Kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti

Jedno od osnovnih ljudskih prava je upravo ono koje se odnosi na zaštitu privatnosti, te se preporučuje da svi koji, kako u institucijama u vlasništvu države, tako i u onima koje poseduju privatna lica, obavljaju poslove vezane za prikupljanje ili obradu informacija vezanih za fizička lica svakako pohađaju stručni seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti. Podrazumeva se da nije na odmet da navedeni program isprate i pojedinci koji svoje personalne podatke treba da stave na raspolaganje određenim subjektima u cilju obavljanja nekog posla ili ostvarivanja konkretnog prava, kako bi mogli da na adekvatan način zaštite svoj identitet.

Osobama koje budu pohađale naznačenu edukaciju biće na raspolaganju različiti vidovi praćenja nastave, tako da će moći da se opredele za onaj koji će najlakše uklopiti u svoje navike i životni ritam.

Tako će pojedinačni polaznici moći da odaberu grupni model rada, te da časove pohađaju zajedno sa još nekoliko kandidata. Zapravo je vrlo precizno određeno da grupa ne može da počne da funkcioniše bez najmanje 4 prijavljene osobe, budući da tada nije moguće uspostaviti aktivan i bogat kominukacijski proces koji predstavlja osnovnu karakteristiku ovog pristupa. Takođe je definisan i maksimalni broj članova grupe, koji ne sme biti veći od osam, pošto je potrebno svima pružiti priliku da se iskažu u nastavi i usvoje potrebna znanja, što bi bilo veoma teško u prisusutvu većeg broja ljudi. Kako bi svim polaznicima bio obezbeđen jednak tretman, nikome od njih neće biti omogućeno da traži da se časovi odvijaju određenim ritmom i u terminima koji mu odgovaraju, a neće moći ni da definiše datum početka edukacije, shodno svojim potrebama. Umesto toga, sve pojedinosti nastavnog toka odrediće ovlašćeni predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford, a svi kandidati će morati da mu se prilagode i striktno ga se pridržavaju.


Za one kojima prija društvo u obrazovnom radu, ali ne tako dinamična atmosfera kojom se odlikuje grupna nastava, kreirana je poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, koju zajedno pohađa dvoje kandidata. Oni funkcionišu kao partneri, zajedničku usvajaju predviđene znanja, ali proširuju svoje kompetencije i putem međusobne komunikacije i razmene mišljenja. Takođe mogu da se jedno sa drugim dogovore i preciziraju kada im odgovara da seminar počne, te kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju predavanja. Biće im omogućeno da rade prema tom rasporedu ukoliko se sa njim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji smatraju da najbolje rezultate ostvaruju samostalnim radom imaju na raspolaganju individualnu edukaciju, kada će dobiti punu pažnju nadležnog pedavača i moći da se edukuju sopstvenim ritmom. Ovde se, naime proces rada maksimalno prilagođava konkretnom kandidatu, te se vodi računa o njegovom predznaju, sposobnostima i brzini kojom usvaja nove informacije. To je jedna veoma podsticajna sredina za učenje, budući da je profesor posvećen samo jednom polazniku, te može da jasno sagleda njegove mogućnosti i prema njima osmisli svoj predavački rad. Dotčni kandidat će imati priliku i da napomene kada bi želeo da seminar startuje, te kojim danima i u koje vreme mu odgovara da ima časove. Ukoliko je to prihvatljivo stručnjaku koji vodi edukaciju i ovlašćenom predstavniku organizatora, predloženi raspored će zvanično postati važeči i koristiće se do kraja sprovođenja programa.

Za bilo koji od pomenutih načina pohađanja predavanja da se opredele, polaznici će moći nastavu da prate na klasični način i da u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, gde će u savremeno opremljenim prostorijama imati časove. Takođe mogu da traže da se za njih organizuje online kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, koji će pohađati preko interneta. U tu svrhu moraće da na svoj kompjuter, pre no što edukacija strtuje, instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade sasvim samostalno jer pomenuti postupak uopšte nije težak. Ipak, ako ne uspeju da se snađu ili budu želeli nešto da pitaju, kandidati se mogu obratiti za pomoć IT stručnjacima, zaposlenim u svim poslovnicama pomenute institucije, koje senalaze u više od 20 gradova šitom Srbije.

U situaciji kada rukovodstvo neke kompanije želi da radnici pohađaju naznačena predavanja, organizuje se korporativna nastava, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, moguće ju je pratiti online, ali i na standardni način, kada časovi ne moraju da se sprovode samo u namenskim prostorijama nekog predstavništva organizatora. U tu svrhu mogu se iskoristiti i kancelarije u firmi koja svoje zaposlene šalje na obuku, kao i svako drugo mesto gde postoje adekvatni tehnički uslovi za neometano održavanje i praćenje predavanja. Termin za početak pomenutog programa, te vreme i učestalost sprovođenja časova zajednički će da odrede koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije i ovlašćeni reprezent konkretne kompanije.

Najzad, treba istaći da svi koji su zainteresovani za specijalizovani seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti treba da se za to prijave nadležnom službeniku i daju mu svoje lične podatke, to jest prezime i ime, broj fiksnog ili mobilnog telefona i tačan datum rođenja. Naznačeni postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili, jednostavno preko telefona. Nakon toga, sprovešće se zvanični upis na kurs, a o tačnom vremenu i mestu održavanja ove procedure svi prijavljeni će na vreme da budu informisani. Takođe će im biti navedena dokumenta koja treba da pribave i tada predaju ovlašćenom licu, a biće im naglašeno i da upisu moraju lično da prisustvuju.Šta tačno izučava obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti?

Kako je u savremenim životnim uslovima pravo na zaštitu podataka o ličnosti sve ugroženije, bilo je neophodno uvesti odgovarajuće zakonske mere da bi se ovo bitno ljudsko pravo obezbedilo svim pojedincima. Tako će svi prisutni na predavanjima koja uključuje kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti saznati da zakonodavni okvir za pomenuti problem postoji već više od 20 godina, kada je u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji potvrđena Konvencija Saveta Evrope o zaštiti ličnosti u odnosu na automatsku obradu konkretnih podataka. Biće im napomenuto i da ondašnji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti nije bio usklađen sa pojedinim evropskim standardima i nije se odnosio na prikupljanje, zaštitu i obradu podataka o ličnosti, a takođe nikada nije bio primenjen u realnim okolnostima. Na taj način, u Republici Srbiji, kao pravnom sledbeniku pomenute države je postojao zakon koji uređuje naznačenu oblast, ali nije praktično upotrebljavan pošto nije bio ustanovljen organ koji bi bio nadležan za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Stoga je bilo neophodno definisati novu regulativu kojom će se afirmisati sandardi Evropske Unije u datoj oblasti, a posebno oni koji se odnose na visok nivo transparentnosti obrade podataka i efikasnost nadzora nad ovim postupkom.

U daljem toku edukacije prisutnima će biti predstavljen aktuelni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kojim se definišu uslovi za prikuljanje i obradu ovakvog tipa informacija, obezbeđuje zaštita prava lica na koju se ovi podaci odnose, te evidencija i načini iznošenja podataka sa područja Republike Srbije. Biće im objašnjen cilj navedene zakonske regulative, značenje pojmova kojima ona barata, te objast njene primene i podaci za koje njene odredbe ne važe.

Dok se odvija seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, profesori će posebnu pažnju posvetiti obradi konkretnih podataka, te upoznati kandidate sa situacijama kada je nije dozvoljeno sprovoditi. Objasniće i da odluka koja dovodi do određenih pravnih posledica za konkretno lice ne može biti zasnovana samo na podacima koji se obrađuju automatizovano i koriste se za procenu nekog svojstva pojedinca, a zatim će se baviti obradom sa pristankom i mogućnostima za opoziv te saglasnosti. Napomenuće i da se obrada bez pristanka može vršiti u cilju zaštite života, zdravlja i fizičkog integriteta drugog lica, te izvršenja zakonskih obaveza, prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe i radi ostvarivanja opravdanog interesa lica, rukovaoca ili korisnika. Biće reči i o obradi od strane organa vlasti, prikupljanju podataka, obaveštavanju o obradi i specifičnosti rada sa naročito osetljivim podacima. Dodaće i da se oni odnose na nacionalnu pripadnost, rasu, jezik, pol, veroispovest, pripadnost političkoj stranci i ostale informacije tog tipa, koje se mogu obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka konkretnog lica. On se daje u pisanoj formi i obuhvata oznaku podataka koji se obrađuju, svrhu obrade i način njihove upotrebe i može se opozvati po posebnim pravilima.

Na narednim časovima biće reči o pravima lica i obavezama onih koji rukuju podacima o ličnosti, te će predavači objasniti šta podrazumeva pravo na obaveštenje o obradi, pravo na uvid i na kopiju. Naglasiće i da konkretno lice ima pravo da od rukovaoca zahteva dopunu, ispravku, ažuriranje ili brisanje podataka, ali i privremenu obustavu ili prekid obrade, te navesti uslove pod kojima to može da se sprovede. Profesori će se u daljem radu baviti ograničenjima prava, zahtevom za njihovo ostvarivanje, i pojašnjenjem načina za rešavanje navedenog zahteva.

Pre no što se završi obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, kandidatima će biti predstavljene zakonske odredbe koje se tiču iznošenja podataka iz zemlje, a nadležni stručnjaci će govoriti i o pravu na žalbu koje ima podnosilac zahteva za ostvarivanje prava vezanih za obradu podataka. Istaći će i da nadzor nad sprovođenjem zakonskih odredbi vezanih za pomenutu oblast kontroliše Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te da on ima ovlašćenja da naredi da se nepravilnosti otklone u utvrđenom roku, privremeno zabrani obradu i naredi brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova. Objasniće prisutnima i da ovo službeno lice uspostavlja i vodi Centralni registar, sačinjen od registra i kataloga zbirki podataka.

Profesori će, uz to napomenuti i šta sve sadrži evidencija o obradi podataka, koju formira rukovalac, te kako se vrši upis u centralni registar. Tako će na jedan sveobuhvatan način upoznati kandidate sa načelima zaštite podataka o ličnosti i omogućiti im da steknu uvid u relevantne međunarodne standarde i propise koji u našem zakonodavstvu postoje u vezi sa konkretnom problematikom. Tako će svi koji budu pohađali naznačenu edukaciju biti kadri da postupaju u skladu sa odredbama koje u cilju zaštite ličnih prava predviđa Zakon, te da vode odgovarajuću evidenciju i dostavljaju je Povereniku.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti?

Pojedinačni kandidati koji žele da se obučavaju u grupi imaće predavanja u terminima koje definiše koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. Ovo službeno lice preciziraće i kog datuma će početi seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, a od članova grupe se očekuje da se naznačenom planu delovanja u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju sve do kraja sprovođenja programa, jer neće imati mogućnost ni na koji način da na to utiču. Jedan od važnih preduslova za uspešan rad grupe jeste njena veličina, koja mora biti takva da omogući kvalitetnu interakciju i uspostavljanje aktivne i dinamične atmosfere u koju će opet svaki pojedinac moći da se adekvatno iskaže i usvoji predviđena znanja. Stoga je pravilima precizirano da grupa može da ima najviše osam članova, a da opet ne može da se uspostavi ukoliko za ovakav model rada ne bude zainteresovano najmanje četiri osobe.

Oni koji budu želeli da se obučavaju u paru, to jest da sa još jednim polaznikom funkcionišu kao tandem u nastavi mogu da odaberu poluindividualni model rada, kada će imati priliku da u velikoj meri utiču na tempo edukacije, termine i ritam održavanja časova. Biće im, zapravo dozvoljeno da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko detalja obrazovnog procesa i tako naprave raspored kojim će svi učesnici u njemu biti podjednako zadovoljni.

Polaznici koji žele da tokom edukacije dobiju punu posvećenost nadležnog predavača mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, kada će takođe moći da samostalno definišu svoj raspored rada. Da ne bi bilo zabune, kandidati će navesti kada im odgovara da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, ali će ovaj raspored moći da se zvanično primenjuje samo pod uslovom da ga prihvate ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Osobe koje se opredele za ovakav pristup moći će da napreduju sopstvenom brzinom, pošto će ovlašćeni stručnjak da nastojim da svoj predavački rad maksimalno prilagodi njihovim mogućnostima i načinu usvajanja novih informacija. Nakon svake etape u radu, komentarisaće postignuto i davati kandidatu uputstva za dalje usavršavanje. Sve vreme će ga podsticati i da aktivno učestvuje u nastavi, diskutuje, osporava ili se saglašava sa iznetim tvrdnjama i iznosi svoje mišljenje, čime će u velikoj meri proširiti i produbiti poznavanje konkretnih oblasti.

Za bilo koji od pomenutih modela rada da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da se edukuje na klasičan način, to jest da u utvrđenim terminima pohađaju predavanja u najbližem predstavništvu pomenute institucije. Takođe im je na raspolaganju online seminar, to jest praćenje nastave preko interneta. U tu svrhu će biti obavezni da, pre početka programa na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva i objašnjenja. Stoga se veruje da će većina njih uspeti da ovaj postupak obavi samostalno, ali se svakako oni kojiima bude potrebna pomoć mogu obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Posebno je kandidatima koji rade u nekom preduzeću namenjen korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, koji se odvija prema rasporedu napravljenom od strane ovlašćenog predstavnika konkretne kompanije i koordinatora za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Ova dva službena lica utvrdiće kada tačno edukacija startuje, te kojim danima i koliko često se održavaju predavanja, kako za polaznike koji se obučavaju preko interneta, tako i za one koji nastavu prate uživo. Treba, međutim naglasiti da klasični časovi ne moraju da se sprovode samo u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, već se za to mogu iskoristiti i odgovarajuće kancelarije u firmi za koju rade kandidati, kao i svaka druga lokacija koja je pogodna za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa.

Na koji način će da se sprovodi seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti?

Organizator navedene edukacije nastojao je da za svakog polaznika obezbedi odgovarajući model pohađanja nastave, te tako izbor onih koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica može da bude online obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, koji se prati preko interneta, uz korišćenje računara. Upravo zbog toga, oni će morati da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što je relativno lak postupak, te će verovatno uspeti da ga obave samostalno. U suprotnom, to jest ako budu imali nekih problema, mogu da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške u svakoj poslovnici navedene institucije. Ovi kandidati takođe imaju mogućnost da rade na klasični način, te da prema rasporedu koji budu dobili dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo, u prostorijama koje su opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima pohađaju nastavu.

Kako uživo, tako i online predavanja mogu pratiti polaznici koji se opredele za poluindividualni način rada, odnosno za takozvanu partnersku nastavu. Tada će ovlašćeni predavač podučavati dvoje kandidata, za razliku od situacije kada radi samo sa jednim polaznikom, što takođe postoji kao opcija koja se nudi prijavljenima. Tada se, zapravo čitav obrazovni proces usmerava prema mogućnostima i sposobnostima konkretnog kandidata, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i njegovog kompletnog upućivanja u konkretnu temu. Individualni kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti takođe polazniku nudi mogućnost da ostvari kvalitetnu komunikaciju sa svojim profesorom, da ispoljava svoje viđenje određene oblasti, te da tako proširuje svoje kompetencije. U svakom slučaju, kako osobe koje rade u paru, tako i oni koji se edukuju pojedinačno imaće mogućnost da u velikoj meri, shodno svojim potrebama utiču na raspored obaveza koje će im nametnuti ovaj seminar. Oni će navesti kada im je najzgodnije da nastava počne, kao i kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove, te će ako se sa tim saglase nadležni predavač i ovlašćeni predstavnik organizatora moći da kroz ovu obuku prođu uz manje stresa i opterećenja.

U ponudi je takođe i grupni način rada kada, međutim kandidati nemaju priliku da utiču na svoj raspored, pošto je precizirano da će vreme startovanja programa, te termine i ritam odvijanja časova da definiše koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Veličina grupe je, takođe vrlo jasno određena, pa tako ona može imati najmanje četvoro, a maksimum osmoro članova, jer se to smatra optimalnim brojem za održavanje kvaliteta rada.

Poseban tip edukacije, to jest korporativni seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti namenjen je zaposlenima u određenim preduzećima, koji se u tom statusu prijavljuju na nastavu. Oni mogu da rade preko interneta ili na klasični način, kada mogu da imaju časove u odgovarajućem predstavništvu organizatora, u svom radnom okruženju, ali i na svakom mestu gde postoje uslovi za neometani tok nastave i kvalitetan obrazovni rad. Njihov raspored časova i datum početka obuke zajednički će da utvrde zvanični predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje obuka i kurs - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti?

Predviđeno je da pomenuti obrazovni program ukupno obuhvata 8 školskih časova, koji će se u vidu dvočasa održavati 4 dana, to jest da kompletna edukacija traje 4 puta po 90 minuta.

Ovaj raspored važi samo za kandiadte čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti, pošto tada o svim pojedinostima nastave odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Oni za koje se sprovodi korporativna nastava imaće isti broj časova, ali će njihov tempo delovanja da definišu zvanični reprezent kompanije u kojoj rade i koordinator za nastvau u datoj poslovnici pomenute institucije.

Kada su u pitanju individualni seminar - upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti i posluindividualni pristup, broj časova ostaje isti, ali raspored ne mora da se podudara sa gore navedenim. Tada, naime o terminima i ritmu održavanja predavanja odlučuju sami kandidati, uz obaveznu saglasnost profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa zaštitom podataka o ličnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje