Kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke

Preporučljivo je da svi koji, na neki način učestvuju u postupku koji se u vidu reorganizacije bankrotstva ili likvidacije sprovodi nad nesolventnim pravnim licem, pohađaju predavanja koja obuhvata kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke. To se, u prvom redu odnosi na stečajne sudije, koji zapravo donose odluku o pokretanju ovog procesa i preduzimaju ostale radnje, predviđene konkretnim zakonskim regulativama. Vrlo je važno da pomenutu edukaciju prate i stečajni upravnici, čiji je primarni zadatak da utvrde i ispitaju potraživanja poverilaca. Budući da oni mogu za obavljanje poslova koji su stavljeni u njihovu nadležnost da angažuju odgovarajuća stručna lica, kako iz zemlje tako iz inostranstva bilo bi dobro da se sa temama predviđenim za obradu tokom seminara upoznaju i advokati, pravnici, ekonomisti, te svi ostali koji obavljaju pojedinačne funkcije u kompanijama.

Detaljnim planom i programom je predviđeno da se naznačeni obrazovni proces može odvijati na više načina, što će naravno zavisiti od potreba samog kandidata. Tako će oni koji se odluče za edukaciju preko interneta moći da pohađaju nastavu sa mesta koje smatraju najpodesnijim, ali će morati i da se za ovakav model rada pripreme. Pre nego što startuju predavanja, polaznicima će biti detaljno objašnjeno kako da na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, što zaista nije nimalo težak zadatak. Ukoliko ne uspeju da to urade samostalno, kandidati se mogu osloniti na tehničku podršku koju će im pružiti informatički stručnjaci, angažovani u svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Polaznicima se, takođe nudi i mogućnost da časove pohađaju u skladu sa standardnim principima nastave, što će značiti da imaju obavezu da, prema predviđenoj satnici dolaze na predavanja u nabližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije.


Nezavisno od toga da li se opredele da edukaciju prate online ili uživo, kandidati koji ne žele da rade u društvu drugih mogu da odaberu individualni seminar - upoznajte strane stečajne postupke. Tu je akcenat stavljen na sposobnosti, predznanje i brzinu učenja samog polaznika, te se sa time usklađuje i čitav obrazovni proces. Nadležni predavač svakako neće tražiti da prisutni samo usvaja gotove informacije koje mu budu prezentovane, već će ga ohrabrivati da postavlja pitanja, diskutuje, komentariše, jednom rečju da iskaže svoj stav o onome što je rečeno. Kandidatima se, takođe nudi i mogućnost da časove pohađaju u paru, to jest da deluju kao partneri sa još jednom osobom. Ovakav vid edukacije podrzumeva da se predviđeni ciljevi obrazovnog rada postižu ne samo kvalitetnim radom ovlašćenog profesora, već i zahvaljujući komunikaciji među samim polaznicima, sukobu ili saglasnosti njihovih mišljenja, te razmeni iskustava i informacija. Bilo da se odluče za samostalni ili tandemski rad, ovim osobama je omogućeno da zaista maksimalno prilagode tok nastave svojim navikama i obavezama. Tako će oni, uz saglasnost predavača i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora, da preciziraju datum kada obuka počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će sa održavati predavanja.

Prijavljenima se takođe nudi i opcija da časove pohađaju u grupi, zajedno sa nekoliko ostalih polaznika. Da bi se postigao dobar kvalitet obrazovnog rada, neophodno je definisati veličinu grupe, te je tako precizirano da ona ne može da funkcioniše sa manje od 4 člana, ali da ih takođe ne sme imati više od 8. Taj broj je procenjen kao najpogodniji za ostvarivanje žive interakcije među kandidatima, te adekvatno ispoljavanje ličnosti i mišljenja svakog od njih. Da bi grupna obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke mogla da startuje, neophodno je ponekad sačekati dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika, a kada se predviđeni uslovi ispune svim članovima će biti zvanično saopšten raspored rada koji će morati da slede do kraja edukacije. Nikome od njih neće biti omogućeno da vreme i učestalost održavanja predavanja, kao i termin za početak seminara usklađuje sa svojim dnevnim ritmom.

Važno je napomenuti da svi zainteresovani za ovu edukaciju, pre njenog početka moraju da izvrše prijavljivanje tako što će odgovarajućem službeniku organizatora ostaviti svoje lične podatke koji uključuju prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave lično, ako se prošetaju do najbliže poslovnice pomenute institucije ili, ako im je tako zgodnije slanjem poruke na odgovarajuću mejl adresu, te preko telefona. Vrlo brzo zatim biće sprovedena i procedura zvaničnog upisa u određenom predstavništvu organizatora, kome su prijavljeni obavezni da lično prisustvuju. Tom prilikom će morati nadležnima da predaju i odgovarajuću dokumentaciju, o čijoj će sadržini kao i o ostalim bitnim pojedinostima biti na vreme informisani.

Kada su za praćenje nastave zainteresovane osobe koje rade u nekom preduzeću, sprovodi se poseban oblik edukacije. Vreme kada će korporativni kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke da startuje, kao i termine i ritam održavanja časova odrediće sporazumno koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici naznačene institucije i ovlašćeni predstavnik firme u kojoj rade polaznici. Oni će predavanja moći da pohađaju preko interneta, ali i na klasičan način, kada se časovi neće održavati samo u prijatnom ambijentu najbližeg predstavništva organizatora, već to može biti i na radnom mestu polaznika ili na ma kojoj drugoj lokaciji, ukoliko su ispunjeni uslovi za kvalitetan obrazovni rad.Šta tačno izučava seminar - upoznajte strane stečajne postupke?

Ukoliko se jedan deo ili sva imovina dužnika u stečajnom postupku nalazi van teritorije Republike Srbije, primenjuju se pravila koja se odnose na takozvani međunarodni stečaj. Zbog toga će obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke upravo početi pojašnjenjem pravila Međunarodnog privatnog prava, kojima se zapravo regulišu sporovi koji prevazilaze teritorijalno ograničenje jedne države. Profesori će zatim polaznicima objasniti da sudovi jedne zemlje ne mogu da utiču na odluke koje se odnose na sporove pokrenute van njenih granica, ali da postoje oni predmeti u kojima postoji takozvani element inostranosti, čije prisustvo jasno pokazuje da tema rasprave nije samo vezana za domaći teren. To, na primer može da znači da je spor pokrenut u nekoj stranoj državi, da su tamošnji sudovi doneli neku presudu koja sada treba da bude priznata u drugoj zemlji, zatim da su učesnici u sporu strani državljani ili trenutno žive van granica svoje domovine.

Na narednim časovima predavači će upoznati prisutne sa konceptima stečajnog postupka u kome postoji pomenuti element inostranosti, te će se u tom smislu posebno osvrnuti i na univerzalni, mešoviti i teritorijalni koncept, kao i na poverioce, stečajnog dužnika i njegovu imovinu. Kandidati će, takođe saznati sve o izvorima Međunarodnog privatnog prava, koji mogu biti materijalni i formalni, a biće im objašnjeno i da su zakoni osnovni izvor pomenutog prava u svim državama u svetu, osim u onima koje priznaju precedentno pravo. Svi koji budu pohađali časove koje uključuje kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke biće u potpunosti upućeni u opšta pravila međunarodnog stečaja, kao i u primenu odgovarajućih odredbi koje sadrži Zakon o stečaju Republike Srbije, a čiju osnovu predstavlja UNCITRAL – ov model o prekograničnoj insolventnosti. Prisutnima će zatim biti predočeno da strani postupak može da prizna nadležni sud u Srbiji kao glavni ili sporedni, te da se prvi vodi u državi u kojoj je sedište dužnika ili bazičnih interesa, a drugi u zemlji gde je smeštena stalna poslovna jedinica dužnika. Stručni predavači će takođe naglasiti da je stranom predstavniku, nakon priznanja stranog postupka omogućeno da učestvuje u njemu, a osvrnuće se i na načine koji su predviđeni za dokazivanje svojstva učesnika.

Tokom narednih predavanja, kandidati će saznati da strani predstavnik može da nadležnom pravosudnom organu u našoj zemlji podnese zahtev za priznanje stranog postupka koji ga se tiče, ali da uz njega prilaže i izjavu prevedenu na službeni jezik dotične institucije, u kojoj su navedeni svi postupci preduzeti u inostranstvu u vezi sa tim. Pre no što se stručni seminar - upoznajte strane stečajne postupke okonča, polaznicima će biti predočno da odgovarajući Zakon predviđa da sudovi u Republici Srbiji moraju intenzivno da sarađuju sa stranim pravosudnim organima koji su u konkretnom slučaju nadležni, ali da mogu da se obrate i stranim predstavnicima i od njih traže potrebne podatke ili pomoć. Ova interakcija se takođe može ostvarivati i između stečajnog upravnika i stranih sudova ili drugih ovlašćenih organa i lica, ukoliko to pojedinačni slučaj zahteva. Na kraju će predavači upoznati polaznike i sa situacijom kada postoji više stranih postupaka koji se vode prema istom dužniku, te će tako svi prisutni u potpunosti da ovladaju primenama pravila o međunarodnom stečaju i biće upućeni u mogućnosti sprovođenja stranih odluka na našem području, koje su regulisane aktuelnim zakonskim odredbama.

Gde i u koje vreme se održava obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke?

Ukoliko radnici nekog preduzeća izraze želju da pohađaju navedenu edukaciju i opredele se za klasična predavanja, moći će da odaberu mesto na kome će pratiti nastavu. Dakle, korporativni kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke, organizovan prema stanadardnim principima može da se sprovodi u adekvatno i savremeno opremljenim prostorijama neke od poslovnica naznačene institucije, u okviru prostora same kompanije koja svoje zaposlene šalje na obuku, ali i na bilo kom drugom mestu. O svim tehničkim karakteristikama koje, u cilju kvalitetnog održavanja obrazovnog procesa treba da poseduje odabrana lokacije će koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora blagovremeno da izvesti ovlašćenog predstavnika konkretne firme. Ova dva službena lica će da odrede datum startovanja seminara, te termine i ritam sprovođenja časova kako za one kandidate koji časove pohađaju uživo, tako i za one koji se budu odlučili za online rad, što je takođe u ponudi.

Osobe koje se pojedinačno prijavljuju na pomenutu nastavu će, takođe imati opciju da rade u skladu sa klasičnim obrazovnim pravilima, ali i preko interneta. Oni koji se opredele za prvu varijantu dolaziće, prema utvrđenoj satnici u najbližu poslovnicu organizatora i tamo, u prostorijama koje su sasvim prilagođene zahtevima savremene edukacije pratiti predavanja. Kandidati čiji izbor bude online rad imaće zadatak da, pre nego što časovi počnu da se srpovode na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, a sva je prilika da će to većina njih uspeti samostalno da uradi. Oni koji, međutim ne budu mogli da se snađu ili budu imali nekih pitanja mogu svakoga dana u toku radnog vremena da stupe u kontakt sa IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu naznačene institucije i tako na najefikasniji način reše svoj problem.

Svi koji to žele, a bez obzira na to da li se opredele za online ili klasičan način rada mogu da pohađaju grupni seminar - upoznajte strane stečajne postupke, koji podrazumeva zajednički rad više polaznika. Veličina grupe je definisana strogim pravilima, te tako ona neće moći da profunkcioniše dok se najmanje četvoro kandidata ne prijavi za ovakav model obuke. Takođe nije dobro ni da grupa bude prevelika, te je tako broj njenih članova limitiran i maksimalno iznosi 8 osoba. Radi se o tome da se tokom ovakve edukacije svakom pojedincu mora omogućiti da se u dovoljnoj meri istakne, ali i da ima dovoljno prostora i vremena za kvalitetno učenje. Grupa se tretira kao jedinstvena celina, što znači da su pravila i obaveze svih njenih članova iste i da niko ne sme biti stavljen u povlašćeni ili podređeni položaj u odnosu na ostale. Budući da se za ovakav kooperativni oblik delovanja veoma često prijave osobe različite starosti, profesija, sposobnosti i potreba, jasno je da svakome odgovara drugačiji tempo rada. Pošto organizator nastave ne može da svima njima u isto vreme izađe u susret, doneto je pravilo da nijedan član grupe neće moći da utiče na raspored rada tokom edukacije, već će vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum kada će ovaj program početi da se sprovodi da odredi ovlašćeni predstavnik navedene institucije.

Osobama koje vole rad u društvu, ali ne tako brojnom kao kod grupne nastave namenjen je poluindividualni tip edukacije, kada dvoje kandidata u paru prisusutvuju časovima. Oni prate izlaganja ovlašćenog predavača, a zatim kako sa njim, tako i međusobno diskutuju, razmenjuju stavove i iskustva i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Polaznici koji deluju kao partneri u nastavi motivisaće i usmeravati jedno drugo i naučiti da uvažavaju tuđe mišljenje, čak i kada se bitno razlikuje od njihovog. S druge strane, individualna obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke usmeren je samo na jednog polaznika, kome profesor poklanja svu pažnju i nastoji da tok edukacije maksimalno uskladi sa njegovim mogućnostima i upućenošću u konkretnu materiju. Podrazumeva se da dotični kandidat neće biti stavljen u receptorsku poziciju i samo memorisati gotova znanja koja su mu prezentovana, već će imati obilje prilika da kaže šta misli, ospori određene tvrdnje, postavlja pitanja i diskutuje. U svakom slučaju, oba pomenuta načina rada su u najvećoj mogućoj meri okrenuta samim polaznicima te im je tako pružena prilika da, bilo da rade samostalno ili u paru preciziraju termine koji su im najpogodniji za pohađanje predavanja, ali i da odrede tempo rada i vreme početka kompletnog obrazovnog procesa. Svakako da će u vezi sa time morati da budu konsultovani nadležni predavači i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, te će predloženi raspored biti usvojen ako se i oni sa tim saglase.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke?

Imajući u vidu različite privatne i poslovne obaveze kandidata i često njihovu prezauzetost i pritisak kome su izloženi, organizator je svakome omogućio da proneđe model rada koji mu najviše odgovara. Tako se u zaista bogatoj ponudi nalazi i online seminar - upoznajte strane stečajne postupke, koji podrazumeva pohađanje časova preko interneta. U tu svrhu je polaznik koji odabere ovakav pristup obavezan da blagovremeno, prateći uputstva koja mu budu dostavljena na svoj računar instalira tačno određeni tip softvera. Vrlo je verovatno da će sve uspeti sam da obavi, no ukoliko mu bude potrebna stručna pomoć može se obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše pri svakoj poslovnici navedene institucije.

Oni koji više vole da rade prema standardnim obrazovnim principima, pratiće nastavu uživo i to u veoma prijatnom enterijeru neke od poslovnica organizatora, gde će imati obavezu da dolaze prema terminima koji su utvrđeni zvaničnim rasporedom.

Polaznici koji se opredele za individualni rad će samostalno, naravno uz uputstva i sugestije nadležnog profesora da savlađuju predviđene sadržaje. Svakako da im je omogćeno da u svakom trenutku od svog predavača zatraže dodatna objašnjenja o nekom pojmu ili oblasti, te da u vezi sa tim postave pitanja, budući da kandidat treba da bude zaista aktivni činilac ovakvog obrazovnog procesa. Intenzitet međusobne komunikacije između pomenuta dva učesnika u nastavi zavisiće naravno od konkretne potrebe, budući da će stručnjak koji vodi edukaciju svakako jedan deo predavanja posvetiti izlaganju određenog gradiva i njegovom tumačenju, a zatim će podstaknuti polaznika da o tome diskutuje, iznosi svoje mišljenje, bilo da je saglasan ili želi nešto da ospori. Osim toga, dotični kandidat će imati mogućnost da, uz saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu organizatora, definiše tempo kojim će se odvijati edukacija, to jest da precizira vreme njegog početka, kao i termine i ritam održavanja časova.

Nasuprot tome, oni čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke neće imati priliku da na bilo koji način utiču na raspored predavanja i vreme početka nastave, budući da će za sve to biti isključivo zadužen ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Ovo pravilo je uvedeno zbog toga što je nemoguće istovremeno udovoljiti svim članovima grupe, a niko od njih se ne sme izdvajati u odnosu na ostale, te će zbog toga svi polaznici koji se na ovaj način budu obučavali morati da se striktno pridržavaju rasporeda koji im bude saopšten. Treba napomenuti i da se u okviru jedne grupe mora nalaziti najmanje četvoro kandidata, ali da ih opet ne može biti više od osmoro. Procenjeno je, naime da je taj broj osoba najpogodniji za uspostavljanje žive komunikacije u okviru grupe, što i jeste osnovna karakteristka ovog obrazovnog pristupa.

Privilegiju da se sa svojim partnerom u nastavi, kao i sa nadležnim profesorom i koordinatorom ovlašćenim od strane organizatora dogovore u vezi sa datumom startovanja edukacije, te oko termina i učestalosti sprovođenja predavanja imaće i svi polaznici koji se opredele za poluindividualni oblik rada. Tada, naime časove zajedno pohađaju dvoje kandidata koji, nakon što saslušaju izloženu teoriju i uputstva mogu međusobno o tome da raspravljaju i sučeljavaju svoje stavove. Uz sugestije i savete koje budu dobijali od ovlašćenog stručnjaka koji vodi edukaciju i međusobnu razmenu mišljenja, informacija i iskustava bez sumnje će ostvariti zapažen i brz napredak.

Vrlo često je potrebno organizovati obrazovni rad za zaposlene u nekoj kompaniji, te se tada sprovodi korporativni kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke, koji polaznici mogu da prate uživo ili online. Ukoliko rade prema pravilima klasične nastave, predavanja mogu da pohađaju kako u namenskim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, tako i u svom radnom prostoru ili na ma kom drugom mestu koje zadovoljava tehničke kriterijume za neometani tok edukacije. Za raspored časova i određivanje datuma kada će kurs početi biće zaduženi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično zastupa kompaniju u kojoj rade kandidati.

Koliko traje specijalizovani seminar - upoznajte strane stečajne postupke?

Predavanja koja će osvedočeni stručnjaci za naznačenu oblast držati u toku ove edukacije odvijaće se u toku 8 školskih časova, što preciznije rečeno iznosi 360 minuta. Ona će se 4 dana sprovoditi u vidu dvočasa, što bi značilo da će obuka i kurs - upoznajte strane stečajne postupke od kandidata zahtevati angažovanje u trajanju od 4 puta po 90 minuta.

Ovaj ritam je, međutim validan samo za grupni način rada, pošto tada o svim pojedinostima nastave odlučuje samo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Polaznici koji časove pohađaju samostalno ili u paru će takođe imati seminar u istom trajanju, ali će moći, u dogovoru sa svojim profesorima i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije da preciziraju tempo rada koji može biti drugačiji od pomenutog.

Isto važi i za osobe za koje se sprovodi korporativni kurs i obuka - upoznajte strane stečajne postupke, pošto njihova nastava takođe traje 360 minuta, ali će termini i ritam rada da zavise od sporazuma između ovlašćenog predstavnika organizatora i osobe koje zvanično istupa u ime konkretne kompanije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte strane stečajne postupke"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje