijantu u kojoj će manje - više biti zadovoljeni svačiji zahtevi. Dvoje kandidata koji se zajedno obučavaju prate izlaganja i tumačenja svog predavača, a potom sa njim diskutuju o onome što je rečeno, izražavaju svoju saglasnost ili oponiraju i iznose svoje stavove. Na taj način takođe produbljuju kompetencije vezane za konkretnu oblast budući da su u prilici da čuju i mišljenje svog partnera i dobiju sugestije od strane ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju.

Kada se na obuku prijave radnici nekog preduzeća, organizuje se korporativni seminar - upoznajte se sa založnim pravom, koji takođe može biti sproveden online, ali i na klasičan način. Valja, međutim napomenuti da standardni časovi ovde ne moraju da se održavaju isključivo u prostorijama neke poslovnice organizatora, već ih je moguće sprovesti i u okviru radnog prostora kandidata, kao i na bilo kom drugom mestu gde postoje valjani uslovi za kvalitetno odvijanje obuke, aktivan rad učesnika u nastavi i praćenje predavanja. O svim karakteristikama koje određena lokacija treba da poseduje će ovlašćeni predstavnik organizatora na vreme da obavesti osobu koja reprezentuje konkretno kompaniju, a ova dva službena lica će, u dogovoru da odrede i vreme kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi.

Koliko traje obuka i kurs - upoznajte se sa založnim pravom?

Predviđeno je da predavanja koja će stručnjaci držati u okviru ove edukacije traju ukupno 270 minuta, što zapravo iznosi 6 školskih časova. Oni će se sprovoditi u toku 3 dana i to u obliku dvočasa, što bi značilo da će angažovanje polaznika u okviru ovog programa da iznosi 3 puta po 90 minuta.

Pomenuti raspored je, međutim validan isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte se sa založnim pravom, pošto je tada za celokupan raspored rada zadužen isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami kandidati o tome ne mogu da odlučuju.

Oni koji se budu edukovali prema individualnom ili poluindividualnom principu takođe će imati 6 školskih časova, ali oni mogu da budu raspoređeni drugačije nego što je navedeno. To će, naravno zavisiti od dogovora koji dotični polaznici postignu sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Korporativni seminar - upoznajte se sa založnim pravom koji se organizuje za zaposlene u nekom preduzeću, takođe će imati trajanje od 270 minuta, ali će ovde raspored rada zavisiti od dogovora koji postignu ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru naznačene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa založnim pravom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje